close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

bijlage bij het annexe au

IntégréTéléchargement
CRIV 54 PLEN 124
BIJLAGE
CRIV 54 PLEN 124
ANNEXE
BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
BIJLAGE BIJ HET
INTEGRAAL VERSLAG
ANNEXE AU
COMPTE RENDU INTEGRAL
PLENUMVERGADERING
SÉANCE PLÉNIÈRE
woensdag
mercredi
20-07-2016
20-07-2016
Namiddag
Après-midi
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
DéFI
PTB-GO!
PP
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse Liberalen en Democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti du Travail de Belgique-Gauche d'Ouverture!
Parti Populaire
Afkortingen bij de nummering van de publicaties :
Abréviations dans la numérotation des publications :
DOC 54 0000/000
QRVA
Parlementair stuk van de 54e zittingsperiode + basisnummer en
volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
QRVA
Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de
base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
CRIV
Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRIV
Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte)
CRABV
Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRABV
Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de
bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier)
CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DOC 54 0000/000
PLEN
COM
MOT
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be
PLEN
COM
MOT
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail : publications@laChambre.be
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
20/07/2016
INHOUD VAN DE BIJLAGE
SOMMAIRE DE L'ANNEXE
KAMER
Commissies
Verslagen
Voorstellen
Toelating tot drukken
4
4
4
5
5
Inoverwegingnemingen
Verzoeken om advies
GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vragen
REGERING
Wetsontwerp
Mededeling
VERSLAGEN
Federaal Agentschap voor
geneesmiddelen en
gezondheidsproducten
ADVIEZEN
Raadgevend Comité voor Bioethiek
7
10
10
10
10
10
11
11
11
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
11
11
3
CHAMBRE
Commissions
Rapports
Propositions
Autorisation
d'impression
Prises en considération
Demandes d'avis
COUR CONSTITUTIONNELLE
Questions préjudicielles
GOUVERNEMENT
Projet de loi
Communication
RAPPORTS
Agence fédérale des
médicaments et des produits de
santé
AVIS
Comité consultatif de
Bioéthique
2015
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
4
4
4
5
5
7
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
54E LEGISLATURE
4
20/07/2016
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
MEDEDELINGEN AAN DE
COMMUNICATIONS A LA
PLENUMVERGADERING
SEANCE PLENIERE
woensdag 20 JULI 2016
mercredi 20 JUILLET 2016
KAMER
CHAMBRE
Commissies
Commissions
Verslagen
Rapports
Volgende verslagen werden ingediend :
namens de commissie voor de Infrastructuur, het
Verkeer en de Overheidsbedrijven,
- door de heer Marcel Cheron, over het
wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot
verlening van parkeerfaciliteiten aan de
gezondheidswerkers tijdens huisbezoeken :
nr. 36/2.
- door mevrouw Isabelle Poncelet, over het
voorstel van resolutie (de heren Marcel Cheron
en
Stefaan
Van
Hecke)
over
capaciteitshandhaving van het spoorwegnet als
absolute prioriteit : nr. 1868/2.
- door mevrouw Gwenaëlle Grovonius, over het
wetsontwerp houdende diverse bepalingen
inzake mobiliteit : nr. 1889/5.
namens de commissie voor de Financiën en de
Begroting,
- door de heer Benoît Piedboeuf, over :
. het wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters) tot
wijziging
van
het
Wetboek
van
de
inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van
een bezwaarschrift betreft : nr. 211/3.
. het wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven
en Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat
het indienen van een bezwaarschrift betreft :
nr. 434/2.
- door de heer Robert Van de Velde, over het
wetsvoorstel (de dames Rita Gantois en Veerle
Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen
1992
wat
het
belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten
betreft : nr. 1572/8.
namens de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen,
- door de heer Stéphane Crusnière, over :
. het voorstel van resolutie (de dames Els Van
Hoof
en
Sarah
Claerhout)
over
de
presidentsverkiezingen in de Democratische
Republiek Congo : nr. 1563/3.
. het voorstel van resolutie (de heer Peter Luykx)
betreffende de verkiezingen in Congo :
Les rapports suivants ont été déposés :
au nom de la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques,
- par M. Marcel Cheron, sur la proposition de loi
(Mme Catherine Fonck) octroyant des facilités de
stationnement aux professionnels de la santé lors
des visites à domicile : n° 36/2.
- par Mme Isabelle Poncelet, sur la proposition de
résolution (MM. Marcel Cheron et Stefaan Van
Hecke) visant à faire du maintien de la capacité
du réseau ferroviaire une priorité absolue :
n° 1868/2.
- par Mme Gwenaëlle Grovonius, sur le projet de
loi portant des dispositions diverses en matière
de mobilité : n° 1889/5.
au nom de la commission des Finances et du
Budget,
- par M. Benoît Piedboeuf, sur :
. la proposition de loi (Mme Veerle Wouters)
modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 en ce qui concerne l'introduction d'une
réclamation écrite : n° 211/3.
. la proposition de loi (MM. Peter Vanvelthoven et
Dirk Van der Maelen) modifiant le Code des
impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne
l'introduction d'une réclamation écrite : n° 434/2.
- par M. Robert Van de Velde, sur la proposition
de loi (Mmes Rita Gantois et Veerle Wouters)
modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 en ce qui concerne le crédit d'impôt pour
bas revenus d'activité : n° 1572/8.
au nom de la commission des Relations
extérieures,
- par M. Stéphane Crusnière, sur :
. la proposition de résolution (Mmes Els Van Hoof
et Sarah Claerhout) relative aux élections
présidentielles en République démocratique du
Congo : n° 1563/3.
. la proposition de résolution (M. Peter Luykx)
relative aux élections au Congo : n° 1583/2.
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
20/07/2016
5
nr. 1583/2.
. het voorstel van resolutie (de dames Els Van
Hoof en Sarah Claerhout en de heren Peter
Luykx en Jean-Jacques Flahaux) over de
presidentsverkiezingen in de Democratische
Republiek Congo : nr. 1887/9.
- door mevrouw Els Van Hoof, over het
wetsontwerp
houdende instemming met de
Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Guinee,
gedaan te Conakry op 5 januari 2016 : nr. 1960/2.
- door mevrouw Kattrin Jadin, over het
wetsontwerp houdende instemming met volgende
internationale akten :
1. Het
Algemeen
Reglement
van
de
Wereldpostvereniging, gedaan te Doha op
11 oktober 2012;
2. De Wereldpostconventie en Slotprotocol,
gedaan te Doha op 11 oktober 2012;
3. De
Overeenkomst
betreffende
de
uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te
Doha op 11 oktober 2012 : nr. 1961/2.
namens de commissie voor de Sociale Zaken,
door mevrouw Nahima Lanjri, over het
wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen
van werknemers ten behoeve van gebruikers,
met het oog op de afschaffing van de 48urenregel en de verruiming van de mogelijkheid
om een beroep te doen op elektronische
arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid :
nr. 1944/3.
namens
de
tijdelijke
commissie
"Terrorismebestrijding",
- door de heer Peter Buysrogge, over het
wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter
bestrijding van terrorisme (III) : nr. 1951/3.
- door de heer Franky Demon, over het
wetsontwerp tot wijziging van artikel 127 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie en van artikel 16/2 van de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de
inlichtingen- en veiligheidsdienst : nr. 1964/2.
au nom de la commission temporaire "Lutte
contre le terrorisme",
- par M. Peter Buysrogge, sur le projet de loi
portant des dispositions diverses en matière de
lutte contre le terrorisme (III) : n° 1951/3.
- par M. Franky Demon, sur le projet de loi
portant modification de l'article 127 de la loi du
13 juin 2005
relative
aux
communications
électroniques et de l'article 16/2 de la loi du
30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité : n° 1964/2.
Voorstellen
Propositions
Toelating tot drukken
Autorisation d'impression
1. Wetsvoorstel (de heren Benoît Lutgen en
Michel de Lamotte) tot instelling van een
uitzondering op het auteursrecht, ten behoeve
van de jeugdverenigingen, nr. 1972/1.
2. Voorstel van resolutie (mevrouw Nele Lijnen en
de heer Tim Vandenput c.s.) over de steun van
België aan een hervatting van het vredesproces
in de Nabije Oosten, nr. 1973/1.
3. Wetsvoorstel (mevrouw Meryame Kitir c.s.) tot
wijziging
van
de
programmawet (I)
van
1. Proposition de loi (MM. Benoît Lutgen et Michel
de Lamotte) instaurant une exception au droit
d'auteur en faveur des organisations de jeunesse,
n° 1972/1.
2. Proposition de résolution (Mme Nele Lijnen,
M. Tim Vandenput et consorts) sur l'appui de la
Belgique à une relance du processus de paix au
Proche-Orient, n° 1973/1.
3. Proposition de loi (Mme Meryame Kitir et
consorts) modifiant la loi-programme (I) du
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
. la proposition de résolution (Mmes Els Van Hoof
et Sarah Claerhout et MM. Peter Luykx et JeanJacques Flahaux) relative aux élections
présidentielles en République démocratique du
Congo : n° 1887/9.
- Mme Els Van Hoof, sur le projet de loi portant
assentiment à la Convention générale de
coopération entre le Royaume de Belgique et la
République de Guinée, faite à Conakry le
5 janvier 2016 : n° 1960/2.
- par Mme Kattrin Jadin, sur le projet de loi
portant assentiment aux actes internationaux
suivants :
1. Le Règlement général de l'Union postale
universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012;
2. La Convention postale universelle et son
Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012;
3. L'Arrangement
concernant
les
services
postaux de paiement, fait
à Doha le
11 octobre 2012 : n° 1961/2.
au nom de la commission des Affaires sociales,
par Mme Nahima Lanjri, sur le projet de loi
modifiant l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,
aux fins de supprimer la règle des 48 heures et
d'élargir la possibilité de recourir à des contrats
de travail intérimaire électroniques : n° 1944/3.
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
6
20/07/2016
24 december 2002 teneinde aan de publieke non
profit instellingen een lastenvermindering toe te
kennen gelijkwaardig aan deze van de
bijkomende lastenvermindering voor de private
non profit in het kader van de taxshift, nr. 1974/1.
4. Voorstel van resolutie (de heren Peter Luykx,
Peter De Roover en Brecht Vermeulen) over de
bescherming
van
religieuze
en
levensbeschouwelijke minderheden in NoordAfrika en het Midden-Oosten, nr. 1975/1.
5. Voorstel van resolutie (de heer Olivier
Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) over
de
vrijwaring van het gezag en de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht,
nr. 1976/1.
6. Voorstel (de heren Gilles Vanden Burre en
Kristof Calvo) tot wijziging van het Reglement van
de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde
de oprichting van gemengde commissies mogelijk
te
maken
die
zijn
samengesteld
uit
parlementsleden en bij loting aangewezen
burgers, nr. 1977/1.
7. Wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en
Evita Willaert) tot opwaardering van de
tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, nr. 1978/1.
8. Wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven en
Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de
fairness tax uit te breiden, nr. 1980/1.
9. Voorstel van resolutie (de dames Muriel
Gerkens en Anne Dedry c.s.) betreffende de
bestrijding van dragers van vectorziekten, en
betreffende de preventie van en de controle op
vectorziekten bij de mens, die oprukken door de
klimaatverandering
en
de
mondialisering,
nr. 1981/1.
10. Wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter
en Sabien Lahaye-Battheu) tot opschorting van
de
betaling
van
bepaalde
sociale
zekerheidsuitkeringen
van
personen
die
verblijven in de gevangenis of een instelling van
sociaal verweer, nr. 1982/1.
11. Wetsvoorstel (de heren Egbert Lachaert en
Vincent Van Quickenborne) tot wijziging van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling
voor
de
personeelsafgevaardigden
in
de
ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, nr. 1983/1.
12. Voorstel van resolutie (mevrouw Inez De
Coninck en de heer Peter Dedecker) betreffende
een uniforme Europese norm voor het meten van
stiptheid van de spoorwegen, nr. 1984/1.
13. Voorstel van resolutie (de dames Karin
Jiroflée en Monica De Coninck) betreffende de
actualisatie
van
de
wetgeving
inzake
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
24 décembre 2002 afin d'accorder aux institutions
publiques du secteur non marchand une
réduction de charges équivalente à la réduction
de charges supplémentaire dont bénéficie le
secteur non marchand privé dans le cadre du tax
shift, n° 1974/1.
4. Proposition de résolution (MM. Peter Luykx,
Peter De Roover et Brecht Vermeulen) relative à
la protection des minorités religieuses et
philosophiques en Afrique du Nord et au MoyenOrient, n° 1975/1.
5. Proposition de résolution (M. Olivier Maingain
et Mme Véronique Caprasse) visant à la
préservation de l'autorité et de l'indépendance du
pouvoir judiciaire, n° 1976/1.
6. Proposition (MM. Gilles Vanden Burre et Kristof
Calvo) de modification du Règlement de la
Chambre des représentants visant à permettre la
création de commissions mixtes composées de
parlementaires et de citoyens tirés au sort,
n° 1977/1.
7. Proposition de loi (Mmes Muriel Gerkens et
Evita Willaert) visant à revaloriser les allocations
accordées à des personnes handicapées,
n° 1978/1.
8. Proposition de loi (MM. Peter Vanvelthoven et
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992 en vue d'étendre la fairness
tax, n° 1980/1.
9. Proposition de résolution (Mmes Muriel
Gerkens, Anne Decry et consorts) relative à la
lutte antivectorielle, à la prévention et au contrôle
des maladies à transmission vectorielle chez les
humains en augmentation avec le changement
climatique et la globalisation, n° 1981/1.
10. Proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter
et Sabien Lahaye-Battheu) suspendant le
paiement des prestations de sécurité sociale des
personnes emprisonnées ou placées dans un
établissement de défense sociale, n° 1982/1.
11. Proposition de loi (MM. Egbert Lachaert et
Vincent Van Quickenborne) modifiant la loi du
19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux
conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du
personnel, n° 1983/1.
12. Proposition de résolution (Mme Inez De
Coninck et M. Peter Dedecker) visant à instaurer
une norme européenne uniforme pour la mesure
de la ponctualité ferroviaire, n° 1984/1.
13. Proposition de résolution (Mmes Karin Jiroflée
et Monica De Coninck) visant à actualiser la
législation en matière d'interruption de grossesse
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
20/07/2016
7
zwangerschapsafbrekingen en het voorkomen
van
ongeplande
en
ongewenste
zwangerschappen, nr. 1989/1.
14. Voorstel van resolutie (de heer Gilles Foret)
over het behoud van de spoormobiliteit in
landelijk gebied, nr. 1990/1.
15. Voorstel van resolutie (de heer Richard Miller)
waarbij wordt gevraagd minderjarigen te
behoeden voor de negatieve gevolgen van de
onbelemmerde toegang, via het internet, tot meer
bepaald gewelddadige pornografische inhoud,
nr. 1991/1.
16. Wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers) tot
invoering van een statuut voor de studentondernemer, nr. 1992/1.
17. Wetsvoorstel (de heren Stefaan Vercamer en
Roel Deseyn) tot wijziging van het Wetboek van
de
inkomstenbelastingen
1992
wat
de
bijkomende belastingvrijstelling pensioenen en
vervangingsinkomens betreft, nr. 1993/1.
18. Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre
en Stefaan Van Hecke) tot wijziging van de wet
van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van
de
onverenigbaarheden
en
ontzeggingen
betreffende de ministers, gewezen ministers en
ministers van staat, alsmede de leden en
gewezen leden van de wetgevende kamers,
teneinde een bufferperiode van 18 maanden in te
stellen na de beëindiging van de politieke functies
van de gewezen ministers, kabinetschefs of
adjunct-kabinetschefs, nr. 1994/1.
et à éviter les grossesses non planifiées et non
désirées, n° 1989/1.
14. Proposition de résolution (M. Gilles Foret)
visant à préserver la mobilité ferroviaire en région
rurale, n° 1990/1.
15. Proposition de résolution (M. Richard Miller)
visant à prémunir les mineurs d’âge des effets
négatifs de l’accès sans entraves, via Internet, à
des contenus pornographiques notamment à
caractère violent, n° 1991/1.
16. Proposition de loi (Mme Griet Smaers)
instaurant un statut pour l'étudiant-entrepreneur,
n° 1992/1.
17. Proposition de loi (MM. Stefaan Vercamer et
Roel Deseyn) modifiant le Code des impôts sur
les revenus 1992 en ce qui concerne la réduction
d'impôt supplémentaire pour pensions et revenus
de remplacement, n° 1993/1.
18. Proposition de loi (MM. Gilles Vanden Burre
et Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du
6 août 1931 établissant des incompatibilités et
interdictions concernant les ministres, les anciens
ministres et les ministres d'Etat, ainsi que les
membres et anciens membres des Chambres
législatives, afin d'instaurer une période tampon
de 18 mois après la cessation de leurs fonctions
politiques pour les anciens ministres, chefs de
cabinet ou chefs de cabinet adjoint, n° 1994/1.
Inoverwegingnemingen
Prises en considération
1. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck en de
heren Francis Delpérée en Benoît Lutgen) tot
wijziging van artikel 84, § 1, van de wetten op de
Raad
van
State,
gecoördineerd
op
12 januari 1973, teneinde de door de voorzitters
van de parlementaire assemblees ingediende
adviesaanvragen vrij te stellen van de verplichting
om de spoedeisendheid met bijzondere redenen
te omkleden, nr. 1967/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt
2. Wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers, de
heer Koen Metsu en mevrouw Sophie De Wit) tot
wijziging van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit wat de vervallenverklaring van de
Belgische nationaliteit betreft, nr. 1968/1.
Verzonden naar de commissie voor de Justitie
3. Voorstel (de heer Peter Buysrogge en
mevrouw Yoleen Van Camp) tot wijziging van het
Reglement
van
de
Kamer
van
volksvertegenwoordigers met betrekking tot de
tijdelijke
exclusieve
beschikbaarheid
van
antwoorden op schriftelijke vragen, nr. 1969/1.
Verzonden naar de bijzondere commissie voor het
Reglement en voor de Hervorming van de
1. Proposition de loi (Mme Catherine Fonck et
MM. Francis Delpérée et Benoît Lutgen) modifiant
er
l'article 84, § 1 , des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat en vue de dispenser de la
motivation spéciale de l'urgence les demandes
d'avis formulées par les présidents d'assemblée
parlementaire, n° 1967/1.
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
Renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique
2. Proposition de loi (Mme Sarah Smeyers,
M. Koen Metsu et Mme Sophie De Wit) modifiant
le Code de la nationalité belge en ce qui
concerne la déchéance de la nationalité belge,
n° 1968/1.
Renvoi à la commission de la Justice
3. Proposition
(M.
Peter
Buysrogge
et
Mme Yoleen Van Camp) de modification du
Règlement de la Chambre des représentants en
ce qui concerne la disponibilité exclusive
temporaire des réponses aux questions écrites,
n° 1969/1.
Renvoi à la commission spéciale du Règlement et
de la Réforme du travail parlementaire
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
8
20/07/2016
parlementaire werkzaamheden
4. Voorstel van resolutie (de heer Aldo Carcaci)
waarbij de federale regering wordt gevraagd de
Europese Unie te verzoeken om de sancties
tegen Rusland op te heffen, nr. 1970/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen
5. Wetsvoorstel (de heren Benoît Lutgen en
Michel de Lamotte) tot instelling van een
uitzondering op het auteursrecht, ten behoeve
van de jeugdverenigingen, nr. 1972/1.
Verzonden naar de commissie voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en
culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw
6. Voorstel van resolutie (mevrouw Nele Lijnen en
de heer Tim Vandenput c.s.) over de steun van
België aan een hervatting van het vredesproces
in de Nabije Oosten, nr. 1973/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen
7. Wetsvoorstel (mevrouw Meryame Kitir c.s.) tot
wijziging
van
de
programmawet (I)
van
24 december 2002 teneinde aan de publieke non
profit instellingen een lastenvermindering toe te
kennen gelijkwaardig aan deze van de
bijkomende lastenvermindering voor de private
non profit in het kader van de taxshift, nr. 1974/1.
Verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken
8. Voorstel van resolutie (de heren Peter Luykx,
Peter De Roover en Brecht Vermeulen) over de
bescherming
van
religieuze
en
levensbeschouwelijke minderheden in NoordAfrika en het Midden-Oosten, nr. 1975/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen
9. Voorstel van resolutie (de heer Olivier
Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) over
de
vrijwaring van het gezag en de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht,
nr. 1976/1.
Verzonden naar de commissie voor de Justitie
10. Voorstel (de heren Gilles Vanden Burre en
Kristof Calvo) tot wijziging van het Reglement van
de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde
de oprichting van gemengde commissies mogelijk
te
maken
die
zijn
samengesteld
uit
parlementsleden en bij loting aangewezen
burgers, nr. 1977/1.
Verzonden naar de bijzondere commissie voor het
Reglement en voor de Hervorming van de
parlementaire werkzaamheden
11. Wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en
Evita Willaert) tot opwaardering van de
tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, nr. 1978/1.
Verzonden naar de commissie voor de Sociale
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
4. Proposition de résolution (M. Aldo Carcaci)
demandant au gouvernement fédéral d'intervenir
auprès de l'Union européenne afin de faire lever
les sanctions frappant la Russie, n° 1970/1.
Renvoi à la commission des Relations extérieures
5. Proposition de loi (MM. Benoît Lutgen et Michel
de Lamotte) instaurant une exception au droit
d'auteur en faveur des organisations de jeunesse,
n° 1972/1.
Renvoi à la commission de l'Économie, de la
Politique scientifique, de l'Éducation, des
Institutions scientifiques et culturelles nationales,
des Classes moyennes et de l'Agriculture
6. Proposition de résolution (Mme Nele Lijnen,
M. Tim Vandenput et consorts) sur l'appui de la
Belgique à une relance du processus de paix au
Proche-Orient, n° 1973/1.
Renvoi à la commission des Relations extérieures
7. Proposition de loi (Mme Meryame Kitir et
consorts) modifiant la loi-programme (I) du
24 décembre 2002 afin d'accorder aux institutions
publiques du secteur non marchand une
réduction de charges équivalente à la réduction
de charges supplémentaire dont bénéficie le
secteur non marchand privé dans le cadre du tax
shift, n° 1974/1.
Renvoi à la commission des Affaires sociales
8. Proposition de résolution (MM. Peter Luykx,
Peter De Roover et Brecht Vermeulen) relative à
la protection des minorités religieuses et
philosophiques en Afrique du Nord et au MoyenOrient, n° 1975/1.
Renvoi à la commission des Relations extérieures
9. Proposition de résolution (M. Olivier Maingain
et Mme Véronique Caprasse) visant à la
préservation de l'autorité et de l'indépendance du
pouvoir judiciaire, n° 1976/1.
Renvoi à la commission de la Justice
10. Proposition (MM. Gilles Vanden Burre et
Kristof Calvo) de modification du Règlement de la
Chambre des représentants visant à permettre la
création de commissions mixtes composées de
parlementaires et de citoyens tirés au sort,
n° 1977/1.
Renvoi à la commission spéciale du Règlement et
de la Réforme du travail parlementaire
11. Proposition de loi (Mmes Muriel Gerkens et
Evita Willaert) visant à revaloriser les allocations
accordées à des personnes handicapées,
n° 1978/1.
Renvoi à la commission des Affaires sociales
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
20/07/2016
Zaken
12. Wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven
en Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de
fairness tax uit te breiden, nr. 1980/1.
Verzonden naar de commissie voor de Financiën
en de Begroting
13. Voorstel van resolutie (de dames Muriel
Gerkens en Anne Dedry c.s.) betreffende de
bestrijding van dragers van vectorziekten, en
betreffende de preventie van en de controle op
vectorziekten bij de mens, die oprukken door de
klimaatverandering
en
de
mondialisering,
nr. 1981/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing
14. Voorstel van resolutie (de dames Karin
Jiroflée en Monica De Coninck) betreffende de
actualisatie
van
de
wetgeving
inzake
zwangerschapsafbrekingen en het voorkomen
van
ongeplande
en
ongewenste
zwangerschappen, nr. 1989/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing
15. Voorstel van resolutie (de heer Richard Miller)
waarbij wordt gevraagd minderjarigen te
behoeden voor de negatieve gevolgen van de
onbelemmerde toegang, via het internet, tot meer
bepaald gewelddadige pornografische inhoud,
nr. 1991/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Infrastructuur,
het
Verkeer
en
de
Overheidsbedrijven
16. Wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers) tot
invoering van een statuut voor de studentondernemer, nr. 1992/1.
Verzonden naar de commissie voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en
culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw
17. Wetsvoorstel (de heren Stefaan Vercamer en
Roel Deseyn) tot wijziging van het Wetboek van
de
inkomstenbelastingen
1992
wat
de
bijkomende belastingvrijstelling pensioenen en
vervangingsinkomens betreft, nr. 1993/1.
Verzonden naar de commissie voor de Financiën
en de Begroting
18. Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre
en Stefaan Van Hecke) tot wijziging van de wet
van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van
de
onverenigbaarheden
en
ontzeggingen
betreffende de ministers, gewezen ministers en
ministers van staat, alsmede de leden en
gewezen leden van de wetgevende kamers,
teneinde een bufferperiode van 18 maanden in te
stellen na de beëindiging van de politieke functies
van de gewezen ministers, kabinetschefs of
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
9
12. Proposition de loi (MM. Peter Vanvelthoven et
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992 en vue d'étendre la fairness
tax, n° 1980/1.
Renvoi à la commission des Finances et du
Budget
13. Proposition de résolution (Mmes Muriel
Gerkens, Anne Decry et consorts) relative à la
lutte antivectorielle, à la prévention et au contrôle
des maladies à transmission vectorielle chez les
humains en augmentation avec le changement
climatique et la globalisation, n° 1981/1.
Renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
14. Proposition de résolution (Mmes Karin Jiroflée
et Monica De Coninck) visant à actualiser la
législation en matière d'interruption de grossesse
et à éviter les grossesses non planifiées et non
désirées, n° 1989/1.
Renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
15. Proposition de résolution (M. Richard Miller)
visant à prémunir les mineurs d’âge des effets
négatifs de l’accès sans entraves, via Internet, à
des contenus pornographiques notamment à
caractère violent, n° 1991/1.
Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques
16. Proposition de loi (Mme Griet Smaers)
instaurant un statut pour l'étudiant-entrepreneur,
n° 1992/1.
Renvoi à la commission de l'Économie, de la
Politique scientifique, de l'Éducation, des
Institutions scientifiques et culturelles nationales,
des Classes moyennes et de l'Agriculture
17. Proposition de loi (MM. Stefaan Vercamer et
Roel Deseyn) modifiant le Code des impôts sur
les revenus 1992 en ce qui concerne la réduction
d'impôt supplémentaire pour pensions et revenus
de remplacement, n° 1993/1.
Renvoi à la commission des Finances et du
Budget
18. Proposition de loi (MM. Gilles Vanden Burre
et Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du
6 août 1931 établissant des incompatibilités et
interdictions concernant les ministres, les anciens
ministres et les ministres d'Etat, ainsi que les
membres et anciens membres des Chambres
législatives, afin d'instaurer une période tampon
de 18 mois après la cessation de leurs fonctions
politiques pour les anciens ministres, chefs de
cabinet ou chefs de cabinet adjoint, n° 1994/1.
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
10
20/07/2016
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
adjunct-kabinetschefs, nr. 1994/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt
Renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique
Verzoeken om advies
Demandes d'avis
De voorzitter van de Kamer heeft het advies van
de Raad van State gevraagd,
- bij brief van 18 juli 2016, over het wetsvoorstel
van mevrouw Özlem Özen c.s. tot wijziging van
de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953,
teneinde het verstrekken van gratis drinkwater als
voorwaarde te stellen voor het uitbaten van
drankenstanden
tijdens
cultuuren
sportevenementen (zoals muziekfestivals) (stuk
nr. 1255/1);
- bij brief van 19 juli 2016, over het wetsontwerp
tot
invoering
van
een
algemene
verblijfsvoorwaarde
in
de
wet
van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (stuk nr. 1901/4
- artikelen aangenomen in eerste lezing) en over
de amendementen nrs 3 tot 25 van
mevrouw Sarah Smeyers c.s., mevrouw Vanessa
Matz, de heer Emir Kir en de dames Nahima
Lanjri en Sarah Smeyers (stuk nr. 1901/6).
Ter kennisgeving
Le président de la Chambre a demandé l'avis du
Conseil d'Etat,
- par lettre du 18 juillet 2016, sur la proposition de
loi de Mme Özlem Özen et consorts modifiant les
dispositions légales concernant les débits de
boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953
afin de conditionner l'exploitation de débits de
boissons lors des événements culturels et sportifs
(comme des festivals de musique) à la fourniture
d'eau potable gratuite (doc. n° 1255/1).
- par lettre du 19 juillet 2016, sur le projet de loi
insérant une condition générale de séjour dans la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers (doc. n° 1901/4 - articles adoptés en
os
première lecture) et sur les amendements n 3 à
25 de Mme Sarah Smeyers et consorts,
Mme Vanessa
Matz,
M.
Emir
Kir
et
Mmes Nahima Lanjri et Sarah Smeyers (doc.
n° 1901/6).
Pour information
GRONDWETTELIJK HOF
COUR CONSTITUTIONNELLE
Prejudiciële vragen
Questions préjudicielles
Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis
van :
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 38,
§ 6, van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968, ingevoegd bij artikel 9 van de
wet van 9 maart 2014, gesteld door de
correctionele rechtbank Luik, afdeling Verviers;
de beschikking tot samenvoeging van de zaken
en de beschikking tot verlenging van de termijn
voor het indienen van een memorie.
(rolnummers : 6474, 6475 en 6476)
Ter kennisgeving
En application de l'article 77 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le
greffier de la Cour constitutionnelle notifie :
REGERING
GOUVERNEMENT
Wetsontwerp
Projet de loi
De
regering
ingediend :
heeft
volgend
wetsontwerp
- les
questions
préjudicielles
concernant
l’article 38, § 6, des lois relatives à la police de la
sécurité routière, coordonnées par l’arrêté royal
du 16 mars 1968, inséré par l’article 9 de la loi du
9 mars 2014, posée par le tribunal correctionnel
de Liège, division Verviers; l'ordonnance joignant
les affaires et l'ordonnance prorogeant le délai
pour l'introduction d'un mémoire.
os
(n du rôle : 6474, 6475 et 6476)
Pour information
Le gouvernement a déposé le projet de loi
suivant :
CRIV 54 PLEN124 Bijlage/Annexe
20/07/2016
- het wetsontwerp houdende instemming met de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van
dubbele belasting inzake belastingen naar het
inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken
van belasting, et het Protocol, ondertekend te
Oslo
op
23 april 2014
(nr. 1999/1)
(aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de
Grondwet)
Verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen
- le projet de loi portant assentiment à la
Convention entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège tendant à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et à
prévenir la fraude fiscale, et le Protocole, signés
à Oslo le 23 avril 2014 (n° 1999/1) (matière
visée à l’article 74 de la Constitution)
Renvoi à
extérieures
11
la
commission
des
Relations
Mededeling
Communication
Bij brief van 19 juli 2016 zendt de minister van
Begroting, belast met de Nationale Loterij het
verslag van het Monitoringcomité.
Verzonden naar de commissie voor de Financiën
en de Begroting
Par lettre du 19 juillet 2016, la ministre du Budget,
chargée de la Loterie nationale transmet le
rapport du Comité de monitoring.
Renvoi à la commission des Finances et du
Budget
VERSLAGEN
RAPPORTS
Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten
Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé
Bij brief van 19 juli 2016 zendt de administrateurgeneraal van het Federaal Agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten het
jaarverslag 2015 van het FAGG.
Verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing
Par lettre du 19 juillet 2016 l'administrateur
général de l'Agence fédérale des médicaments et
des produits de santé transmet le rapport annuel
2015 de l'AFMPS.
Renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
ADVIEZEN
AVIS
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Comité consultatif de Bioéthique
Bij brief van 18 juli 2016 zendt de voorzitter van
het Raadgevend Comité voor Bio-ehtiek een
advies betreffende de ethische uitdagingen
gesteld door de niet-invasieve prenatale
diagnostiek (NIPT) voor trisomie 21, 13 en 18.
Verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing en naar de
commissie voor de Justitie
Par lettre du 18 juillet 2016, le président du
Comité consultatif de Bioéthique transmet un avis
relatif aux défis éthiques posés par le diagnostic
prénatal non-invasif (NIPT) pour les trisomies 21,
13 et 18.
Renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
et à la commission de la Justice
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
56
Taille du fichier
183 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler