close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

A¢¡Kã ÒüXi¡à>¤åºƒà ÎåÒüÎàÒüƒ ë¤à[´¬} W¡x[J¤à ë¤à´¬¹[Å} ¹[ÎÚà>, l

IntégréTéléchargement
6
Òü´£¡àº, \åºàÒü 2, 2016 Òü} ÒüR¡àKã ¡28 [> šà>¤à, =à}\
>Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
³šà>K㠚àl¡ü
i¡[A¢¡Kã ÒüXi¡à>¤åºƒà ÎåÒüÎàÒüƒ ë¤à[´¬} W¡x[J¤à ë¤à´¬¹[Å}
¹[ÎÚà>, l¡ü\ì¤A¡, [A¡¹[K\Kã ë>Åì>º R¡àv¡û¡[> @ i¡[A¢¡
"S¡à¹à, \åºàÒü ¡1 @ W¡;[º¤à W¡ìÚຠ"[΃à
i¡[A¢¡Kã ÒüXi¡à¤åºƒà íº¤à &Ú¹ìšài¢¡t¡à
ÎåÒÎü àÒüƒ ë¤à[´¬} W¡xƒå>à ³ã*Òü 42 Òà;[J¤à
"³[ƒ ³ã*Òü 239>à "ìÅàA¡-"š>
>}Ò>[J¤Kã ë=ïìƒàv¡û¡à ëW¡Ä[¹¤à ³ã*Òü[Å}
"ƒå ¹[ÎÚà, l¡ü\ì¤[A¡Êà>, [A¡¹[KÊà>Kã
³ã*Òü[Å}[> ÒàÚ>à i¡[A¢¡Î K®¡o¢ì³–i¡A¡ã
*[ó¡[ÎìÚº[Å}>à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú
&ìi¡A¡¹[Å} "ƒåKã ë>Åì>[º[i¡[Å} "ƒå
A¡>ó¡³¢ ët¡ï[J¤à >v¡>à ³Jà t¡à¤à "Aè¡Ùà
Þàì¹àº[Å}[ƒ šã[J샡ú ëºàÚ>>à ³ìJàÚKã
³[³}-³=à>[W¡}¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡l¡ü ÒàÚ¤à
Úà[J샡ú Òü>쮡[ÊìKi¡¹[Å}>à ë¤à´¬¹[Å} "ƒå
"àÒüìƒ[–i¡[i¡ó¡àÚ ët¡ï>¤à ëÒà;>[¹¡ ÒàÚ>à
³³àR¡ *[ó¡[ÎìÚº[Å}>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[>¡ú
ìÒï[\A¡ ë³[ƒìA¡º [i¡³ "³>à "ÚèA¡
>å}[=º "³[ƒ >å[³ƒà} >àÒüƒ>à "àÒüìƒ[–i¡[ó¡ìA¡Å>Kã ëšøàìÎÎ šàR¡ì=àA—¡¤à ëÒà;>[¹
ÒàÚ>à *[ó¡[ÎìÚº "³>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
W¡x[J¤à &ìi¡A¡ "ƒå Úåì¹àšA¡ã *Òü>à J«àÒüƒKã
³ã [W¡>¤ƒà "׳ǡ¤ƒà íº[¹¤à &Ú¹ìšài¢¡
"ƒåƒà Åà[=¤à ³JºKã &ìi¡A¡ "³à ÒàÚ¤ƒå
*Òü[¹¤[>¡ú
W¡;[º¤à W¡Òã "[΃à i¡[A¢¡ƒà W¡x¹A¡[J¤à
&ìi¡A¡[Å} "ƒåKã ³>å}ƒà ÒüXi¡à>¤åºKã
&Ú¹ìšài¢¡t¡à W¡x¹A¡[J¤à &ìi¡A¡ "ƒå>à J«àÒüƒKã
Åà[=¤à ÒàÚ¤ƒå *Òü[¹¡ú ìšøà-K®¡o¢ì³–i¡
ëÚ[>Îàó¡A¡ >å¸\욚¹>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà
¹[ÎÚà> ë¤à´¬¹ "ƒå ƒà[KÊà>ƒKã[> ¡ú
ÒàÚ[¹¤à ³ó¡³ "[Î ëW¡ìW¡[>ÚàKã ë¤àƒ¢¹Kà
>A—¡>à íº¤[>¡ú
ìW¡ìW¡[>Úàƒà ¹[ÎÚà>à ëΚì¹[i¡Ê "³[ƒ
[¹[º[\ÚÎ [³[ºìi¡–i¡[Å}Kã ³àìÚàv¡û¡à ºà>
">ã ëÅàA—¡J¤ø [>¡ú ³[Î ³¹ç¡ *Òü>à Òü} 1991
ƒà ëÎà[®¡ìÚi¡ Úå[>ÚÄà ëA¡àºàšÎ *ÒüJ¤ø à
³tå¡}ƒà W¡x¹A¡[J¤à ë=ï*} "³Îå *Òü[¹¡ú
[A¡¹[KÎA¡ã ëÎA塸[¹[i¡ Î[®¢¡Î>à A¡ì³–i¡
šãÚå ÒàÚ¤à Úà[J샡ú l¡ü\ì¤A¡ ëÎA塸[¹[i¡
Î[®¢¡Î>Îå JèƒB¡ã *Òü>à šàl¡ü ó¡à*>¤à R¡³[‰¡ú
i¡[A¢¡K㠚å[ºÎ>à ³ã*Òü 13 ó¡àK;ìJø¡ú
³ìJàÚ[Å} "ƒåKã ³>å}ƒà 3 [ƒ ëó¡àì¹Ä¹[>¡ú
i¡àÒüÞà>>à ëÅàÚ¤ƒKã Î嚹 ëÎà[>A¡
[³ÎàÒüº W¡àÒü>à t¡³—à A¡àš[Å>ìJø
i¡àÒüîš, \åºàÒü 1 @ R¡[Î i¡àÒüÞà>Kã
ºà>Kã \Òà\ "³>à ëÅàÚ¤ƒKã
Î嚹 ëÎà[>A¡ &[–i¡-[W¡ó¡ [³ÎàÒüº
"³à W¡àÒü>à t¡³à— A¡àš[Å>ìJø ÒàÚ>à
šàl¡Kü ã ëÎà΢ "³>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá ¡ú
W¡àÒü>àƒà ¹ç¡[º} A¡´¶å¸[>Ê šà[i¢¡Kã
95 Ç¡¤à W¡ÒãKã >ã}[Å} A塳*>
ë=ï¹³ šàR¡ì=àv¡û¡å >à šø[Î샖i¡ [\
[\>[š}>à i¡àÒüÞà>¤å ³>ã}-³Jà t¡´à¬
ÒàÚ¤[Î *Òü ì =àìAÃ ¡ àÒü ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤à íW¡¹v¡û¡à i¡àÒüÞà>Kã
ºà>Kã \Òà\ "ƒå>à Î嚹 ëÎà[>A¡
[³ÎàÒüº "ƒå A¡àš[Å>[J ú
i¡àÒüÞà>>à ëƒàì³[ÊB¡ã *Òü>à
Åà[J¤à [Î*} ëó¡}-2 &[–i¡-[Ś
[³ÎàÒüº "ƒå A¡à*[ÎìÚà}ƒà íº¤à
ë>쮡º ë¤\ƒKã A¡àš[J¤[>¡ú
ÒàÚ[¹¤à ë¤\ "[Î "àÒü캖ƒ "[ÎKã
Jà =}¤ƒà Źç¡v¡ûà íº[¹¡ú
i¡àÒüÞà>K㠚ø[Î샖i¡ ÎàÒü Òü}
ëÞ>>à šø[Î샖i¡A¡ã ó¡³ šàڃå>à "à³¢ƒ
ëó¡à΢A¡ã A¡³à–ƒ¹ Òü>-[W¡ó¡A¡ã ó¡³
"[Î šàÚ[J¤à íW¡¹v¡û¡à ë=ï*} "ƒå
W¡x¹A¡[J¤[>¡ú
[³ÎàÒüº "ƒå ³¹ç¡ *Òü>à
*šì¹Åì>ºKã *Òü>à "ìÅàÚ¤à
íº¤ƒKã A¡àšì=àA¡[J¤[>¡ú 'ìJàÚ>à
ëA¡Î "ƒåKã ³t¡à}ƒà [=[\>-׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x[¹ ÒàÚ>à ®¡àÒüÎ
&ƒ[³ì¹º í³[W¡Úà Îå>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
i¡àÒüÞà[>Ê ë>[®¡ "ƒå>à ÒàÚ[J¤à
Þàó¡´å ¬ ëÒà} ëA¡à}ƒà ë¤\ ët¡ï¤à Îà*=
W¡àÒü>à ë³à[>¢} ëšàÊ>à Þàó¡³ "ƒå
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[>¡ú
Òü[X샖i¡ "ƒå ®¡à¤ t¡à>ƒ¤ƒKã
ë=àA¡[J¤¹à ÒàÚ>à Ò}[J¤ƒà,
&ƒ[³ì¹º í³>à ÒàÚ[¹¤[ƒ ë>[®¡>à
[¹ìšài¢¡ "ƒåKã ³t¡à}ƒà "àÒü캖ƒ
"ƒåKã [ƒìó¡X [³[>[Êöƒà JR¡Ò>ìJø¡ú
[ƒìó¡X [³[>ʹ>à ëA¡Î "ƒå
ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëҖƒº ët¡ï[¹¤[>¡ú
i¡àÒüÞà>>à ëÅàÚ¤ƒKã A¡àš[J¤à
[³ÎàÒüº "ƒå [A¡ìºà[³i¡¹ 300
Åà[À¡ú [A¡ìºà[³i¡¹ 75ì¹à³ ÅàÄà
šàÒü¹¤à ³tå¡}ƒà ëšUåƒà ºèš[J
ÒàÚ[¹¡ú
Þàó¡³ "³ƒà, &Ú¹ìšài¢¡A¡ã &ìi¡A¡ "ƒåƒà
ÒüÑàà [³A¡ ìÊi¡A¡ã [³[ºìi¡–i¡[Å} ëW¡îÄ ÒàÚ[¹¡ú
&ìi¡A¡ "ƒåKã *K¢>àÒü\¹ "ƒå ëW¡ìW¡>
*[¹[\> *Òü¤à "Ò³ƒ \t¡àÚ¤ ëA¡ï¤à ³ã*Òü
"³à *Òü¹³K[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº[¹¡ú
\t¡àÚ¤ ÒàÚ[¹¤à ³ã*Òü "[Î Úå>àÒüìi¡ƒ
ë>ÅX ëÎS¡Å> [ºÊt¡à ÒüÑàà [³A¡ ìÊi¡A¡ã
¹[ÎÚà> ëºàº R¡àR¡¤à [³[ºìi¡–i¡[Å}¤å ìy[>}
šã[¹¤à ºãƒ¹ "³[> ÒàÚ>à Åv¡û¡à[Aá¡ú ¹[ÎÚà>
*ì=à[¹[i¡[Å}>Îå ³ã*Òü "[Î ó¡à¤à šà[´Ã¤[>¡ú
Ò[¹Ú> >å¸\욚¹>à &ìi¡A¡¹ "³[ƒ
*γà> ¤à[ƒì>஡ ëA¡ï¤à ëW¡ìW¡>Kã ³ã*Òü
"³[> ÒàÚ[¹¡ú ³ÒàA¡ ÒüÑÃà[³A¡ ìÊi¡A¡ã
[Î[¹Úàƒà íº¤à ëi¡[¹ìi¡à[¹ ¹A¡àƒKã
ºàA¡[J¤[>¡ú
i¡[A¢¡Kã *[ó¡[ÎìÚº[Å}>[ƒ Þàó¡³
"ƒåKã ³t¡à}ƒà W¡š W¡à>à A¡>ó¡³¢ ët¡ï[J샡ú
\t¡àÚ¤ "³[ƒ ¤à[ƒì>஡t¡à ³¹ç¡ *Òü>à
³ã;ìÚ} =³ƒå>à Òü>쮡[ÊìKÅ> W¡x[¹¡ú
[Î[¹Úà "³[ƒ Òü¹àA¡t¡à íº[¹¤à ºà> W¡x[¹¤à
"[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ÒüÑÃà[³A¡ ìÊi¡A¡ã
ë>i¡ÞàA¢ ¡ [Å}¤å ³šàUº A¡>J;ÒĤà
ëÒà;>¤ƒà ³ìt¡} šà}[º¡ú ³ìJàÚ>à i¡[A¢¡ƒà
ÎåÒÎü àÒüƒ ë¤à[´¬}Kã ë=ïìƒàA¡ A¡Úà W¡xƒå>à
ºàA¡[J¤[>¡ú ҖƒB¡ã W¡Òãƒà ÒüXi¡à>¤åºKã
³ìÚຠº³ƒ³ƒà ëó¡àì¹> iå¡[¹Ê[Å}ƒà i¡àìK¢i¡
ët¡ïƒå>à &ìi¡A¡ W¡xìJø ÒàÚ[¹¡ú
[Î[¹Úà Þ๠ìšÃ> "³à ƒ³àÑHÎ ³>àA¡ >A—¡à
A¡àÚìJø, [¹ì¤º>à šàÒüìºài¡ ó¡àìJø
ƒ³àÑHÎ, \åºàÒü 1 @ [Î[¹ÚàKã Þà¹
ìšÃ> "³à ƒ³àÑHÎA¡ã "Þà} ë>à}ìšàA¡
=}¤à Źç¡v¡û¡à A¡àÚìJø¡ú ëºàÚ>>à
šàÒüìºài¡ "ƒå &[¹Úà "ƒåƒKã [¹ì¤º[Å}>à ó¡àìJø ÒàÚ>à [Î[¹Úà> *¤\쮢¡i¡[¹ ëó¡à¹ ׸ì³> ¹àÒüiô¡ÎA¡ã
³àÚîA¡ƒKã ëó¡àR¡ìƒà[Aá ¡ú
[Î[¹Úà> ìÊi¡ ë³[ƒÚà>à ÒàÚ[J¤ƒà, ìšÃ> A¡àÚ[J¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒå
ëi¡[A—¡ìA¡ºKã *Òü>à "ìÅàÚ¤à
íº¤ƒKã ë=àA¡[J¤à *ÒüK[> ÒàÚ>à
=à\¤à íº[¹¡ú ëÒï[\A¡ ³àR¡[J¤à
šàÒüìºài¡ "ƒå [=¤Kã =¤A¡ W¡x[¹¡ú
ìšÃ> "ƒå A¡àÚ[J¤à ³t¡³ƒà
šàÒüìºài¡ "ƒå ìšÃ> "ƒåƒKã Òüì\C
ët¡ï[J ÒàÚ[¹¡ú ³¹A¡ "[΃à ÒüìX¢ì\–i¡[Å}Kã ³àÚîA¡ƒKã ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà ìšÃ> "ƒå A¡àš=ìJø¡ú "ƒå³
*Òü>³A¡, A¡¹´¬à Jè;ºàÚ Åã[\ăå>à
³ìJàÚ>à ìšÃ> "ƒå A¡àš=[J¤ì>à
ÒàÚ¤ƒå[ƒ ëó¡àR¡ìƒàA¡[J샡ú
\àÒüÎ "º-ÒüÑàà ³ [¹ì¤º[Å}Kã
ìњàGì³> "³>[ƒ ó¡à¹¤à šàÒüìºài¡
"ƒåKã ëó¡àìi¡à =àìƒà¹A¡ìJø¡ú W¡;[º¤à
W¡Òã "[΃à [¹ì¤º[Å}>à Þ๠ìšÃ>
">ã[ƒ A¡àš=칡ú [Î[¹Úà> K®¡o¢ì³–i¡>[ƒ ³ìJàÚKã Þ๠ìšÃ> "³[ƒ
&[–i¡-&Ú¹yû¡àóô¡i¡ [³ÎàÒüº Åã[\ăå>à
A¡àš=[J¤[>ú "ƒå³ *Òü>³A¡ [¹ì¤º[Å}>[ƒ ³ìJàÚ>à &[–i¡-&Ú¹yû¡àóô¡i¡
K> Åã[\ăå>à &ì¹àìšÃ> "ƒå
A¡àš=[J¤[>¡ú ìÒï[\A¡ [¹ì¤º[Å}>à
[³ÎàÒüºKã Jè;Ç¡-Jè;ºàÚ[Å} íºì¹
ÒàÚ>à A¡>ó¡³¢ ët¡ï¹¤[ƒ ³ìJàÚKã
Jè;Ç¡-Jè;ºàÚ[Å} "ƒåƒà ³šè} ó¡à>à
"šìNøƒ ët¡ï¤à *ÒüKìƒï[¹¤[> ÒàÚ[¹¡ú
W¡àÒü>à>à Úå &Κå &> &Î [\ "³[ƒ
Îà*= W¡àÒü>à ÎãKã ³t¡à}ƒà íW¡ìJø
î¤[\}, \åºàÒü 1 @ Úå &Î>à &> &Î
[\ "³[ƒ Îà*= W¡àÒü>à ÎãKã ³t¡à}ƒà
š>[J¤à Þàó¡³[Å} "ƒåKã ³t¡à}ƒà 뚖
ƒ¤à ëšàAáƒ>å à Úå>àÒüìi¡ƒ ìÊiô¡Îšå íW¡ìJø
ÒàÚ>à šàl¡Kü ã ëÎà΢ "³>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá ú
Òü[–ƒÚàKã ëA¡[šìi¡º >å¸ [ƒ[Àƒà Úå
&ÎA¡ã *[ó¡[ÎìÚº[Å}>à Òü[–ƒÚà>à
>å¸[Aáڹ ΚÃàÚ Nø硚t¡à Úà*>¤à
ëÒà;>¤ƒà ³àÚ šàA¡šà R¡³[J‰¤à
³tå¡}ƒà š>[J¤à Þàó¡³ "ƒå Úå &Î>à
[¹\ì>º A¡[–i¡[ö Å}Kã ³¹v¡¡û à Åã}ìW¡š
=à[\Ĥà ëÒà;>¤[> ÒàÚ>à ³¹àº
Åã[¹¡ú
Úå &Î ëÎìyû¡i¡[¹ *ó¡ ìÊi¡ ëó¡à¹
ëšà[º[i¡ìA¡º &[ó¡Úà΢ ë=à³àÎ
Îàì>à>>à Òü[–ƒÚà¤å &> &Î [\ƒà
Úà*>¤à ëÒà;>[¹¤à "ƒåKã ³t¡à}ƒà
šã[J¤à A¡ì³–i¡ "ƒåƒà [¹&C¡ ët¡ï¹ƒå>à
W¡àÒü>àƒà Þàó¡³ "ƒå ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[>¡ú
[Î*ºƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à &> &Î
[\Kã ìšÃ>[¹ ³ã󡳃à Òü[–ƒÚà>à &>
&Î [\ƒà Úà*>¤Kã Þàó¡³ šåJ;[J¤ƒà ³ƒå ³àÚ šàA¡šà R¡³[Jƒ¤[>¡ú
W¡àÒü>à Úà*>à ³à캳Kã íº¤àA¡ J¹>à
ëÚ;š>à ³¹³ *Òü¹Kà Òü[–ƒÚà>à &>
&Î [\ Nø硚 "ƒåƒà Úà*¤à R¡³[Jƒ¤[>
ÒàÚ[¹¡ú
ADMISSION IS GOING ON
DIRECT ADMISSION
SIMPS Institute of Management and Para-Medical Science
We do direct admission without donation at very lowest tuition fees in reputed
Colleges, we provide students loan up to 15 lakh. Pls come along with marks card
B.E. (Computer Sc., Civil, ECE, EEE, Mech. Etc.),
B.Sc Agriculture/Horticulture/Forestry
M.Sc. Agriculture M.Sc. Horticulture B.Sc. Nursing @ 35 p/yr, M.Sc. Nursing
College Campus :- Opp. To 6th IRB, MPTC, Pangei, Imphal, Manipur
NT/G/5-5 (July)
Courses Offered : @ Very Lowest Tuition Fees, only few seat, first come fist serve
DMLT,
X-RAY
ECG,
Physiotherapy,
OT. Tech.,
Dental Tech,
B.Sc MLT,
M.Sc MLT,
B.Sc Nursing
we do regular course, BBM, BCA, MBA, MCA
Eligibility :- Class X, XII and above,
WWW.SIMPSIMPHAL.COM
Available Hostel for both Boys and Girls. Pls Contact : 9856315518 timing 9 am - 5 pm
MBBS @4.25 Bangladesh, Kazakshthan Last year 30 students placed.
BDS @2.25 In India, Last year 21 students placed.
NT/G/5-5 (July)
àA¡ìšàA¡šà >å[³;A¡ã >å[³ƒà}ƒà W¡x[J¤à
&ìi¡A¡ "ƒåKà ³¹ã íº>>à ÒüXi¡à>¤åºƒà
ë¹Òüƒ W¡x[J¤[>¡ú
šå[ºÎ [њ[ÎìÚº ëó¡à΢>à ºå[W¡}¤à
A¡à*–i¡¹ ëi¡ì¹à[¹\³ [i¡³>à [Î[i¡Kã
ëºàìA¡Å> 16t¡à W¡š ³àÄ>à ë¹Òüƒ W¡xìJø¡ú
i¡[A¢¡Kã *ì=à[¹[i¡[Å}>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤à
JR¡[\>¤ƒà A¡àĤà
Plz Contact :- 80142 34750, timing 7 am - 6 pm
SIMPS Foundation,
New Assembly Road, Chingmeirong, Near SBI ATM
Úå &> ìÎA塸[¹[i¡ A¡à*[Xºƒà
Òüi¡à[º ÒüìºC ët¡ïìJø
Úå>àÒüìi¡ƒ ë>ÅX ë\>칺 &ìγ[¤Ã>à Òüi¡à[º¤å Úå &> ëÎA塸[¹[i¡
A¡à*[XºKã "ì¹àÒü¤à [Îi¡ "ƒå Òü} 2017A¡ã *Òü>à ë³>[ÅĤà
ÒüìºìC ët¡ïìJø¡ú Òüi¡à[º "³[ƒ ë>ƒ¹ìº–ƒôÎA¡ã ³¹v¡û¡à 뮡ài¡ i¡àÒü
t¡àJø¤à ³tå¡}ƒà W¡Òã ">ãKã A¡à*[XºKã i¡³ƒ¢ à ëÚăå>à šàÚ[³Ä>¤Kã
³t¡à}ƒà Úà>¤à "ƒå šå¹A¡[J¤[>¡ú Òüi¡à[º>à W¡Òã "³Kã ³t¡³ šå¹¤à
³tå¡}ƒà ³ó¡³ =àìƒàAáKà ë>ƒ¹ìº–ƒôÎ>à "³åA¡ Òü} 2018Kã W¡Òã
"[Î šå¤Kã Þà󡳃à Úà>[J¤[>¡ú íº¤àA¡[Å} "[Î>à W¡Òã ">ãKã i¡³¢
"ƒåƒà šèÄà =¤A¡ ët¡ï[³Ä¤Kã Þàó¡³Îå Úà>ìJø¡ú Úå &>Kã ë\>칺
&ìγ[¤Ã>à [Ѭìƒ>, A¡\àJÊà>, Òü[=*[šÚà "³[ƒ ë¤à[º[¤Úà¤å
íº¤àA¡ìšàA¡šà >å[³v¡à J>[J¤Kà ëºàÚ>>à &ìUàºà, ³àìº[ÎÚà,
>å¸\ã캖ƒ, ìњ> "³[ƒ 뮡ì>\å&ºàKã ³×; [ÅÄKìƒï[¹¤[>¡ú
¤[³¢\ ³S¡ "ì>ï¤à W¡à\¢ ì‰àš
ët¡ï¹¤à ³tå¡} =àìƒàA¡ìJø
ÚàìUà>, \åºàÒü @ ¤[³¢\Kã ³S¡ "³à
"ì>ï¤à W¡à\¢ ì‰àš ët¡ïJø¤à ³tå¡}ƒà
=àìƒàA¡ìJø ÒàÚ>à šàl¡Kü ã ëÎà΢ "³>à
ëó¡àR¡ìƒà[Aá ú
¤[³¢\ ³S¡ K´¬ã¹à>à ³ÒàB¡ã ³=v¡¡û à
ët¡ï¹´¬à W¡à\¢ ì‰àš ët¡ï¹Kà =àìƒà¹A¡[J¤à "[Î>à ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à
>å } R¡àÒü ¤ à ëšàA¡Òü ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú ³ÒàA—¡à ³Jà t¡à>à
ÒàÚ[J¤ƒà, ³ÒàB¡ã ³=v¡¡û à íº¹´¬à W¡à\¢
"ƒå A¡[¹Kンv¡û¡à ì‰àš ët¡ï[J¤ì>à
ÒàÚ¤ƒå JR¡ì‰ ú
³¸à–µà¹Kã ìÊi¡ A¡à*[XÀ¹ "³[ƒ
[ƒìó¡ìCà ºãƒ¹ *} Îà> Îå [W¡Kã
ìњàGì³>>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà,
ëšà[º[i¡ìA¡ºKà ³¹ã íº>>à W¡à\¢
ët¡ï[¹¤[Å} "ƒå [¹[®¡Úå ët¡ï¹¤à
³tå¡}ƒà ³ÒàA¡ =àìƒà¹A¡šà *ÒüK[>¡ú
K´¬ã¹à ³S¡ "[Î>à Òü} 2007A¡ã
"KÊ =àƒà ëƒì³àXìi¡öÅ> "³à
šàR¡ì=àA¡[J¤à ³t¡³ƒà ³ÒàB¡ã ³ÅA¡
>àÒü¤à ìÒ>K;ºA¡[J¤[>¡ú
³t¡³ "ƒåƒà ë>à}³ƒà t¡R¡àÚó¡ƒ>à
W¡R¡[º¤à ëšà;-îW¡Kã ³³º t¡àT;ºA¡šKã ³àìÚàv¡û¡à ³S¡[Å}>à #ìÒï
W¡R¡[Å>[J¤[>¡ú ³t¡³ "ƒå ƒ à
W¡R¡[Å>[J¤à #ìÒï "ƒå [³[ºi¡[¹Kã
íºR¡àB¡ã ³àìÚàv¡û¡à W¡R¡[Å>[J¤à
ëJàR¡\} šàA¡ì=àA¡-W¡àl¡ìü =à¹A¡[J¤à
íº[J¤[>¡ú *º ¤³¢à ³S¡ &ÀàÚXt¡à
³ÒàA¡ ³¹ç¡ *Òü¤à ºãƒ¹ "³à *Òü[¹¡ú
ì¹[À A¡Úàƒà Þà R¡àR¡ƒ>å à [Êöi¡ ëšøàìi¡Ê¡
A¡Úà "³Îå *K¢>àÒü\ ët¡ï[J¡ú ³ÒàA¡
ëÎìóø¡à> [¹ì®¡àºå¸Å> *Òü>à ÅA¡
JR¡>[¹¤[>¡ú
¤å[‡ý¡Ê ³S¡[Å}>à Òü} 2007A¡ã
ëÎìŸi¡´¬¹Kã t¡à} 19ƒà ÚàìUà>Kã
ëÞ\àì¹i¡à> ë¹àƒt¡à ë>à} Wå¡¤à ³¹v¡¡û à
ëJàR¡\} "ƒå W¡R¡[Å>[J¤[>¡ú K´¬ã¹à
"³[ƒ "ìt¡àÙà ³S¡[Å} "ƒå>à
W¡R¡[ÅÀA¡[J¤à ëJàR¡\} "ƒåƒà ¤[³¢\
[³[ºi¡[¹>à #ìÒï "ƒå¤å t¡A¡JàÚ[J¤[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà K´¬ã¹à
ëºàvå¡>à íº[J¡ú "ƒå¤å ³ÒàA¡ ó¡à¹¤à
³tå¡} W¡Òã 68 ë\ºƒà íº>¤à ƒ[–ƒ
šã[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
EMPLOYMENT NOTICE
Under the Govt. of Manipur EN No-14/006/21/08068/part-I
* AIRPORT STAFF:
Cabine Crew
10
Ground Staff
5 (Imphal)
Cargo Staff
5 (Imphal)
Loader
10 (Imphal)
XII-Graduate
XII-Graduate
XII-Graduate
VIII-X
38,000-60,000
18,000-Above
20,000-28,000
8,000-Above
* (a) - BANKING STAFF:
Post : Account opening, Asst. Manager, Loan Officer (Vehicle) - 20
Salary : 15,000-Above (HDFC, AXIS, ICICI)
Eligibility : Graduate (No gap year)
Age : Below 26 years before 16 Jan 2017
(b) - Loan Officer, RM, Asst. Manager & Sitting Staff
Eligibility : Graduate,
Salary : 12,000-25,000
Age : 18-38 years
* MNC, Pvt. Offices,
a) Office Asst.
(for Airlines)
b) P.A. (Female)
c) Associate
Manager
d) Receiptionist
e) Relationship
Officer
f) ATM Security
g)GUNMEN
h) Supervision
Micro Finance & Co-operate Sector
4
Graduate
12,000-Above
2
20
Graduate
XII-Graduate
15,000-Above
35,000-Above
10
20
X-Graduate
XII-Graduate
6,000-Above
7,000-Above
16
10
6
VIII-X
- do - do -
9,200-Above
13,500-16,000
10,000-25,000
* Date of Last Form Submission : 4th July 16
Interview : 5th July, 16
DAWN OF NORTH EAST
Keisampat Junction, Near Manipur Rural Bank
For Info : (1) +919862836566
NT/M/29,30,1,2,3,4
(2) +919089194589
rGf sDmgegd
# t¡à¤à, W¡àó¡à;šà, ëšà´¬à, ÒàB¡W¡¤à, ëšà³ì=àAáKà íº¤à, ó¡´à¬
R¡³ƒ¤à, ³[Τå ó¡Ò>¤à Arshnasak Piles Capsule
DUTTA CLINIC t¡Kã ó¡}¤ãK[>
(>å}Å} "³Îå} K¸àÎ[yA¡¡)
>å}Å} # t¡à¤à, W¡à=;šà, ëšà´¬à, ÒàA¡;W¡¤à, >å}Å} A¡AáàÒü, ëJà} Òà´¬à >å}R¡àÒüt¡¤à "[Î>[W¡}¤à
>å}Å}Kã ³Jº[Å} "[Î *šì¹Î> ët¡ïƒ>à [҃àA¡ [Å[\ĹKà šå}ó¡à ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú šåA¡ >å}[Å; A¡à¤à,
W¡à¤à =A¡šà t塳ƒ¤à, W¡à[>} =[A—¡}¤à ëšàv¡û¡¤à, šåA¡ >à¤à, ëJà} Òà´¬à >åR¡àÒüt¡¤à "[ÎKンA¡Îå
'ìJàÚKã [҃àA—¡à "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú
(>åšàKã ëšøàì¤Ã³)
Å[v¡¡û Ҕ‚¤à, ÒA¡[t¡Ä¤Kã Å[v¡¡û Þà;šà, ó¡´ã¬ =å>à ë=àA¡šà, ³šè} ó¡à¤à R¡³ƒ¤à, ó¡´ã¬ šà¤à, ó¡´ã¬
ë=àA¡šà Þà;šà, "[Ò}ƒà ó¡´ã¬ W¡;šà, ³šà> ë=àA¡šƒà ó¡´ã¬ ëºàÚ>¤à, ëJà} Òà´¬ƒà ó¡´ã¬ ëºàÚ>¤à,
ÒA¡W¡à}Kã [ó¡>}å Kã ÒàB¡;W¡¤à "[Î>[W¡¤[Å} "[Î "Úå줢[ƒA¡ ÒãƒàA¡[Å}>à "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡ì´Ã¡ú
W¡àl¡ìü =àA¡šà, Åà}ìƒàA¡šà R¡´à¬ 볺 *K¢>à> [ƒì®¡ºš¹ ë³[á>Îå "ìƒà³Kã "šà´¬à ³Jºƒà ó¡}¤ãK[>¡ú
(>åšãKã ëšøàì¤Ã³)
>åšãKã [ó¡ìR¡ï W¡;šà, =àKã ëJà}A¡àš W¡à} >àÒüƒ¤à "ƒåKà W¡à} ëÒÄà >;yKà W¡à} Þà;>à W¡;šà, ³>³
>³[=¤à, ÒA¡W¡à} ³>å}ƒà ÒàB¡;W¡¤à, óå¡[¹ =å}¤à, >àÒü W¡à¤à "³[ƒ ë¤øÊ¡ "šãA¡šà "³Îå} ëW¡à”‚¤à ³JºKã
ë¤øʚå ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà ó¡\Ò>¤à šè[A—¡} [W¡}[Å[Ä}R¡àÒü *Òü¤à "³Îå} ³šè} ³î¹ ó¡àÒ>¤à R¡´¬à "Úå줢[ƒA¡
ë¤øÊ¡ *Òüºì³–iô¡Î "³[ƒ ë³[ƒ[Î>Îå ó¡}¤ãK>å¡ú
l¡àÒüì¤[i¡Î ºàÚ>à>à ³¹³ *Òü¹Kà "[Ò}ƒà #[Å} ët¡àÚ>à W¡;šà, ëÞ= W¡à} Ҕ‚¤à, šàUº ëÅà”‚¤à,
ëÎGA¡ã Å[v¡û¡ Þà;ºA¡šà "[Î>[W¡}¤à "[Î 'ìJàÚKã ÒãƒàA¡ W¡à} >àÒü>à W¡à¤ãÚå ë>à}³à ë>à}³Kã
l¡àÒüì¤[i¡Î W¡à} Ҕ‚¹B¡[> "ƒåKà ëÎG šÞ๠ë>à}³-ë>à}³Kã A¡>J;ºB¡[>¡ú
NT/Z/(Alt day)
("ìR¡ï¤à šA¡šà "³Îå} $>ÅàKã ºàÚ>à)
FREE EDUCATION
("¹=øàÒü[i¡Î ë\àÒü> ëš> "³[ƒ "\³à)
(ºè´à¬ ëÒ>K;šà)
W¡Òã ³t¡à} "³ƒà ëÒv¡û¡à íº¤à >åšà³W¡à >;yKà >åšã³W¡à ³ÅàKà W¡à>ƒ¤à ³*}ƒà A¡}¤à, ³Åà šà¤à,
ëÞ= Úà*ƒ¤à, ³ƒåKンA¡Îå 'ìJàÚKã ÒãƒàA—¡à ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå¡ú
(Úå A¡¹³—à =àìƒàA¡ìÒïK[>)
# Wapp : 9077 786 247 = infoununi@mail.ru = www.ununi.net/ugc
NT/B/7-5 (July Alt)
#No Tuition Fees / No Any Exam GRE/TOEFL
#Scholarship to all upto 5000€ = ~ Rs 3,50,000 anually
Unify Global Communication, UNUNI.net Building, Malom Bazar
(ųKã ëšøàì¤Ã³ "³Îå} >àìA¡à}Kã ëšøàì¤Ã³)
ų ëšàA¡JàÚ¤à, ų\à[¤, W¡ÒãKà W¡à>ƒ>à ëšàA¡ ëÒï¤à, ų ëA¡>¤à "[Î>[W¡}¤[Å} "[Î ëA¡àv¡¡û à
ít¡>¤à =à* "³[ƒ ë³[ƒ[Î> J¹Kà Åã[\Ť[ƒ ų ëA¡>¤à Ҕ‚¹B¡[>¡ú ųKã ³Wå¡ *ÀB¡[>¡ú
>àìA¡à}, >à t¡à¤à Þà;šà >àìA¡à} >à¤à,ÒàÄà A¡[¹Îå ët¡ïƒ¤à >àìA¡à}ƒà t¡à¤Kã W¡à} Ҕ‚¹A¡šà "³[ƒ
"ît¡ "ìt¡àÙà ³JºKã >àìA¡à}Kã ºàÚ>à[Å} A¡Úà[Î íº¹¤[ƒ ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå ú
t¡àR¡-t¡àR¡ [W¡A¡šà, J«à} >à¤à, ëJàR¡-Jè; [Å=¤à ³Îº >à¤à, Jè; ÒàÒüK;šà R¡³ƒ¤à, "\³à,
ëºàA¡ Jå¤à, [³×> A¡à-ìÒÄà ëW¡à}¤à, Å«¹ óè¡>K;šà, =¤àA¡ ëJ¤à, =¤àA¡ >à¤à, ëºàA¡ A¡}Jå Jå¤à
"[Î>[W¡}¤[Å}KンA¡ Þà¤ãK>å "=å¤à ³t¡³ƒà ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå¡ú
in GERMANY/ITALY/NORWAY/FINDLAND/AUSTRIA
for MBBS >MD >BTech >MTech >IT >Arts >Music >
Biotechnology >Fashion Designing >Economy >BBA > MBA
Hospitality>Nursing or any Bachelor, PG or any Phd
#120Hrs x 20€ = 2400€ x Rs75 = Rs.1,80,000 PT Job`s Monthly Salary
WANTED: Receptionist (BPO Experiance) Rs.15,000+/m Salary
"ìR¡ï¤à šA¡š[Å}KンA¡ ë=àÒü>à Þà[>}R¡àÒü íºìy¡ú "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡´¬à ÒüìgG>Îå
íº\칡ú "ìƒà³Kã "ìR¡ï¤à šA¡šà íº¹¤[ƒ ëºà;[Ŗƒå>à =´¬ãK>å, "=å¤à ³t¡³ƒà ºàA¡šãƒå>à
t¡àĤãÚå DUTTA CLINIC t¡à "³[ƒ Skin Diseases, S.T.D. ECZEMA, l¡ü[¹}, [ó¡
ºàÒüìA¡àÒü "[Î>[W¡}¤à "ît¡ [ÑH> [ƒ\ã\Îå ºàìÚ}\[¹¡ú
Úåƒà ºàÒüW¡å ƒå>à íº¹¤à ³ã*Òü[Å}ƒà 'ìJàÚKã ÒãƒàA¡ "[Î W¡à} >àÒü>à šã\¤à t¡à¹¤[ƒ "ìƒà³Kã
Òü³}å ³>å} Ò¹à*->å}R¡àÒü¤à ÒàÚ¤ìƒà Ò[gÀB¡[>ú ³ÒàA¡ ëÅàڃ>à Úå =àìƒàA¡šà R¡³K[>¡ú
rGf sDmgegd
DUTTA CLINIC
(Regd. No. 55503)
Khoyathong Christian Literature House, Building.
Thangal Bazar Road Khoyathong, Imphal
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
3
Taille du fichier
717 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler