close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2 - Official Website of Sanaleibak.in | Positive Journalism

IntégréTéléchargement
³Jº ³ì=º
2
t¡ì³}ìºà} [l¡[Ê¡öC¡t¡à
šàÚJ;A¡ìƒï¤à iå¡[¹\³ ëšøàì\C¡
íšÅà ë³> t¡àì‰
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
t¡ì³}ìºà} [l¡[Ê¡öC¡t¡à iè¡[¹\³Kã
³W¡àA¡ ³=å³ ëųK;>¤à ëÎì”|º
K®¡>¢ì³@i¡>à A¡àÒü=¹A¡[J¤à Úà´Ã¤à
ëÅ>ó¡³ "³à ë³>-³à> t¡àƒ>à
íºì¹ ÒàÚ[¹¡ú
Òü [ @ƒÚà K®¡>¢ ì ³@i¡>à
t¡ì³}ìºà} [l¡[Ê¡öC¡t¡à Òü[@i¡ìKìi¡A¡
iè¡[¹Ê¡ ΤåA¡¸i¡ [ºS¡ "³à ¤¹àA¡
¯àv¡¹ ëó¡àº, =àì¹à> ëA¡š,
í\ºàº ëºA¡ "³[ƒ ¤å[>} ë=ìƒàƒà
šàÚJ;>¤Kンv¡û¡à 2013ƒà ºåšà
ºàJ 740.81 A¡àÒü = ¹A¡[J¡ú
A¡àÒü J ¹[Aà ¡ ¤à "šå > ¤à ëÅ>ó¡³
"[ÎKã ³>å } ƒKã ºå š à ºàJ
213.20>à ¤¹àA¡ ¯àv¡¹ ëó¡àºKã
ºåšà ºàJ 196.04>à =àì¹à>
ëA¡šA¡ã, ºåšà ºàJ 197.05>à
í\ºà> ëºB¡ã, ºå š à ºàJ
174.52>à ¤å[>} ë³ìƒàKã[>¡ú
ëÅ>ó¡³
"[ÎKã
"Òà>¤à Òü@i¡ºì³@i¡ ºåšà ºàJ
78.08 =¤A¡ ëÒï>¤Kンv¡û¡à
[¹[º\ ët¡ï¹A¡šKà ëºàÚ>>à
=¤A¡ Jåƒv¡û¡à ëÒï¹Kà ³t¡³ W¡à>à
Úå [ i¡ºàÒü ë\Î> Îà[i¢ ¡ [ó¡ìC¡
=àK;ºA¥¡¤Îå JR¡ÒºA¡šà íºìJø¡ú
ëºàÚ>>à =¤A¡[Å} "[Î ³[ošå¹
[l¡®¡ìºàšì³@i¡ ëÎàÎàÒü[t¡>à ¯àA¢¡
&ì\Xã *Òü > à šàÚJ;>¤à
[ÅÄ[J¤Îå íºìJø¡ú
"ƒå³ *Òü>³A¡ =¤A¡
šàÚJ;A¡ìƒï¤à ³ó¡³[Å}ƒà =¤A¡
"³t¡à šàÚJ;šKã ³³ã t¡³ƒ¤>à
A¡ì”|C¡¹[Å}>à ³¹ã íº>¤à ¯àA¢¡
&ì\XãKã *[ó¡Îà¹[Å}Kà ³àĹKà
íšÅà[Å} "[Î ÒàÒüÒ;Jø¤øà ÒàÚ¤Kã
W¡ã}>¤à [l¡[Ê¡öC¡ "[ÎKã ³ãÚà³Kã
ºå[W¡}¤à J¹>à ëó¡àR¡ìƒàA¡º[Aá¡ú
šà>¤à Úà¤[ƒ ëÒï[\A¡
ó¡à*¤Kã *Òü>[ƒ í\ºà> ëºA¡
"³[ƒ ¤¹àA¡ ¯ài¡¹ ëó¡àº ëÚï>à
W¡R¡[ÅÄ¤à º´¬ã ó¡à*¤à íº[y¤[>¡ú
[º¹¤à ët¡¹à šè[Jø R¡àA¡ ëÅ>¤à šà´Ã[Aá
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
W¡Òã 117A¡ã ³³àR¡ ë³ 25,
1899ƒà ët¡ïƒå > à Åã[\Ĥà
ëÒï[J¤à ³[ošå ¹ Kã íW¡=àì¹àº
Aå ¡ ´¬ à >[W¡}¤à
Òü [ t¡ÒàÎA¡ã
ºàÒü[¹A¡[Å}ƒà ³[³} š@ƒå>à Úà*¹¤à
ët¡¹àƒà íº¤à ët¡¹à šè[Jø "ìW¡ï¤à
"[Î [>}[=>à ëų[\> Åà[\@ƒå>à
"³[ƒ R¡àA¡-ìÅ@ƒå>à =³Ò>[>}¤Kã
"šà´¬ à "àÒü [ ƒìÚº Aà ¡ ¤ ët¡¹à
íA¡ì=º>à ëó¡àR¡ìƒàA¡º[Aá¡ú
šè[Jø "[Î ÅìK຤@ƒ
"³[ƒ šà;ìÅàÒü A¡X[i¡iå ¡ ìÚXã
">ãKã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à íºA¡àÒü
A¡ÚàKã Jågà[Å}>à Åã[\Ĥà Úà¤à
³¹ç¡ *Òü¤à šè[Jø "³à *Òü¤>à
ë>à}\å š”‚ à ƒà ë>à}Kã #[Å}
tå¡}[źìÒï¤Kã t¡R¡àÚ ó¡ƒ¤à íº¡ú
šè[Jø "[ÎKã ë>à}ìšàA¡ =R¡¤à
íº¹àÒü "[Î Úà´•à ë>´¬>à #[Å}
šàì=àA¡šà Úà¤Kã ó¡ã¤³ƒà íºì¹¡ú
šè [ Jø "[Τå >å } [Ťà
šè A ¡ìW¡º W¡à*¹¤à ³ã*Òü [ Å},
ÅìK຤@ƒ "³[ƒ šà;ìÅàÒüKã
šø\àKã ³ã×; *Òü[¹¤[Å} "³[ƒ
³¹ã íº>¤à K®¡>¢ ì ³@i¡A¡ã
*ì=à[¹[i¡[Å}>à JåƒB¡ã *Òü¤à =¤A¡
šàÚJ;tå ¡ >à #[Å} [>}[=>à
ëÚàA¡[Å>ìÒï¤à Úà>¤à =¤A¡
šàÚJ;šã>¤à "à[šÃ ët¡ï¹[Aá¡ú
ëźKã ët¡}¤à} ëºï>¤à &[šÃìA¡Î>
=à¤à ÚàK[>
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
ì>ìÑ•º ó¡àl¡üì@ƒÎ> ëó¡à¹
A¡³å¸ì>º Òà¹ì³à[>Kã ‘‘ìšøàì\C¡
&[ÎÊ¡’’ A¡ã ³Jàƒà 2016-17 A¡ã
*Òü>à A¡³å¸ì>º, A¡àÊ¡, Òü=[>A¡
"³[ƒ ëi¡ì¹à[¹Ê¡A¡ã ë=ïìƒï[Å}>à
"¯à¤à t¡àÒÀ¤à "R¡à}[Å}ƒà ó¡}¤à
Úà¤à ëźKã ³ìt¡} šã>¤Kンv¡û¡à
ÒàÄà >³ì=àAá¤à ëó¡à³¢ƒà &[šÃìA¡Î>
ëA¡ï[¹¡ú
ëšø à ì\C¡ "[ÎKã ³Jàƒà
"R¡à}[Å} "[Î>à W¡Òã 25 Ç¡[‰¤à
ó¡à*¤à ³îÒ ³[Å} t¡´¬à "³[ƒ
[¹ìÒ[¤Ãìi¡Î>Kã ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à}
šè³¥³A¡ ëºïK[> ÒàÚ[¹¡ú
>³ì=àAá¤à &[šÃìA¡Î> ëó¡à³¢
"³[ƒ "ît¡ "Aå¡Ùà ³ì¹àº ºì´£¡º
šà;t¡à íº¤à [ƒšå[t¡ A¡[³Ñ•à¹Kã
*[ó¡Î¹ A¡³ìšÃGt¡à íº¤à [ƒ[Ê¡öC¡
ëÎà[ÎìÚº 믺[ó¡Ú๠*[ó¡Îà¹Kã
*[ó¡Ît¡Kã JR¡¤à ÚàK[>¡ú
&[šÃ ì A¡Î> šã[Å>¤Kã
"ì¹àÒü ¤ à >å [ ³; \å º àÒü
25,2016[>¡ú
l¡üJº
åø Kã ëi¡[G Îà[®¢¡Î 뺚ìJø
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
l¡üJøåº *ìt¡àì>à³Î [ƒ[Ê¡öC¡
A¡àl¡ü[Xº>à l¡üJº
åø t¡àl¡ü@ƒ>à ëW¡[À¤à
A¡³[Îì¢Úº 뮡[ÒA¡º[Å}Kã ³t¡à}ƒà
ëÒïìƒàAá[Aá¤à "ì>ï¤à ëšà[º[Î ³¹ç¡
*Òü > à ëi¡G ëºï¤Kã ³t¡à}ƒà
Úà[>}ƒ¤à ëó¡àR¡ìƒàv¡û¡å >à l¡üJº
åø [ƒ[Ê¡öC¡
ëi¡[G 믺[ó¡Ú๠&ìÎà[ÎìÚÎ>>à
t¡àl¡ü@ƒ "[΃à ëi¡[G Îà[®¢¡Î ³t¡³
A¡v¡û¡>à 뺚ìJø¡ú
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã šø[Îìƒ@i¡t¡Kã
ó¡R¡¤à šàl¡üKã ³tå¡} ÒüÄà [ƒ[Ê¡öC¡
A¡àl¡ü[Xº>à ëi¡[G šè³¥³B¡ã ¤³š¹
"³[ƒ >´¬¹ ëšÃi¡ >àšå ³Wå¡ Å}Kƒ¤[>
"³[ƒ ëi¡[G Îà[®¢¡Î ët¡ï[¹¤à Kà¹ã
ëó¡à³¢ =à[\>¤à
³t¡³ Åà}ìƒàìAá
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
A¡àl¡üX㺠*ó¡ ÒÚ๠ëÎìA¡@ƒ¹ã
Òü l å ¡ ìA¡Î> Aà ¡ àÎ &ºì¤@ƒƒà
W¡;[º¤à ëÎÎ> 2016-17t¡à
[³} W¡Ä¤Kンv¡û¡à Òü[º[\¤[º[i¡
Îà[i¡[ó¡ìC¡ ëºï>¤Kã ëó¡à³¢ šã¤à
"³[ƒ ëºï[Å>¤Kã ³t¡³ ÒàÄà
ëºÙà ³t¡³ƒKã Åà}ìƒàAà ¡ Kà
\åºàÒü15 ó¡à*¤à ÚàÒü>ìJø¡ú ó¡àÒü>
ºåšà 300 [=¹K[ƒ \åºàÒü 27
ó¡à*¤à ëó¡à³¢ =à[\>¤à ÚàK[>
ÒàÚ>à A¡àl¡üX㺠"[΃Kã ó¡R¡¤à
šàl¡ü>à ÒàÚ[¹¡ú
šè³¥³A¡ A¡àl¡ü[Xº "[Îƒà ºåšà
1800 [=¹Kà ë¹[\Ê¡à¹
ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ¤à ¯àó¡³[Å} "[Î
ë³àìi¡à¹ 뮡[ÒA¡º &C¡ 1988 Kã
*Ä ít¡>¤[> ³[Î Úà¤à R¡³ìºàÒü
ÒàÚ[¹¡ú
yàXìšài¢¡ [ƒšài¢¡ì³@i¡ Jv¡û¡>à
Kà¹ã ë¹[\ìÊ¡öÎ> ët¡ï¤à "³[ƒ ëi¡G
ëºï¤Kã *ìk¡à[¹[i¡ *Òü¤>à [ƒ[Ê¡öC¡
A¡àl¡ü[Xº>à =´Ã[Aá¤à ¯àó¡³ "[Î
³ìJàÚKã *ìk¡à[¹[i¡Kã ¯à}³ƒ[>¡ú
³¹³ "[Î>à ³ìJàÚKã [ó¡ì¹š "ƒå
ëÒà}ìƒàB¡ìƒï¤[> ÒàÚ>à l¡ü J ø å º
[ƒ[Ê¡ö C ¡ ëi¡[G 믺[ó¡Úà¹
&ìÎà[ÎìÚÎ> ÒàÚ>à ƒà¤ã ët¡ï[¹¡ú
ë³àÒü¹à} ³àÚîA¡ƒà ¤@ƒ "³Îå
ºàB¡ìƒïì¹
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
ÎKà} ¤\๠ë³àìi¡à¹ yàXìšài¢¡
ëÎàÎàÒü[i¡, ÎKà} ¤\๠W¡ã}t¡³
*ìt¡à [¹Gà &@ƒ t¡àt¡à ë³[\A¡
&ìÎà[ÎìÚÎ>, Òü=àÒü *ìt¡à &@ƒ
t¡àt¡à ë³[\A¡ ‰àÒü ® ¡¹¡ ú *>¹
yàXìšài¢¡ ëÎàÎàÒü[i¡, "ì¹à} &@ƒ
ë>à}³àÒüìJà} *ìt¡à &@ƒ "àÒü[¹Î
‰àÒü®¡¹Î &@ƒ *>¹Î 믺[ó¡Úà¹
&ìÎà[ÎìÚÎ> "³[ƒ ëó¡ïKàA¡W¡à*
Òü=àÒü &@ƒ ÎàÒüìt¡à> &[¹Úà *ìt¡à
*>¹Î &@ƒ ‰àÒü®¡¹ &ìÎà[ÎìÚÎ>>à
šèÄà ìºï[J¤à ¯à칚 "³Kã ³tå¡}
ÒüÄà &ìÎà[ÎìÚÎ> ³R¡à "[ÎKã
Kà[Øl¡[Å}Kã šà[A¢¡} ¹> ët¡ïó¡³
"³[ƒ šàA¢ ¡ ët¡ïó¡³ ë³àÒü ¹ à}
³å¸[>[ΚຠA¡àl¡üXãº>à \åºàÒü 9
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà šãƒå>à Îà[®¢¡Î
ëÒïÒ@ƒø¤[ƒ ³=} >å[³;A¡ã "ÚåA¡ šå}
4ƒKã ëÒïƒå>à ³t¡³ A¡v¡û¡>à >àìš;
iè¡ ë³àÒü¹à}, Aå¡´¬ã i¡å ¯àRå¡, ¯àRå¡ iå¡
ë³àÒü¹à} ÒàÚ[¹¤à ¹ç¡i¡[Å} "[΃à
&ìÎà[ÎìÚÎ>[Å} "[ÎKã Kà[Øl¡[Å}
³t¡³ A¡v¡û¡>à ¤@ƒ ët¡ï¹K[> ÒàÚ[¹¡ú
Òüƒº
å [ó¡i¡¹Kã ÚàÒüó¡ šàl¡üì\º
šã¹[Aá
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
Òü ƒ å º -[ó¡i¡¹>à ºàA¡šƒà
º³ƒ³ "[΃à Jå@ƒ[¹¤à ÒüÎÎÃà³
ºàÒü[>} W¡;šà î³ît¡ šàR¡Kº[Å}ƒà
³[ošå ¹ ³å Î [º³ 믺[ó¡Úà¹
*K¢>àÒüì\Î> (&³&³ƒ[¤ÃÚå*),
³ÚàÒü ëºàÚÅR¡Kã ë\>칺
ëÎìyû¡i¡¹ã &³ & ëW¡Îà¤>à Ò¹à*
šàl¡üì\º šã¹[Aá¡ú
ëW¡ì¹àº "[Î>à ³Jà t¡à¹ƒå>à,
'ìJàÚ šè ´ • ³ A¥ ¡ à ëÒ>[³Ä[J¤à
ë¹à\à "ƒå "ÀàÒ ³šå ³ÒàA¥¡à
Úà¤ã¤à ë¹à\à *Òü Ò >[¤>¤à
ëºàÚ>>à º³ƒ³ "[΃à
íº[³Ä[¹¤à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à
óå ¡ ¹ç ¡ š ³ìźKã ³¹v¡û ¡ à >å } [Å
W¡àĤà, W¡à*J;šà ó塹硚 "³>à
ó塹硚 "³¤å Ò”‚>à ëÚR¡ƒ>à ³àĤà
JåÄàÒü, #}-t¡Ùà >å}R¡àÒü¤à º³ƒ³
"³à *ÒüÒ>¤ãÎ>å ÒàÚ>à 'ìJàÚ
šè´•³A¡šå ëÅ´¬ã[¹¤à "ÀàÒ ³šåƒà
ƒå¯à ët¡ï\[¹¡ú
ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ÒüÎå¸[Å}ƒà
ºå š A¡Úà>à ëA¡ï[J¤à ¤@ƒ,
ë¤ÃàìA¡ƒ>[W¡}¤à A¡Úà ëA¡ï[J¤>à
³¹³ *Òü¹Kà Òüƒåº [ó¡i¡¹ "³Îå}
Òüƒåº \åÒà šàR¡ì=àA¡šƒà "¯à¤à
"³Îå} Jåìƒà}=ã¤à A¡Úà ³àìÚàA¥¡[J
ÒàÚ¤à "[Î º³ƒ³[΃à íº[¹¤à [Î
&Î * "³Îå } ³ãÚà´• à
JR¡>¤ã¹¤[>¡ú ³¹³ "ƒå>à =à
"[ÎKã 6t¡à šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à
Òüƒåº [ó¡i¡¹ "[΃[ƒ º³ƒ³[΃à
íº[¹¤à [Î &Î *[Å} "³Îå }
A¡àR¡ºåš Jè[ƒ}³B¡ã ³ãÚà´•à ºà[Aá¤à
Òüƒåº [ó¡i¡¹ Aå¡î´¶Kã ëÚR¡¤ãƒå>à
¤@ƒ, ì¤Ã à ìA¡ƒ>[W¡}¤à "³v¡à
ët¡ï¤ãƒ>¤à ºåš "[Î>à "àšãº
ët¡ï¹[AÃ ¡ ¡ú
ëºàÚ>>à
šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à Aå¡î´¶ "[ÎKà ³¹ã
íº>>à ëšà; ëÚà[À¤[Å}>à Aå¡î´¶
"[ÎKã Jå ì ƒàR¡W¡à¤à ëºï¹Kà
ë>à}³Kã W¡R¡‰¤à Úà‰¤à
ëšà;º³[Å} "³Îå } "ît¡
ëšà;º³[Å}Kã ³³º ëÒÄà
ëÚà>¤ãK>å¡ú ëšà; ëÚà[À¤[Å}>à
šøàÒüÎ [ºÊ¡ ë=;šãÚå ÒàÚ>à ºåš
"[Î>à "àšãº ët¡ï¹[Aá¡ú
In the Court of Sub-Deputy Collector,
Moirang
Ref. :- Mutation Case No. 379/SDC/M/2016
1. Khwairakpam (o) Mangileima Devi, W/o: (L) Kh. Rabi Singh
of Thamnapokpi (Ptns)
- Petitioners
-Vrs-
Late Khwairakpam Rabi Singh, S/o: (L) Kh. Ibotombi Singh of
- O.P. Party
Thamnapokpi
NOTICE
Moirang, the 01/07/2016
Under Section 46 (3) of MLR & LR Act 1960 Kà ³¹ã
íº>>à ë=àA¡šà ë>à[i¢¡Î "[Î>à ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ šàj¡à >} 13
("ì>ï¤à) ƒàK >} 258 Kã "[¹Ú๠0.07 &A¡¹ ³ÚàÒüƒà "šå>¤à 0.18 &A¡¹
W¡à*¤à Òü}ìJຠJåº >} 50-=´•àìšàA¡šãƒà &\³à[º šà>[³Ä¤à šàj¡ƒà¹ ³Åà ³õt¡å –
*ÒüìJø¡ú ƒ}A¡à¹ãKã [³}ƒà šà>[¤ì¹à ÒàÚƒå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ì¹¡ú
A¡>àP¡´¬à [³} *>¤ƒà Úà[>}ƒ¤à íº¹[ƒ ë>à[i¡Î "[Î>à ëó¡àR¡¤à ³tå¡} >å[³; (7) [>Kã
³>å}ƒà Úà[>}ƒ¤Kã ¯àì¹àºƒå l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JÅÊ¡ *Òü>à =à¹Kƒ¤[>¡ú ºàv¡û¡¤à
ë=àAá¤[ƒ ëA¡ài¢¡>à ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ×A塳 t¡àK[>¡ú
Sd/- Sub-Deputy Collector,
Moirang
SL/774/04
OFFICE OF THE
NINGOMBAM SAGEI DEVELOPMENT
ORGANISATION MANIPUR
Khongman Zone-III (West), Imphal East-795008
Regd. No. 672/M/SR/2015
">ã¹A¡Ç¡¤à [>}ìR¡à´¬³ ÎàîK [l¡ì®¡ºšì³@i¡ *K¢>àÒüì\Î>Kã ³>à³=å³ ëÚ씂àA¡šKã ë=ï¹³–
ë¤àìγ, ëA¡àìγ, [Î[¤&ÎÒü, [>l¡ü [ƒ[À>à ëºï¤à 2016
š[¹Û¡à[Å}ƒà ³ãì=àÒü ³ãìÒ>¤Kà ëºàÚ>>à šàÎ ët¡ï¹A¡šà 1[ƒ W¡àƒà
60%Kã ³=v¡û¡à ó¡R¡ºA¡Jø¤à [>}ìR¡à´¬³ ÅàîKKã ³îÒì¹àÒü[Å}ƒà
">ã¹A¡Ç¡¤à *Òü>à šè[A¥¡} ë=ïK;šà "³[ƒ *A¡šKã ë=ï¹³ "³à
ºà[Aá¤à t¡à} 9-7-2016 =à}\ >å[³;A¡ã >å}[=º šå} 1 t¡à¤à ³t¡³ƒà
º³Úà>¤à ÅR¡ìº> ëA¡à>å} ³³à}ƒà íº¤ƒà šàR¡ì=àA¡W¡¹K[>¡ú ³¹ã
íº>¤[Å}>à ³ÅàKã ³àA¡[Î;, šàÎìšài¢¡ ëó¡àìi¡à 2¡ú 2 ìºàÚ>>à
ë\ì¹àA¡Î ëA¡à[š 1¡ú 1 ºà[Aá¤à t¡à} 7-7-2016 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà
&>. &Î. [®¡. *Kã *[ó¡Î ëJàR¡³> ë\à>-3ƒà šã[Å>[¤>¤à
JR¡Òg[¹¡ú
šàl¡üì\g[¹¤à
l¡à. [>}ìR¡à´¬³ Îà”zA塳๠[Î}Ò
&[ÎìС@i¡ ëÎìyû¡i¡¹ã, &> &Î [®¡ * ³[ošå¹
SL/775/04
Mobile No; 9436273397, 9862213304, 9862825547
PIS Brick Field (Mechanised)
Class
1st
1st
1st
Rate
Rs.9.00
Rs.9.00
Rs.9.00
Brick
3000
2000
1500
Amount
Rs.27000
Rs.18000
Rs.13500
Gari Charge
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Labour
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Total
Rs.30600
Rs.20400
Rs.15350
2nd
2nd
2nd
Rs.8.20
Rs.8.20
Rs.8.20
3000
2000
1500
Rs.24600
Rs.16400
Rs.12300
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Rs.28200
Rs.18800
Rs.14150
1st Rej.
1st Rej.
1st Rej.
Rs.7.00
Rs.7.00
Rs.7.00
3000
2000
1500
Rs.21000
Rs.14000
Rs.10500
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Rs.24600
Rs.16400
Rs.12350
Peti
Peti
Peti
Rs.6.50
Rs.6.50
Rs.6.50
3000
2000
1500
Rs.19500
Rs.13000
Rs.9750
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Rs.23100
Rs.15400
Rs.11600
3rd New Rs.4.00
3rd New Rs.4.00
3rd New Rs.4.00
3000
2000
1500
Rs.12000
Rs.8000
Rs.6000
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Rs.15600
Rs.10400
Rs.7850
3rd Old
3rd Old
3rd Old
3000
2000
1500
Rs.9000
Rs.6000
Rs.4500
Rs.3000
Rs.2000
Rs.1500
Rs.600
Rs.400
Rs.350
Rs.12600
Rs.8400
Rs.6350
Rs.3.00
Rs.3.00
Rs.3.00
Contact: 9862048579, 7085684539, 9856052197 (Sunday closed & Phone switch off)
Wangjing Saban Chekon Leikai, Near Khongjom War Memorial Complex.
y, 4, 2016
ul
y, J
Imphal, Monda
uly
Jul
Monday
[¤ &l¡ &l¡[³Î>Kã "Òü¤à
W¡à}ìÚ} íÚ[Å>ìJø
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
[l¡ &³ A¡ìº\ *ó¡ [i¡W¡¹Î
Òülè¡ìA¡Î>ƒà [¤ &l¡ ëA¡à΢ t¡´•¤Kã
&l¡[³Î> ët¡ï>¤à "Òü¤à W¡à}ìÚ}
[¹i¡> ëi¡Ê¡ ÒàÄà \å º àÒü 10
ë>à}³àÒü[\} >å[³;t¡à šàR¡ì=àB¡[>
ÒàÚƒå > à ët¡ï¹´¬ ƒ å ë>à}³à
íÚJ;ºKà \å º àÒü 9 =à}\
>å[³;t¡à ÒàÄà 뺚[J¤à ³t¡³
"³[ƒ ³ó¡³ƒà šàR¡ì=àAà ¡ K[>
ÒàÚ[¹¡ú
\å º àÒü 10 ë>à}³àÒü [ \}
>å [ ³;t¡à ë>i¡A¡ã &Gà[³ì>Î>
íº¤ƒKã
W¡à}ìÚ}
"[Î
íÚJ;ºA¡š[> ÒàÚ>à [šø[Xšàº
Òü>W¢¡à\ƒKã ó¡R¡¤à šàl¡ü>à ÒàÚ[¹¡ú
³[ošå¹ƒKã 5 JÀìAá
Òü´£¡àº, \åºàÒü 3–
ëƒ>³àA¢¡t¡à šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à
³[³} íº¹¤à Úåk¡ iå¡>¢àì³@i¡ "³à
*Òü [ ¹¤à ƒ>à A¡št¡à Å¹ç ¡ A¡
ÚàKìƒï[¹¤à Òü [ @ƒÚàKã i¡ã³ƒà
Úà*>¤à º³ƒ³ "[ÎKã >å š ã
óå¡i¡ì¤àº ÅàÄì¹àÚ ³R¡à JÀìAá¡ú
ëÎàB¡¹ ó¡à*ì@ƒÎ> *ó¡
Òü [ @ƒÚà>à ³[ošå ¹ ƒKã >å š ã
óå¡i¡ì¤àÀ¹ ³R¡à JÀA¡[J¤[Å}
"ƒå "ì@ƒø à ÒàÚ ÑH å þ º "³Îå }
¤ø à Òü i ¡¹ š[¤Ã A ¡ ÑH å þ ºKã
³îÒì¹àÒü[Å}[>¡ú
³ìJàÚ[Å} "ƒå[ƒ ëA¡'W¡
[>¹³º, [š'W¡ [>¹³º [Î'W¡
=à\³à>¤ã, ëA¡'W¡ "[>t¡à
"³Îå} [Î'W¡ [Kt¡à[>¡ú Òü[@ƒÚ>
[i¡³ƒà Úà*ĤKンA¡ JÀAá¤à
ÅàÄì¹àÚ ³R¡à "[Î>à ³Jà t¡à>à
>å ¸ [ƒ[Àƒà šàR¡ì=àB¡ìƒï[¹¤à
ëy[>} ëA¡´št¡à Źç¡A¡ Úà>¤à
JR¡ÒÀ[Aá¡ú
Òü [ @ƒÚ> [i¡³ "[Î
ëƒ>³àA¢¡A¡ãƒ³A¡ =à "[ÎKã 20
ƒà Òü[@ƒÚà =àìƒàAáK[>¡ú Òü[@ƒÚà>
[i¡³ "[΃à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à
ëÊ¡i¡ 7 t¡Kã ÅàÄì¹àÚ 29 >à
Źç¡A¡ Úà[¹¡ú ³à캳Kã ³[³}
íº¹¤à Úå k ¡ iå ¡ >¢ à ì³@i¡ "³à
*Òü [ ¹¤à ƒ>à A¡š "[Î Òü }
1983 ƒà ³à캳Kã ët¡àR¡à>
ët¡àR¡à>¤à íº¤àA¡ 50 ƒKã
ºàA¡šà [i¡³ 1,500 ë¹à³¥ à
Źç¡A¡ ÚàKìƒï[¹¡ú
EMPLOYMENT NEWS
=¤B¡ã šà*
UP Police Recruitment 2016, uppbpb.gov.in, 3307 SI,
Fire Brigade Officer, Platoon Commander Posts
Apply Online
Name of the posts: Sub-Inspector, Platoon Commander, Fire
Brigade Officer
Post Name
No. of Posts
General OBC
SC
ST
Male Candidates Vacancies
Sub Inspector Civilian
2400
1200
648
504
48
Platoon Commander, PAC
210
105
57
44
04
Fire Officer (II)
97
49
26
20
02
Female Candidate Vacancies
Sub-Inspector
600
300
162
126
12
Educational Qualification: Candidates who are going to apply
must possess any degree from any approved University or
Institute for SI and Commander Posts. For Fire Officer Posts
candidates must have Degree in Science from any recognized
University or Institute.
UP Police SI Jobs 2016 Age Limit: Appliers must be in between
the age of 21 to 28 years as on 1st July 2016 and upper age
limit relaxation is given to the reserved candidates as per
government rules.
Important Dates:
The online UP Police application start date for male is 30th
June 2016
Last date to submit application and fee for male candidates is
29th July 2016
Start date of online application form for female candidates is
25th June 2016
The last date of submission of application fee for female
candidates is 24th July 2016
Pay Scale: The candidates who get selected then they get a
handsome amount of Rs.9300-34800/- with GP of Rs.2400/per month.
UP Police Sub Inspector Recruitment 2016, 3307 SI,
Platoon Commander, Fire Brigade Posts Apply
Online:
Eligible candidates may apply online UP Police Recruitment
2016 for 3307 posts on or before the last date 29th July
2016. For filling up these large numbers of vacancies,
Candidates have to fill UP Police Vacancy 2016 online form
only. Candidates who are interested in defense job may apply
online by following some these simple steps below:
Applicants need to login UP Police Official website @
prpb.gov.in
Firstly they need to download UP Police official notification.
And read all the instructions and information carefully.
Choose the appropriate application form, there is two
application form in the notification.
Fill the application form with true based information.
Then upload all the scan academic certificates, recent color
photograph and signature of the applier.
Verify the application form to avoid if mistake is done.
Finally submit the application and take a print of receipt for
further use.
Application fees: The appliers need to pay Rs.400/- as UP
Police application fees. Candidates must check official
notification for complete fee structure.
Selection Process: Candidates must be selected only if they
passed written examination Physical Eligibility test and Medical
Examination.
Admit Card: Appliers may get UP Police Hall Ticket 2016 by
postal service direct to you residence.
Result: The UP Police Recruitment Result 2016 will be declared
soon after two months from the date of examination.
UP Police Recruitment 2016, Computer Operator
Posts Apply Online:
Interested and applicable aspirants will able for apply online
UP Police Recruitment 2016 from 11th March 2016 to 4th April
2016. Candidates can apply online at UPPBP official website.
Aspirants should check all entries of application form before
submit because if any wrong entry will made by the candidate,
then his application will be rejected. Candidates can use below
steps for apply online.
Click on below link.
Click on Computer Operator post.
Click on online application form link.
Fill application form and upload photo and signature.
Submit application form and pay the fee.
Take a print of application and Challan for future uses.
Application Fee: All Candidates should have to pay Rs. 400/by bank challan or online payment (Net banking/ Debit Card/
Credit Car).
Selection Procedure: Aspirants should have to pass online
written test and typing test for this job.
Online written Test:
Highest Marks: 200
Minimum Passing Marks: 40
Question type: Objective type
Syllabus: General Knowledge, Reasoning, Mental ability and
Computer Science.
Typing test:
Minimum Typing Speed: Hindi 25 w/p and in English 30 w/p
Result: Candidates can at their result on UPPBP official
website.
UP Police Recruitment 2016, 1865 Computer Operator:
Aspirants who are going to apply online for UP Police
Computer Operator Recruitment 2016 must read full notification
before apply online. Candidates can apply UP Police
Recruitment 2016 online from 11th March 2016 to 4th April
2016. Candidates keep ready soft copy of passport size
photograph and signature before fill application form. For any
help or query leave a comment in comment box.
ÚàÒü[=}ìA¡à>å
ëºàÒü ì t¡à}¤³ ³[>Òº
Òà*¤>à Jå³@ƒà ºàA¡šà
"[Ò} [ºAáà t¡à[v¡ûö¡îR¡, ë>à}R¡à> šå}\à íÚ¹A¡šà
ëºàv¡û¡àA¡ ÒüÅà ³àš> ºàº, A¡à¹à} W¡ã}ìJàR¡ ³ìÚï[J
ëºàÒüƒà³ Aå¡Òü>à =àìƒàAá³, Òà*¤à ³à>à íº¹´¬à
ëºàv¡û¡àA¡ óå¡´¬ã ëÚ@ƒà* =A¡, ºR¡îó¡ Jà}ìšàA¡ ³l¡üîR¡
šè[A¥¡} >å}[Å ³¹à}ìÒï, =ì´¶àÚ ëÅàA¥¡à ët¡}=à>à
Åàì>ï A¡àÚ>à [š¹à}Kà, A¡[šÃ JåìÚà> Òà*¤ìƒà¡ú
ëA¡ìK ì³àÒü¹à} º³ƒ³Îå, ë³àÒü¹à} W¡>å A¡Úà³
ëA¡à>å A¡àÚ>à [³A¡š¥à, šè[´•> [>>ìJø ë³àÒü¹à}ìƒà¡ú
Jå³> º³ƒ³ ëÚ}ºåÎ,å JàÒü>à í³Åà ºà}Jø¤ã
šà´¶å í³W¡àA¡ šèƒå>à, >å}[Å ëšà;ºè³ ëA¡àv¡û¡à ë=àR¡,
ºì´Ã> ëºàv¡û¡àA¡ ºà@ƒå>à, Jå³> šè}ƒà *}Jø¤ã
ë>à}ÚàÒü šè}ƒà íºJø¤ã, >è¹à ÚàÒü[=} ëA¡à>åÎå
ëA¡àì¹ï ë>à}³à A¡à}ƒîJ, ³šà³ ë³àÒü¹à} ëÚ}ºåîR¡
>å}[Å ³àÚîA¡ l¡ü¹A¡šà, >å}[Å í³W¡àA¡ ³ìÒ[À¡ú
íº³à ó¡³ì=à> A¡à¹Îå, Jå³> A¡}îº šè}ƒåKã
ë³à>ìt¡A¡ =v¡û¡à ó¡´ÃÎå, [>}ì=ï Î>à ëA¡à>å}Kã
¯à}ìº> ³ã;Aå¡š "³ó¡à*, >å}[Å ³à¤å A¡àl¡üR¡³ƒà
>³å A¡>à l¡üR¡³ìƒ,ìA¡à>å ³àKã í³W¡àìv¡û¡à¡ú
ë>à}ìšàA¡ ³>å} ³¹ã} W¡ã}, ëJà}\àÒü šàì´Ãï í³W¡àA¡îR¡
šàì³> l¡ü¹àÒü [Ź¤à, "A¡}¤>à >å}ƒà W¡>
"ÅR¡¤>à šà@ƒà ë=à}, šàì³> l¡ü¹àÒü "ìÒà¤à
º³\à* ëJàÄà í³W¡àA¡îR¡, Jà´¬ã í³[¹A¡ "³v¡}
t¡ºà >å}ƒà ¯àÚ[J¤à, Å[\¤å ³àº} ’R¡à*¤à
³àº} Åàóå¡ A¡>¤>à, [³Aå¡š Jå[ƒ} ×´ÃA¡šà
šàì³> >å}Kã Jà´¬ãÎå, t¡àÒü¤R¡ A¡>à l¡üƒ>à
ëºàÄà tå¡[³> í³W¡àA¡šà, "[Ò} [ºAáà t¡à¹Kà
³àº} Ål¡ü³ A¡ÀKà, ë=àÒü>à í³W¡àA¡ A¡>P¡´•à ¡ú
>å\à t¡à*[\} ³[³ t¡³, íÒ¹à} ³¹ç¡ š>[J¤à
ìºàÒüƒà³ =à\ Ç¡¹A¡šà, >å}[Å í³W¡àA¡ JàR¡³ƒà
³¹ç¡ óå¡Aá šàì³>P¡³, Jå³> A¡}îº ³Ç¡³à}
Jå³> A¡>à l¡üƒ>à, ³à캳 íº³àÒü =v¡û塃à
³Åà[¤¤å ët¡àÒü>à ëA¡ï, A¡´¬ã =B¡ã 뺳îºP¡³
[š¤à} ºàÒü\ #ìW¡ÄàÒü, ³šà³ ë³àÒü¹à} *ÀKà
JåÒüìÚà> íº¤à ³àÚîA¡ ëÚ}, A¡[šÃ >è¹à ëA¡à>åìƒà¡ú
‘‘ìt¡à¤Œ¢å} ³àº} >à[³¤à, >R¡>à ëºàv¡û¡àA¡ ºà@ƒå>à
Jå³> º³ƒ³ šà}ºA¡šà, šà³å ³à>à íº¤à º³
=àUà A¡à¹à} W¡ã}ìJàR¡Kã, JåìÚà> ë³ï¤ã ³ìÅàÒü³à}
'Kã =¯àÒü ³šåƒà, =}ìº> A¡àÚ>à í³Åà>à
>å}[Å î³W¡àA¡ JàR¡ƒå>à, Jå³> A¡}îº ³šå}ÚàÒü
*Ä-ì=àÒü>à JàR¡ìÒïÒü, t¡´¬ãÚåì> ³àº}¤à¡ú’’
A¡š¥-A¡š¥à ³àº}ƒà,šàl¡üì³[Àì¤àÒü ëA¡à>åìƒà¡ú
Òü³à ëºàv¡û¡àA¡ ³ÅàÒüìA¡à>, JåÒüìÚà> A¡à¹à} W¡ã}ìJàR¡ƒà
º}îó¡ Jà}ìšàA¡ ³>å}ƒà, ëA¡àì¹ï >å[³; Jå[ƒ}Kã
ëA¡ìK ì³àÒü¹à} º³ƒ³ ëÚ}, Jå³> ³àÚîA¡ l¡ü¹A¡šà
=ì´¶àÚ ºàÒüÚè³ Jåƒå³Îå, ³ã;ºå ºàÒü\ #óå¡;ì=àA¡
>è¹à A¡àÚ>à í³W¡àB¡à, ëA¡àì¹ï ³[Å} šà[¹ì¤àÒü
º³ìº> =àUà W¡ã}ìJàR¡ƒà, Òà*¤à JåÒüìÚà> º³\àìƒà¡ú
JàÒü>à î³Åà ÒüìJïºà}, ë>à}³à ë>à}³à ³ìÒï[J
[W¡}Rå¡ ëJàÒüÚè³ ">ãKã, ëºàÒüƒà³ =à\ ët¡A¡ìÒï>à
Jå³> ³Úå³ ëºàÒüƒàì´ÃàÒü, ë>à}ÚàÒü šè}ƒà =àÇ¡¹A¡
ëºàÒüƒà³ t¡¹à ³šè}ó¡à, R¡àìAáï [ó¡Úà> *Òü¹ìAá
Jå³> ë>à}ÚàÒü šè}ƒåƒà, >è¹à ÚàÒü[=} ëA¡à>åìƒà¡ú
³=R¡ ³=R¡...
[W¡gàB¡ã ºàìÚ}
ët¡ìº³ ë™àìK@ƒø [ \;
šàÒü¹A¡ šàÒü=å
# ë=àA¡šà – =àR¡ ët¡Äà ëÅàA¡šà, Jå[ƒ[=¤à ëA¡àA¡ A¡àÒü¤>[W¡}¤à
ët¡ïƒå>à # ë=àAá¤[ƒ # ë=à[Aá¤à Źê¡A¡ "ƒå ¯àR¡J;Ò>ƒå>à =³K[>¡ú
#[Å} "[Ú}¤à "³Îå} ¤¹ó¡ ºåÙà #[Å} >;yKà "¹ê¡¤à ó¡ã
ë=à³\>K[>¡ú # ë=àA¡[º¤à "ƒåKã ³=A¡ J¹à =ì´¶àÚ ëºà³ƒà
A¡àJ;ºKà A¡Äà šè[Å>K[>¡ú >;yKà A¡Äà Jè;>à šàÚÅ>ƒå>à =³ºKà
# JB¡[>¡ú [t¡}ì=ï ³Òã t塺Îã ³>àKã ³Òã– ÅÄàî¹ ³>àKã ³Òã
ë=àAáKÎå # JA¡Òü¡ú [i¡}W¡¹ "àÒü*[ƒ> ³ÅA¡ JR¡>¹¤à A¡àŤà #
JA¥¡¤à ÒãƒàA¡[>¡ú
>à[Ò t¡à¤à –- >àÒã t¡à¹¤[ƒ ëJï[¹ƒà ìº}\峃à #[Å} "[Ú}¤à
ë=à³l¡ü¡ú >àìt¡à@ƒà #[Å} "[Ú}¤à [W¡}[ÅÀå¡ú
í³ ëšàA¡šà –- í³>à ëšàA¡š[ƒ #[Å} "[Ú}¤ƒà [t¡}º¤à
³àÄ>à ó¡¤à íºìt¡ ÒàÚ¤à ÚàÒü¡ú A¡>àP¡´¬>à #[Å} Òà>K[> ÒàÚ>à
[W¡}>¤ƒå "ì¹´¬[>¡ú ÒÄà #[Å}ƒà í³Åà ëA¡àA¡[y ó¡àl¡ü¤à [t¡}ºKà ³=”zà
"ƒå³ ó¡î\¡ú
1. "ºå [Å;ºKà ë=à´¬à í³Åà ëA¡àA¡Òü¡ú
2. ëJàÒü[Ò ít¡¹KÎå íó¡¡ú
3. Úè¤ã=à* "³Îå} Ç¡>åKã Òü¹¡ê ">ã [t¡Ä¹Kà ëÅ´¬à ³º³ ít¡¹KÎå
íó¡¡ú
³³å šà>¤>à [W¡A¡šà –- ³ã, t¡ãº A¡à}>à [W¡A¡Jø¤[ƒ ³×
ëºïì=àAáKà W¡>³ >;yKà [t¡ºìÒï ³Òã ít¡ÅÀå¡ú ìš¹ç¡A¡ ³Òã
ÒUà³=à* Å[”‚ šàR¡ìJàB¡ã ³A¡à ³>š ít¡¹KÎå íó¡¡ú
× W¡à¹ç¡¤à –- #[Å} ëι "³ƒà =å³ ái¡àA¡ "³à >;yKà
ÒUà³ ³¹ç¡ ³Aå¡š ái¡àA¡ "³à Úà>Å@ƒå>à [š=A¡l¡ü *ì=à¹B¡[>¡ú
1. #[Å} "Åà¤>à "³à}ì=àR¡ìºà³ƒà &ì>³à ët¡ïK[>¡ú
2. [ó¡i¡[A¡[¹ l¡öà³ 3 [W¡[> Úà>¤à #[Å} "àl¡üX "³ƒà [³[>i¡
15¡ú 15 ƒà [š=B¡[>¡ú
3. R¡´¬³îJ =å>à W¡àA¡Jà* ët¡}ì=à³A¥¡¤à ëÒà;>K[>¡ú ÅìUà³
¤à[º ³Òã ºà}>à ÅìUà³ [š=A¡šà ÚàÒü¡ú
[ºº [W¡A¡šà –- [W¡A¡[º¤à ³ó¡³ƒKã J¹à A¡àJ;ºKà ×
A¡à¹v¡û¡>¤à A¡Äà šå>ÅÀå¡ú "ƒåKà ³ó¡³ "ƒå =à}>à #[e¡ 1¡ú 2 šàA¡>à
Òü[e¡ 1¡ú 2 ºå>à "³à ëA¡à;ì=àA¡tå¡>à # [>}[=>à ë=àA¡ÒÀKà
šà¹ì³Uàì>i¡ *ó¡ šài¡àÎ J¹Kà #[Å} J¹ƒ} Òàštå¡>à ë>àÒü¹Kà ³Wå¡
Å}R¡B¡[>¡ú l¡àv¡û¡¹ Jà>à ">A¡šƒà =å>à šå¡ú Jåìƒà} W¡àƒ¤à ³ó¡³ƒà
*Òü¹Kà [t¡ºìÒï "³Îå} =å³ Ç¡KàÒü¹Kà ë=à³l¡ü¡ú ³Wå¡ ÅR¡\ÀA¡[>
"³åA¡ "ì>ï¤à ì=à³l¡ü¡ú "Îå³>à ët¡àÚ>à ët¡àÚ>à ët¡ïKƒ¤[>¡ú
1. ºóå¡ ³Òã ëι "³ƒà ëKຳ[¹W¡ ³¹ç¡ 3 ët¡àºà 3 ÚàÀKà
=A¡l¡ü¡ú
2. ×´¶à} R¡à씂àA¡šà [³[>i¡ 25 ët¡ï¤à A¡àîÄ¡ú
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
94 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler