close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, \åºàÒü 5, 2016 Òü} ÒüìR¡>Kã ì>à}³à šà>¤à, àA¡ìšàA¡šà
šøàÒü³ [³[>ʹ >칖ƒø ë³à[ƒ>à [¹* W¡;A¡ƒ¤à
&=ìºi¡[Å}ƒà ÚàÒüó¡ ³ìUຠšãìJø
[>l¡ü [ƒ[À, \åºàÒü 4@ šøàÒü³ [³[>ʹ
>칖ƒø ë³à[ƒ>à ¤øà[\ºKã ¹àÒü* ëƒ
ë\î>ì¹àƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à
*ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à íº¤àA¡ "[ÎKã
³×;[Ŗƒå>à Źç¡A¡ ÚàKìƒï[¹¤à
&=ìºi¡[Å}Kà l¡üăå>à ÚàÒüó¡ ³ìUàº
šãìJø ¡ ú ³ì>ìGà ëΔz ¹ ƒà
šà}ì=àA¡[J¤à šS¡Î> "[Îƒà šøàÒü³
[³[>ʹ ë³à[ƒ>à ìњài¢¡Î šà΢>[Å}
"ƒåKà Òü[–ƒ[®¡ƒåìÚº *Òü>à Þà¹ã
ÅàÄ[J¤Kà ëºàÚ>>à "àKÊ t¡à[¹J
5 ƒKã ëÒï¹Kà 21 ó¡à*¤à
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à ëK³Î "ƒåƒà ³àÚ
šàA—¡¤à ÚàÒüó¡ ³Uº šã[J¡ú
ó¡S¡Î> "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à
[ƒK[>i¡[¹[Å}Kã ³>å}ƒà ìњài¢¡Î
[³[>ʹ [\ìt¡–ƒ¹ [Î}Ò, ëњài¢¡Î
ëÎìyû¡i¡[¹ ¹[\®¡ Úàƒ®¡, *º Òü[–ƒÚà
A¡àl¡ü [ Xº *ó¡ ìњài¢ ¡ Î
(&"àÒü[Î&Î) Kã [W¡Úà¹ì³> [¤\Ú
³àºìÒàyà, Òü[–ƒÚà> *ìº[´šA¡
&ìÎà[ÎìÚÎ>K㠚ø[Î샖i¡ &>
¹à³àW¡–ƒø>, ëÎìyû¡i¡[¹ ë\>칺
¹[\¤ ³ìÒt¡à, ëÒà[A¡ Òü[–ƒÚàKã
šø[Î샖i¡ >[¹–ƒ¹ ¤àyà, ëÒà[A¡ Òü[–
ƒÚàKã ëÎìyû¡i¡[¹ ë\>칺 ³Ò´¶ƒ
³åÑzA¡ "Ò´¶ƒ Úà*[¹¡ú Òü[–ƒÚàKã
*Òü>à ¤øà[\ºKã [¹* *ìº[´šA¡
ëK³Î "[΃à &=ìºi¡ 100 ë¹à³
ëÒÄà Å¹ç ¡ A¡ Úà>¤Kンv¡û ¡ à
=àKìƒï[¹¡ú ëÒï[\A¡ ó¡à*¤Kã *Òü>à
ìњà[i¢¡} [ƒ[Î[šÃ> 13 ƒà &=ìºi¡
100 ë¹à³ ëÒ>¤ƒà E¡à[ºó¡àÒü
*ÒüìJø¡ú ³³à}Kã ºr¡> *ìº[´šA¡
2012 t¡à Òü[–ƒÚàKã *Òü>à &=ìºi¡
83 Źç¡A¡ Úà[J¤à "ƒå>à J«àÒüƒKã
Úà´¬à *Òü[J¤[>¡ú "ƒå¤å ºàB¡ìƒï[¹¤à
>å[³; J¹[>Kã ³>å}ƒà "ìÒ>¤à
&=ìºi¡ A¡Úà "³Îå E¡à[ºó¡àÒü
*Òü¹¤à Úà>à íº[¹¡ú ìњài¢¡Î [³[>Êö
"³[ƒ "àÒü * & >[ƒ [¹* *ìº[´šA¡
ëK³Î "[΃à &=ìºi¡ 110 ëÒÄà
[¹šøì\–i¡ ët¡ïK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à
íº[¹¤[>¡ú
R¡[Î šøàÒü³ [³[>ʹ>à l¡üÄ[J¤à
[Å}=à[>}R¡àÒü
*Òü ¤ à
&=ìºi¡[Å}Kã ³>å}ƒà Ç¡i¡¹ [\tå¡
¤åÒìü >àÎ &ÒüÚ΢, \åºàÒü ¡3@ "ì\¢[–
i¡>àKã Ê๠Êö à Òü A ¡¹ [º*ì>º
ë³[Î>à ëA¡àšà "ì³[¹A¡àKã
ó¡àÒü ì >ºƒà [W¡[ÀKã ³ìÚàv¡û ¡ à
ÅàÄ[J¤ƒà ëš>à[Âi¡ Ç¡i¡ "³à
W¡ºìÒï[Jƒ¤ƒKã ³àÚ[=¤à >}[J¤ƒà
뚖ƒ¤à ëšàAáƒå>à ë>Îì>º [i¡³ƒKã
ëšàxà>¤à Þà칚 ëºïJø¤à ³tå¡}ƒà
àA¡ "[ÎK㠚ø[Î샖i¡ Úà*>à
Þà칚 Ò얃àA—¡¤à t¡A¡[Å>[J¤ƒKã
ë³[Î>à >쮡´¬¹ =àƒKã ëÒï>à ÞàÁ¢¡
A¡š E¡à[ºó¡à[Ú} ¹àl¡ü–ƒƒà ë>Îì>º
[i¡³ƒà Źç¡A¡ Úàƒå>à ÅàŤà Úà>à
íº[¹ ÒàÚ[¹¡ú
Òü} 2006, 2010 "³[ƒ
2014 Kã ÞàÁ¢¡ A¡št¡à ë³[ÎKã [i¡³
ë³i¡
*Òü [ J¤à
"³>à
ëó¡à}ìƒàA¡[J¤[>¡ú ë³[Î>à "ì\¢[–
i¡>à [i¡³ƒKã ëšàxà>¤à Þà칚
ëºï[J¤Kã ë=ï*} "ƒå>à "ì\¢[–
i¡>àKã ³ãÚ೗à 뚖ƒ¤à ëšàAáƒå>à
óø¡àX>à "àÒüÎ캖ƒ¤å 5-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à ëÎ[³ó¡àÒüì>º W¡}ìJø
ìš[¹Î, \åºàÒü 4@ óø¡àX>à E¡ài¢¡¹
ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à "àÒüÎ캖ƒ¤å 52 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à ëÎ[³ó¡àÒüì>º
W¡}ìJø¡ú óø¡àXA¡ã ³àÒüîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒå
R¡[ÀîR¡ ³t¡³ƒKã ëÒï>à ëƒà[³ì>–i¡
ët¡ïƒå>à W¡;[J¡ú
ó¡àÊ¢ Òàó¡A¡ã ³³à}ƒà ëKຠ4
W¡>[Ŗƒå > à "àÒü Π캖ƒ¤å Ú೗ à
ºàA¡W¡¤à ³*} "³ƒà ÅàÄ[J¡ú
*[º®¡¹ [K¹à*i¡>à Úå´¬å *Òü[¹¤à
óø¡àXšå ë³i¡W¡ "[ÎKã [³[>i¡ 12 Ç¡¤à
³t¡³ƒà ëKຠ"³à ëÑH๠ët¡ïƒå>à 10 ƒà [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡}
t¡à¹A¡šà ëÎìA¡–ƒ Òàó¡t¡à [K¹à*i¡>à
³ÒàB¡ã "[>Ç¡¤à ëKຠ"³Îå W¡>[J¡¡ú
šàl¡üº ëšàK¤à, [ƒ[³[y šàìÚi¡
"³[ƒ [Nø\³à>>à W¡>[J¤à ëKàº
¹àÒü, ³>஡[\; [Î}Ò ÎÞê¡å , [Ò>à "ƒå>à Òàó¡ i¡àÒü³Kã ³t¡³ƒà 4-0 ƒà
[΋å, Îjº¹ [š [®¡ [ÎÞêå¡, ëA¡ [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú "àÒüÎ캖ƒKã
ÅøãA¡à”‚, ë¤àG¹ [Å®¡à =àšà, ëºà} ³àÒü î A¡ƒKã[ƒ
ëA¡àºî¤>
[ƒìÊX ¹Ä¹ Îåƒà¹ [Î}Ò "³[ƒ
º[ºt¡à ¤à¤¹[>¡ú Òü[–ƒÚàKã >åšãKã
[i¡³, [W¡ó¡ ëA¡àW¡ ë>º ëÒàP¡ƒ "³[ƒ
ëA¡àW¡ [Î "๠A塳à¹Îå l¡Äü ¤Kã ë=ï³¹ A¡à>àƒà, \åºàÒü ¡4@ A¡à>àƒà *š>ƒà
"ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¡ú ë>Îì>º 뤃[³– *š>ƒà [¤ ÎàÒü šø[>=¡ "³[ƒ [¹*ƒà
i¡> ëA¡àW¡ šåà ëKà[šW¡à–ƒ, ë¤à[G} Źç¡A¡ ÚàKìƒï[¹¤à ƒ¤º [šÚà¹
ëA¡àW¡ P¡¹¤à\ [Î}Ò ÎÞê¡å Îå l¡Äü [J¤Kã *Òü[¹¤à ³>å"[y "³[ƒ Î[³=
ë¹[ƒ>à ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø¡ú ³ìJàÚ>à
ë=ï¹³ "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¡ú
Úå &Î ëƒàÀ¹ 55,000 Kã
ëÅ>ó¡³ *Òü¤à Nøà–ƒ [šø 뤃[³–i¡>
iå¡>¢à쳖i¡ "ƒåKã i¡àÒüi¡º ëºïìJø¡ú
ë³[Τå Þà칚 "ƒå J”‚ > >¤à
ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ³ÅàKã W¡[Ò
t¡A¡[Å>[J¤[>¡ú óå¡i¡ì¤àºKã [ºì\– 23 Ç¡¹¤à šøà[>=>à ³ÒàB¡ã º´¬à
i¡ *Òü [ ¹¤à ³¹àìƒà>à "³[ƒ *Òü[¹¤à ëA¡à[¹ÚàKã [º ÒÚå> Òüº¤å
¤øà[\ºKã ëšìº ó¡à*¤>à ³ÒàA—¡à 21-12, 21-10 ƒà ë³X
ëºï[J¤à Þà칚 "ƒå Ò얃àA—¡¤à [ÎUºÎ ó¡àÒüì>ºÎt¡à šå}JàÚ
"A¡>¤à ³*}ƒà ëšøι ët¡ï[J¤[> "³ì¹à³ W塚—à ÅàĹ¤à ³tå¡}ƒà
ÒàÚ[¹¡ú
³àÚ[=¤à šã¤à R¡³[J¡ú ëi¡àš [Î샃
mOKG/Bank Pass Book Lost
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
¤à¤à! ' >à¤à ó¡\ì¹
ÅìK຤–ƒ J³—à³ íº¹A¡, Òü´£¡àºƒà íº[¤[¹¤à ¤à¤à
>¤[A¡ìÅ๠! ¤à¤àKã [³} šg칡ú Þàì¹ï¤ãK>å! ' >à¤à
ó¡\ì¹ ¤à¤à¤å =àK;W¡[¹¡ú¡
NABAKISHORE
>ÒàB¡ã :- &º. [¤ì\t¡à 냤ã
ÞàÒüìt¡à> ³³à} íºA¡àÒü
NT/59388/5(July)
[ÎKì=à¹Î> "³[ƒ [¤¹[A¡¹
¤\à¹>àÎ>>à ëKຠ2 "ƒå ëÎìA¡–ƒ
Òàó¡t¡à W¡>[J¤[>¡ú óø¡àX>à ³ìJàÚKã
5Ç¡¤à ëKຠ"ƒå ëÎìA¡–ƒ Òàó¡A¡ã
³tå ¡ } t¡à¹A¡šƒà W¡>[J¤[>¡ú
[K¹à*i¡>à "àÒüÎ캖ƒ¤å =àK;šà
l¡ü;[J¡ú "àÒüÎ캖ƒ "[Î Òü}ºr¡¤å
2-1 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à Úåì¹à[šÚà>
ëW¡[´šÚ[Xš ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¤[>
ÒàÚ>à =àK;[J¡ú
'ìJàÚ>à ëKຠ5 W¡>[J¤à
"[΃à "ìš>¤à ëšàA¡Òü ¡ ú
ët¡ïÒü P ¡´¬ Î å } "àÒü Π캖ƒKã
³àÒüîA¡ƒKãÎå Ò>¤à íºt¡>à ëKຠÒì–
ƒàA—¡¤à ëÒà;>[J¡ú ³ìJàÚ>à ³ì=ï>à
³[¹}ì\º íº>à "ìW¡;šà [ó¡ì¹š
"³Kà ëºàÚ>>à ë³i¡W¡ "ƒå ÅàÄ[J
ÒàÚ>à "΢ì>ºKã ÊöàÒüA¡¹ "[Î>à
ëó¡à}ìƒàA¡[J¡ú 'ÒàA—¡à ³ìJàÚKã
³ó¡³ƒà ÒüA¡àÚJ峤— à l¡ü;šà šà´¶ã¡ú
³ìJàÚ>à "R¡A¡šà ³JºKã Úåì¹à
ë³i¡W¡[Å} ÅàîÄ¡ú [K¹à*i¡ ëÎìA¡–ƒ
ëKຠW¡À¤à ³tå¡}ƒà "ì>ï¤à ëÚìÀà
A¡àƒ¢ šã¹A¡šƒKã í=ìƒàA—¡¤Kンv¡û¡à
ë³i¡W¡ "ƒåƒKã ³×; [Å씂àA¡[J¡ú
³[ÎKンv¡û¡Îå ³ÒàA—¡à W¡à*ì=àA¡W¡¤à
ëšàA¡îW¡¡ú iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[Î
[Å}=à[>}R¡àÒü *Òü¤à iå¡>ࢠ쳖i¡ "³[>¡ú
'ìJàÚP¡´¬ à "[šA¡šà [i¡³
"[ÎKンv¡û¡[ƒ ³[Î "JĤà "³à
*Òü[¹ ÒàÚ>à "àÒüÎ캖ƒKã ÊöàÒüA¡¹
[Kº[ó¡ [ÎK¹Î>>à ëó¡à}ìƒàA¡[J¡ú
óø ¡ àX>à ëÎ[³ó¡àÒü ì >ºƒà
\´¶¢[>Kà ë=}>¹K[>¡ú
ƒÚàKã "Òà>¤à >å š àK㠃¤º
[šÚà¹Î *Òüƒ>å à [¹* *ìº[´šB¡ã
E¡à[ºó¡àÒü *Òü [ J¡ú ³ìJàÚ>à
ëºàìA¡º ëA¡àì´¬à *[¹¤à "[‰Úà>
[ºl¡ü "³[ƒ ët¡à¤ã &> [\ ¤å 21-8
"³[ƒ 21-14 ƒà ³àÚ[=¤à šã¤à
R¡³[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå Òü[–ƒÚàKã ³>å"[y
"³[ƒ Îå[³= ë¹[ƒ>à ³šå} *Òü>à
ëƒà[³ì>i¡ ët¡ïƒå > à ÅàÄ[J¤Kà
ëºàÚ>>à ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¤[>¡ú
[¤ ÎàÒü šøà[>=>à 2003 ƒà *º
Òü}ºr¡ ëW¡[´šÚ> *Òü[J¤à ³Ò´¶ƒ
Òà[ó¡\ Òà[Î>¤å \å> 2013 =àƒà
[šø *š> iå¡>¢à쳖i¡t¡à ³àÚ[=¤à šã¤à
R¡³[J¤[>¡ú ³³à}ƒà ÞàÁ¢¡ "³[ƒ
*ìº[´šA¡ ëW¡[´šÚ> *Òü¹´¬à Òüì–
ƒàì>[ÎÚàKã t¡à*[ó¡A¡ [҃àìÒt¡šå
2013 Kã \¹ç¡> Òü얃àì>[ÎÚàKã
*š>Kã ó¡àÊ¢ ¹àl¡ü–ƒƒà ³àÚ[=¤à šã¤à
R¡³[J¤[>¡ú
W¡;[º¤à W¡[Ò "[Î*º Òü}ºr¡
ëW¡[´šÚ[Xœà šøà[>=>à iå¡ i¡àÒü³Î
*ìº[´šA¡ [κ®¡¹ ë³l¡[ºÊ
³àìº[ÎÚàKã [º ëW¡à} íÞ¤å ó¡àÊ¢ ¹àl¡ü–
ƒƒà ³àÚ[=¤à šã¤à R¡³[J¡ú ³ÒàA—¡à
[Å}=à[>}R¡àÒü
*Òü ¤ à
šàìó¢ ¡ àì³X[Å} "[Î šãƒå > à
R¡³ƒ>à ºàA¡[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡
R¡¹à} ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "[΃[ƒ "–ƒø
šøìƒÎA¡ã >åšà³W¡à "[Î>à "ìÒà}¤à
"³à ºàA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à ³ÒàB¡ã
"Òà>¤à *Òü>à Nøà–ƒ [šøKã yû¡àl¡ü> "ƒå
ó¡}¤à R¡³[J¤[>¡ú
ÞàÁ¢ ¡ >´¬ ¹ 37 *Òü [ ¹¤à
šøà[>=>à [ºKã ³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤à
"[΃à ë=àÒü>à ׳à} t¡à¤à ÒàÚ¤ƒå
*Òü[J¡ú ëÒA¡ ëÒ賈Kã ëºàÚ¤à
ó¡à*¤Kã ë³i¡W¡ "ƒåƒà šøà[>=>à
³à}[\º =à¹Kà W¡;tå¡>à ë³i¡W¡ "ƒå
³àÚ šàv¡ûå¡>à i¡àÒüi¡º "ƒå ëºï¤à
R¡³[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
Euro 2016 Semi-Final
Wednesday, July 7
Portugal
Wales
Thursday July 8
Germany
France
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
[l=kjrD _/MERITORIOUS
AWARD - 2016 SINGJAMEI A/C
ºà[Aá¤à t¡à} 10-7-2016 Òü}ƒà (L) O. Charly Singh Memorial
Meritorious Award šã\Kìƒï[¹¡ú Award "[Î Singjamei A/C Kã ³>å}ƒà
íº¤à Class-X (BOSEM/CBSE) 2016 Exam. ƒà 60% mark ó¡}º¤à
³îÒì¹àÒü[Å}>à apply ìt¡ï¤à ÚàK[>¡ú Award "[ÎKã Form šã[Å>¤Kã
³t¡³ \åºàÒü 6, 2016 [> Award ìÚ씂àA¡šKã ³t¡³ \åºàÒü 10, 2016 Kã
>å}[=º šå} 2.00 t¡à¤à ³t¡³ƒà Shri Oinam Romen Singh, Social
Worker, Singjamei Oinam Thingel, Imphal West t¡à íº¤Kã Ú峃à
šàR¡ì=àA¡W¡¹K[>¡ú
Mutation Case No. 1188/SDC/IW/(c) dt. 30/6/2016
Haobam Homen Singh, S/o. (L) Chaoba Singh of Moirangkhom
Sougaijam Mamang Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Co-Pattadar No.(1) Ningthoujam (N) Ibelei Devi, W/o. (L)
Chaoba Singh of Sougaijam Mamang Leikai.
. . . O.P.Party
Mutation Case No. 1190/SDC/IW/(c) dt. 1/7/2016
Smt. Yambem Ibeni Devi, W/o. (L) Y. Joykumar Singh of Uripok
Tourangbam Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Co-Pattadar No.(1) Yambem Lokeshwor Singh, S/o. (L)
Y. Joykumar Singh of Uripok Tourangbam Leikai.
. . . O.P.Party
Forms are available at and can be submitted to MINERVA
PHARMACY, Singjamei Chingamakhong, Near Traffic Island
"³[ƒ Singjamei A/C Kã Worker Member [Å}Kã Jåxà}ƒKã ó¡}[¤K[>¡ú
Sd/- L. Godadhor Singh
Convenor
NT/68994/5(July)
NDOOS
Imphal, the 30/6/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ìA¡à-šàjàƒà¹ >}:(1) Ningthoujam (N) Ibelei š[t¡
(L) Chaoba Singh Îà} Sougaijam Mamang Leikai Kã [³}ƒà íº¤à
Òü:*: t¡Ò[κKã Jåº 48-Singjamei, Kã "ì>ï¤à šàjà >}: 464, 909/
1266 "[¹¤à šàjà >}: 48/271 ƒàK >}: 54,172/194 "³Îå} &[¹Úà
.00916 ìÒC¡¹ W¡à*¤à ÒüìTຠ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ (³W¡à) "[Î>à ³àKã
Imphal, the 1/7/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ìA¡à-šàjàƒà¹ >}:(1) Yambem Lokeshwor Singh
šã}¡ (L) Y. Joykumar Singh Îà} Uripok Tourangbam Leikai Kã
[³}ƒà íº¤à Òü:*: t¡Ò[κKã Jåº 89-Khwai Lalambung, Kã "ì>ï¤à
šàjà >}: 102 "[¹¤à šàjà >}: 63(Angs) ƒàK >}: 1271 "³Îå} &[¹Úà
.0788 ìÒC¡¹ W¡à*¤à ÒüìTຠ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà
The Thoubal District Milk
Co-operative Union Ltd. ìA¡ï¤à
Union "³à ëų\칡ú A¡>àP¡´¬>à
N O T I C E
³[³}ƒà šà>[¤>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà
³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤à ³tå¡}
>å[³; 7 (t¡ì¹;) [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡ "[΃à Objection
ìt¡ï¹Kƒ¤[> ³Jà t¡à>à ºàA¡šà Objection ìºï¹ì¹àÒü ëA¡Å ³Jà W¡x¹K[>ú
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
NT/68998/5(July)
N O T I C E
šà>[¤>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤à ³tå¡} >å[³;
7 (t¡ì¹;) [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡ "[΃à Objection ìt¡ï¹Kƒ¤[>
³Jà t¡à>à ºàA¡šà Objection ìºï¹ì¹àÒü ëA¡Å ³Jà W¡x¹K[>ú
NT/68998/5(July)
12:30 AM, Lyon
12:30 AM, Marseille
A¡à>àƒà *š>ƒà Òü[–ƒÚàKã
[¤ ÎàÒü šø[>t¡ "³[ƒ ³>å"[y>à ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø
*Òü[¹¤à ³>å "³[ƒ Îå[³= ë¹[ƒÎå Òü[– šà}ì=àA¡[J¤à =àÒü캖ƒ *š> Nøà–ƒ ºàA¡[J¤à t¡à¹KÎå i¡àÒüi¡º[ƒ ëºï¤à
[º*ì>º ë³[Î >쮡´¬¹ =àƒKã ë>Îì>º [i¡³ƒà ÅàĹK[>
I have lost my Bank Pass Book bearing Account No.
32256378959 issued by State Bank of India, Secretariate
Branch on the way in between my residence and Mayang
Imphal Bazar.
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
Sapam Pocha singh
Mayang Imphal
NT/68991/5(July)
Chabung Company
eokjOMxg Fyrki
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
PH.D. AWARDED
Mr. Oinam Sadananda Singh, S/o.
Oinam Ibomcha (Gopal) Singh, Retd.
Head Master, Utlou High School and O (o)
Chanbi devi of Kodompokpi Maning
Leikai, Mekola, Imphal has been
awarded the degree of Doctor of
Philosophy (Ph.D) in Political Science by
Manipur University vide order number MU/
9-36/15/Exam/1309 dated July 1, 2016 for
his thesis entitled ‘‘Rural Development
and Panchayati Raj in the District of Imphal West and
Imphal East’’, under the supervision of Dr. Dhanabir
Laishram, Social Scientist. He is the six Ph.D. Awardee
under the supervison.
He has also completed M.Phil and cleared NET (UGC). He
also worked as the Mahatma Gandhi fellow, Gandhi Smriti and
Darshan Samiti, New Delhi. Presently He is working as a
Graduate Teacher at Madhumati High School.
NT/68997/5(July)
NOTICE
Úà*[¤[>}¤à íº¹¤[ƒ ºà[Aá¤à t¡à}
7-7-2016 ó¡à*¤Kã ³>å } ƒà
Union "[ÎKã Chairman/DCO,
Tbl ƒà contact ìt¡ï[¤Úå¡ú ³tå¡}ƒà
ºàA¡šà Complaint "³v¡à
ëºï\ì¹àÒü¡ú
Sd/- Y. Romen Singh
Chairman,
# 8014635803
NT/69004/5(July)
vbAFydvq/ [³} W塳ì=àA¡W¡¤à
ìÒï[J¤à W¡[Ò 2014 "³[ƒ 2015 ƒà Board "³[ƒ Council >à ëºï¤à
Exam. ƒà Pass ìt¡ïJø¤à ³tå¡} Certificate šã¹A¡šà ³t¡³ƒà Òü³àKã [³}
Maibam Leima Devi àÚ>à Certificate t¡à Òü¹A¡[J¤à "ƒå Maibam
Purnimashi Devi *ÒüKƒ¤[>¡ú "ƒåKà Council Kã Certificate t¡>à N.
Biren Singh ÒàÚ>à Òü¹A¡šƒå M. Biren Singh ÒàÚ>à ÒüKƒ¤[> ÒàÚ>à šàl¡ü
ëW¡Kã ë=àR¡ƒà W塳ì=àA¡W¡[¹ú
Candidate Name : Maibam Debeshwor Singh
Class (X) Roll No. 23787 of 2014
Class (XII) Roll No. 24000 of 2016
Sd/- Maibam Debeshwor Singh
NT/68990/5(July)
Thoubal Sabal Tongba
FkxGvjg/ ÎàÒü>ÎKã *c¡à¤å
ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à
=àK;W¡[¹
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà
ÎàÒü > Î>à ³¹³
*Òüƒå>à ³t¡³ Åà}>à
>àƒå>à >àìt¡à> ³>å}ƒà
ëšà´¬ à , >àìt¡à>
³>å } ƒà ³ì¹}-³ì¹} W¡;šà, >à
t¡àƒ¤à, >àìA¡à}ƒà R¡}¤à, >àìt¡à>
óå¡>¤à, Å«¹ ëÒà>¤ƒà Þà¤à ët¡ï¹´¬ƒå
&³[®¡ A¡Úà³å[„> óå¡î–ƒø³Úå³ Mobile
No.
8575814720/
8413870027 ³Úà} Òü ´ £¡àº
ëA¡àe¡àA¡ ¤\ใà ƒà A¡[¤¹à\
"[΃à W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã '
ëÒï[\A¡ ³šå } ó¡à>à ó¡ì¹, ³¹³
"[Î>à *c¡à A¡[¤¹à\¤å ³t¡³ Aå¡Òü>à
³ãÚà³Kã ëΤà ët¡ï¤à R¡³Ò>[¤Î>å
ÒàÚ>à ³šåƒà ë=ï[>\[¹
=àK;W¡[¹¤à @ Haobam
Dushan Singh
Yurembam
NT/61311/5(July)
NT/B/20-19 July Alt.
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER BACKWARD CLASSES
1st FLOOR, SOUTH BLOCK, SECURED OFFICE, A.T. LINE
IMPHAL : MANIPUR
NOTIFICATION
Imphal, the 2nd July, 2016
No. A/1/2015-MOBC(N/O): In pusuance of Ministry of Minority Affairs, Government of India's email dated 01/07/2016, it is hereby informed to all concerned that a large number of scholarship
applications under NSP, 2015-16 have been rejected in PFMS bank validation due to incorrect
bank account details viz., invalid account number; bank name is not as per PEMS Bank Master;
account number not exist; account number is closed; invalid IFSC code; etc. entered by the
students. Ministry has provided an option to correct the incorrect bank account details within a
stipulated time frame. Applicatns with incorrect bank details for Manipur State (details of whom
are uploaded in MOBC wbsite: www.mobcmanipur.gov.in) are hereby directed to cross check
their bank account details vis-a-vis incorrect bank account details listed above and furnish the
correct/corrected bank account details both in original and photocopies on or before 13th july,
2016 for taking further necessary action. Cases of non and/ or late submission of
documents shall not be considered.
2. For details, please contact the Nodal Officer (Scholarships/MOBC, Manipur during office
hours.
NT/B/5(July)
Sd/- Kh. Dineshchandra Singh
Director,
MOBC, Manipur
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
582 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler