close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

ç - Poknapham

IntégréTéléchargement
4
|
Imphal, Monday, the 4th July, 2016
ÎçŒÏç∫ ö‡l°¸
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 4 ·çÒÏÅÔA°‡§‡ 2016, ∫‡≥‡⁄
·yöÂπ‡É‡ §Ò∫‡ÏÉ≈ ¢°‡*πK‡ #·≈Ò
∫¥¨„ɇ W°„g‡A° "≥ŒÂÒ Å‡l°¸ ö·≈¿A√°K·ç
"Kπt°∫‡, \Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t°
"‡“¸)@ §Ò∫‡ÏÉ≈ç‡ Å‡ÉÛ A°·î|ç‡
&ÏŒŒÏ≥îzK„ Îö¯‡·§\ç ⁄‡*§‡
Î≈≥ÏɇA√°§‡ “¸çÏ∫ñÉ fi‡t°π y‡·gÄ
&ñÉ ÎyÉ Îö¯‡Ït°‡ÏA°‡∫ ("‡“¸ É·§√l°¸
·t° ·t° ·ö) ΢°‡Ï≥Û ∫ *“¸ ç ‡
≈U‡·J§K‡ Î∫‡⁄çç‡ ¢Â°ÉÏN¯ç·≈Ò
"≥ŒÂÒ Å‡l°¸ ⁄‡*ç‡ ⁄ËÏ¥√‡è·π§‡
Ì∫§‡A° §Ò∫‡ÏÉ≈ ¢°‡*πK‡ ·yöÂπ‡É‡
Î⁄ÔπA°ö‡ ⁄‡πK·ç “‡⁄ç‡ ·≥·ç—zπç‡
"≥ç‡ R°·Œ ΢°‡R°ÏɇA°ÏJ¯°˙
ë¢Â°∏∫ "≥ŒÂÒ ¢Â°ÉÏN¯ç·≈Ò ⁄‡*ç‡
Îç‡Ò≥ɇ W°R°É§‡ ⁄‡â§‡ Îö‡Ä∫≥·≈Ò
§Ò∫‡ÏÉ≈A°„ #·≈ÒK„ ∫¥¨„ɇ öÂπAó
°§K„ ÎÅÔπ‡ÒK„ ≥J‡É‡ ŧA° "·Œ
π‡—|ö·t° Æ°‡§ñɇ ö¯·ŒÏÉîz ö¯ç‡§ ≥ÂJ·\Ûç‡ —∂‡tÛ° Î≥‡ÏÉ∫ ·Æ°Ï∫\ ö‡“¸Ï∫‡t° Îö¯‡Ï\v°˚° ΓÔÏɇA°ö‡
ö‡⁄JÄ∫A°ö·ç°˙ “‡⁄·π§‡ Îö‡Ä·≈Ò
"·Œ Î≥Qç‡ t°Ïπ∫K„ "«°Kg
Îö‡tÛ° ¢°‡*πK‡ öÂπB°É§·çí “‡⁄ç‡
·yöÂπ‡ ÎπÏÆ°çÂ∏ "≥ŒÂÒ ·ö É·§√l°¸ ·É
·≥·ç—z𠧇É∫ ÎW°Ôã·πç‡ ö‡l°¸≥„·≈Òɇ
"Kπt°∫‡É‡ “‡⁄·J°˙
ÎW°Ôã · πç‡ “‡⁄, "‡Œ‡≥·çl°¸ ·É∫„, \Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t° "‡“¸)@ “¸ ç ÏÆ°—z Ï ≥îz Ît°Ôç§K„ öË · Aó ° Ò Î“‡Ït°∫ ·∫ÒJÄç§K„É≥A° ∫Âö‡ ÎA°‡·t°
"Kπt°∫‡
ÎçŒÏç∫ “‡⁄Ïfi (&ç
&¢° ·É "‡“¸ Îç‡≥Û · ≈Ò ·W°Ò·≈¿A°·J§·ç, Î∫‡⁄çç‡ ·π\ç 1,000 “¸çÏÆ°—zÎt°ÔK·ç°˙ Îö¯‡Ï\v°̊°·≈Ò
ÎA°‡≥ÏŇA°·J§K‡ Î∫‡⁄çç‡ É§‡“¸É‡ "·ŒÉ‡ çç-*“¸∫ “¸çÏÆ°—zÏ≥îzɇ "·ŒK„ ŧA° ö‡⁄JÄç§K„ ≥¢°≥ Jç§K„
Χ\ Ît°Ô§‡ Ît°‡R°‡ç Ît°‡R°‡ç§‡ Î“è‡ ö‡A°ÏŇA° W°‡l°¸ÏŇAó°‡ ≥π„ Å≥ó ŧA° Ît°ÔÏJ¯ "≥ŒÂÒ W°“„ "·ŒK„ ·ÉÏŒ¥¨π
ÎŒv°˚°πK„ ·πÏt°∫ ∫Â∫ N¯°Á öA°„ ≥ÏA°‡A° §‡ ≥„ÄÏ⁄Ò Å·¥√°˙
Ňɇ A°êyGçK„ ŧA° ΓÔπK·ç “‡⁄·π°˙
*“¸·π§‡ &ç "‡π "‡“¸ t°‡“¸A°ç
ëKƒ£° “¸çÏÆ°—zπ·≈ÒÉK„ “¸·ñÉ⁄‡É‡
Ît°∫Uç‡É‡ ¢Â°É Îö¯‡ÏŒ·ŒÒ ö√‡îz
⁄ÂŒ¢Â °‡·∫ &≥ &ç‡ “¸·ñÉ⁄‡É‡ Î≈‡·öÒ "R°A°ö‡ ¢°Òç‡ “¸çÏÆ°—z Ît°ÔπA°ö‡ ·∫Òç§K„É≥A° "·∫K„ N¯Á°ö "·Œç‡
Î≥‡∫ "≥ŒÂÒ Î“‡Ït°∫·≈Ò ·∫Ò秇 ⁄‡§K„ *“¸ÏŇA°ö‡ Ì∫ "≥ŒÂÒ çç- ∫ ö ‡ ÎA°‡·t° 500, "É K ‡ ·çl°¸ ·É∫„, \Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t°
∫ ö ‡ ÎA°‡·t° 7,000 “¸ ç ÏÆ°—z *“¸∫ “¸çÏÆ°—zÏ≥îzA°„ ŧv°˚°‡ Î“è‡ “‡⁄Éπ§‡Ét°‡ Î≈‡·öÒ Î≥‡∫ "‡“¸ ) @ §Ò∫‡ÏÉ≈t°‡ “¸ — √ ‡ ·≥A°
Ît°ÔπK·ç “‡⁄ç‡ ∫‡l°¸ÏŇA°ÏJ¯°˙
ö‡A°ÏŇA°-W°‡l°¸ÏŇA󰧇 ≥„ÄÏ⁄Ò ·∫ÒJÄç§K„É≥A° ∫ ö ‡ ÎA°‡·t° Ηzt°ç‡ ãA°‡K„ ÎπÏ—z‡Ïπîz "≥K„
"·∫ç‡ “‡⁄, ≥“‡B°„ N¯ Á ° öó ‡ Å·¥√í “‡⁄ç‡ ≥“‡Aó°‡ “‡⁄·J°˙
900 “¸çÏÆ°—z Ît°ÔπK·ç “‡⁄ç‡ ≥çÂ Ò É‡ ≥„*“¸ 20 ≥„“‡Ä ·Åç‡
Γ‡·—öt°‡·∫·t° "≥·É ·πÏt°∫
"·∫K„ ∫Â∫ N¯Á°ö "·Œ W°“„ "≥ɇ "‡·∫ç‡ “‡⁄·J°˙
“‡Ä·J§‡ "ÉÂ É ‡ ⁄‡*·J§‡ W°“„
ÎŒv°˚°πɇ ÎA°π∫‡É‡ ∫Âö‡ ÎA°‡·t° ⁄ &Œ Îɇ¿π ·§·∫⁄ç 6.3 Î≈Ïñ
ÎA°π∫‡É‡ "·∫K„ N¯Á°ö "·Œç‡ ÎçÔ·π§„ t°·π·≈ Î\çK„ “A°W°‡Ò
4,650 “¸çÏÆ°—z Ît°ÔK·ç, l°¸v°π É‡Ò ¢°Ò“¸, Î∫‡⁄çç‡ N¯Á°ö "·Œç‡ Îö¯‡Ï\v°˚° A°⁄‡ ö‡⁄JÄ秇 ∫Âö‡ “Ï⁄Ò “¸·ñÉ⁄‡É‡ öÂπA√°K·ç “‡⁄ç‡
ö¯ÏÉ≈t°‡ ∫Âö‡ ÎA°‡·t° 1,000 ·πÏt°∫, Γ‡·—öÏt°·∫·t° "≥ŒÂÒ ÎA°‡·t° 4,650 ŇÉπK·ç “‡⁄·π°˙ &Gt°ÏçÛ∫ &Ï¢°⁄ŒÛ ·≥·ç—zπ ŒÂ∆µ‡
"≥ŒÂÒ Ît°∫Uç‡É‡ ∫Âö‡ ÎA°‡·t° ¢Â°É Îö¯‡ÏŒ·ŒÒ ÎŒv°˚°πɇ “¸·ñÉ⁄‡É‡
·t°πÁ°§îÇöÂπ≥ɇ Î≈‡·öÒ Î≥‡∫ —¨‡π‡\ç‡ “‡⁄·J°˙
1,410 “¸çÏÆ°—z Ît°ÔK·ç°˙
“‡èç‡ “¸çÏÆ°—zÏ≥îz A°⁄‡ Ît°Ô§‡ "≥ŒÂ Ò ¢°‡“¸ § —z ‡ π Γ‡Ït°∫
ëÎÅÔ*Ò "É t°≥·Å§‡ ≥„“‡Ä·ç&ç ·É & K§çÛÏ≥îzç‡ ≥ÅÒ W°“„ Ì∫ÏJ¯ “‡⁄·π°˙
·∫ÒJÄç§K„É≥A° ∫ ö ‡ ÎA°‡·t° ≥Ï“Ô≈‡K„ *“¸§‡ ≥„·≈ çÏv°°˙ ≥·ŒK„
Jπɇ Kƒ£° Ì∫§‡A°·≈ÒÉK„ Ît°‡R°‡ç
≥≥‡R° W°“„ɇ ΢°‡§ÛŒ Î≥K·\è‡ 1,2500 ŇÉπK·ç, Î∫‡⁄çç‡ ≥t°‡R°É‡ "‡“¸çK„ *“¸§‡ Î∫ÔJÄö‡
Ît°‡R°‡ç§‡ ≥πÁ° *“¸§‡ ÎŒv°˚°πɇ &¢° "·∫§Â "“‡ç§‡ *“¸ç‡ ·≥É∫ “¸—tz °‡ ÎA°‡·W°ÉŒÂ "Ït°‡ù‡ ¢°‡“¸ § —z ‡ π ÎŇA°ö‡ ŧA° Jπ‡ Î∫ÔJÄA°É§·çí
·É "‡“¸ ÎA°ö fi‡ÒJÄ·J§ÉK„ W°‡l°¸π‡Aó ≥‡“¸ÏN¯îz Ît°ÔπA°öK„ ·∫—zt°‡ ⁄‡*ÏJ¯, Γ‡Ït°∫ "≥‡ “‡Ò秇 ∫Âö‡ ÎA°‡·t° “‡⁄ç‡ ·≥·ç—z π ç‡ ·{´ t °πɇ
°‡ ⁄ &Œ Îɇ¿π ·§·∫⁄ç 150 K„ Î∫‡⁄çç‡ ≥‡Ï∫≥K„ *“¸ç‡ ≥·Œ J´‡“¸ÉK„ 1,600 ŇπK·ç “‡⁄·π°˙
ŇKÄ∫A°ö‡ fi‡Ïπ‡∫ "≥ɇ “‡⁄·J°˙
W°‡Òɇ “¸·ñÉ⁄‡K„ ·πÏt°∫, &·Æ°&Œç, “¸ç‡A° JÂç§K„ ÎπS°t°‡ 737«°§É‡
∫ ∫  N¯ Á ° ö "·Œç‡ ÎA°‡·W°É‡
—¨‡π‡\ç‡ “‡⁄, t°·π·≈K„ “A°W°‡Ò
t ° ·π\≥ "≥ŒÂ Ò Î≥çÂ Ï ¢°A°W°·πÒ Ì∫·π "ÉÂK‡ "ÉÂK‡ “¸·ñÉ⁄‡K„ *“¸ç‡ ≥‡Ï∫≥K„ Ňv°˚°‡ Ì∫§‡ "‡“¸ ·t° ö‡AÛ° "·Œ “Ï⁄Ò ·çÒÏÅÔA°‡§‡ ç·≥v°‡
ÎŒv°˚°πɇ “¸çÏÆ°—z Ît°ÔK·ç “‡⁄·π°˙ 30«°§‡ ∫ç Ì∫§·ç “‡⁄·π°˙
"≥ŒÂ Î≈≥KÄ秇 ∫Âö‡ ÎA°‡·t° ·É∫„ɇ Îö√ ñ ɇ ö π A√ ° K·ç°˙ ≥·Œ
≥“‡Aó°‡ “‡⁄, ö¯‡“¸≥ ·≥·ç—zπ
"·∫ç‡ “‡⁄, A°¥ö·ç "·Œç‡ 1,400 ŇπK·ç “‡⁄·π°˙
t°·π·≈K„ "Ïö‡A°öK‡ Î∫‡⁄çç‡
çÏπô Î≥‡·Éç‡ Kƒ£° Ì∫§‡A°·≈Òɇ "“‡ç§K„ *“¸ç‡ ∫Ï›°Ôɇ A°çÏÆ°êç
A°⁄‡πA° “è‡ W°Ä·J§‡ "ÉÂç‡ Î¢°‡Ïπç ÎŒîzπ, Î≈‡·ùÒ Î≥‡∫ "≥·É ¢°‡“¸§ —z‡π
∫Â∫ N¯Á°öó‡ “¸·ñÉ⁄‡É‡ ∫Âö‡ ÎA°‡·t°
7,000 “¸çÏÆ°—z Ît°ÔKÏÉÔ·π
'W°-8) "·Œ ⁄Ë Ï ¥√ ‡ è·π§‡
"‡Œ‡≥K„ A°·π≥Kg ·É·—|v°˚°A°„ ≥çÂÒ
W°ç§‡ Î∫‡ÏfiÏö‡“¸ ⁄ ‡ ≥ö‡É‡
·A°Ï∫‡·≥t°π 20 Îπ‡≥ ¢°„§≥ Î≈‡Aó
°‡ A°‡⁄·J§ÉK„ ∫¥¨ „ "·Œ
·ÅÒ·\ç§K„ ¢°„§≥ɇ Ì∫ÏJ¯, ≥·Œ
Îç‡Ò A°è‡ W°§‡ "≥·É #·≈Ò t°ҷ≈ñ
ÉÂç‡ Ì∫·J§ç·ç°˙
≥·Œç‡ ·yöÂπ‡É‡ y‡êÏö‡tÛ° Œö√‡“¸
Ît°ÔKɧ‡ yA° W°‡ A°⁄‡ Ň "≥Ïπ‡≥
∫¥¨„ɇ öñÉÂç‡ Ì∫§ç‡ W°‡l°¸ç‡ "ö秇
ÎŇv°Â̊°ç‡ Ì∫Ï𠓇⁄·π°˙
Îö‡Ä-ÌW°·≈Ò "·Œ ΓԷ\·v°˚°
ÎA°‡∫A°t°‡ ·“ŇҢ°≥ÉK„ §Ò∫‡ÏÉ≈A°„
"«°Kg ·“ŇҢ°≥ɇ öÂπA√°K‡ ≥¢°≥
"ÉÂÉK„ ·A°Ï∫‡·≥t°π 50 Jv°̊°≥A° ∫‡ù‡
·yöÂπ‡É‡ "≥ÂA° öÂπA√°K·ç “‡⁄·π°˙
≥“‡Aó ° ‡ “‡⁄, §Ò∫‡ÏÉ≈A°„
JË x ‡Òɇ Îö‡Ä-ÌW°·≈Ò ö π Aó ° §‡
·yöÂπ‡ K§çÛÏ≥îzç‡ “·gç “·gç
ÎŒîzπɇ “‡⁄\𧇠≥t°Òɇ "‡“¸ *
·Œ "≥ŒÂÒ &¢° ·Œ "‡“¸ç‡ ŧA°
"·Œ Î∫ÔJÄ∫A°ö·ç “‡⁄·π°˙
ŇÉÛ-A°·î|K„ Îö¯‡·§\ç ⁄‡*§‡
·πÆ°‡“¸\ Ît°Ô𧇠“¸çÏ∫ñÉ fi‡t°π
y‡·gÄ &ñÉ ÎyÉ Îö¯‡Ït°‡ÏA°‡∫
("‡“¸ É·§√ l °¸ ·t° ·t° ·ö) "·Œ
§Ò∫‡ÏÉ≈ ·≈·öÒ ·≥·ç—zπ ≈“\“‡ç
J‡è‡ ΓԷJ§‡ \Âç 16 t°‡ ΢°‡Ï≥Û∫
*“¸ç‡ ≈U‡J¯§·ç “‡⁄·π°˙
≥“‡Aó°‡ y‡·gÄ΢°·Œ·∫·t° "·Œ
"«°Kg Îö‡vÛ°‡ ≈U‡·J “‡⁄·π°˙
ΓԷJ§‡ “¸π‡“¸ ç·≥v°‡ ·yöÂπ‡K„
W°„¢° ·≥·ç—zπ ≥‡·çA° ŒπA°‡πç‡ ·ö
É·§√l°¸ ·É ·≥·ç—zπ ÎW°Ôã·π, "‡“¸ *
·Œ, &¢° ·Œ "‡“¸, Îπ∫Ïfi, ·ö
É·§√ l °¸ ·É "≥ŒÂ Ò y‡êÏö‡tÛ °
·Éö‡tÛ ° Ï≥îz K „ *·¢°·Œ&∫·≈Ò
⁄‡*ç‡ ≥„¢°≥ "≥‡ ö‡R°ÏŇA°ÏJ¯°˙
≥„¢°≥ "ÉÂɇ ⁄ËÏ¥√‡è·π§‡ Ì∫§‡A°
"·ŒK„ JËx‡Òɇ Îç‡Ò≥ɇ W°R°É§‡
⁄‡â§‡ Îö‡Ä∫≥·≈Ò öÂπA°ö‡ ⁄‡ç§‡
Jèç§·ç “‡⁄·π°˙
“¸Ò 2015 ɇ §Ò∫‡ÏÉ≈ç‡ &¢° ·Œ
"‡“¸É‡ ÎW°R° t°ç 35,000 y‡êÏö‡tÛ°
Ît°Ô§É‡ "⁄‡§‡ ö„·J “‡⁄·π°˙
“¸·ñÉ⁄‡K„ W°“„ ÎçÔ·π§„ çÂö„≥W°‡ "ÉÂK„
“A°W°‡Ò R°·Œ ãA°‡ÉK„ öÂπA√°K·ç
"πÁ°ç‡W°∫ ö¯ÏÉ≈t°‡ "ÏçÔ§‡
Î≥·ÉÏA°∫ A°Ï∫\·≈Ò Ì∫πK·ç
“¸t°‡çKπ, \Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t° "‡“¸)@
⁄ · ç⁄ç Γ∫Ù Å &ñÉ Î¢°·≥·∫
Îfi∫·¢°⁄π ·≥·ç—zπ Î\ ·ö ç‡Ñç‡
Ηzt° "·ŒK„ "“‡ç§‡ Î≥·ÉÏA°∫
A°Ï∫\ "≥‡ “¸ t °‡Kπɇ Ì∫§‡
瓇π∫P°ñɇ ·∫ÒJÄç§K„ ¢°ñÉ
JÂÉv°˚°‡ ŇÉπK·ç “‡⁄§K„ Ň\§‡
ö„Ïπ, ÎÅÔπ‡Ò "·Œ Ηzt° "·ŒK„
⁄‡ç§‡ "≥‡ öÂπA°öÉK„ öÂπB°É§·ç°˙
ë“A°W°‡Ò "É ≥“‡B°„ “¸≥Ò -≥çÂÒK„
≥„*“¸·≈Òç‡ l°̧v°π ö¯ÏÉ≈A°„ ΢°π‡§‡Ét°‡
t°π‡≥ó‡ *B°·çí “‡⁄ç‡ ≥“‡Aó°‡ “‡⁄·J°˙
t°·π·≈ "·Œ ⁄ ·Œ §‡ÏAÛ°·∫ɇ ≥Ó“
t°¥¨·ç, ≥“‡A° ÎÆ°ÏA°Œç ≥t°≥ɇ
ãA°‡É‡ W°Ä·J§·ç°˙ ≥“‡B°„ "Ïö‡A°ö‡
"·Œ ΓԷJ§‡ W°“„ 15-20 Î∫‡≥
§Ò∫‡ÏÉ≈t°‡ ¢Â°·πÄ-·¢°Ïπ‡∫ ∫Ï¿‡ñ
ÉÂç‡ ∫‡A°ö·ç “‡⁄ç‡ ≥¢°≥ "·ŒÉK„
¢°Ò§‡ ö‡l°¸ "≥ç‡ “‡⁄·π°˙
—¨‡π‡\ç‡ “‡⁄, t°·π·≈K„ “¸≥ÂÒK„
"fi‡§É‡ Ì∫§‡A° "·ŒŒÂ ≈πÁ ° A°
⁄‡·π, ≥ÏJ‡⁄K„É≥A° W°Ïx‡A°W°Ä·≈ç Ît°Ôç§K„ ·Æ°Œ‡ ·≈ÏñɇA°
·≈·gç Ît°ÔÏJ¯°˙
ã‡A°‡K„ ·ÉÏö√‡Ï≥·t°A° Î\‡ñɇ Ì∫§‡
Γ‡·∫ "‡·tÛ°Œ‡ç ΧA°·π ≥çÂÒɇ
·≥·∫Ït°îz·≈Òç‡ ≥„“‡Ä ·Åç‡ “‡Ä·J§‡
"‡“¸ ) @ ΓԷJ§‡ “¸ 𠇓¸ ç · ≥v°‡
ãA°‡É‡ ÎπÏ—z‡Ïπîz "≥K„ ≥çÂÒɇ
≥„*“¸ 20 t°≥·Åç‡ “‡ÄJ¯§‡ ≥t°Òɇ
¢°„§≥ Î≈‡A√°§‡ Γ∫ÙÅ ÎŒîzπK„ ¢°„§≥ §Ò∫‡ÏÉ≈A°‡ Î∫‡è·π§‡ ·A°Ï∫‡·≥t°π
¢°KÄç§·ç “‡⁄ç‡ Î¢°‡R°ÏɇA°ÏJ¯°˙ 856 ≈‡Ò§‡ “¸Ïñɇ-§Ò∫‡ R°≥ÓJ
·≥·ç—zπç‡ ≥“‡B°„ fi‡¢°≥ "·Œ ö·πÒɇ ÎW°A°·≈ç ÎÅÔπ‡Ò Î∫ÔJÄÏ∫
"πÁ°ç‡W°∫ ö¯ÏÉ≈A°„ W°„¢° ·≥·ç—z𠓇⁄ç‡ ö·∫Œ *·¢°·Œ&∫ "≥ç‡
A°·∫ÏJ‡ öÂ∫K‡ ≥“‡B°„ ÎçŒÏç∫
ÎA°·öÏt°∫ɇ Ì∫§‡ *·¢°Œt° R°π‡Ò
l°¸è§É‡ “‡⁄·J§·ç “‡⁄ç‡ *·¢°·Œ&∫
*“¸§‡ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ç‡ “‡⁄·π°˙
(·ö ·t° "‡“¸)@ ∫‡·A√°§‡ \Â∫‡“¸ t°‡Ò
12 ɇ Îfi—z ΧU∫K„ W°„¢° ·≥·ç—zπ
≥≥t°‡ Χç·\Û "≥ŒÂÒ K§çÛπ ÎA°≈·π
ç‡Å ·yö‡·ÅK‡ Î∫‡⁄çç‡ ö¯·ŒÏÉîz
ö¯ç‡§ ≥ÂJ·\Û É‡·\Û·∫Òɇ W°Ä秇 ≥t°≥
Î∫öÏJ¯ “‡⁄·π°˙
≥ÂJ·\Ûç‡ ∫‡·A√°§‡ \Â∫‡“¸ t°‡Ò 13 ɇ
ɇ·\Û·∫Òɇ Îçö‡·∫ Îö‡“¸t° Æ°‡çÂÆ°v°˚°
"W°‡·π⁄‡K„ W°“„K„ ≥Ïö‡A° A°≥*ç ÎÅÔπ≥ɇ
·ö¯Œ‡“¸É Ît°ÔK·ç “‡⁄ç‡ ≥¢°≥ "·ŒÉ‡ ¢°Ò§‡
*·¢°·Œ&∫ ÎŒ‡ŒÛ·≈Òç‡ “‡⁄·π°˙
ö¯·ŒÏÉîzK„ “ñÉA° Îç‡ÅÛ Î§U∫
t°πK„ ÎJ‡R°W°Ä "·ŒK„É≥A° W°„¢°
Χç·\Ûç‡ “‡è‡ ç·≥Ä ◊·≥óK„
ÎJ‡R°W°v°‡ ö¯·ŒÏÉîz ∫‡B°·ç "≥ŒÂÒ
Ηzt° K§çÛÏ≥îzç‡ ≥“‡A°ö t°π‡≥ó‡
*B°·ç “‡⁄ç‡ Î¢°‡R°ÏɇA°ö‡ Ì∫ÏJ¯°˙
"≥Ïπ‡≥ɇ, ɇ·\Û·∫Ò ·É·—|v°˚°
Î≥·\Ï—|t°ç‡ ç·≥Ä Jπ·çK„ ≥≥‡R°É‡
ö¯·ŒÏÉîzç‡ Ì∫Kɧ‡ ≥¢°≥ ⁄‡*ç‡ Ît°ÔKɧ‡
ŧA°·≈ÒK„ ÎÅÔπ‡Ò ⁄‡Ïx‡A󰧇 ≥„¢°≥ "≥ŒÂ
ö‡R°ÏŇA°ÏJ¯, ≥“‡B°„ ÎJ‡R°W°Ä "≥ŒÂÒ
ÎŒA°∏·π·t°K„ ÎÅÔπ‡ÒK„É≥v°̊°ŒÂJ觇 "ÉÂɇ
⁄‡*·J “‡⁄·π°˙
“¸Ò 2013 K„ çϧ¥¨π ŇɌÂ
≥ÂJ·\Û É‡·\Û·∫Òɇ W°Ä·J “‡⁄·π°˙
yA°·≈Ò öñÉÂç‡ Ì∫·J§ÉK„ ·yöÂπ‡É‡
"A°A󰧇 W°‡Òɇ Ňl°¸ ö„Ïπ
"Kπt°∫‡, \Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t°
"‡“¸ ) @ "‡Œ‡≥-"Kπt°∫‡
ÎçŒÏç∫ “‡⁄Ïfi (&ç'W°-8) K„
¢°„§≥ Î≈‡v°˚Â°ç‡ W°Ä秇 ⁄‡É§ÉK„
"‡Œ‡≥K„ A°·π≥Kg ·É·—|v°˚°t°‡ Ňl°¸
Ît°S°π "≥ŒÂÒ yA° ∫„≈„Ò A°⁄‡ öñ
ÉÂç‡ Ì∫Ïπ, ≥·Œç‡ ≥π≥ *“¸ÉÂç‡
·yöÂπ‡ K§çÛÏ≥îzç‡ Å‡l°¸ ö„§É‡
"A°A󰧇 W°‡Òɇ ö„Ï𠓇⁄ç‡ R°·Œ
·≥·ç—zπ "≥ç‡ Î¢°‡R°ÏɇA°ÏJ¯°˙
ë"‡Œ‡≥K„ A°·π≥Kg ·É·—|v°˚°A°„
Î∫‡fiπö‡*ɇ Ì∫·π§‡ "‡Œ‡≥"Kπt°∫‡ (&ç 'W°-8) K„ ö·πÒ
"·Œ ¢°„§≥ Î≈‡Aó°‡ A°‡⁄Ïπ "≥ŒÂÒ
Îç‡Ò≥ɇ W°R°É§‡ ⁄‡â§‡ Îö‡Ä-ÌW°
A°⁄‡ öÂπK‡ ∫‡A°ö‡ yA° ∫„≈„Ò A°⁄‡
≥¢°≥ "·ŒÉ‡ öñÉÂç‡ Ì∫Ïπ°˙ ≥π≥
"ÉÂç‡ 'ÏJ‡⁄ç‡ ÎöÏy‡∫ "≥ŒÂÒ
·É\∫ ö„§É‡ "A°A󰧇 W°‡Òɇ ö„Ïπí
“‡⁄ç‡ Î—zt° ·≥·ç—zπ ΢°‡π ¢Â°É &ñ
É ·Œ·§∫ Œö√‡“¸\, Æ°‡ç ∫‡∫ Œ‡“ç‡
“‡⁄·J°˙
≥“‡Aó°‡ “‡⁄, Î≥‡Ït°‡π §‡“¸A°
"≥ŒÂÒ "ö„A°ö‡ A°‡πP°¥¨‡ K‡ÿ„ɇ
∫Âö‡ 200 ÉK„ Î“è‡ ö„É秇 Ηzt°
"·ŒÉ‡ Ì∫·π§‡ ÎöÏy‡∫ ö¥ö öË≥ó
≥A° JR°“çÏJ¯°˙
ΓԷ\A° ∫¥¨„ "·ŒK„ ¢°„§≥ Jπ‡
¢°KÄ∫A°öK‡ Î∫‡⁄çç‡ Å‡l°¸ öÂπK‡
∫‡A°ö‡ yA° 10/10 Ηzt° "·ŒÉ‡
W°R°∫·A√ ° , "É §  Ηz t ° "·ŒÉ‡
Îç‡Ò≥K„ ≥ÏÅÔ t°‡·π§·Œ yA° çvˆ°K‡
*“¸∫ Ît°S°π 20 Γ·¿ “‡⁄·π°˙
ΓԷ\A° “‡ú‡ "·ŒK„ ≥çÂÒɇ
Ηzt° "·ŒK„ ¢°„§≥ ¢°KÄ∫A√°K·ç
“‡⁄§K„ Ň\§‡ Ì∫Ïπ, "‡Œ‡≥K„
A°Å∫t°‡·∫ ¢°‡*πK‡ "Ït°‡ù‡
∫¥¨ „ "≥ɇ yA°·≈Ò W°R°∫A°ö‡
ΓÔÏπ, Î∫‡⁄çç‡ Î—zt° "·ŒK„
§¢°π Ηz‡A° "·Œ ç·≥Ä 55 ·çK„
Ì∫·π “‡⁄·π°˙
·yöÂπ‡K„ ·ö É·§√l°¸ ·É ·≥·ç—zπ
§‡É∫ ÎW°Ôã·πç‡ \Âç 27 t°‡ ÎŒîzπ
"≥ŒÂ Ò "‡Œ‡≥ K§çÛ Ï ≥îz É ‡
ÎçŒÏç∫ “‡⁄Ïfi 8 "·Œ
Î≈≥·\觇 t°A°·≈ç·J§·ç “‡⁄·π°˙
≥“‡Aó°‡ “‡⁄, ãA°‡É‡ Ît°Ïπ‡·π—z
&Ït°A° W°xÏ𠓇⁄§‡ ö‡l°¸ ΓA° t°‡§K‡
"ŧ‡ ≥t°≥ɇ ·§ &Œ &¢° "≥ŒÂÒ
Ηzt° ö·∫Œ ⁄‡*ç‡ "Ït°‡ù‡
ÎŒA°∏·π·t° ΢°‡ÏŒÛŒç‡ “¸·ñÉ⁄‡K„
∫≥ÓJɇ "Ït°‡ù·≈Òç‡ W°R°·≈¿v°˚°Â ç‡
ö‡≥ɧ‡ ŧA° Ît°ÔÉ秇 ÎW°A°·≈ç-
W°“„ 19 «°π§‡ “¸·ñÉ⁄‡K„ 瓇
t°·π·≈ Î\ç ⁄‡*ç‡ Î“‡Ï—z\ 20
Ît°Ïπ‡·π—z·≈Òç‡ ÎA°Ï¢° "≥K„ ≥çÂÒɇ
t°≥·Åç‡ “‡Ä·J, ≥t°Òɇ A°¥∂‡Ïñ
ɇ·≈Òç‡ *öÏπŒç W°xÉÂç‡ ≥ÏJ‡⁄
&Ït°A° W°xπA°·J§‡ t°πÁ°A° “‡Ä·J
"ÉÂK‡ "≥ç‡ ·“Òç‡ ¢°‡·J “‡⁄·π°˙
Îɇçπ ·≥·ç—zπ, ɇ@ ·\Ït°ô ·ŒÒ“ç‡ —H‡l°¸t°Œ/K‡“¸ÉŒ *KÛ燓¸Ï\Œè‡ ö„πA°ö‡ Î≥Ï≥‡ÏπñÉ≥ Î∫Ô·≈秇
PIYAGRA
Pk/11390/3,4,6th
Name of Post
Qualification
No. of Post
Asst. Teacher (S.Sc. in History)
BA/MA
1
N.B. :- Submission of application on or before 08/07/2016
Contact No. # 8131819922 / 9862704566
Sd/- Head Master, Little Angels' Paradise School
Pk/11386/4th
Wangbal, Thoubal
ST. PAUL'S INSTITUTE
(Affiliated to CBSE)
New Lamka (G), Churachandpur
hecpw
pw/MATHS TEACHER (PGT) WANTED
02/07/2016
Applications are invited for one teaching post in Mathematics to teach in
the Senior School.
SI
Name of Post
Nos.
Qual.
Desirable
1
Assistant Teacher (PGT)
01
M.Sc.
M. Sc. (Maths)
TM
CAPSULES
Advancing age, lack of excercise, stress,
prolonged use of various medication, heavy
smoking, alcohalism etc. can lead to decrease
in desire and vitality. In ayurveda valuable herbs
known for relieving sexual problems are
described in details. In "Vajikaran Chapter"of
"Charak Sanhita" the herbs and minerals are
mentioned which help to lead a healthy sexual
life. After extensive study of all these
herbs Piyagra Capsule has been specially
formulated .It strengthens muscles of vital body
organs of reproductive system.
Along with Piyagra Oil massage the use of
Piyagra capsule is very useful in general
weakness, vigour and vitality. It is equally
helpful in both youth and aged persons as
rasayan and rejuvenating. Piyagra capsule is
safe & harmless, it has no side effects.
Dosage : 1 to 2 capsules twice a day with milk
or water after food.
Willing and qualified candidates may apply in plain paper to the
undersigned, along with bio-data and copies of educational certificates
at the earliest.
PIYAGRA CAPSULE + OIL
Preference will be given to candidates with B. Ed.
Pk/11380/3&4th
ö¯·ŒÏÉîz ö¯ç‡§ ≥ÂJ·\Û
ɇ·\Û·∫Ò W°ÄA°ÏÉÔ·π
ɇ·\Û·∫Ò (Îfi—z ΧU∫), \Â∫‡“¸ 3 ·≥·ç—zπç‡ ∫‡l°¸ÏŇA°ÏJ¯ “‡⁄·π°˙
“¸"Kπt°∫‡,
Ïñɇ-§Ò∫‡
Χ‡ÉÛ
π
ɇ
ÎW°
A
°
·
ō
ÎÅÔπ‡Ò
Î∫ÔJÄÏJ¯
\Â∫‡“¸ 3 (·ö ·t° R°·Œ ΢°‡R°ÏɇA°ÏJ¯°˙
ÎÅÔπ‡Ò Î∫ÔJÄö‡ ΓÔÏJ¯°˙
hecpw/TEACHER WANTED
Sl.
1.
΢°‡Ïπç 20 "ÉÂɇ ·çö‡∫ç‡ “¸·t°·∫
≥W°‡·≈Ò·ç, t°ÏπÄç‡ \ö‡·çŒ·ç
"≥ŒÂÒ “¸·ñÉ⁄‡K„ ≥Ó“Ïπ‡⁄ "≥‡
⁄‡*·J§·ç°˙ R°π‡Ò A°Ï¥∂‡Ïñɇ·≈Òç‡
"A°ç§‡ *öÏπŒç "≥‡ W°xÉÂç‡
&Ït°A° "ɧ W°x·J§‡ ≥ÏJ‡⁄ t°πÁ°A°
“‡Ä·J "≥·É "≥ç‡ ·“Òç‡ ¢°‡ÉÂç‡
§Ò∫‡ÏÉ≈t°‡ W°x·J§‡ J´‡“¸ÉK„ t°≥·Å§‡
&Ït°A° "É Î∫π‡⁄·≈ç·J “‡⁄·π°˙
*öÏπŒç ≥t°Òɇ W°x·J§‡ ·Å§‡
◊¥¨ É ‡ ΧA°·π A°¥ö‡l°¸ ñ ÉK„
“A°W°‡Ò·≈Ò "É ¢°Ò·J§·ç “‡⁄·π°˙
4
Pk/11346/2 x 15 alt.
Available at - All Leading Ayurvedic Medical Stores
Sd/- Principal
Pk/10787/11 June x 30 days
hecpw/URGENTLY REQUIRED
A leading business organiation requires the following for Imphal
Branches.
Sl.
Post
Qualification Nos.
Earning
1.
Asst. Manager
XII
14
20000/m+Incentives
2.
MNGT Trainee
X
40
12000/m+Incentives
Selected candidates will undergoes training
Walk-In-Interview between 10 a.m. to 4 p.m. everyday.
Contact :- Kings Creator, # 9436429892
Pk/11354/4,5
Nagamapal Chungkham Leirak Machin, Opp. Auto Parking
WoMmg/ ëëçÂö„K„ ·¢°ÏR°Ô-W°Äö‡ (WHITE DISCHARGE) ¢°“·¿íí
AjLayfT ksMmgN DcmgB LeG
Œ‡“
¸É
Ì∫ “¸Ï¢
Ït° °A°
°
¢°A
“¸Ï v°˚ ·ç
J
∫≥ A°⁄‡É‡ A°‡èπ§‡, ≥t°≥ ≈‡Òç‡
R°‡“¸çÉÂç‡ Ì∫πA√°§‡, ¢°„§≥ Î≈‡A√°§‡,
⁄‡≥ó‡ ∫„𧇠“A°W°‡Òɇ W°„A°ö‡ ¢°‡*§‡
"·ÅÛ·t°—z, J A°‡Ò 燧‡, ·çÒ\Âɇ
燧‡, J´‡Ò 燧‡ (∫¥¨π Îöç, Η¨·¿Ò
·ö∫ ≥Œ∫, §¯ÂŒ Ηûê "≥ŒÂÒ
"Ït°‡ù‡ “A°W°‡Òɇ çÂÒR°‡“¸t°§‡
¢°‡*§·≈Ò) K„É≥A° ·Å·\ç§ÉK„
¢°Ò∫A°ö·ç°˙
"‡π. “¸. ·ö &∫K„ ≥P°o Ì∫§‡
"⁄Âϧ·ÉÛA° Îö‡Ïx‡A°·≈Ò
≥≥„Ò Ì∫§‡ ÎA°·≥ öË≥ó≥v°˚°‡ ¢°ÒK·ç
Pk/11 x 30days
*ÏÅÛ‡·§t° ÎA°õÂ∫ "≥ŒÂÒ Å‡l°¸
Pk/11188/26 x 15 days
“LECUWELL: TOTAL CURE OF LEUCORRHOEA”
çÂö„K„ “A°W°‡ÒÏŇÒÉK„ ·¢°ÏR°Ô W°Äö‡, ·¢°K‡ç‡ Î≥秇 R°≥ɧ‡, A°‡ Î“è‡ W°Äö‡, ŇK„ ÎJ‡ÒA°‡ö
A°‡“¸§‡, W°·çÒ ≥J‡É‡ ·W°A°ö‡ 燧‡, ö·Aó°Ò “A°W°‡Ò ÎW°‡A°Å§‡, "R°‡ÒJ‡* Îö‡≥ÏŇA°ö‡, ·§√·ÉÒ
Ît°Ô§‡, ·¢°ÏR°ÔÉ ÎR°ÔÏπ‡A° ÎR°Ô⧇, l°¸Ä ≥‡ç§‡, ç‡öÂ, "≈Ò§‡, ÎA°‡ç‡ ≥W°, ÎA°‡∫·“Ò ≥W°, çÒç‡
ÎR°Ô§‡, “‡A°ÄW°§‡, #ÏÉÔç‡ W°Äö‡, ÎR°Ôç‡ W°Ä∫K‡ J´‡Ò 燧‡, ≥ÂÓπ秇, ≥ç≥ ç≥·Å§‡,
A°“¸ÅπA°öÉK„ "≥‡ÒÏŇÒ-#·≈ÒÏJ‡Ò "ç„≥v°˚°‡ W°Äö‡, ŇK„ ÎJ‡ÒA°‡ö Γç\è‡ W°Äö‡,
“A°W°‡ÒÏÅ‡Ò ≥çÂÒ ≥ö‡ç “‡A°ÄW°§‡, ≥„Ïπ‡·¿ÓR°É‡ ·¢°ÏR°Ô A°‡ Î“è‡ W°ÄöÉK„ A°W° t°‡“¸Ï¢°Ä t°‡“¸§‡,
# ŇÒɧ‡, ÎA°∫·Œ⁄≥ fi‡Äö‡, “A°W°‡ÒK„ "πÁ°¥¨‡ “îÇπA°ö‡, #·≈Ò W°Äöɇ ·W°A°ö‡ ≈‡§‡, "·≈秇
A°‡§‡, öÂA° fi‡“¸·W°ç§‡, *·çÒ§‡, W°‡·çÒ-Å·Aó°Òɧ‡, ÎA°‡A° R°‡*K秇, çÂÒ«°A°-çÂÒ\‡ç§‡,
öË≥ó≥A° öÂÒ¢°-¢°“秇 (Total Cure) Îç‡Ò≥K„ LECUWELL capsule "≥‡ "⁄ËA° öËA°
“‡Ò·∫ÓR°É‡ ≈ÏU‡≥K‡ Î∫‡⁄çç‡ ç·≥Ä t°πÁ°·Aó° W°‡Kɧ·ç°˙ LECUWLL Capsule ¢°‡≥Û‡·Œ
(Pharmacy) ÉK„ ¢°Ò§„K·ç°˙
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
1 195 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler