close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2016 05 > 10/07

IntégréTéléchargement
2016 05 > 10/07
Live
Maximum 20 Equipen (à 8 Leit) spillen en Turnéier an de
4 Sportaarten Street Ball, Street Soccer, Beach Handball
an Dëschtennis aus. All Match dauert 1 x 8 Minutten.
D’Matcher ginn zentral un- an ofgepaff. Och gëtt ouni
Arbiter gespillt; pro Terrain gëtt et 1 Supervisor. Fairplay
ass Tromp!
Jidder Équipe muss all Sportaart spillen a gëtt klasséiert.
Et gi Präisser pro Sportaart an den Haaptgewënner
ass d’Équipe mat de meeschte Punkten an alle 4
Kompétitiounen.
Lass geet et moies um 9 Auer an d’Präisiwwerreeschung
ass géint 17.30 Auer.
Mindestalter: 12 Joer
Weider Detailer kréien déi ugemellten Équipen mat Zäiten
zougeschéckt.
Claus Cito Plaz
Nidderkäerjeng
10/07
T
E
E
R
T
2016 S
Y
A
D
S
T
SPOR
ass en
Y
A
D
RTSg Käerjeng, dat
O
P
S
ET
men
STRéEnement an der Gme Kader vu Claus Cito
neit Év den 10. Juli a niewent der
n
s
Sonnde live 2016 op a
g
Käerjen fënnt.
NDBALL
r op
ACH HA
t
t
E
B
a
t
s
12 Mete
x
7
2
Plaz
rain
BALL
r op
10 Mete
x
0
1
ain
•Terr
u
K
1 erf
int 3
Punkt;
•3 gé
ass 1
f
r
e
u
K
nert
All
•
vun han
a
w
e
t
k
2 Pun
eterlinn
der 6 M
STREET
•Ter
2m
vun 3 x
2 Goaler at Goalkeeper
int 4 m
nkt
•4 gé
ass 1 Pu
l
a
o
G
ll
•A
ENNIS
DËSCHT
SOCCER
r op
10 Mete
x
6
1
in
a
1,5 m
•Terr
vun 2 x
2 Goaler uni Goalkeeper
int 3 o
kt
•3 gé
ss 1 Pun
a
l
a
o
G
All
STREET
Dëscher 1 Doubel
nzel an
•1 Ee
ange
pro Ech
t
k
n
u
P
•1
•2
•
www.kaerjeng.lu •
Gemeng Käerjeng
2016
05 > 10/07
Live
Nidderkäerjeng
Claus Cito Plaz
10/07
T
E
E
R
T
2016 S
Y
A
D
S
SPORT
BEACH
STREET
BALL
10 m
ain 10 x
r
1 panie
r
t
n e3
• 3 co
anier
int par p nier lancé
• 1 po
par pa
2 points ligne de 6 m
la
derrière
•Terr
LL
HANDBA
12 m
ain 27 x 2 m
de 3 x
2 goals
gardien
e 4 avec
r
t
n
o
c
•4
de but
oal
int par g
•1 po
•Terr
R
T SOCCE
STREE
10 m
ain 16 x 1,5 m
de 2 x
rdien
2 goals
sans ga
3
e
r
t
n
•3 co
de but
oal
int par g
•1 po
•Terr
Umeldeformular
TENNIS
E
DE TABL
tables
double
ple et 1 nge
•1 sim
cha
int par é
•1 po
•2
STREET
Bulletin de participation à renvoyer avant le 20.06
jeng
t le "Kaer !
n
a
d
n
e
p
e
h
ous
le dimanc
Inscrivez-v
.
o
it
C
NOUVEAU
s
u
la
place C
es)
personn
LIVE" sur la
antes :
es de 8
omposé disciplines suiv .
(c
s
e
ip
de table
nt les 4
e 20 équ
imum d urnoi comporta ndball et tennis
Un max
a
to
Beach H
ent à un
e sifflet
particip , Street Soccer,
coups d ntralisée.
ll
s
a
e
B
L
t
.
e
s
Stre
minute
ière ce
rée de 8 donnés de man
u
d
e
n
u
in a
t
hs son
ue terra
match a
Chaque d'arrêt des matc s arbitre ; chaq
an
et
d'envoi s se déroulent s t de mise !
h
es
sée.
Les matc eur. Le fairplay
est clas
t
e
e
n
li
is
ip
v
que disc et le vainqueur
1 super
er à cha
e
ip
n
c
li
ti
ip
r
c
a
doit p
ue dis
q
e
a
s les
ip
h
c
u
q
r
é
ints dan
s pou
o
é
p
u
e
Chaque
ib
d
r
tt
s
sont a
a le plu
Des prix st l'équipe qui
e
l
principa ons.
remise
titi
atin et la
m
4 compé
u
d
s
9 heure
mence à .
m
o
c
i
o
n
30
Le tour
vers 17h
u
e
es aux
li
a
t envoyé
n
o
des prix um : 12 ans
r
e
s
s
illée
im
Âge min ations plus déta tile.
m
r
s
p
fo
m u
Des in
ites en te
r
c
s
in
s
équipe
SPORTS
DAY
10.07.2016
(bis den 20.06. zréckschécken un: Gemeng Käerjeng BP 50 - L-4901 Bascharage oder events@kaerjeng.lu oder Fax 500 552 319)
Heimadder mellen ech
Je soussigné(e)
Adresse
GSM
Mail
D’Équipe
un fir um Street Sports Day den 10. Juli 2016 matzemaachen an ech engagéiere mech am Numm vu menger Équipe all d’Matcher an de
4 Sportaarten ze bestreiden.
désire inscrire l'équipe mentionnée ci-dessus au Street Sports Day du dimanche 10 juillet 2016 et engage l'équipe à participer aux 4 sports.
Datum
/
/2016
Ënnerschrëft
DateSignature
www.kaerjeng.lu •
Gemeng Käerjeng
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
238 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler