close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
ë¹àÒ> ë¤àšà>à [¹* *ìº[´šGt¡à
Òü´£¡àº ÒüÊ óå¡i¡ì¤àº
[Î &Î [Î>à 볃º
[º&–ƒ¹ ëšÎA¡à šà¹K[>
ëºï¹A¡Jø¤à ÅàÄì¹àÒü[Å} *A¡ìJø &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã "ì>ï¤à ë=ï
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
ë¤àÒü\ [³i¡¹ [óø¡ ÊàÒüº, [³i¡¹ 100
šåKƒ¤à ³ã*Òü[Å} J>ìJø
Òü´£¡àº, \åºàÒü 14 @ R¡[Î
[óø¡ ÊàÒüº, [³i¡¹ 200 [óø¡ ÊàÒüº
W¡à[–ƒK¹, \åºàÒü 14 @ ì¹àÒ>
ë¤àšà>à ëÎìA¡i¡ ë³ì>[>Kà šà¹Kà
ÅàÄ[>}¤Kã "šà´¬à l¡;ü [J ¡ú "ƒå¤å &
"àÒü [i¡ &>à [¹*ƒà [º&–ƒ¹Kà šà>¤à
[i¡³ ëÅ´ÃA¡[J¤ƒKã ë¤àšà>à>à [º&–
ƒ¹ ëšÎA¡à šà¹Kà [¹* *ìº[´šGt¡à
ÅàĹK[>¡ú
ì¤àšà>à>à ³³à}Kã ³t¡³ƒà [º&–
ƒ¹ ëšÎA¡à Úàă¤à íº[J¤à
ë=ï*}[Å} "ƒå A¡à*ì=àAáKà Òü[–ƒÚàKã
ëi¡[ÄÎt¡à
"A¡àÒü ¤ à
ë=àA¡Òă¤Kンv¡¡û à ìšÎA¡à šà¹àKà
ÅàĤKã Þà칚 ëºï[J¤[>¡ú
[º&–ƒ¹ ëšÎ>à ëA¡à[¹ÚàKã
³àìÚàv¡¡û à ëƒ[®¡A¡ A¡šA¡ã i¡àÒü ÅàĹK[>¡ú
³ìJàÚ>à =à}\ >å[³;t¡à ëÒà} Wå¡}
Úå>[Å*} W¡}Kã ³àìÚàv¡¡û à ÅàĹK[>¡ú
'ìJàÚ>à ³³à}Kã ³t¡³ƒà îº>[J¤à
Úàă¤à ë=ï*}[Å}ƒå A¡à*ì=àA—¡¹Kà
R¡[ÎKã "³[ƒ ÒìÚ}Kã *Òü[¹ [Å>[¹*
"ƒå ëÚ}ºKà [º&–ƒ¹ ëšÎA¡à šåÀKà
ÅàÄ>¤à ëJà}=à} "[Î
šàÚJ;ºA¡[J¡ú 'ìJàÚ>à Úàă¤à
ë=ïìƒàA¡[Å} "ƒå [>}[Å}ºK[ƒ ³ƒå
ëšà[\[i¡®¡ *Òü¤à íA¡ìƒïîR¡ƒÎå
R¡´ìà ¹àÒü¡ú
ìi¡àì¹àì–i¡àKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà
'ìJàÚ>à [¹*KンA¡ ëJà}ÅàÀK[>¡ú
'ìJàÚ>à ëšø[CÎ ët¡ï¤Îå Úà[¹¤³îJ
ó¡\>à W¡xK[>¡"³[ƒ ëšø[CÎÎå ó¡\>à
ìt¡ïK[>¡ú ë¤àšà>à>à ³³à}Kã ³t¡³ƒà
[º&–ƒ¹ ëšÎA¡à šåÀKà ÅàĹA¡[Jƒ¤à
"³[ƒ Úàă¤à íº[J¤à ë=ï*}[Å}
"ƒåKã ³t¡à}ƒà ë¤àšà>à>à šàl¡üJ³å
šã[J¤ƒà *Òü¹[Aá¤à [ó¡®¡³ "ƒå
ºàA¡[Å>¤ƒà ³ÒàB¡ã ëšøàìó¡ìѕºKã
*Òü¤à ³[t¡A¡ ³P¡> "ƒå W¡š W¡à>à íº¡ú
Îà¹Aå¡Òiü ¡ 'ìJàÚ>à šài¢¡>¹[Å} "[Î
Ú೗à ët¡àÒü>à ëÒà}ìƒàA¡ ëÒà}[\>
ët¡ïÒü¡ú 'ìJàÚ>à šài¢¡>¹[Śt¡à
ëÒàìƒàA¡ ëÒà}[\> ët¡àÒü>à ët¡ïÒü ¡ú Òü}
2013 ƒà 'ìJàÚ>à ë¹à\¹
ë¤ìW¡[º>Kà šà¹Kà [Þ³ì¤Ãƒ>Kã
ëÎ[³-ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú ³[Î ìšø[C¡Î
[>}[=\>à ët¡ï[J¤>>[>¡ú ³¹³
"[Î>à *ìº[´šB¡ã *Òü>à ìšø[CÎ
[>}[=\>à ët¡ïƒå>à #-šàl¡ü ó¡à*ìƒàA—
¡ƒå>à "³>à "³Kã ³àÚîA¡ƒà ¤àš
t¡àÄ¤à šå¹A¡šKã t¡R¡àÒü󡃤à¡îº¡ú
³[Î>à 'ìJàڃà A¡àÄ¤à ³îÒ ó¡}K[>¡ú
ëÎì”|º [Ѭ[´¶} AᤠÞàîT [>}ì=³
šå[Jø ³šàº>à [Ŗƒå>à Aᤠ"[ÎKã
ÅR¡ìº–ƒà Җƒv¡¡û à ë¤Uìºà¹ƒà
šà}ì=àv¡¡å û >à ëºàÒü[Å>[J¤à 33 Ç¡¤à
ìNÃ>³àA¡¢ Τ-\å[>Ú๠ë>ìѕº
&E¡à[i¡A¡ ëW¡[´šÚ[Xš, 2016 ƒà
볃º ëºï¹A¡J¤ø à ÅàÄì¹àÒü "׳
*A¡ìJø¡ú
R¡[Î *A¡J¤ø à ÅàÄì¹àÒü[Å}[ƒ
Nø硚-4 KຢΠ[³i¡¹ 100 Kã ë¤A¡
ìÊöàA¡ Òü쮡–i¡t¡à ëKàÁ¡ 볃º
ëºï¹A¡J¤ø à ÚàÒüó¡[¤ ë=ïƒà³[>¡ú
Nø硚-4 ë¤àÒü\ [³i¡¹ 50 Kã [¤øÊ
ìÊöàA¡t¡à ëKàÁ¡ 볃º ëºï¹A¡[J¤à
³Òà>–ƒà ë=àA¡ìW¡à³ "³[ƒ Nø硚-3
ë¤à[ƒ [¤[Á¡}Kã
&Þàì>¢Î
ëšøàNøà³
šà}ì=àAÃ
¡K[>
Òü´£¡àº, \åº
å àÒü 14 @ *º ³[ošå¹
ë¤à[ƒ [¤[Á¡} &–ƒ [ó¡i¡ì>Î
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³Jàƒà Òü´£¡àº ëÞÊ¡
[ƒ[ÊöC¡ ë¤à[ƒ [¤[Á¡} &–ƒ [ó¡i¡ì>Î
&ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 17
ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã >å}[=º šå}
2.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà šãÇ¡³ Òüî¹³à
íºìÅ´¬ã ºàÒü¤}å ƒà [³Ê¹ ³[ošå¹
ëKàÁ¡> \å[¤ÃKà ³¹ã íº>>à ë¤à[ƒ
[¤[Á¡} &Þàì>¢ Î ëšø à Nø à ³
šà}ì=àAáK[>¡ú
³¹³ "ƒå>à Òü´£¡àº ëÞÊ¡ [ƒ[ÊöCt¡à
íº¤à [\³ Jå[ƒ}³A¡ "³[ƒ ë¤à[ƒ
[¤[Á¡} ³ÅàÄ¤å šà³\¤à áày,
>Òàì¹àº Jå [ ƒ}³A— ¡ à Źç¡A¡
Úà[¤ìÒï>¤à Òü´£¡àº ëÞÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ ë¤à[ƒ
[¤[Á¡} &–ƒ [ó¡i¡ì>Î &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
*>¢¹[¹ ëÎìyû¡i¡[¹ * ëšø³A塳à¹
[Î}Ò>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ÒàÚ[¹¤à ³ÅàÄ[Å} "[΃à Źç¡A¡ J}ÒÀ[Aá ú
Úà[>}¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ìњài¢¡Î ëA¡à[W¡}
ó¡àl¡ü얃Î> ³[ošå¹Kã ëÎìyû¡i¡[¹
ÎÒà¤å [ „>Kã ë³à¤àÒü º >´¬ ¹
9615916554
"³Îå }
9615381837 ƒà A¡ì–i¡C¡ ët¡ï¹A¡šà
ÚàK[> ÒàÚ>à ìњài¢¡Î ëA¡à[W¡} ó¡àl¡ìü –
ƒÎ> ³[ošå ¹ Kã ëÎìyû ¡ i¡[¹>à
å àÒü 14 @ ºà[Aá¤à
ÎÒà¤å[„Äà ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà Òü´£¡àº, \åº
*ìv¡
¡
û
à
¤¹
t¡
à} 6 t¡Kã >쮡´¹¬ Kã t¡à}
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá ú
6 ó¡à*¤à "ìÊö[ºÚàK㠚à¹=àƒà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 22 Ç¡¤à ÞàÁ¢¡
³àʹ &ì=ìº[i¡A ëW¡[´šÚ[Xšt¡à Òü[–
ƒÚ> ³àʹ &ì=ìº[i¡A¡ [i¡³ƒà
³[ošå¹ƒKã ÅàÄì¹àÒü 27 JÀA¡šKã
šàA¡šà *Òü¹Îå ÒàÚ>à #Å«¹Kã ³ó¡³ƒà ³>å}ƒà A¡¸³îK Úå= šàÒü*>¹ Aá¤
ë=ï[>\[¹¡ú Òü³à íº¤àA¡ ³[ošå¹Kã (ëA¡ ÞàÒü [š [Î [Î)Kã &G šø[Î샖i¡
Źç¡A¡ ÚàKƒ¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}KンA¡Îå Åøã &º ®å¡ì¤àº¤å JÀA¡šƒà Aá¤
=à}–ƒ Úå= ëΖi¡¹>à šå³³— B¡ã *Òü>à "[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã Ò¹à*, >å}R¡àÒü¤à
ÚàÒüó¡ ³Uº šã¹[Aá ú
Òü[–ƒÚàKã >åšã [i¡³Kã ëA¡ìŸi¡Òü> ëó¡à}ìƒàA¡šKà ëºàÚ>>à =àK;šà
*Òü>à JÀA¡šà šåJ´ø ³¬ Îå[źà W¡>å ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú Åøã &º ®å¡ì¤àº>à [³i¡¹
šåJø´¬³ Ÿà³Ç¡–ƒ¹ [Î}Ò "³Îå} 300 Kã ҃¢º, [³i¡¹ 80 Kã ҃¢º
Jå>ìƒà}¤³ ºt¡à 냤ã "[>>à "³[ƒ [yšº \´št¡à Źç¡A¡ Úà¹ç¡K[>
ÒàÚ[¹¡ú
ìšàA¡W¡¤ã ³W¡à>åšã[>¡ú
"³Îå} [³i¡¹ 50 ¤j¹óáàÒüƒà ëKàÁ¡
볃º "׳ "³Îå} ë¤øàg 볃º
"³à ëºï¹A¡[J¤à [Òì¹>
ÅìKàºìų[>¡ú
ÅàÄì¹àÒü[Å} *A¡šKã ë=ï¹³ƒà
& [A¡ìÅà¹-ìÎìyû¡i¡[¹, ëºàA¡ \à>
Î[v¡¡û (&º [\ [š), ³[ošå¹ Úå[>i¡,
& "\ÚA塳à¹-šø[Î샖i¡ Òü> W¡à\¢, [Î
&Î [Î: &³ ëºàìA¡àìÅà¹ìÎìyû¡i¡[¹, &³ &Î & "³Îå} &º
ë¤àW¡à-ìÎìyû¡i¡[¹, [Î &Î [Î>à
³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ¡, šø[Î샖i¡
"³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A¡
Úàƒå>à ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒà "W¡´à¬
Jåìƒàºìšà; šãƒå>à šå[A—¡} ë=ïK;[J¡ú
Òü´£¡àº, \åºàÒü 14 @ Òü´£¡àº ÒüÊ¡
[ƒ[ÊöC¡ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ> ("àÒü
Òü [ƒ &ó¡ &) Kã Òü} 2016 t¡Kã
2020 ó¡à*¤Kã *Òü>à ë>ï>à ë=ï
šåKƒ¤à ³ã*Òü JÄ>¤KンA¡ ëÒï[J¤à
=à "[ÎKã 10 ƒà ³ãJº šà}ì=àv¡¡å û>à
"ì>ï¤à ë=ï šåKƒ¤à ³ã*Òü[Å}
J>ìJø¡ú
ÒàÚ[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã *Òü>à
*[ó¡Î [¤Ú๹ *Òü>à "³Îå}
&A¡[\A塸[i¡®¡ A¡àl¡[ü XºKã ë³´¬¹
*Òü>à JÀ¤à "ƒå[ƒ 'W¡ κgÚ
[Î}Ò (šø[Î샖i¡), &> ¤àºà¹à\
[Î}Ò (®¡àÒüÎ-šø[Î샖i¡) , [i¡ Òüìt¡à[¤
(®¡àÒüÎ-šø[Î샖i¡), ÞàÒü [W¡j¹g>
(®¡àÒüÎ-šø[Î샖i¡), [š ë¤øàì\얃øà
[Î}Ò (®¡àÒüÎ-šø[Î샖i¡), &³ [ƒ
Îåà> (ìy\¹¹) [>¡ú
&A¡[\A塸[i¡®¡ A¡àl¡[ü XºKã ë³´¬¹
*Òü>à JÀ¤[Å} "ƒå[ƒ &³ [ƒ ×ìÎ>,
'W¡ Òü¹à¤¡; [Î}Ò, &º ºà–ƒ>
[Î}Ò, &³ [ƒ Ò[ų, ëA¡ A¡à[Å
[Î}Ò, Òüó¡à³ ¹àÒ³>, ƒ[¤Ãl¡ü ³}캳,
&> Òüìt¡àW¡à [Î}Ò, ÞàÒü ët¡à´¬à [Î}Ò
"³Îå} [i¡ 'W¡ ‹>[¤¹ [Î}Ò[> ÒàÚ>à
Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[Ê¡Cö ¡ óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ> ("àÒü Òü [ƒ &ó¡ &) Kã
[¹t¡[>¢} *[ó¡Î๠ƒ[¤Ãl¡ü ÚàÒü³à
[Î}Ò>à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº
"³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
³[ošå¹ Úå[>®¡[΢[i¡Kã Òü–i¡¹ A¡ìº\
iå¡>¢à쳖i¡A¡ã ëA¡ìº–ƒ¹ ëó¡à}ìJø
Òü´£¡àº, \åº
å àÒü 14 @ [ƒ ³[ošå¹
Úå[>®¡[΢[i¡ ìњài¢¡Î A¡[´¶[i¡>à R¡¹à}
t¡à} 13 Kã >å}[=º šå} 1 t¡à¤à
³t¡³ƒà Úå[>®¡[΢[i¡ "[ÎKã A¡[´¶[i¡
¹ç¡³ƒà 33 Ç¡¤à &>åìÞº ë\>칺
ë¤à[ƒ ³ã[i¡} "³à šà}ì=àv¡¡å û>à W¡Òã
"[ÎKã ³[ošå¹ Úå[>®¡[΢[i¡ (&³ Úå)
Kã Òü–i¡¹ A¡ìº\ iå¡>ࢠ쳖i¡ 2016-
&º ®å¡ì¤àº¤å
=àK;šà
ëó¡à}ìƒà¹[Aá
Îå[źà¤å Òü[–ƒÚ> ëÒà[A¡ [i¡³Kã ëA¡ìŸi¡Ò>ü
*Òü>å ààÒüJÀA¡
šƒà Ò¹à*¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá
Òü´£¡àº, \åº
14 @ W¡Òã "[ÎKã
"KÊ =àƒà ¤øàø [\ºƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à
[¹* *ìº[´šG ìK³Ît¡à šåJ´ø ³¬
Îå[źà W¡>å¤å Òü[–ƒÚ> ëÒà[A¡ [i¡³Kã
ëA¡ìŸi¡Ò>ü *Òü>à JÀA¡šƒà =à}–ƒ
Úå= ëΖi¡¹ ([i¡ 'W¡ ÞàÒü [Î) >à Ò¹à*
t¡¹à³—à "³[ƒ ÚàÒüó¡ ³Uº šã¹[Aá ú
=à}–ƒ Úå= ëΖi¡¹>à Ò¹à*
t¡¹à³—>à ëó¡à}ìƒàA¡šKà ëºàÚ>>à
³ÒàA¡šå [¹* *ìº[´šGt¡à ³àÚ
OFFICE OF THE PRINCIPAL
JAWAHARLAL NAVODAYA VIDYALAYA : KHUMBONG
IMPHAL WEST DISTRICT : MANIPUR
NOTICE
It is for general information to all concerned that the prospectus cum applicant forms for
Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST-2017) for admission in class VI during the
session 2017-18 in JNV Khumbong, Imphal West will be available from the office of the
undersigned and the office of Zonal Education Officer ZEO, Khuyathong and ZEO, Wangoi from
18th July 2016 onwards. The last date of submission for the completed application from to the
office of the concerned ZEO is on 16th September 2016 and the test will be conducted on 8th
January 2017. Only the candidates from the district concerned where the JNV has been
opened are eligible to apply for admission. And no candidate is eligible in the selection test
second time under any circumstances.
Sd/Principal
NT/69084/15(July)
JNV, Khumbong
IN THE COURT, MANIPUR AT LAMPHELPAT,
Mat. (Declaratory) Suit No. 39 of 2016
Km. Pebam Sophia Devi, aged about 25 years, D/o. (Late)
Pebam Bhisma Singh and (Late) Pebam (O) Ibema Devi of
Lamboikhongnangkhong, P.O. & P.S. Lamphel, Imphal West District, Manipur.
. . . Plaintiff
-Versus1. Pebam Bala Devi, aged about 55 years, D/o. (Late) Pebam
Budha Singh of Lamboikhongnangkhong, P.O. & P.S. Lamphel,
Imphal West District, Manipur and another.
. . . Defendants.
To,
All the interested persons.
Whereas, the above named Plaintiff has filed an application
for declaratory decree with consequential reliefs that the
plaintiff is the unmarried daughter of Pebam Bhisma Singh and
(Late) Pebam (O) Ibema Devi of Lamboikhongnangkhong, P.O.
& P.S. Lamphel, Imphal West District, Manipur; all the interested
persons are hereby summoned to appear before this Court on
28.07.2016 at 10.30 a.m. in person or by a pleader duly
instructed and to file your written statement if any.
Take notice that in default of your appearance the case
will be hard and determined in your absence.
Signed and sealed by the order of this Court, this 8th day
of July, 2016.
SEAL
Sd/- R.K. Dhanisana Devi
By: Advocate
Sheristadar,
NT/69073/14,15(July)
Family Court, Manipur
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, SENIOR
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, SENIOR
DIVISION, CHURACHANDPUR, MANIPUR
DIVISION, CHURACHANDPUR, MANIPUR
Original (Money) Suit No. 431 of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL,
PROCEDURE, 1908)
Original (Money) Suit No. 431 of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL,
PROCEDURE, 1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
. . . Plaintiff
-Versus1. Shri Ningthoujam Dinesh Singh aged about 40 years S/O.
Late N. Tombi Singh of Keirenphabi Mamang Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
2. Smt. Mutum Ibetombi Devi aged about 56 years D/O. Late
Mutum Mani Singh of Kwakeithel Laishram Leikai, P.O. & P.S.
Singjamei, Imphal West District, Manipur.
. . . Defendants.
SUBSTITUED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULE 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
ëA¡à[W¡} Êàó¡>à ÅàÄì¹àÒü ³[¹
JÀA¡šƒà ÚàÒüó¡ ³Uº šã¹[Aá
Òü´£¡àº, \åº
å àÒü 13 @ [ƒšài¢¡ì³–i¡
*ó¡ Úå= &[ó¡Úà΢ &–ƒ ìњài¢¡Î
K®¡>¢ì³–i¡ *ó¡ ³[ošå¹Kã ³ã;ìÚ}
³Jàƒà 1999 ƒKã 뺚t¡>à
W¡x¹A¡šà "๠[Î [Î ëÒà[A¡Kã
ëy[> *Òü>à ëÒï[J¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}
Jƒà}¤³ ëA¡à=à[\; [Î}Ò,
A¡àRå¡\³ [W¡}ìº>Î>à, šåJ´ø ³¬
Îå[źà W¡>å "³Îå} ë=àA¡ìW¡à³
">å¹à‹à ³ìJàÚ ³[¹>à [¹*
*ìº[´šG ëK³Ît¡à Źç¡A¡ Úà>¤à
Òü[–ƒÚàKã >åšã "³Îå} >åšàKã
ëÒà[A¡ [i¡³ ºà*ì=àA¡šƒà
Úà*¹A¡šKà ëºàÚ>>à šåJ´ø ³¬
Îå[źà W¡>å¤å Òü[–ƒÚ> ëÒà[A¡ [i¡³Kã
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
. . . Plaintiff
-Versus1. Shri Ningthoujam Dinesh Singh aged about 40 years S/O.
Late N. Tombi Singh of Keirenphabi Mamang Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnuur District, Manipur.
2. Smt. Mutum Ibetombi Devi aged about 56 years D/O. Late
Mutum Mani Singh of Kwakeithel Laishram Leikai, P.O. & P.S.
Singjamei, Imphal West District, Manipur.
. . . Defendants.
SUBSTITUED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULE 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
To,
To,
Shri Ningthoujam Dinesh Singh aged about 40 years S/O.
Late N. Tombi Singh of Keirenphabi Mamang Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
Whereas, the above named Plaintiff Bank has instituted a
suit against you under Order XXXVII of Code of Civil procedure,
1908 for Rs. 8,71,196/- and interest, you are hereby summoned
to appear in this Court in person or by a pleader on the 25th
day of July, 2016 at 10.30 of clock to answer the same, failing
which the suit will be disposed of ex-party.
Smt. Mutum Ibetombi Devi aged about 56 years D/O. Late
Mutum Mani Singh of Kwakeithel Laishram Leikai, P.O. & P.S.
Singjamei, Imphal West District, Manipur.
Whereas, the above named Plaintiff Bank has instituted a
suit against you under Order XXXVII of Code of Civil procedure,
1908 for Rs. 8,71,196/- and interest, your are the guarantor of
Ningthoujam Dinesh Singh, Your are hereby summoned to
appear in this Court in person or by a pleader on the 25th day
of July, 2016 at 10.30 of clock to answer the same, failing
which the suit will be disposed of ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 12th day of
July, 2016.
SEAL
Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge, Senior Division
NT/69067/14,15(July)
Churachandpur, Manipur
Given under my hand and seal of the Court this 12th day of
July, 2016.
SEAL
Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge, Senior Division
NT/69072/14,15(July)
Churachandpur, Manipur
뺳\[>}R¡àÒü¤à *Òü¤à ëA¡ìŸi¡Òü>
*Òü>à JÀA¡šƒà "๠[Î [Î
ëÒà[A¡Kã ëy[>[Å} "³Îå} ëA¡à[W¡}
Êàó¡>à Ò¹à*>å}R¡àÒü¤à
ëó¡à}ìƒàA¡šKà ëºàÚ>>à ÚàÒüó¡
³Uº šã¹[Aá¡ú ëºàÚ>>à *ìº[´šG
ìK³Î "[Îƒà ³ìJàÚ ³[¹>à ó¡\¤à
šìó¡¢àì³X šãƒå>à Òü¹³ƒ³ "[ÎKã
³ã}W¡; šå¹A¡šà *ÒüÎ>è ÒàÚ>à
#Å«¹K㠳󡳃à =ÞàÒü ÒA¡W¡à}
Úà*>à ë=ï[>\[¹ ÒàÚ>à "๠[Î [Î
ìÒà[A¡Kã ëÎ[>Ú๠ëA¡àW¡ Jå>ìƒà}¤³
[šøìÚàA塳๠[Î}Ò ëšøÎt¡à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Òü´£¡àº ëÞÊ [ƒ[ÊC óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã yàXó¡à¹ &šÃàÒü
ët¡ï[J¤ƒà [ރìÒº>à "Úà´¬à *ÒüìJø
Òü´£¡àº, \åºàÒü 14 @ Òü´£¡àº ëÞÊ¡
[ƒ[ÊöC¡ ó¡åi¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>
2017 Kã ëA¡ìº–ƒ¹ ëó¡à}ìJø¡ú
("àÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ƒ &ó¡ &) Kã ë\>칺
³[ošå¹ Úå[>®¡[΢[i¡ (&³ Úå) Kã Òü– ëÎìyû¡i¡[¹ Òü>-W¡à\¢ *Òü[¹¤à 'W¡
i¡¹ A¡ìº\ iå¡>ࢠ쳖i¡ 2016-2017 ëW¡t¡Äà ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº
Kã ëA¡ìº–ƒ¹ ³Jàƒà šã\[¹ @"³Kã ³tå¡} ÒüÄà [Î\> "[ÎKã
³tå¡} ÒüÄà Òü–i¡¹ AᤠìšÃÚà¹
yàXó¡à¹, 2016 "[΃à ÅàÄì¹àÒü
114 >à yàXó¡à¹ ët¡ï[J¤ƒà
[ރìÒº>à "Úà´¬à *Òü>à îº[J¡ú
Òü–i¡¹ AᤠìšÃÚ๠yàXó¡à¹,
2016 "[΃à [ރìÒºƒà "Úà´¬à
ÅàÄì¹àÒü íº[J¤à "[ÎKã ³¹³[ƒ
6 Ç¡¤à ë>ìѕº A¡´š[> ìњài¢¡Î
ëK³ÎA¡ã ÅàÄì¹àÒü[Å} ëA¡ï[¹
Òü´£¡àº, \åºàÒü 14 @ W¡Òã "[ÎKã
ëÎìŸi¡´¬¹ 26 t¡Kã 30 ó¡à*¤à
*[¹È¸Kã
®å ¡ ®¡ì>ìÅใà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 6 Ç¡¤à ë>ìѕº
A¡´š[> ìњài¢¡Î ëK³Î 2016
šà}ì=àAáK[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ëK³Î "[΃à
Źç¡A¡ Úà[>}¤à óå¡i¡ì¤àº, 뮡à[Àì¤àº
"³Îå} &ì=ìº[i¡GA¡ã ÅàÄì¹àÒü[Å}>à
ìњài¢¡Î ëA¡à[W¡} ó¡àl¡ü얃Î>Kã
³àÚîA¡ƒKã ëA¡ï[¹¡ú
7
Òü´£¡àº, \åºàÒü 15, 2016 Òü} ÒüìR¡>Kã 11 [> šà>¤à , Òü¹àÒü
eokjOMxg Fyrki
³¹ã íº>¤à Aá¤[Å}>à ³à}ì\ï>>à
R¡[ÀîR¡ ³t¡³ƒà ìšÃÚà¹[Å}Kã
ëÎì”|ºàÒü\ ë¹[\ìÊöÎ> [ÎìʳKã
³t¡à}ƒà W¡;>Kƒ¤à [Îìʳ A¡Úà "ƒå
[>}[=\>à JR¡¤à R¡³[Jƒ¤Kã[>
ÒàÚ>à Òü´£¡àº ëÞÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ> ("àÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ƒ &ó¡
&) Kã ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹ Òü>
W¡à\¢A¡ã ìW¡ì¹º "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Òü–i¡¹ AᤠìšÃÚ๠yàXó¡à¹
"[ÎKã &šÃàÒü ët¡ï¹A¡Jø¤à
ÅàÄì¹àÒü[Å}Kã [ºÊ ³Jàƒà
šã\[¹¡@-
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
757 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler