close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

äsêu≤<é`500 085.

IntégréTéléchargement
dü‹eT+≥\T
dæ+Vü≤ Á|ükÕ<é
qe\
ll |Á #ü T· s¡D\T
401, eTj·T÷] mùdº{Ÿ‡, myéT.◊.õ `II`650
ø¬ .|æ.ôV≤#Y._. ø±\˙,ôV≤’ <äsêu≤<é`500 085.
bò˛Hé :040`23157608, 9849061668
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
1
Satimantalu (Novel)
By Simhaprasad
e-mail : simhaprasad9@ gmail.com
c
s¡#·sTT‘·
Á|ü<∏äeT eTTÁ<äD : E˝…’ 2016
eTTK∫Á‘·+ : u≤*
yÓ\ :
100/`
&ç.{Ï.|æ : l uÛÑTeH˚X¯«]
Á|ü‘·T\≈£î :
Sri Sri Prachuranalu
401, Mayuri Estates,
M.I.G. II/650,
K.P.H.B., Hyderabad - 500085.
Cell : 9849061668
eT]j·TT
www.kinige.com
2
dü‹eT+≥\T
dü‹eT+≥\T
ªªj·TÁ‘·Hês¡´düTÔ |üP»´+‘˚ s¡eT+‘˚ ‘·Á‘· <˚e‘ê!μ
mø£ÿ&Ó’‘˚ Ád”Ô\T |üPõ+|üã&ÉT<äTs√ nø£ÿ&É <˚e‘·\T ìedækÕÔÔs¡Hêïs¡T |üPE´\T,
nqTuÛÑeE„˝…’q ô|<ä›\T.
Ád”Ô !
m+‘· eTVü≤‘·Ôs¡X¯ã›+ !
m+‘· eTVæ≤e÷ì«‘· s¡÷|ü+.!
düà]ùdÔ #ê\T ‘·qTe⁄ |ü⁄\ø£]düTÔ+~. ÄyÓT $X¯«s¡÷bÕìï |ü]øÏùdÔ #ê\T eTqdüT
Á|üøå±[‘·yÓTÆb˛‘·T+~. s¡ø£s¡ø±\ s¡÷bÕ˝À¢ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. ‘·*¢>±, #Ó*¢>±, uÛ≤s¡´>±,
_&ɶ>±, ùdïVü≤eTsTT>±, sê>∑e*¢>± Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ düèwæº#·Áø£>∑eTHêìøÏ ‘·H˚ ø±s¡DeTì
#Ó|üŒø£ #ÓãT‘·T+~.
Ád”Ô Á|üø£è‹øÏ eTs√ s¡÷|ü+. düs¡«Jesê• düèwæº dæú‹ \j·T\øÏ ø±s¡ DyÓTÆq
Á|üø£è‹˝≤+{Ï~ Ád”Ô.
Ád”Ô ˇø£ X¯øÏÔ. nq+‘·yÓTÆq X¯øÏÔø°, j·TTøÏÔø° eT÷˝≤<Ûës¡+ ÄyÓT. |ü⁄s¡Twüß&ÉT
Á|ü|ü+#êìï q&ç|æ‘˚ Ád”Ô J$‘êìï q&ÉT|ü⁄‘·T+~.
Ád”Ô ˇø£ ø±[. <äTwüߺ\ bÕ*≥, Ä<Ûäs¡à+ bÕ*≥ ÄyÓT X¯ÁdüÔ<Ûë]DÏjÓÆ Tq ñÁ>∑ø±[.
Ád”Ô ˇø£ e÷‘·èø£. ÁbÕD√‘·Œ‹Ôø° Áù|eT‘·‘ê«ìø° πø+Á<ä _+<äTyêyÓT.
Ád”Ô ns¡úHêØX¯«]. Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß*<ä›s¡÷ düe÷qeTì, yê] düyÓTÆø£´ ‘˚ »>∑‹øÏ
lsêeTs¡ø£åj·Tì #ê{Ï#Óù|Œ eTVü≤‘·Ôs¡s¡÷|ü+.
n˝≤+{Ï ~e´ eT+>∑fi¯eT÷]Ôì Áù|$T+#·≥+, |üPõ+#·≥+ eTq <Ûäs¡à+. eTq
u≤<Û´ä ‘·......μμ
ªÇs¡yÓ’ ˇø£≥e X¯‘ê_›˝À eTVæ≤fi¯μ nH˚ n+X¯+ >∑T]+∫q >√w”˜ ø±s¡´Áø£eT+˝À
eTTK´ n‹~∏>±] eTôVA|üHê´dü+ $sêeTs¡Væ≤‘·+>± kÕ–b˛‘√+~.
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
3
‘·s#¡ T· düu˝ÑÛ Àì »q+, yê]˝À n‘·´~Û≈î£ \T |ü⁄s¡Twüß˝Ò, Vü≤s¡¸<ëÛ «Hê\T #˚dTü HÔ êïs¡T.
#·|Œü ≥T¢ #·sT¡ düTHÔ êïs¡T.
ô|q÷ï |ü⁄düÔø£+ ‘Ós¡∫ |ü≥Tº≈£Lÿs¡TÃ+<äqï e÷fÒ>±ì ˇø£ÿ eTTø±ÿ sêj·T˝Ò<äT
~e´.
ÄyÓT ªX¯óuÛÀ<äj·T+μ |üÁ‹ø± $˝ÒK].
sêe≥yÓTÆ‘˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£esY#Ój·T´&Üìπø e∫Ã+~. >±˙ eø£Ô\ ñ|üHê´kÕ˝À¢,
ÁXÀ‘·\ Á|ü‹düŒ+<äq #·÷k˛Ô+fÒ ÄyÓTπø$T{À>± e⁄+~.
@<√ Hê≥ø£+ #·÷dü÷qÔ ï≥Tº+~. bÕÁ‘·<ëÛ s¡T\+‘ê ‘·eT‘·eT bÕÁ‘·*ï ne<ÛTä \y˚Ts¡≈î£
b˛wæ+#ê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îì b˛{°|&ü TÉ ‘·Tqï≥Tº+~. m+‘√ ˝À|üu÷ÑÛ sTTwü+º >± Je|ü<ës¡+ú
˝À|æ+∫q≥T¢>± e⁄+~. eT¬s+‘√ ndüVü≤q+>± ≈£L&Ü e⁄+~.
ùdõº møÏÿ ªªMTs¡+‘ê Ád”\Ô ì ì»+>± >ös¡$düTHÔ êïsê?μμ nì Á|ü•ïùdÔ eTTø£øÔ +£ sƒ+¡ ‘√
ne⁄q+≥÷ »yê_kÕÔs+¡ ‘ê.
yêfi¯fl #=ø±ÿ ø±\s¡T |ü≥Tº≈£îì ªª˙ uÛ≤s¡´ì m˝≤ #·÷düTÔHêïe⁄? ˙ dü Vü≤
Á|üj÷· D°≈î£ sê˝…ï˝≤ >ös¡$düTHÔ êïe⁄?μμ nì >∑~+› ∫ n&ç–‘˚ ˙fi¯ófl qeTT˝≤ÔsT¡ . dü+<˚V≤ü +
˝Ò<äT, >∑T&ÉT¢ $T≥ø£]dü÷Ô ~≈£îÿ\T #·÷kÕÔs¡T. ˝Ò<ë yÓÁ] qe⁄« qe⁄«‘ês¡T!
Væ≤b˛Áø£d”!
n+‘·{≤ n+<äs√¢q÷ Væ≤b˛Áø£d”. #Óù|Œ<=ø£{Ï #˚ùd<=ø£{Ï. yÓT&É˝À s¡ TÁ<ëø£å\T
eT~˝À eT~sê≈£åî\T!
z |üø£ÿ d”‘·eTà˙, ø±[ø£˙, ø£qø£<äTs¡Z˙ |üPõdüTÔHêï+. eTs√ |üø£ÿ eTVæ≤fi¯\øÏ
n–ï|üØø£å\÷, ø£Hê´‘·« |üØø£å\÷ ô|&ÉT‘·THêï+. ˝…ø£ÿ˝Òqìï Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔHêï+.
n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ∫Á‘·e<Ûä #˚düTÔHêï+.
mHêï[fl˝≤ u≤<Ûë düs¡ŒÁ<äwüߺ˝…’ <ës¡TD XÊ|üÁ>∑düTÔ˝…’ |ü&ç e⁄+&É ≥+?
m|ü⁄Œ&ÉT eTVæ≤fi¯\øÏ $eTTøÏÔ?
Ä&É~ ns¡úsêÁ‹ ìs¡“¤j·T+>± q&ç∫yÓfi¯fl>∑*–q|ü⁄Œ&˚ eTqøÏ ì»yÓTÆq kÕ«‘·+Á‘·´+
\_Û+∫q≥ºì |òüTÀwæ+∫q eTVü‰‘·Tà&ç ø£\ ì»eTj˚T´<Ó|üŒ&ÉT ?
eTVæ≤fi≤ »>∑‹øÏ ì»+>±H˚ á eT+∫ø±\+ edüTÔ+<ë?
»&É\T $∫Ãq, düT&ÉT\T ¬s∫Ãq ø£&É* qè‘·´+ X¯$TdüTÔ+<ë? q&ÉTeT ‘·& Éã&ç
ø£&É*eTTqT>∑ø£ |ü&Ée rs¡+ Áø£$TdüTÔ+<ë?
4
dü‹eT+≥\T
~e´ ‘·\ Ä˝À#·q\‘√ y˚&ÓøÏÿ |ü–*b˛‘√+~.
nø£ÿ&ç Ä ø£èÁ‹eT yê‘êes¡D+˝À |üP|æsê&Éq≥¢ìŒ+∫ ˝Ò∫+~.
ªªyÓ[flb˛‘·THêïsêμμ Ç+ø√ $˝ÒK] n&ç>±&ÉT.
ªªeP"μμ
ªª@+? d”Œ#Ódt˝À düs¡T≈£î+~ ø£<ëμμ
ªªn+<äTø£H˚ yÓ[flb˛‘·THêïqTμμ
ªªn<˚$T{Ï?μμ
ªªn<ä+‘˚μμ
ªªN|òt¬>dtº #ê˝≤ |ü\T≈£îã&ç>∑\yê&ÉT. n‘·&ç d”Œ#Y ø£esY #Ój·T´ø£ b˛‘˚ MT m&ç≥sY
@MT nq&É÷?μμ
ªªn~ ø£esY #ÓjT· ´&ÜìøÏ n‘·&ç ñ|üHê´dü+ $qø£ÿsπ <¢ Tä . @ bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ +£ ‹]π>dæHê
#ê\Tμμ
ÄyÓT ¬s+&É&ÉT>∑T˝Òdæ+<√ ˝Ò<√ ˇø£ ø±s¡´ø£s¡Ô Vü≤&Ü$&ç>± ÄyÓTì dü MT|æ+#ê&ÉT.
ªªMTs¡T ~e´>±πsHê?μμ
‘·˝≤&ç+∫+~.
ªªMT≈£î bò˛Hé e∫Ã+~μμ
ªªmø£ÿ&ÉTï+∫?μμ
ªªb˛©dtùdºwüqTï+∫μμ
{ÖHéVü‰\TøÏ #Ó+~q Ä|ò”düTs¡÷yéT˝À¬ø[fl ]d”esY n+<äT≈£î+~.
ªªVü≤˝À.....μμ
ªªH˚qT ~yê´! ÇHé‡ô|ø£ºsY #Ó’‘·q´ì.....μμ
ªªm˙ q÷´dt?μμ
ªªj·Tdt......#ê˝≤ |òüTÀs¡+ »]–b˛sTT+~. ÄHékÕŒ{Ÿ düº&ûøÏ qTy=«ùd Ô eT+∫<äì,
MT |üÁ‹ø±|ò”düT≈£î bò˛Hé#˚ùdÔ qTe⁄« >√wæºøÏ yÓ[flq≥Tº ‘Ó*dæ+~μμ
ªªn<ä‡πs>±ì ndü˝Ò+ »]–+~ #Ó’‘·Hê´? $øϺyéT mes¡T? eTVæ≤fi‚Hê?μμ
ªª˙ ePVü≤ ø£søπ¡ .º eTVæ≤fi¯ø±<äT eTVæ≤fi¯\ì HêøÏ+‘·ÁøÏ‘y· T˚ ‘Ó*dæ +~. Ç|ü⁄Œ&Éøÿ£ &çøπ
yÓfi¯óÔHêïqT. lsêyéTù|≥˝Àì sêe÷\j·T+ <ä>∑Zs¡øÏsê......μμ
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
5
˙s¡dü+>± ]d”esY ô|fÒºdæ+~.
>∑C≤ìø√ >±+<Ûë]ø=&ÉT≈£L, M~Ûø√ sêeD≤düTs¡T&ÉT e⁄qï á <˚X¯+˝À nã\øÏ
s¡ø£åD mø£ÿ&ÉT+~?
sêC≤´+>∑#·≥º|ü⁄ u§+&ÉT |ü⁄düÔø±˝À¢!
>∑ã>∑u≤ ãj·T{ÏøÏ q&ÉTk˛Ô+fÒ ÄyÓT nqïj·T´ sêe÷sêe⁄ m<äTs¡j·÷´&ÉT.
ªªqTyê« nqïj·÷´.....ñ|üHê´kÕ\T $q&Üìπø e#êÃyê?μμ $düTuÔ À‘·÷ n&ç –+~.
ªª@+? sê≈£L&É<ë? $q≈£L&É<ë?μμ
ªª$H=#·TÃ......ø±ì á #Ó$‘√ $ì Ä #Ó$‘√ e~˝…j·T´≈£L&É<äTμμ
ªª#ê˝Ò¢ #ÓbıŒ#êÃyé. ∫qï+‘·s¡+ ô|<ä›+‘·s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü........μμ
ªªej·TdüT‡øÏ ø±<äT y˚T<ÛädüT‡øÏ $\T$#˚à ø±\+ Ç~μμ
ªª˙‘√ Hê≈£î yê<äHÓ+<äT>±Zì Vü≤&Ü$&ç>± yÓfi¯óÔHêïyÓø£ÿ&çøÏ?μμ
ªªÇ|ü⁄Œ&˚ #Ó’‘·q´ bò˛Hé #˚XÊ&ÉT. lsêyéTù|≥ yÓfi¯óÔHêïqTμμ
#Ó’‘·q´ ù|s¡T #Ó$q ã&˚dü]øÏ n‘·&ç <äe&Éø£+&És¡+ _>∑TdüT≈£î+~.
ªªnsTT‘˚ ˝À≈£î\e÷≥ ì»y˚Tqqïe÷≥μμ
ªª˝À≈£î\T ø±≈£î\Hêïs¡Tμμ
ªª˙˝≤{Ïyêfi¯ófl n˝≤π> n+{≤s¡T eT]. ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì bÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ ‘·qHÓes¡÷
#·÷≥º+˝Ò<äqT≈£î+≥T+~≥ |æ*¢.
n˝≤ e⁄+~ ˙es¡dü. n‘·&√Ô ‹s¡T>∑Tfi¯ófl e÷qø£b˛‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT
@eTqT≈£î+≥THêïy√μμ
ªªeè‹Ô<säÛ à¡ +>±.........μμ
ªªeè‹Ô<Ûäs¡àyÓ÷ X¯Øs¡<Ûäs¡àyÓ÷ Hê≈£î ‘Ó\TdüTμμ
ÄyÓT eTTK+ mÁs¡ã&ç+~. ªªNÛ......ndüV≤ü ´+>± e÷{≤¢&≈É î£ . Hê ‘√&ÉãT{Ïqº yê&ç$.
n˝≤ e÷{≤¢{≤ºìøÏ dæ¬>Zj·T´≥+˝Ò<ä÷?μμ
ªªdæ>∑TZ‘√ #êyê*‡+~ qTe⁄«. Ç~>√ ~yê´! Ç+{À¢+∫ b˛j·÷qTø£<ëì
$Ás¡M>∑T‘·THêïe⁄ ø±uÀ\T. ˙πø #Óù|Œ~ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√. qTyÓ«ø£ÿ&É m˝≤
#·∫ÃHê e÷ø£qedüs¡+. ø±˙ e÷ |üs¡Te⁄ eTsê´<ä\øÏ, e÷ e+X¯ >ös¡yê\øÏ eT#·Ã
e#˚Ã˝≤ Á|üe]Ô+#êyê düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT. @+ #˚kÕÔH√ #Ó|üŒqT. #˚dæ #·÷|ækÕÔqT C≤Á>∑‘·Ôμμ
$düTs¡T>± {ÖHéVü‰˝À¢øÏ q&ç#ê&ÉT sêe÷sêe⁄.
6
dü‹eT+≥\T
~e´ eTqdü‡+‘ê E>∑T|ü‡‘√ ì+&çb˛sTT+~!
ÄyÓT lsêyéTq>∑s˝Y Àì yÓ+ø£≥s¡‘ï· +>±]+{Ïø¬ fi‚fldü]øÏ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê »q+‘√
ì+&çb˛sTTe⁄+~.
»Hêìï Á‘√düT≈£îì ˝À|ü*¬ø[flq ~e´ Áe÷qŒ&çb˛sTT+~.
eTT≈£îÿ|ü#·Ã˝≤s¡ì eTT>∑TZs¡e÷àsTT\X¯yê\T <ä÷˝≤ìøÏ y˚˝≤&ÉT‘·THêïsTT!
¬øe⁄«eTì ns¡euÀsTT ìÁ>∑Væ≤+#·T≈£î+~. ø£fi¯fl˝À¢ ø£˙ï{Ï ≈£î+&É\T uÛÑfi¯óflq
ã<ä\› j·÷´sTT.
@eTsTT´+B ∫Hêïs¡T\≈£î?
meØ |òü÷‘·Tø±ìøÏ ø±s¡≈£î\T?
uÒ\>± #Ó’‘·q´e+ø£ #·÷dæ+<ëyÓT.
n‘·&É÷ b˛©düT\÷ X¯yê*ï øÏ+~øÏ ~+|ü⁄‘·÷ _J>± e⁄Hêïs¡T.
>∑ã>∑u≤ ¬s+&ÉT bò˛{À\T rdæ+~.
Ä&É|\æ \¢ ‘·+Á&çø√dü+ #·T≥÷º ø£\j·Tpdæ+~. yÓ+ø£≥s¡‘ï· +>±s¡÷ Äj·Tq uÛ≤sê´
z eT÷\q düüs¡«+ ø√˝ÀŒsTTqyê]˝≤ ≈£L\ã&ç >∑T+&Ó\T |ü–˝Ò˝≤ s√~düTÔHêïs¡T!
yê]ì düMT|æ+∫+~. n‹ø£wüº+MT<ä H√s¡Tô|>∑\TÃ≈£îì n&ç–+~ ªªÇ+‘· |òüTÀs¡+
m˝≤ »]–+~μμ !
yê] <äT:K+ ¬s{Ϻ+|üsTT´+~ ‘·|üŒ »yêãT sê˝Ò<äT.
ªªìqï{Ï<ëø± u≤>±H˚ e⁄Hêïs¡TeT]. sêÁ‹øÏ sêÁ‹ @eTsTT´+<√μμ
ªªbÕ|ü+ ÄDÏeTT‘ê´˝≤¢+{Ï |æ\¢\T. m|ü⁄Œ&Óø£ÿ&ç¬ø[flHê ‘·\~+#·T≈£îH˚ yÓfi‚flyês¡Tμμ
ªªne⁄H=~Hê.....ÄeT<Ûä´ Äø£‘êsTT ≈£îÁsêfi¯ófl yÓ+≥ã&ç >√\#˚ùdÔ @&É Tdü÷Ô
‘·˝§+#·T≈£îH=#˚ÃXÊs¡T ‘·|üŒ m<äTs¡T‹]– |ü˝…¢‘·TÔe÷≥H˚¢<äT≥ e÷ ne÷àsTT #Ó|æŒ+~μμ
ªªsêÁ‘˚yÓTÆHê dæìe÷øÏ yÓfi‚fls¡+{≤sê?μμ
ªªdæìe÷\÷, wæø±s¡÷¢ n+≥÷ m>∑πsdüT≈£î ‹]π>s¡ø£+ ø±<äe÷à @e÷≥ø±e÷fÒ
#Ó|⁄ü Œø√yê*μμ
ªªô|<ä›e÷àsTTì #·÷{≤ºìøÏ yÓTTHÓïes√ ô|[flyês=#êÃs¡T≈£L&Üq÷. Ç+‘· ˝À
@eTsTT´+<√ @yÓ÷. ô|[fl u≤C≤\T yÓ÷>±*‡q Ç+{À¢ #êe⁄ u≤C≤ yÓ÷>∑T‘√+~. n+‘ê
ø£*ø±\eTVæ≤eTe÷à. ÁãVü≤à+>±s¡T #Ó|üŒH˚#Óù|Œs¡T!μμ
ªªÇ+‘·ø° eTT>∑TsZ ÷¡ ˇπøkÕ] ñ]uÀdüT≈£îì m+<äT≈£î #·ìb˛j·÷s¡+{≤s¡T?μμ mes√
7
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
Ä>∑+‘·≈î£ &É&>ç ±&ÉT.
ªªn~ ‘Ó*ùdÔ u≤>±H˚e⁄+&ÉTï. eTTdü˝≤fi‚flyÓ÷ @&ÉTdü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïsêjÓT!μμ
ªªme¬s’Hê @yÓTÆHê n|òü÷sTT‘·´+ #˚XÊs¡+{≤sê?μμ
ªª@yÓ÷qe÷à......ì»y˚T${À Ä @&ÉTø=+&É\ yÓ+ø£qïπø ‘Ó*j·÷*!μμ
s¡ø£s¡ø±\ yê´U≤´Hê\øÏ eT‹b˛‘√+fÒ #Ó’‘·q´ì düMT|æ+∫+~ ~e´.
Ç+‘·˝À ªªkÕsY ô|<äe› ÷àsTT ô|≥’ ø=+>∑TH˚<√ eTT&ç e⁄+~μμ n]#ê&ÉT ø±ìùd㺠T\T.
ªª@yÓTÆHê sêdæô|{≤ºπsyÓ÷. C≤Á>∑‘·Ô>± rdæ#·÷&ÉTμμ
eT]ø=ìï ì$TcÕ\øÏ düôdŒHé‡ $&çb˛sTT+~.
ñ‘·sÔ +¡ ˝Àì $esê\T $ì Áe÷qŒ&çb˛j·÷s¡+‘ê. ˇø£ÿ] yÓTTK+˝Àq÷ ø£‹yÔ ˚≥TøÏ
HÓ‘·TÔs¡T #·Tø£ÿ˝Ò<äT.
ªªÇ˝≤{Ï ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü Ä‘·àVü≤‘·´øÏ |ü⁄]>=\TŒ‘êj·÷?μμ nì ø=+<äsêX¯Ãs¡´uÀ‘˚,
ªªyêfiËfl+‘· øå√uÛÑqqTuÛÑ$+∫ á <ë] ‘=ø±ÿs√μ nì C≤˝≤|ü&ܶ]+ø=+<äs¡T.
eD≈£î‘√qï #˚‘·T˝ÀÔ ˝…≥sY |ü≥Tº≈£îì dü»\H˚Á‘ê\‘√ #·~$+~ ~e´`
ªªn+<ä]ø° qeTkÕÿsê\T.
y˚T+ eTT>∑TZs¡+ nø£ÿ#Ó˝…¢fi¯fl+. XÊ+‘·e÷à yÓ+ø£≥s¡‘·ï+\ eTT<äT› _&ɶ\+.
eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ nuÛ≤>∑T´\+. m>∑s¡˝Òø£, kÕ–\ã&É˝Òø£ Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+`e+{Ï qs¡ø£+˝À
}–dü˝≤&ÉT‘√qï nuÛ≤–qT\+. eTeTà©ï e÷ eTs¡D≤©ï #·÷dæ ø£+≥‘·&çô|≥º ø£+&ç.
ø£˙ïfi¯ófl ndüVü‰j·T‘·øÏ ∫Vü≤ï+. n+‘˚ ‘·|üŒ ø£˙ï{ÏøÏ |ædüs¡+‘· $\Te ≈£L&Ü ˝Ò<äT.
ø£˙ï{Ïø° Ä]ú+|ü⁄ø° y˚&ÉTø√\Tø° ns¡ú+ $\Tyê e⁄+&ç e⁄+fÒ y˚TMTs√Eq á ñ‘·Ôs¡+
sêj·÷*‡ e#˚Ã~ ø±<äT. y˚T+ ñ]øÏ bÕ\Œ&Ée\dæ e#˚ÃBø±<äT.
n+<ä] Ä&É|\æ \¢ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT˝≤¢H˚ e÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\÷ e÷ø√dü+, e÷ ô|[flfi¯flø√dü+
m+‘√ ‘·|+æ #ês¡T. m+‘√ Äy˚<qä ‘√ nH˚«wæ+#ês¡T, eT¬s+‘√ eT<∏qäÛ ‘√ ≈£î[flb˛j·÷s¡T.
ø±ì ˇø£ÿ n\T¢&çï ≈£L&Ü ø=q˝Òø£b˛j·÷s¡T!
ô|[fl ø=&ÉT≈£î\ $|òüDÏ˝À <ës¡TD+>± z&çb˛j·÷s¡T. s¡÷bÕsTT eTT+<äT eT+N,
e÷qe‘·«+ $\Te`s¡÷|ü⁄˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äì Á>∑V≤æ +∫ $\$˝≤¢&Üs¡T. ‘·\ e+#·T≈£îì
#·‹øÏ\ã&çb˛j·÷s¡T. ≈£î+|ü≥T˝≤¢+{Ï eTeTà*ï >∑T+&Ó\MT+∫ ~+#·Tø√˝Òø£ ãs¡TyÓøÏÿq
>∑T+&Ó˝ÀÔ ø£è+– ø£è•düTÔHêïs¡T!
yê] eT÷>∑ y˚<qä ì yê] Ä]úø£ ndüV‰ü j·T‘·ì, yê]<ÓH’ ê´˙ï ÄÁø√XÊ˙ï #·÷&É˝øÒ £
8
dü‹eT+≥\T
≈£î[fl ≈£î[fl @&ÜÃ+. ≈£î[flb˛sTTq á düe÷»|ü⁄ ø£{≤ï\ <ëVü‰˙ï ˝≤+#Û· Hê\ ˝≤\q˙
#·÷dæ ø√|ü+‘√ ndüVü≤´+‘√ $\$˝≤¢&Ü+. @ <˚e⁄&√ ø£s¡TDÏ+#·ø£ b˛‘ê&Ü
nqT≈£îHêï+>±ì Ä <˚e⁄&É÷ eT>∑yê&˚qqï e∫à ì»+ ‘Ó*dæ á ã*<ëHêìøÏ dæ<|∆ä &ü ܶ+.
ø£qïyê]ø√dü+ Ä‘êàVüQ‹øÏ ‘·\|ü&ܶ+.
eTeTà*ï ø£å$T+#·ø£+&ç. eTeTà*ï ø£å$T+∫ ‘·<ë«sê MTs¡T ø£åeT bı+<äø£+&ç.
MTs¡÷, MT˝≤+{Ïyês¡÷ ø£*dæ düèwæº+∫ ô|+∫ b˛wæk˛Ôqï es¡ø£≥ï|ü⁄ $wüHê>∑T*ï
‘·T<äeTT{Ï+º #˚ es¡≈L£ MT≈£L, e÷˝≤+{Ï yê]ø°, eTeTà*ï ø£qïyê]ø° ≈£L&Ü ìwüèÿ‹˝Ò<Tä .
n+<äTπø ñ]ø=j·T´qT+∫ ôV≤#·Ã]düTÔHêï+.
es¡ø£≥ï <äTsê#êsêìï düeT÷\+>± eT≥Tºu…≥º+&ç. düuÛÑ´düe÷C+˝À <ëìøÏ
q÷~yÓTTq+‘· kÕúq+ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ‘·T&ç#Ój·T´+&ç. eT+>∑fi¯Á|ü<äyÓ TÆq ø£fi≤´D≤ìøÏ
|ü⁄Hê~ &ÉãT“ e÷Á‘·y˚T ø±<äì #ê{Ï #Ó|üŒ+&ç.
˝Ò<ë
Á|ü‹ Ç+{≤ Ç˝≤π> ø£|ü⁄Œ≈£î y˚˝≤&ÉT‘·÷+{≤sTT Ä&É|æ\¢\ X¯yê\T!
Ç≥T¢
s¡»ì, u≤\, düs√»μμ
ìqï>±ø£ yÓTTqï ø±q÷ŒsYøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡ø£ÿ#Ó˝…¢fi¯ófl Ç<˚ ø±s¡D+ e\¢ Ç˝≤π>
ñ]uÀdüT≈£îHêïs¡T!
Çyêfi¯ á eTT>∑TsZ ÷¡ .....!
á HêØ y˚T<ÛëìøÏ n+‘·+ e⁄+<ë? e⁄+fÒ m|ü⁄Œ&ÉT? m|ü⁄Œ&ÉT?? ˝Òø£b˛‘˚
mHêï[fl˝≤? mHêïfi¯ófl? mH˚ïfi¯ófl??
~e´ yÓT<äfiÀfl $k˛Œ¤≥ø±\T ã<ä›\e⁄‘·THêïsTT!
'' 2 ''
Ç+{À¢ n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·÷H˚ eT+#·+MT<ä ≈£L\ã&ç u≤e⁄s¡TeT+~ ~e´. ñô|Œq˝≤
#·T≥TºeTTfÒºdæ+~ <äT'K+.
>∑T+&Ó˝À‘·T˝À¢ <ë–e⁄qï ø£˙ïs¡+‘ê ˇø£ÿkÕπs ô|\T¢_øÏ sêkÕ–+~. j·TT>±\Tï+N
Ä&É~ nD∫ô|≥Tº≈£îqï <äT'KeT+‘ê >√&É*ï #Û˚~+#·T≈£îì ãj·T{Ï≈£î]øÏ+~.
9
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Ä&É<ëìMT<ä »s¡T>∑T‘√qï Äø£è‘ê´\ì ‘·\∫ ‘·\∫ ôVAs¡ Tq,
uÛÀs¡Tq @&É«kÕ–+~.
n˝≤ m+‘·ùd|ü⁄ @&çÃ+<√ ÄyÓTπø ‘Ó©<äT.
m|üŒ{Ïø√ ‘˚sT¡ ≈£î+~. |üP]Ô>± ‘˚sT¡ ø√≈£î+&ÜH˚ Vü≤sƒê‘·T>Ô ± @<√ >∑Ts¡TsÔ ê>± >√&Éy|’Ó ⁄ü
#·÷dæ+~.
>√&ÉøÏ n+{Ï+∫ e⁄qï ‘Ó\¢>ø±–‘·+MT~ mÁs¡ nø£åsê\MT<ä |ü&ç+<ëyÓT <äèwæº.
˝…’|òt áCŸ m #Ûê˝…+CŸ ` MT{Ï{Ÿ !
˝…’|òt áCŸ m Ádüº>∑T˝Ÿ ` j·÷¬ø‡|tº Ç{Ÿ !
˝…’|òt áCŸ m \yé` m+C≤jYT Ç{Ÿ !
˝…’|òt áCŸ m Á{≤C…&û ` ù|òdt Ç{Ÿ !
J$‘·d‘ü ´· + uÀ<Û|ä &ü qç ≥T¢>± nìŒ+∫+~. ø£fió¯ fl ‘·T&ÉT#·T≈£î+~. ÄyÓT qs¡qs¡+˝Àì
ã\eT+‘ê |æ&çøÏ*˝ÀøÏ y˚>∑+>± Á|üeVæ≤+#·kÕ–+~.
düTe÷s¡T ¬s+&˚fi¯flÁøÏ‘·+ ‘·qT <äT:K|ü⁄ düT&ç>∑T+&É+˝À ∫≈£îÿ≈£îì ˇ+≥]>±
Vü‰Vü‰ø±sê\T #˚k˛Ô+fÒ #˚j·T÷‘·ì∫à ˇ&ÉT¶ #˚sêÃ&ÉT ∫qïHê{Ï H˚düÔ+ #Ó’‘·q´.
J$‘êìøÏ ø±e÷˝Ò>±ì |òü⁄˝ŸkÕº|ü⁄ ˝Ò<äì #Ó|æŒ ø=‘·ÔJ$‘· <äèø£Œ<∏ä+ uÀ<Ûä|ü]∫
áHê{Ï ‘·q á dæú‹øÏ ø±s¡≈£î&Éj·÷´&ÉT.
n|üŒ{À¢ n‘·&ÉT ˝…’|òt >∑T]+∫ Ä Hê\T>∑T ˝…’qT¢ sêdæ >√&ÉøÏ n+{Ï+ ∫ s√p
sêÁ‹ |ü&ÉT≈£îH˚eTT+<äT, ñ<äj·T+ ìÁ<ä˝Ò∫q yÓ+≥H˚ eTqq+ #˚düTø√eTqï
‘ês¡ø£eT+Á‘·+ n~!
n~ >=|üŒ{≤ìø˘˝≤ |üì#˚dæ+~. n&ÉT>∑+{Ïq <ÛÓ’sê´ìøÏ ø=‘·Ô }|æ]b˛dæ +~.
#˚‹y˚fi¯fl dü+<äT˝À¢+∫ C≤]b˛sTTq J$‘·+ >∑T]+∫ ø±<äT #˚‹˝À $T–* ñqï J$‘·+
>∑T]+∫ Ä˝À∫+#·eTqï n‘·&ç dü+<˚X¯+ ‘·qì eTìwæì #˚dæ+~.
nee÷Hê\÷,neùV≤fi¯q\÷, yÓ*#·s¡Ã\÷, yÓøÏÿ]+‘·\÷ ‘·qì ‘êø£˝Òq+‘·
<äè&ÛÉ+>± r]Ã~~›+~!
n+<äTπø ‘·q J$‘êìï kÕs¡úø£+ #˚düTø√yê\ì q&ÉT+ ø£{Ϻ+~. eTVæ≤fi¯\ ô|’
»s¡T>∑T‘√qï nHê´j·÷©ï, n‘ê´#êsê©ï ‘·÷sêŒs¡ã{≤º\ì, >∑T+&Ó>∑<äT˝À¢|ü\
ã+~Û+|üã&ɶ eT÷>∑y˚<äqø√ >=+‘·T ø£*Œ+#ê\ì ø£‹Ô˝≤+{Ï ø£\+|ü{Ϻ |üÁ‹ø± $˝ÒK]
10
dü‹eT+≥\T
nsTT´+~!
ªªj·Tdt #Ó‘’ H· ê´! ˝…|’ tò áCÒ #Ûê˝…+CŸ. ◊ $˝Ÿ MT{Ï{Ÿ!μμ |æ&øç *Ï _–+∫ nqT≈£î+~
<äè&ÛdÉ «ü s¡+‘√ ~e´.
ªªÄ+{° Ä+{°.....μμ Á|üøÏÿ+{Ï yês¡e÷àsTT ~e´ì |æ\Tdü÷Ô e∫Ã+~.
ªªsê ãTJ®μμ Äπsfi¯fl ãTõ®ì ˇfiÀfl ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈£îì eTT<äT› ô|≥Tº≈£î+~. _ôdÿ≥¢
bÕ¬ø{À¢+∫ ¬s+&ÉT rdæ∫Ã+~.
ªªn¬s ãTJ®. á eTT<=›#Ã˚ u§eTà mø£ÿ&ç~?μμ ãTõ® #˚‘T· ˝À¢+∫ u§eTà rdüT≈£î+≥÷
n+~. n~ eT>∑u§eTà.
ªªu≤e⁄+<ë Ä+{°μμ
ªªu≤e⁄+~>±ì Ç<Óø£ÿ&ç~? &Ü&û ø=Hêïsê?μμ
ªªePVüA. eTMTà ø=+~. eTπsyÓ÷ ˙ø√e÷≥ #Ó|üŒHê? me«]ø° #Ó|üŒ≈£L&É<äT
eT]μμ
ªª#Ó|üŒH˚¢>±ì #Ó|ü⁄Œμμ
ªªe÷øÏ˝≤+{Ï ãTõ® ‘·eTTà&ÉT |ü⁄&É‘ê&ÉTμμ
ªª@$T{°!μμ n~]|ü&ç+~ ~e´.
ªªqTe⁄« #Óù|Œ~ ì»y˚THê ãTJ®?μμ qeTàø£+ ≈£î<äs¡ø£ n&ç–+~.
m+‘√ dü+‘√wædTü +Ô <äqT≈£îqï Ä+{° n˝≤ n&ç>π dü]øÏ ãT+>∑eT÷‹ ô|fÒdº Tü ≈£î+~.
ªª#Ó|ü⁄Œ ãTJ®. ˙≈£î ‘·eTTà&ÉT |ü⁄&É‘ê&Ü? mes¡T #Óù|Œs¡T?
ªªeTMTàμμ
#·≥T≈£îÿq ãTõ®ì ˇfiÀfl+∫ ~+|æ #˚sTT|ü≥Tº≈£îì q&ç|ædü÷Ô Á|üøÏÿ+{Ϭø[fl+~.
~e´ì #·÷dü÷ÔH˚ ∫qï>± dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·÷ ÄVü‰«ì+∫+~ ãTõ® yêfi¯fleTà.
ÄyÓT yÓTTVü≤+˝À ∫+<äT˝Òk˛Ôqï Äq+<ä+ #·÷dæ ˇøÏ+‘· m+Áu≤dæ‡+>± |ò\” e⁄‘·÷
n&ç–+~ ªªH˚qT $qï~ ì»y˚THê? MTs¡T eT∞fl ˙fiÀflqT≈£îHêïsê?μμ
‘·˝≤&ç+∫+~` ªªákÕ] ‘·|Œü ≈£î+&Ü eT>∑|˝æ ≤¢&TÉ |ü⁄&É‘ê&Éì ø=+&É<=s¡ CÀdü´+
#Óù|Œ&ÉTμμ
ªª#·÷&É+&ç.....MTø£+fÒ ∫qï<ëH˚ï nqTø√+&ç. nsTTHê ˇø£ e÷≥ #Ó|üŒ≈£î+&Ü
e⁄+&É˝øÒ b£ ˛‘·THêïqT. MT≈£î eTTô|Œ’ @fi¯ófl ≈£L&Ü e⁄+&Ée⁄. Ç|üŒ{Ïøπ nsTT<äT>∑Tsê&É|\æ *¢ ï
ø£Hêïs¡T. eT∞fl Ç+ø√ _&ɶì ø£quÀe≥+ MT≈£L MT Äs√>±´ìø° eT+∫~ ø±<äT.
11
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
eTHê¢+{Ï eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ yê] Ä]úø|£ ]ü dæ‹ú ì ã{Ϻ ≈£L&Ü n~ düeT+»dü+ ø±<äT. yÓ+≥H˚
Hê e÷≥ $ì nqïj·T´>±s√Ô &çdüÿdt#˚dæ nu≤s¡¸Hé #˚sTT+#·Tø√+&çμμ
$q≈£L&Éì~ #Ó$q ã&ɶ≥Tº #Óe⁄\T eT÷düT≈£î+<ëyÓT.
ªªˇø£ eT>∑ _&ɶì ø£qì Ä&ÉB Ä&É<˚Hê!μμ
ªª‘·*¢øÏ @ _&ɶ nsTTHê ˇø£fÒ. @ _&ɶ nsTTHê |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\T |ü& Éø£ ‘·|üŒ<äTμμ
ªªeT>∑q\TdüT ˝Òø£b˛‘˚ e+X¯+ m˝≤ ì\ã&ÉT‘·T+~?μμ
ªªe+XÊ\÷, ≈£î˝≤\÷ nqï$ >∑‘·ø±\|ü⁄ •~∏˝≤\T. yê{Ï nedüs¡+ áHê&ÉT
˝Ò<äT. Ä e÷≥©Hê{Ï düe÷»+˝À ns¡ú+˝Òì$!μμ
ªªMTs¡˝≤π> #ÓãT‘ês¡T. sπ |ü⁄ ø±\÷ #ÓsT÷´ e+π>ø£ #·÷{≤ºìø° ‘·\ ø=]$ ô|≥º&Üìø°
ˇø£ e+XÊ+≈£îs¡+ e⁄+&=<ä÷›?μμ
ªª¬sø£ÿ˝§#˚Ães¡πø eTq _&ɶ\T. Ä ‘·sê«‘· me]¬øes√! yÓqø£ dü+bÕ~+∫q
ÄdüT˝Ô ø¢Ò b£ ˛‘˚ ø£qïyêfi¯ófl ã‹øÏe⁄Hêïs√ ˝Ò<√ #·÷ùd+‘· z|æø± r]ø± ˝ÒMHê{Ï ø=&ÉT≈£î\øÏ.
ã+<Ûë\÷, dü+ã+<Ûë\÷, ø£èÁ‹eTeT÷, Ä]úø£eT÷ nsTTb˛sTTq ø£*ø±\|ü⁄s√E*$!μμ
MT¬sHÓ’ïHê #Ó|üŒ+&ç. Hê Äs√>∑´+ @yÓTÆHê ø±˙+&ç. H˚H√ e+XÊ+≈£îsêìï ø£ì
rs¡‘êqTμμ
‘·s¡‘·sê\T>± Ä&É<ëì s¡ø£Ô+˝À J]í+#·T≈£îb˛sTT nì|æ+∫q Ä e÷≥\øÏ
ø√|ü+ sê˝Ò<äT ~e´øÏ.
C≤*>± Ä]Ô>± #·÷dü÷Ô+&çb˛sTT+<ä+‘˚!
* * *
ªdüe÷C≤ìø√ ôV≤#·Ã]ø£!μ nqT o]¸ø‘£ √ ñ]uÀdüT≈£îqï eTT>∑TsZ e¡ ÷àsTT\ eè‘êÔ+‘·+
>∑T]+∫ ]b˛s¡Tº sêdæ, |üÁ‹ø±|ò”düT˝À Ç∫à ek˛Ô+fÒ #Ó’‘·q´ ‘ês¡dü| ü&ܶ&ÉT.
ÄyÓT |üø£ÿqT+∫ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ*ï HÓeTà~>± b˛ìdü÷Ô nHêï&ÉT ªªñ<äj· T|ü⁄
dü+|òüT≥q\øÏ u≤>± ]j·÷¬ø’ºq≥TºHêïe⁄μμ
ªª˙¬ø˝≤ ‘Ó*dæ+~?μμ
ªªe⁄_“q ˙ ø£fi¯ófl #ÓbÕŒsTTμμ
ªª#ê˝≤ <ës¡ T D+ #Ó ’ ‘ · H ê´. ã‘· T ≈£ î ˝À bÕe⁄e+‘· T ≈£ L &Ü #· ÷ &É ì Ä
∫Hêïs¡T\T.....#ê˝≤ ‘=+<äs|¡ &ü ܶsT¡ μμ
12
dü‹eT+≥\T
ªªì»y˚T....ø±ì Ä ∫Hêïs¡T\ düTìï‘· eTqdüT‡*ï ∫Á‘·e<Ûä #˚dæq |ü]dæú‘·T*ï
eTq+ ‘·≈î£ ÿe>± n+#·Hê yÓjT· ´≈£L&É<Tä . Ä&É|\æ \¢ T s√&ÉT¶ yÓ+≥ yÓfiÔ‚ y˚~+Û #˚ s√$TjÓ÷\T
#ê˝≤ eT+<˚ e⁄Hêïs¡T. Çø£ ‘·«s¡>± ô|[flø±ø£b˛‘˚ ø±≈£î˝≤¢ bı&ç#˚ ˝À≈£î\ø° ø=<äe˝Ò<Tä .
¬sø£ÿ\>∑TÁs¡+ MT<ä #·Tø£ÿ\ sê≈£îe÷s¡T&=∫à ne÷+‘·+ ô|fi≤fl&˚kÕÔ&Éì s¡+>∑T\ ø£\\T
#·÷|æ+#˚ dæìe÷\ø°, qe\\ø° ‘·≈£îÿe˝Ò<äT. e<Ûä÷es¡T\ ø£fi¯fleTT+<˚ ø£{≤ï\
uÒs¡kÕsê\÷, ˝≤+#Û·Hê\ n\T>∑Tfi¯Sfl »s¡T>∑T‘·Tqï s√E*$. ø£≥ï+ ˇø£ ‘·|ü⁄Œ>± ˇø£
H˚s¡+>± >±ø£ ˇø£ >=|üŒ>± ˇø£ ùdº≥dt dæ+ã˝Ÿ>± #·÷k˛Ôqï <äTs¡<äèwüº|ü⁄ düe÷»+
eTq~!μμ
ªªne⁄qe⁄qT....m+‘· m≈£îÿe ø£≥ï+ rdüT≈£î+fÒ n+‘·>=|üŒ>± #Ó|ü⁄Œ≈£ î+{≤s¡T
Ä&Éyêfi¯Sfl eT>∑yêfi¯Sfl ≈£L&Üμμ
ªªn+#˚‘· eTT+<äT eTq Ä˝À#·Hê<Û√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒsêyê*. n|ü⁄Œ&ÉT>±ì
es¡ø£≥ï+˝≤+{Ï <äTs¡+‘ê\T e÷dæb˛e⁄μμ
ªªeP" düπs>±ì ˙ dü+>∑‘˚$T{Ï #Ó|ü⁄Œ? |ü|üŒqï+ m|ü⁄Œ&ÉT ô|&É‘êyé?μμ
ªªô|[fl #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉTμμ
ªªn<˚! ô|fiËfl|ü⁄Œ&ÉT #˚düT≈£î+{≤yé?μμ
ªªô|fiË’¢q|ü⁄Œ&ÉTμμ
ªªm|ü⁄Œ&Ée⁄‘·T+~?μμ
ªªô|[fl #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉTμμ
ªª˙‘√ e÷{≤¢≥º+ ø£wüº+u≤ã÷μμ
ªª#˚‹˝À ø£\+, Hê*ø£MT<ä düs¡dü«r e⁄qï qTy˚« n˝≤>∑+fÒ m˝≤. nqï≥Tº eTq+
ø±dæì {° ˙fi¯ófl ‘ê>∑>∑÷&É<ä÷?μμ
ªªÇ|ü⁄Œ&Ü?μμ dü+ø√#·+>± #·T≥÷º #·÷dæ+~.
ªª@$T≥˝≤ #·÷düTÔHêïe⁄. me¬s’Hê eTq*ï #·÷düTÔHêïs¡Hê?μμ
ªªnuÒ“ n<˚+ø±<äT ø±ì.......μ
ªªz #Ó’Hê kÕyÓT‘· #Ó|üŒHê. qTe⁄« ì<ëq+>± q&ÉTdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ˙ ˙&É e+ø£s¡>±
e⁄+fÒ <ëìï qTe⁄« |ü{Ϻ+#·Tø√qø£ÿπs¢<äTμμ
ªª|ü{+ºÏ #·Tø√qT>±ì |ü<.ä ne⁄q÷ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì~ ôVA≥˝Ÿ n+≥THêïy˚$T{Ïyêfi¯?μμ
ªªÁbı<äT›≥Tï+N |ü+#·Hêe÷, b˛düTºe÷s¡º+\‘√H˚ dü]b˛sTT+~. >=+‘·T˝À Çìï
13
dæ+Vü≤ |üÁkÕ<é
End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Satimantalu
***
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
1 227 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler