close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2 OCT - Ichel Express

IntégréTéléchargement
cm
yk
cm
yk
ICHEL
EXPRESS
ö‡l°¸ "Ït°ç§‡
Ì∫πA° "≥·É
ÎJ‡Ò Î≈ÒÏJ¯
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17@ ≥t°≥
A°⁄‡K„ ≥≥‡ÒÉK„ Î≈ÒÏɇv°˚°ç‡
∫‡A√ ° §‡ t°‡Ï≥Ò ÎJ‡Ò "≥·É
΢°ÔÏÉç Ì∫t°‡ç Ì∫πA°
“‡⁄·\碰≥ ≥¢°≥·≈Ò R°·Œ
ÎŒ‡Œ∫ fi‡AÛ ° π ∫‡“¸ ≈ ¯ ≥
A°É≥·\ÄA°„ ≥„ÄÏ⁄Ò ≥J‡É‡
Î≈ÒÏJ¯ “‡⁄·π°˙
Î≈ÒÏɇA°öK„ ÎÅÔπ≥
"·ŒK‡ ≥π„ Ì∫çç‡ “¸ Æ °π
·∫·§Ò ⁄ŠΗö‡·iÛ°Ò &Ï\·êç‡
ŇÏɇπA°ö‡ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ɇ
“‡⁄, fi‡ÒÏJ≥ &·ŒK„ ≥çÂÒ W°ç§‡
fi‡ÉÛ ç¥¨π 17 ΢°ÔÏÉçK„ ≥¢°≥
"⁄‡¥¨ É ‡ Ì∫·π§‡ “¸ Ó Å
Î∫ÔÏJ‡Ò·≈Ò "·Œ ¢°\ç‡
Î≈≥·\ñÉ§ç‡ ≥π≥ *“¸ π K‡
#·≈Ò ÅÂ≥·\ñÉÂç‡ ∫¥¨„ W°Ïx‡A°
W°Ä·≈ç Ît°Ô§É‡ "fi‡§‡ A°⁄‡
≥Ï⁄‡Aó°ÉÂç‡ ∫‡·A√°°˙
≥·ŒK„ ≥t°‡Òɇ ≥π„ Ì∫秇
·Éö‡iÛ ° Ï≥ñi° "≥·É ≥‡“¸ ç π
“¸ · πÏKŒçK„ ·≥·ç πɇ
“‡⁄\ÉÂ ç ‡
Î≈≥·\觇
JR°“çJ¯ § ŒÂ ŧA° *“¸ ç ‡
*ÏîÇ ‡ πv°˚ ° §ÉK„ ·§Ï\·öK„
&·C§ Î≥¥¨πŒÂ *“¸·π§‡ ÎŒ‡Œ∫
fi‡AÛ°π ∫‡“¸≈¯≥ A°É≥·\ÄA°„
≥Ït°Ò Î∫ÔπK‡ ÎJ‡Ò "≥·É
Ì∫πA° Î≈ÒÏɇA°öK„ ŧA°
"·Œ ö‡R°ÏŇA°ö·ç°˙
ÎÅÔπ≥ "ÉÂɇ A°‡l°¸·ê¿π,
Î≥¥¨π, fi‡ÉÛ ç¥¨π 17A°„ ≥·—√≥
ö¯ \ ‡·≈Ò "≥·É ΢°ÔÏÉç
fi‡πA°A° ≥⁄Â≥K„ ≥„*“¸ A°⁄‡ç‡
≈πÁ ° A° ⁄‡·J°˙ Î≈ÒÏɇA°öK„
ŧA° "ÉÂɇ "W°Ò§‡ Îö‡Ä∫≥
J · ÉÒ≥A°ŒÂ ÎŒ‡Œ∫ fi‡AÛ ° π
A°É≥·\Äç‡ öÂÏŇA°·J “‡⁄ç‡
ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡ ≥J‡ t°‡·π°˙
≥R°‡ ·≈Ïπ
“¸ ¥ £°‡∫, \ ∫ ‡“¸ 17@ R°·Œ
ç·≥ɇÒfi‡“¸π≥ öÂR° 5.30 Îπ‡≥
t°‡§É‡ *Ïi°‡ ·πÏG‡ "≥ɇ
"∫Ïi°‡ A°‡π "≥ç‡
ÎÅÒ·\ç§ÉK„ *Ïi°‡ ·πÏG‡
"ÉÂɇ Ît°‡ÒÉÂç‡ ∫‡A°ö‡ ≥„*“¸
≥R°‡ Ì∫·JÏâ “‡⁄·π°˙
∫‡“¸§A° ·Å§‡ ÎÅÔÏɇA° "·Œ
A°‡[‡π ·É· ˆCA°„ ∫·¤°öÂπ ö·∫Œ
Î Œè‡ ÎA°‡ç§‡ ∫·¤°öÂπ ÎŒ‡ú∫‡
≥≥‡Ò Ì∫A°‡⁄ɇ ÎŇA°·J§·ç°˙
ÎÅÔÏɇA° "É "∫Ïi°‡ A°‡π "≥ç‡
ÎöÏŒgπ ö§‡ *Ïi°‡ ·πÏG‡
"≥ɇ ÎÅÒ·\ç§ÉK„ ÎŇA°·J§·ç°˙ *Ïi°‡ ·πÏG‡ "ÉÂɇ
Ît°‡ÒÉÂç‡ ∫‡A°ö‡ ≥„*“¸ ≥R°‡≥A°
ÎÅÔÏɇA° ÎŇA°¢°≥ɇ Ì∫·Jɧ·ç°˙ ÎÅÔÏɇA° "·ŒK„ ≥t°‡Òɇ
∫·¤°öÂπ ö·∫Œç‡ ÎA°Œ "≥‡
Î∫ÔJÄÏJ¯°˙
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 18, 2016 “¸Ò ·çÒÏÅÔA°‡§‡
&Œ≥ç‡*Ït°‡è‡"“∫·≈ÒɇÎöêçö„ÉÂç‡ö·Aó°ÒÎÅÔKÄÏJ¯
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
ç‡*·π⁄‡ ö‡JÒ∫‡A°ö‡ ÎA°ôɇ
Ì∫·π§‡ ≥„⁄‡≥K„ ≥„◊Ä "‡π ÎA°
"çñÉç‡ W°“„ 10 "·ŒÉ‡ ÎA°ô
"·ŒÉ‡ Ì∫·π§‡ "“∫ *“¸π§‡
A°⁄‡ Îöêç ö„·§Éç‡ Ì∫π¥¨ÉK„
Îl°‡v°˚°π &Œ ≥ç‡*Ït°‡è‡ 2015
ÉK„
"“∫
*“¸π§·≈Ò,
∫ÂJ¯·§·≈Ò, çÂö„ Ì∫·J⧷≈Ò,
∫‡“¸·πA°-∫‡“¸«° Ì“π§‡ Å§A°
¢°Ò⧷≈Ò,
Γ·ñÉÏA°ö
ö‡ŒÛç·≈Ò,
∫‡“¸·πA°-∫‡“¸«°
Ì“π§‡ Å§A° ¢°Ò⧷≈Òɇ Îöêç
ö„ÉÂç‡ ö·Aó°Ò ÎÅÔKÄJÏπ°˙
Ň "◊≥K„ öÂè‡ Îöêç
Î⁄ÏîLJv°˚Â°ç‡ ∫‡A°öK„ ≈πÁ°A° "≥‡
*“¸ç‡
R°·Œ
≥‡Ï∫‡≥,
ÎA°‡Ïɇ≥Ïö‡A°·ö,
Ì≥y≥,
·çÏR°‡¥¨≥ "≥·É Î≥ÏA°‡∫‡K„
*“¸ç‡ öÂè‡ ≥„*“¸ 350 ɇ Îöêç
·ö§K„ ÎÅÔπ≥ "≥‡ Î≥ÏA°‡∫‡É‡
Ì∫§‡ “¸·ñÉπ‡ K‡·éÍ° A°¥∂Â∏·ç·i°
Γ‡∫ɇ ö‡R°‡ÏŇA°ÏJ¯°˙ Îöêç
¢°Ò·∫§·≈Òç‡ Îl°‡v°˚°π &Œ
≥ç‡*Ït°‡çK„ ≥„çÂÒ·≈ "ÉÂK„É≥A° ŇKÄö‡ ΢°‡ÒÏɇAó°·J°˙
ÎÅÔπ≥ "ÉÂɇ fi‡ R°‡Ò∫ÉÂç‡
Îl°‡v°˚°π &Œ ≥ç‡*Ït°‡è‡ “‡⁄,
≥“‡A° ⁄‡≥ó‡ ∫‡⁄𧇠“¸≥ÂÒ "≥ɇ
ΓÔπv°˚Â°ç‡ ≥Ó“-≥·≈Ò t°¥¨K„
≥t°‡Òɇ ÎÅÒçπA°ö‡ "fi‡§·≈Ò
JÂÏɇÒW°‡É§·≈Ò "ÉÂK‡ ⁄‡*èç‡
∫‡A√°KŒÂ ·çÒ“èÉç‡ Î“‡Ä\πA°öç‡ ≥„⁄‡≥ ≥πv°˚°‡ ·t°ç§‡
R°≥·J°˙ ≥·ŒK„É≥A° ÎA°ô·ŒÉ‡
≥„ÏŇ“¸-≥„ϓ秇
≥Ó“Ïπ‡“¸·≈ÒɌ R°≥\§‡ Jπ‡
JÂÏɇ∫ t°≥\·J°˙
R°·Œ ≥„⁄‡≥ ≥πv°˚°‡ ·t°ç§‡
R°≥∫§‡ ≥t°≥·ŒÉ‡ ÎA°ô "·ŒÉ‡
W°“„ 90 Î⁄Ô𧇠≥„*“¸·≈Ò¢°‡*
KÆÛ°çÏ≥ñi°K„ Îöêç ·öɧ‡ A°⁄‡
Ì∫𥨇 ÎÅÒç·J, ∫ÂJ¯‡·§ A°⁄‡ŒÂ
≥ÏJ‡⁄ɇ ·ö§‡ Îöêç ·—H≥K„
A°‡è§‡ ¢°Ò∫≥Éç‡ Ì∫π≥·J°˙
"“∫ *“¸π§‡ *“¸π§„, ∫ÂJ¯§„
A°⁄‡ç‡ ·çR°≥Éç‡ Ì∫𥨇 l°¸§ÉK„
2015 ÉK„ ÎA°ô "·ŒÉ‡
Ì∫·π§‡ ≥„*“¸ 1500 ɇ Ň
J·ÉÒK„ ∫燓¸ Îö‡ÏA°i°t°K„
Ì∫\§‡ Jπ‡ öÂÏŇv°˚Â°ç‡ Îöêç
·öπA°·J§·ç°˙ "“∫ ∫≥∫·≈Òç‡
Î≈ÒÏɇv°°ˆ˚ §·É ÎJ‡R°\Ò·≈Ò W°R°·≈¿K·ç
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
Ň "·ŒK„ 14ɇ “¸¥£°‡∫ɇ Ì∫§‡
≥·oö π i ° ·∫“∫ &⁄πÏö‡iÛ ° t°‡
≥ÏÅÔ Ît°ÔÉÂç‡ Ì∫§‡ ·Œ "‡“¸ &Œ
&¢° öόۇÏç∫·≈Òç‡ ≥·oöÂπ ≥·—√≥
≥Ó“Ïπ‡⁄ 21§Â "·ÅÒ§‡ Å≥ÉÂç‡
W°Ä“ç·Jɧ‡ "ÉÂK„ ≥π≥ ≥π„
Ì∫秷≈Òç‡ ≥„⁄‡≥ JR°ç‡
Î≈Ïɇπv°˚ ˆ ° §·É ÎJ‡R°\Ò A°⁄‡
W°R°·≈觇 Î≈≥ ≈‡ÉÂç‡ Ì∫Ï𠓇⁄ç‡
≥ · —√ ≥ Â Ï Éñi°Œ ⁄ · ç⁄ç *¢°
≥·oöÂπç‡ “‡⁄·π°˙
·“π≥ "·ŒK‡ ≥π„ Ì∫çç‡
⁄·ç⁄ç "·Œç‡ ŇÏɇA°ö‡ ÎW°Ïπ‡∫
"≥ç‡ “‡⁄, ÎŇA°·J¯§‡ ÎÅÔÏɇA°
"ÉÂK„ ≥t°‡Òɇ ⁄·ç⁄ç "·Œç‡
≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Ò "≥·É ≥≥‡ ≥ö‡
l°¸çÉÂç‡ fi‡π„ A°⁄‡ ≈‡πÁ°Ïπ°˙ fi‡π„
≈‡è·J§‡ "ÉÂɇ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Ò "ɧÂ
W°‡“¸¡° i°ˆ‡·¢°·B°ÒK‡ ≥π„ Ì∫çç‡
·W°Ò秇 Ì∫§ÉK„ ÎÆ°·π·¢°ÏA°Œç
Ît°Ô·J§·ç "ɧ ≥ÏJ‡⁄·≈Ò "ÉÂ
≥Ó“ t°¥¨‡ W°Äö‡ "W°¥¨‡ *“¸πÏ¥√
“‡⁄ç‡ W°‡“¸¡° π‡“¸i° A°·¥∂Œè‡ ö‡l°¸
ÎW°·≈Òɇ ΢°‡R°ÏɇA°·J§‡ Ì∫ÏJ¯°˙
"ÉÂ≥*“¸ç≥A° ·“π≥ "·ŒÉ‡
“Ò·çR°‡“¸ *“¸·π§‡ fi‡¢°≥·É W°“„
12K„ ≥J‡É‡ Ì∫§‡ "R°‡Ò·≈Òç‡
K‡·\Û⁄‡ç ⁄‡*Éç‡ Î i° "·ŒK„
≥ö‡ñɇ W°ÄÏA° “‡⁄π§·É A°·¥∂Œñ
ÉK„ "⁄‡§‡ "≥‡ Î∫ÔKɧ·ç
“‡⁄·π°˙ "ɧ “‡⁄·π§‡ W°Ä秄
"·Œ ≥·oö π ɇ A°É‡⁄ Î⁄Ôç‡
W°Äçπ§ÏK°˙ W°Äçπ§·É A°·¥∂Œè‡
≥É K „ ·πÏö‡iÛ ° ≥„⁄‡≥ɇ
JR°“çKɧ·ç°˙
&⁄πÏö‡iÛ ° ÎŒA ° ∏·π·i°ç‡
A°·πP°¥¨‡ "R°‡Ò·≈Ò "·Œ W°‡“¸¡°
i°ˆ‡·¢°·B°Ò Ît°ÔÏ𠓇⁄§K„ ·W°Ò秇
Ì∫Ï𠓇⁄πK·É "R°‡Ò·≈Ò "ÉÂK‡
Î∫‡⁄çç‡ ∫‡·A√°§‡ K‡·\Û⁄‡ç·≈Ò
"ÉÂK‡ Î∫‡⁄çç‡ ÎÆ°·π·¢°ÏA°Œç
Ît°Ô§K„ *öŒç "·Œ “¸·ñÉ⁄‡ç
Î∫‡ç‡ ⁄‡É§¯‡ “‡⁄ç‡ “R°∫ÉÂç‡
ÎÅÔ*Ò "·Œ·É A ° iÛ ° -ö\≥‡ç
Î≈Äö‡ ≥·—√≥ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈ҧ “îÇç‡
Î⁄Ò§·ç “‡⁄·π°˙
ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡ ≥J‡ t°‡ç‡
ÎŇA°·J¯§‡ ÎÅÔÏɇA° "ÉÂK„ ≥t°‡Òɇ
≥π„ Ì∫秷≈Òç‡ ≥„⁄‡≥ JR°ç‡
"W°¥¨‡ ·πÏö‡iÛ° "≥‡ öÂÏŇv°˚ˆ°K·É
≥·oö π ɇ Ì∫·π§‡ ≥ · —√ ≥
*KÛ燓¸Ï\Œç·≈ÒK‡ JÂÄ≈≥óπK‡
"A°ç§‡ ÎJ‡R°\Ò·≈Ò W°R°·≈觇
Î≈≥ ≈‡ÏπŒÂ “‡⁄·π°˙
A°ÒÓ∫ö‡A° A°gÂ≥ŒÛ &Ï¢°∏ŒÛ &ÏŒ‡·ŒÏ⁄Œè‡ &ç&çfi‡“¸& K‡ JÂÄ≈≥óÉÂç‡ ⁄‡“¸·πÏö‡v°˚°‡ ≥≥∫ Î“è‡ Î⁄‡¿¥¨‡
·ö·É&ŒA°„ Îö‡Ä∫≥·≈Ò ¢°‡KvÂ°ç‡ "Ï“‡Ò§‡ ≥≥∫ɇ ≥„⁄‡≥ɇ "≥ÂA° Î⁄‡ÏîLJA°ö‡
RBD Indane Service
K & K Indane Service
Booking upto date
Stk
: 306
Timing: 07:30am - 10:30am
First come first serve
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maibia Gas, Moirang
Booking upto date
Stk
: 627
Timing: 07:00am - 11:00am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maha Laksmi Indane Gas
Booking upto : 26/04/2016
Bk Sl. No.
: 2000005537
Valid from
: 16/04/2016
Stk
: 306
Timing: 07:00am - 10:00 am
( For DBTL Consumer Only)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Athokpam Indane
Booking upto : 21/06/2016
Valid from
: 09/06/2016
Stk
: 612
DNSC (DBTL)
Timing: 07:00am - 10:00 am
Please Submit Aadhar
xerox copy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jemon Gas Service,`
Singjamei Chingamathak
Booking upto : 25/04/2016
Bk. Sl. No.
: 118440
Valid from
: 11/04/2016
Stk
: 612 (CTC) Only.
Timing: 07:30am - 10:00 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MM Gas
Booking upto : 06/06/2016
Valid from
: 26/05/2016
Stk
: 612 (DBTL only)
Timing: 07:00am - 10:00 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Misao Gas Service
Booking upto : 30/06/2016
Valid from
: 11/06/2016
Stk
: 612
: 120 (19 kg.)
Timing: 07:00am - 11:00 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Imphal LPG Service
Booking upto date
Stk
: 306
: 200 (19 kg.)
First come first serve.
Khudakta book touba yagani
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sawombung Indane Gas
Booking upto : 07/07/2016
Valid from
: 22/06/2016
Stk
: 306
Timing: 07:30am - 10:00 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cm
yk
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
A°·¥¨ ÎA°ôK„ *“¸ç‡ ∫‡B°ÏÉÔ·π§‡
Î\çÏπ∫ “¸Ï∫Gñɇ l°‡. Î≥Ïg‡π§Â
·§Ï\·öK„ ·i°ÏA°Ä ö„ÉÂç‡ ≥„◊Ä
*“¸ç‡ ŇÏɇA√°§·É «°ÒÏ≈‡⁄ Î≈‡⁄Éç‡
·§Ï\·öç‡ ≥‡⁄ ö‡A°ö‡ R°≥K·ç
“‡⁄ç‡ ÎŒ·ç⁄π ·Œ·i°\ê A°·¥¨
ÎA°ôK„ ≥„*“¸·≈Òç‡ Î¢°‡R°Ïɇπ·A√°°˙
·§Ï\·ö A°·¥¨ ≥ñÉ∫, A°·¥¨ç‡
·≈ñÉÂç‡ “¸¥£°‡∫K„ ≥·oöÂπ Îö¯Œ
A√°§t°‡ R°·Œ ö‡R°ÏŇA°·J§‡ ö‡l°¸K„
≥„¢°≥ "≥ɇ A°·¥¨ ÎA°ô ÎŒ·ç⁄π
·Œ·i°\êA°„ Î≥¥¨π ÎA°'W° ≥·çç‡
“‡⁄, A°·¥¨ ÎA°ôɇ Ì∫·π§‡ ≥„*“¸
J · ÉÒ≥Aó ° ‡ ΓԷ\A° Ì∫·π§‡
A°ÒÏN¯Œ ö‡·iÛ°K„ &≥ &∫ & Œç‡Œ≥
·§π‡ "≥ŒÂÒ “‡è‡ ≥·î| *“¸π¥√§‡
·Œ·ö"‡“¸K„ &ç ≥U„§Â ö‡≥óÏâ
"≥·É ÎöèÏâ°˙ “¸èπ ≥·oöÂπK„ ·Œi°
40 Ì∫§K„ ≥çÂ Ò É‡ J´ ‡ “¸ É K„
Î≈‡x§‡ ÎA°ô "≥‡ “‡⁄πK·É A°·¥¨
ÎA°ôç‡ *“¸Ïπ°˙
*“¸π·A√°§‡ ·¢°Æ°≥ "·ŒÉ‡ ≥„⁄‡≥ó
‡ "ÏçÔ§‡ ∫·W°Ò§‡ "≥‡ J秇 ö‡Ï¥√°˙
Î∫‡⁄çç‡ ÎŒ·ç⁄π ·Œ·i°\êç‡ l°‡.
ÎA°'W° Î≥Ïg‡π§Â ·§Ï\·öK„ ≥„Ïπö
*“¸“秇 “‡⁄ç‡ Î∫öóÏπ°˙ ≥π≥·É
≥„⁄‡≥K‡ Ît°‡Äç-·t°è§‡, ≥„⁄‡≥K„
“¸◊∫ JR°§‡ "≥·É ≥„⁄‡≥K„ J秇
≥„*“¸ "≥‡ “‡⁄πK·É Î≥Ïg‡π çv°ç‡
"Ót° Ì∫Ït° “‡⁄·J°˙
≥“‡Aó°‡ “‡⁄, l°‡. Î≥Ïg‡π
ΓԷJ§‡ W°“„ ≥R°‡Ïπ‡≥ÉK„ ΓÔç‡
·§Ï\·ö§Â ≥ö‡U∫ A°çJē觇
Γ‡ÄçÉÂç‡ ∫‡A°·J§‡ ≥„*“¸ "≥·ç°˙
≥“‡B°„ Γ‡Äç\≥∫ç‡ ≥„*“¸
5700 ö‡·iÛ° "·ŒÉ‡ “¸çÏπ‡∫
Ît°Ô·J§·ç°˙ ≥·Œ ö‡·iÛ° "·ŒK„
∫·W°Ò§·≈Òç‡ A°‡l°¸Ïπ‡“¸É§·ç°˙
≥·ŒK„
*è-Ìt°ç§É‡
"Ït°‡ù‡ ≥„*“¸ É ‡ ·§Ï\·öK„
·i°ÏA°i° ö„ÉÂ ç ‡ ≥„◊Ä *“¸ ç ‡
ŇÏɇA√ ° §·É A ° ·¥¨ ÎA°ôɇ
·§Ï\·öK„ ≥¢°≥ A°ç§‡ R°Ï¥√‡“¸°˙
"≥·É A°·¥¨ ÎA°ôK„ *“¸ç‡ ·§Ï\·ö
A°·¥¨ ≥ñÉ∫ç‡ ö‡·iÛ° "·ŒK„ *“¸ç‡
l°‡. Î≥Ïg‡π çv°§‡ ≥„*“¸ "≥v°É‡
ÎÆ°‡i° ŇÉÏπ‡“¸ “‡⁄·J°˙
ö‡·π 30 Îπ‡≥ #·≈Ò ÅÂ≥·\çÏJ¯
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
Î∫Ôl°¸ ·≈Òl°¸É‡ ÎŇ“¸ÏɇA° ΓÏñ
ɇAó°‡ Îö‡Ïx‡A° öÂÏŇA°öK„É≥A°
&·N¯A°∫W°π &fi‡ÉÛ ¢°ÒJ¯§‡
“¸¥£°‡∫ “¸ A°„ ≥çÂÒ W°è‡ Ì∫§‡
∫Ï¥¨‡“¸JÂ∫ɇ Ì∫§‡ 'W°
∫Ï¥¨‡“¸JÂ∫ɇ ÎW°·¿§‡
“¸Ï§‡“∫§„ç‡ “‡⁄, #·≈Ò ≥π„∫
J‡Ï≥çÏ∫‡A° · ˆ≥K„ #·≈Ò ≥π„∫ "·Œ ≥t°≥ W°‡ç‡ Î≈ÒÉ§ç‡ ≥π≥
"·Œ ≥π„ Ì∫秇 ·Éö‡iÛ°Ï≥ñi°ç‡ *“¸πK‡ ≥·ŒÉK„ ö‡ÏŇπA°ö‡
"≥·É Î∫‡ÏA°∫ &≥ &∫ &ç‡
#·≈Òç‡ Î∫Ô¢°≥ "·Œ
≥t°≥ W°‡ç‡ Î≈ÒÏɇA°ö„ɧç‡
ÅÂ≥·\ç·J§·ç°˙ ≥·Œç‡ ≥π≥
≥π≥ *“¸πK‡ ∫Ï¥¨‡“¸JÂ∫K„
*“¸πK‡ Î∫Ô l°¸ÉÂç‡ Ì∫·π§‡
≥≥‡Òɇ Ì∫§‡ Œñɇ·§
≥„*“¸·≈Òɇ “‡⁄·çR°‡“¸ Ì∫t°ç‡
Î∫ÔÏA°‡∫K„ Î∫Ô ö‡·π 30 Î“è‡ "fi‡§‡ Îö‡A°“Ï¿°˙
#·≈Òç‡ ÅÂ≥·\çÏJ¯ “‡⁄ç‡
≥“‡Aó°‡ ≥J‡ t°‡ç‡ “‡⁄,
≥‡⁄ÓA° "Ïɇ≥K„ ≥„⁄‡≥ó‡ Îöñɧ‡ #·≈Ò #ÏW°∫ "·ŒK„ ΓÔπA°¢°≥
΢°‡R°Ïɇπ·A√°°˙
Îç‡ÒŒÂ≥ɇ ɇ≥ "≥‡ ∫Ï¥¨‡“¸JÂ∫
·“π≥ "·ŒK‡ ≥π„ Ì∫çç‡
"fi‡Ò "≥·É ≥J‡É‡ ɇ≥ "ç„
Ì∫°˙ "ɧ #ÏW°∫ "·Œ ç„Ò·Åç‡
ÎW°ñÉ§ç‡ ≥π≥ *“¸πK‡ ≥t°≥ öÂ≥ó
≥v°˚°‡ JÂÏɇÒW°‡É§‡ A°⁄‡ ÎŇ·A√°°˙
≥·Œç‡ ≥π≥ *“¸πK‡ ≥‡⁄ÓA°
"Ïɇ≥K„ ≥„⁄‡≥ɇ "fi‡§‡ A°⁄‡
≥Ï⁄‡Aó°“Ï¿ “‡⁄çŒÂ Îöñɧ‡
΢°‡R°ÏɇA°·J°˙
Îɇ∫‡“¸Å‡§„ Îö¯‡Ï\CA°„
ÎA°Ïç∫ "·ŒÉ‡ "ϓ秇 #·≈Ò
∫‡B°ÏÉÔ§‡ Ì∫§ç‡ Î∫‡ÏA°∫ &≥
&∫ & "≥·É ≥π„ Ì∫秇
·Éö‡iÛ°Ï≥ñi°·≈Òç‡ "ϓ秇
≥„ÄÏ⁄Ò W°R°§„ÉÂç‡ "ŧ‡ ≥t°≥ɇ
ÎA°Ïç∫ "·Œ§Â Î≈ÒÏɇv°˚°ç‡
≥„⁄‡≥K„ "fi‡§‡ ÎA°‡A°“觇
"ö„∫ŒÂ Ît°Ô·J°˙
§‡·ŒÏJ‡Ò öÏîLJ“¸§„ §\‡πɇ
ÎçÔç‡ ≈‡§‡ §‡·ŒÏJ‡Ò N¯‡≥
öe°‡⁄i°A°„ *·¢°Œ R°·Œ
≈U‡·J§K‡ Î∫‡⁄çç‡ N¯‡≥
öe°‡⁄i° "·Œç‡ ÎA°‡ç§‡ ≥¢°≥ɇ
Ì∫§‡ A√°‡Œ Îi°ç "≥ŒÂÒ i°Ï⁄æA°„
&K\‡≥ɇ ≥‡AÛ° fi‡Òç‡ ¢°ÒÉÂç‡
≥‡⁄ ö‡A√°A°J¯§‡ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Òɇ
JÂÏɇ∫Ïö‡Ä ö„ÉÂç‡ “¸A°‡“¸JÂ≥ó§‡
l°¸ÄÏJ¯°˙
ÎÅÔπ≥ "ÉÂɇ “¸¥£°‡∫ “¸ i°K„ Χ√‡K ·ÉÆ°∫öÏ≥ñi° *·¢°Œ‡π
ÎA°&Œ'W° ·ŒÉ‡ÅÛ, &≥·Œ&Œç‡
·W°¢° ÎK "≥·É §‡·ŒÏJ‡Ò N¯‡≥
öe°‡⁄i°A°„ ö¯ã‡ç ·i° Î\≥Œç‡
ö¯·ŒÏÉñi° *“¸ÉÂç‡ ö‡R°ÏŇA°·J§‡
ÎÅÔπ≥ "ÉÂɇ Î≥¥¨π A°⁄‡ŒÂ
≈πÁ°A° ⁄‡·J°˙
ÎçÔç‡ ≈‡·π§‡ §‡·ŒÏJ‡Ò N¯‡≥
öe°‡⁄i°A°„ *·¢°Œ "·Œ π‡·\§
K‡·éÍ° öe°‡⁄i° Œ≈·v°˚°A°‡πç
"·Æ°⁄‡çK„ Î≈îÇÒ ≥J‡É‡ ö¯ã‡ç
Î\≥Œç‡ ≈‡§·ç°˙ *·¢°Œ "·Œç‡
∫≥É≥ "ÏŒ‡≥K„ öe°‡⁄i°A°„
ŧA° ÎÅÔπ≥ A°⁄‡ Jè§É‡ A°‡è§‡
A°⁄‡ öÂπA°ö‡ R°¥√K·ç “‡⁄ç‡
Î\≥Œç‡ ΢°‡R°ÏɇA°·J°˙
JÂπ‡“¸ ÎA°‡ê≥ Ì∫A°‡⁄K„ Ì≥π‡ ö‡⁄§„,
A√°§ç‡ ΢°‡ÒÏɇ·A√°§‡ fi‡¢°≥ ⁄Â¥£°≥ ⁄‡*ɧ·ç
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
ΓԷJ§‡ Î≥K„ 16 "≥·É 17 A°„
Î∫‡è§‡ "·“Òɇ ÎŇA°·J§‡
`°‡Ïç≈´πK„ ÎÅÔÏɇB°‡ JÂπ‡“¸
ÎA°‡Ïê≥ Ì∫A°‡⁄ÉK„ Îɧπ‡ç„ K„
“¸≥ÂÒ ≥çÂÒK‡ ÎÅÔÏɇv°˚°K„ ≥t°‡Òɇ
≥π„ "≥v°‡ Ì∫çÏÉ “‡⁄ç‡ JÂπ‡“¸
ÎA°‡ê≥ Ì∫A°‡⁄K„ Ì≥π‡ ö‡⁄§„
"≥·É A√°§ç‡ “‡⁄πA°ö‡ fi‡¢°≥
⁄Â≥¢°≥ ⁄‡*ɧ·ç “‡⁄ç‡ "‡π ÎA°
Ît°‡¥¨„Œç‡ç‡ ΢°‡ÒÏɇπ·A√°°˙
R°·Œ ≥·oöÂπ Îö¯Œ A√°§t°‡
ö‡l°¸≥„Ä·≈ÒK‡ l°¸ç§É‡ Î\ & ·Œ
"ÏKê &Ïi°¥ö i° ≥ÛÉπ l°‡. &ç
`°‡Ïç≈´π ·ŒÒ“ “¸ñi°·çÛ ·π≥Œ
“¸¥£°‡∫ K„ ÎA°‡ A°çÏÆ°çπ "‡π
ÎA° Ît°‡¥¨„Œç‡ç‡ “‡⁄, JÂπ‡“¸
ÎA°‡ê≥ Ì∫A°‡⁄K„ Ì≥π‡ ö‡⁄§„
"≥·É A√°§ç‡ ΢°ÒÏɇ·A√°§‡
fi‡¢°≥·≈Ò ⁄Â¥£°≥ ⁄‡*ɧ‡
"π‡ç§‡ R°‡v°˚°·ç°˙ ΓԷJ§‡
Ï¢¯°§¯Âfi‡π„ 12 ɇ ÎW°¿„ “‡⁄π„§ÉÂ
ÎW°ç§‡ çÏv° JÂπ‡“¸ ÎA°‡ê≥
Ì∫A°‡“¸ÉK„ JÂπ‡“¸\≥ Îɧπ‡ç„
`°‡Ïç≈´πK„ ≥⁄Â≥ɇ ≥Åçt°‡ öÂÒ 2
≥ÂA° t°‡πA°öɇ
∫‡A°·J°˙
ç·≥Ä·Œ≥v°˚°É‡
Îɧπ‡ç„K„
΢°‡çÉK„ ≥⁄Â≥K„ ö‡l°¸ ≥“‡A°
≥≈‡Aó°‡ ¢°‡*ç§É‡, ·Å¿A°*
∫¥¨„ɇ ö‡l°¸ ¢°‡*çπK‡ *Aó°π·Œ
“‡⁄§ÉK„ *“¸ç‡≥ Î⁄Ô¢°‡Ä·yÓR°É‡
ÎÅÒçÉÂç‡ çÂö„≥W°‡ "·Œ
JÂÄ·≈è·J°˙ “‡⁄·π§‡ ≥t°≥ "·ŒÉ‡
l°‡. `°‡Ïç≈´π ⁄Â≥ɇ Ì∫Ït° ≥‡K„
Γ‡Ï—z∫ɇ Ì∫·π°˙ Îɧπ‡ç„K„
"Ïö‡A°öç‡ Î¢°‡çɇ "·A° "JÒ
fi‡Ó“ fi‡t°‡ A°⁄‡ ·≈·\èπA°·J çÂö„
“‡⁄\§‡ W°Ò∫A°l°¸ çyK·É ŧA°
Ît°ÔπA√°ÏK
“‡⁄§ç·W°Ò§‡
΢°ÒÏɇA√°A°·J°˙ “‡⁄§‡ W°Ò∫A√°ÏK
“‡⁄πKŒÂ ≥t°≥ ö„⁄ ⁄‡É§‡,
"·W°A°ö‡ Γ‡Ït°∫ "≥ɇ fi‡·π
≈‡·Œ, ⁄Â≥ɇ l°¸çÏπ‡“¸·Œ
“‡⁄§ç·W°Ò§‡ W°Ä秄K„ fi‡Ò≥ɇ
“‡⁄ÉÂç‡ Ì∫·J°˙ ≥π≥ W°‡Éç‡
Îɧπ‡ç„ ≥≈‡≥Aó°‡ ∫Âö‡ ∫‡J 10
ö„⁄ “‡⁄§¢°‡* Ì∫·J°˙
≥ÏJ‡⁄ç‡ ç≥ÉÂç‡ ã≥A°‡
Ît°ÔÉÂç‡ ∫‡ç§ŒÂ çv°§‡ çÂö‡ "≥·É
çÂö‡ ≥⁄Â≥ɇ “‡⁄\§‡ W°R°“秇
"≥ŒÂÒ ≥ÉŒ W°≥óK„ “‡⁄秇
Jv°˚°·ç ≥t°≥ Î∫ùç·W°Ò§‡
W°Ä秄K„ *“¸§‡ A°·πP°¥¨‡ "≥v°‡
Ît°Ô·J§‡ Ì∫Ït°°˙ Î≥ 17 A°„
"⁄Âv°˚°‡ Î≈‡v°˚°Âç‡ Ì∫·π§‡
`°‡Ïç≈´πK„ ΢°‡çɇ Îɧπ‡ç„K„
·≥Œ ÎA°‡∫ W°‡¥∂K‡ t°πÁ°A° (106)
Ì∫π≥·J°˙ ÎŇ·A√°§‡ ÎÅÔÏɇA°
"·Œç‡ ç·≥Ä "·Œ≥·B° Î≥
16˙17 A°„ Î∫‡è§‡ "·“Òɇ
ÎŇA°·J§·ç°˙ Î≥ 17 A°„ çÂÒ·Å∫
öÂÒ 3 Î∫‡≥ t°‡πA°öɇ "≥ÂA°
΢°‡ç Ît°ÔπA°·J°˙ JÂπ‡“¸ ÎA°‡ê≥
Ì∫A°‡“¸K„ Ì≥π‡ ö‡⁄§„ "≥·É A√°§
ç‡ Î¢°‡ÒÏɇ·A√°§‡ fi‡¢°≥·≈Ò
"π‡ç§‡ ⁄Â¥£°≥ ⁄‡*ɧ·ç°˙
`°‡Ïç≈´πK„ ÎÅÔÏɇA° "·ŒÉ‡
Îɧπ‡ç„ "≥·É “¸≥ÂÒ ≥çÂÒK„ JÂÄ
çv°ç‡ A°ç‡ "≥v°ç‡ *“¸Ïπ‡“¸
“‡⁄ç‡ Ît°‡¥¨„Œç‡ç‡ ΢°ÒÏɇA°·J°˙
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
Î∫‡⁄‡∫≥ &ÉÂÏA°Ï—ï∫ Χ‡·ÉÛÒ A°≥
i°∏i°·πÏ⁄∫ ÎŒñi°π ⁄‡“¸·πÏö‡A°
§‡Ï≥‡∫ Ì∫A°‡“¸K„ ≥·π«°§‡ &çÂ⁄∫
ö¯‡“¸\ ·É· ˆ§∏ Œç 2016A°„ ÎÅÔπ≥
R°·Œ ⁄‡“¸·πÏö‡A° §‡Ï≥‡∫ Ì∫A°‡⁄K„
·§ fi‡“¸ ·Œ fi‡“¸ N¯‡l°̧ñÉɇ ö‡R°ÏŇA°ÏJ°̄˙
ÎÅÔπ≥ "ÉÂɇ “¸çÏ¢°‡Ï≥ÛŒç &ñÉ
ö·§√A° ·πÏ∫Œç ("‡“¸·ö"‡π) "≥·É
≥‡“¸çπ “¸·πÏKŒç (&≥"‡“¸)K„
ö‡·∫Û⁄‡Ï≥ñi°·π ÎŒÏy˚°i°·πŒÂ *“¸·π§‡
fi‡ÒÏJ≥ &ÏŒ≥·§√ A°ê·i°i°Â ∏Ï⁄·êK„ &≥
&∫ & ÌA°≈‡≥ Î≥QW°ô, fi‡ÒÏJ≥
·\¿‡ ö·π»ÉA°„ Î≥¥¨π ÎA°'W° ÎŒ‡Æ°‡
≥„Ót° "≥·É fi‡ÒÏJ≥ N¯‡≥ öe°‡⁄i°A°„
ö¯ã‡ç &ç ŒÂ·ç∫, Œ‡“¸ê ΗH‡∫π l°‡.
ÌA°≈‡≥ ÌÆ°K∏W°ô, ÎŒ‡Œ∫ &·C·§ A°‡Ò\≥ ≥Âv°˚ ‡≥·ç "≥ŒÂÒ Î∫‡ÏA°∫
&ÉÂÏA°·—ï l°¸≈≥ ·çπÄA°≥‡πç‡
≥ÅÒ·≈Äç‡ ·W°¢° ÎK , ö¯·ŒÏÉñi° "≥·É
ÎK *¢° *çπ·≈Ò *“¸ç‡ ≈πÁ°A° ⁄‡·J°˙
R°·Œ ö‡R°ÏŇA°·J§‡ ÎÅÔπ≥ "ÉÂK‡
Î∫‡⁄çç‡ “ñÉA° ö‡R°ÏŇA°·J§‡ Χ‡ÉÛ
*¢° ÎŒÏñÉ·π &ÉÂÏA°Œç ≥·oöÂπ "≥·É
A°‡l°¸·ê∫ *¢° “‡⁄π ÎŒÏA°ñÉ·π
&ÉÂÏA°Œç ≥·oöÂπç‡ Î∫Ô§‡
&K\‡≥·≈Òɇ ≥‡“¸ ö‡A√°A°J¯§‡
≥Ó“Ïπ‡⁄ 98 "≥·É ÎŒñi°π "ÉÂK„
t°‡A°ö„ t°¥„¨ ·π§‡ *\‡ 20ɇ Î≥Ï≥Ïñ
i°‡ "≥·É "W°¥¨‡ JÂÏɇ∫Ïö‡Ä·≈Ò
ö„ÉÂç‡ “π‡* t°⁄‡≥ó‡ *A°öK‡ Î∫‡⁄çç‡
ö·Aó°ÒŒÂ ÎÅÔKÄ·J°˙
ÎÅÔπ≥ "ÉÂK‡ ≥π„ Ì∫çç‡ ·W°¢°
ÎK A°„ fi‡Ïπ‡∫ ö„πÉÂç‡ &≥ &∫ &
ÎA° Î≥QW°ôç‡ “‡⁄, "¢°§‡ JÂ臓¸
"≥‡ Î≈¥¨É‡ "≥·É ≥ɧ Î≈¥¨É‡
≥πÁ°*“¸§‡ ÎÅÔÉ‡Ò Î∫ÔKÏÉÔ·π§‡
≥Ó“Ïπ‡⁄·≈ҧ *\‡·≈Ò "≥·É ≥≥‡
≥ö‡ *“¸·π§·≈Òç‡ ⁄‡≥ó‡ ÎW°A°·≈è‡
Î≈觇 ≥ÏÅÔ t°‡“¸°˙
≥≥‡ ≥ö‡ *“¸§·≈Òç‡ ≥W°‡·≈Ò§Â
*\‡·≈ÒK„ ≥ç‡v°˚°‡ ŇÏJ¯ “‡⁄ÉÂç‡
Ì∫ÏŇA°öK„ ≥◊v°‡ Î“è‡ Åfi‡⁄
⁄‡*·≈ñÉÂç‡ ≥ÏJ‡⁄§Â "¢°§‡ ∫¥¨„ɇ
öÂπA󰧇 Γ‡ÄçKɧ·ç°˙ ≥Ó“Ïπ‡⁄·≈ÒçŒÂ ≥Ó“ ≥·≈Ò t°·¥√ÓR° ≥çÂÒɇ
t°·¥√§‡ ≥Ó“ "ÉÂɇ ö·Aó°Ò W°R°ç‡
Γ‡ÄçÉÂç‡ ≥‡⁄ ö‡A°ö‡ ≥„*“¸ "≥‡
*“¸ § ‡ R°≥ó § ‡ "J‡R° A°ç§K‡
Î∫‡⁄çç‡ Î“‡ÄçKɧ·ç “‡⁄·J°˙
=K;šà ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
íA¡Åà³ì=à} ëA¡@ƒøKã ³>å} W¡Äà
íº¤à Òà*¤³ ³¹A¡ R¡ìR¡à³ íº¹A¡
³šà, A¡àR¡\} íº¹A¡ ³šà,
*Òü>à³ íºA¡àÚ ºàÒüì¹´¬ã ³[W¡>,
[>ìR¡à³ íº¹A¡ ³[W¡>, JìK´š[º
=à}\³ ë¤à> ³šà, &ºà}¤³
íºA¡àÚ íº¹A¡ "ìW¡ï¤à ³šà,
&ºà}¤³ íºA¡àÚ ³ìÚàA¡ó¡à ³šà,
ëºà}\³ íº¹A¡ ³[W¡> "³[ƒ
ë³àÒü ¹ à} [>}ì=ï íº¹A¡ ³[W¡>
³šà>[W¡}¤à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à
³ó¡³[Å}ƒà ë>à} J[\v¡û¡} ëÒA¡
W塤Kà #[Å} =å³[\@ƒå>à "W¡;"*A¡[Å}ƒà Jè ì ƒà}W¡àƒ¤à A¡Úà
³àìÚàA¥¡Ò[À¤à "ƒå¤å ëA¡àA¡ÒĤà
³¹ã íº>¤à fi‡G [³[>Ê¡¹ƒà =à
"[ÎKã 13ƒà "Òü¤à ëW¡ *Òü>à
"³[ƒ ÒA¡ì=}>>à W¡;tå ¡ >à
J}ÒÀå¹¤à ³tå¡} Úà³¥à =å>à [³[>Ê¡¹
"[Î>à [š ƒ[¤Ãl¡ü [ƒKã Òü[g[>Ú¹Kà
ëºàÚ>>à ºàv¡ûå¡>à º´¬ãKã ó¡ã®¡³
ëºàÚ[Å>[J¤à "³[ƒ ëų-Åà¤Kã
=¤A¡ šàÚJ;šà ëÒï[J¤à "ƒå¤å
ëA¡@ƒø "[ÎKã &³ &º & ºàÒüìÅà³
Òüì¤à³W¡à>à =àK;šà ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
ºà³àÚ 1Kã ³Jà
öe°‡⁄i° *·¢°Œ ≈U‡ÏJ¯
Manipur Police Gas Service
Booking upto : 08/07/2016
Valid from
: 26/06/2016
Stk
: 612
Timing: 07:00am - 11:00 am
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·§Ï\·ö K„ ≥„Ïπö *“¸“觇 t°A°·≈¿·A√°
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17
GAS TODAY
Booking upto : 03/07/2016
Valid from
: 01/07/2016
Stk
: 306
Timing: 10:00 am - 01:00 pm
Only for CTC & DNSC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Îög§‡ l°¸πK‡ “¸≥‡-“¸ö‡≥·Aó° Jè‡
çÂÒR°‡“¸§‡ ¢°‡*“¸ “‡⁄·J°˙
R°·Œ
ÎA°ô
"·ŒÉ‡
Î≈‡ÄÅ·π§‡ A°⁄‡ "·ŒŒÂ
≥‡ÒÏ∫‡≥ɇ öÂJÄ秇, ≥·oöÂπɇ
Ì∫·π§‡ “¸«° A°⁄‡ "·ŒŒÂ
Î∫‡“¸·≈觇 Γ‡Äç§É‡ "ÏW°Ô§‡
ÎÅÔÉ‡Ò "≥‡ Î∫ÔÏK “‡⁄ç‡
≥„⁄‡≥K„ "ö‡¥¨K„ ≥t°ғ¸è‡
≥„J∫ ÎÅÒçÏK J¿A°·J§·ç°˙
≥·oöÂπɇ Ì∫·π§‡ “¸«° A°⁄‡ "·Œ
ÎŒ‡∫ÂŒç öÂπA°ö‡ “‡⁄§·Œ
"πÁ°§‡ çÄÏt°°˙ KÆÛ°çÏ≥ñi° "·Œç‡
Jҷ⧇ A°·πÏç‡ “¸«° A°⁄‡ç‡ çñ
ÉÂç‡ Ì∫·π°˙ ≥·Œç‡ ΓÔKÄ∫·A√°§‡
A°⁄‡É‡ ·çғ觇 Îö‡A√°v°˚°ç‡
≥·oöÂπɇ Ì∫·çÒɇ§‡ öÂπ·A√°§·Œ
t°π‡“¸ç‡ Î∫Ô§‡ ⁄‡ÏÉ°˙ "·ŒP°¥¨‡
A°⁄‡ "·ŒÉK„ A°è秇 Γ‡Äç§É‡
"ÏW°Ô§‡
ÎÅÔɇÒ
"≥‡
Î∫Ôçç§K„É≥A° ≥„J∫ ÎÅÒç秇
Î≈≥-≈‡§·ç “‡⁄·J°˙
ÎA°ô "ÉÂK„ A√°§ 10K„
&ÏöG Χ‡·É "≥‡ *“¸·π§‡
Î≥ÏA°‡∫‡ ⁄ÂÅ &ÏŒ‡·ŒÏ⁄ŒçK„
Î\çÏπ∫ ÎŒÏy˚°i°·π &ç
·çπg⁄çŒÂ ÎA°ô·ŒK„ "“∫
∫≥∫ ç·W°Ò§‡ A°⁄‡ "·Œ ≥·oöÂπ
KÆÛ°çÏ≥ñi°ç‡ Îöêç ·ö·§É§ÉK„
Îl°‡v°˚°π &Œ ≥ç‡*Ït°‡çç‡
·ö·π§·ç°˙ W°“„ «°É§‡ A°⁄‡É‡
Îöêç ·ö·≈ñÉÂç‡ "“∫ A°⁄‡
ç„Ò§‡ A°‡⁄“·¿§·ç°˙ ≥≥‡ÒÅv°˚°‡
ÎA°ô·ŒK„ &≥ &∫ & K„ ∫¥¨‡
Ì∫Ïy “‡⁄ÉÂç‡ Ît°Ô·çÒ§t°‡
Ît°Ô§É R°·Œ·É Îl°‡v°˚°π &Œ
≥ç‡*Ït°‡ç ÎŇπv°˚Â°ç‡ ≥„⁄‡≥K„
ÎA°ôK„ ŧA° Ît°ÔπA°öÉK„
t°·≥è‡ Ì∫§‡ R°≥∫v°˚°§ÉK„ "‡π
ÎA° "çñÉ Îööπ i°‡“¸Kπ
*“¸π·A√°§·ç, ö‡l°¸ ÎW° ·≈ÒK„
ΓÏπ‡ *“¸ÉÂç‡ Ì∫Ï𠓇⁄·J°˙
ºà³àÚ 3
≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Òɇ ≥ç‡ ⁄ÏîLJA°ÏJ¯
ë\[>³Ît¡à &³[¤[¤&Î Îãi¡...
=àU;º[Aà ¡ ¤à ¯àó¡³ "[Î JÄ-í>>¤à "ƒå ƒ à
Úà*>>¤KンA¡ [ƒ&Î-Òü>W¡à\¢ *ó¡ ë³[l¡ìA¡º
&ƒåìA¡Î> "³Îå =³ìJø¡ú "[ÎP¡´¬à Úà³¥à ³¹ç¡*Òü¤à
³ãó¡³ "[Î>à ³¹ã íº>¤à íºR¡àB¡ã ³ã×;>à Źç¡A¡
Úà¹ç¡>¤KンA¡ i塹 ëšøàNøà³ "³Îå ëųìJø ÒàÚ[¹¡ú
i塹 ëšøàNøà³ "[ÎKã ³tå¡} ÒüÄà ³[ošå¹Kã ³ã×;>à
³ã󡳃à Źç¡A¡ Úà¹ç¡>¤KンA¡ [ƒ[À ëJàR¡ÅàĤà =à
"[ÎKã 18ƒà Òü´£¡àº =àìƒàB¡[> "ƒåKà =à "[ÎKã
19ƒ>à ëi¡[A¥¡ìA¡º Òü®¡àºå&Î> A¡[´¶[i¡Kã ³ã󡳃à
Źç¡A¡ ÚàK[>¡ú ³[ÎKà ëºàÚ>>à =à "[ÎKã 20ƒà
ë>Îì>º A¡[´¶Î> ëó¡à¹ [¯ì³>Kã ³ã󡳃Îå Źç¡A¡
ÚàK[> ÒàÚ[¹¡ú
ë\[>³Î, Òü´£¡àºƒà &³[¤[¤&Î t¡³¥¤à Îãi¡ ³[Å}
ëÒ>K;ÒĤà ëÒà;>¤à ÒàÚ¤[Î "ìW¡ï¤à ëÅ>ó¡³ "³à
W¡}Kƒ¤à íº¹KÎå ³[ošå¹ K®¡>¢ì³@i¡A¡ã ³àÚîA¡ƒKã
=´Ã[Aá¤à šøìšàì\º "[΃à Òü[@ƒÚà K®¡>¢ì³@i¡A¡ã
[³[>[Ê¡ö *ó¡ ëÒºô= &@ƒ ëó¡[³[º 믺ì󡸹>à "Úà¤à
šã¹Aá¤[ƒ ³[ÎKンA¡ šàÚJ;ó¡³ ë=àA¡šà =¤A¡
ë=ï¹³[Å} "=å¤à ³t¡³ƒà šàÚJ;A¡[> ÒàÚ[¹¡ú
ë\[>³Ît¡à íº[¹¤à Îãi¡ 100 "[ÎKã ³=v¡û¡à
"ìt¡àÙà Îãi¡ 50 "³Kà ëÒ>K;ÒĤà ëÒà;>¤à
ÒàÚ¤[΃à ë³[l¡ìA¡º A¡àl¡ü [ Xº *ó¡ Òü [ @ƒÚà
(&³[Î"àÒü)Kã ë>ೢΠ³tå¡} ÒüÄà Òü>óø¡àÊ¡öA¡W¡¹>[W¡}¤à
ëųK;>¤à ëÒà;>¤ƒà W¡}Kƒ¤à ëÅ>ó¡³[Å}Kã ³>å}ƒà
ÎìÙài¢¡ ët¡ï¹B¡ƒ¤à ëÅ>ó¡³ íº[¹¤[Î>à =¤A¡ "[Î
šàÚJ;šƒà "¯à¤à *ÒüK[> =à\ìƒ ÒàÚ[¹¡ú
"³ì¹à³ƒà, ëi¡[A¥¡ìA¡º Òü®¡àºå&Î> A¡[´¶[i¡Kã *Òü>à
ó¡³Kìƒï[¹¤à ³ãó¡³ "ƒåƒà ë\[>³ÎA¡ã Îãi¡ ³Åã}
ëÒ>K;Ò>¤à Úà>¤Kã íºJàÚ t¡à¤à ¯àó¡³ "³[ƒ
ëÅàÚƒ>à JR¡¤à R¡´ÃK[>¡ú Îãi¡ 50 ëÒ>K;ÒĤà
ëÒà;>¹A¡šƒà ºèšà ëyû¡à¹ 50 ëÒÄà W¡}Kƒ¤à íº¤>à
t¡R¡àÒü ó ¡ƒ>à ³ãó¡³ "ƒå ƒ à Å¹ç ¡ A¡ ÚàKìƒï[¹¤à
³[ošå¹Kã ³¹ã íº>¤à ³ã×;>à ³¹ãA¡ Wå¡´¬à ¯àó¡³
=´ÃåKìƒï[¹¤à "[ÎKã ³ÒÚ ëÅàÚƒ>à ó¡}K[> ÒàÚ[¹¡ú
³[ošå¹ ëº@ƒ ÒüÚ\
å ëšà[º[Î...
뮡ài¡ šã[¤ƒå>à ³[ošå¹ƒà "³Îå} Aå¡´¬ã ëA¡@ƒøƒà "*>¤à
"³à šå ¹ A¥ ¡ ¤à ëÒà;>[³Ä[Î ëºàÚ>>à A¡}ìNø Î
K®¡>¢ì³@i¡ ³šè} ó¡à>à ³åx;>¤à 'ìJàÚ šåÄà "ìW¡ï¤à
ƒàÚâ« ëºï[³Ä¹[Î ÒàÚ>à ³ÒàA¥¡à ÒàÚ[J¡ú
ëA¡'W¡ >¤A塳à¹>à ³Jà t¡à>à ÒàÚ, ëÒï[\A¡
ëÒï[\A¡ íº[¹¤à A¡}ìNøÎA¡ã K®¡>¢ì³@i¡[Î>à Aå¡´¬ã
ëA¡@ƒøƒà A¡ìº\ "³à ó¡à*¤à Nøàl¡ü@ƒ Òü> &ƒ šã[¤ƒå>à
[Ò}Ò>¤à R¡³[‰ "³Îå} ÒàÚ¹ ëÎìA¡@ƒ[¹ ÑHåþº "³à
≥ç‡ Î⁄ÏîLJA°ÏJ¯
“¸¥£°‡∫, \Â∫‡“¸ 17@ Îç‡ÅÛ “¸ Îy·çŒ &ÏŒ‡·ŒÏ⁄Œç (Îçt°‡ A√°§)
A°Ò∫‡ ≈ÏU‡≥≈R° A°¥∂Â∏·ç·i° Γ‡∫ɇ
ö‡R°ÏŇA°·J§‡ 7∫A°«°§‡ &çÂ∏∫
Î≥·πÏi°‡·π⁄Œ &fi‡ÉÛ ÎŒÏπÏ≥‡·çK„
ÎÅÔπ≥ɇ 'W° &Œ &∫ ·Œ "≥ŒÂÒ
'W° &Œ &Œ &∫ ·Œ 2016A°„
Î≥·πi° Ì∫𧇠≥Ó“Ïπ‡⁄·≈Òɇ ≥ç‡
ö„ÉÂç‡ “¸A°‡⁄ JÂ≥Ïó J¯ “‡⁄·π°˙
R°·ŒK„ ÎÅÔπ≥ɇ É·§√⁄ π‡·ç§∫‡
Ì∫≥‡, ö¯ã‡ç A°Ò∫‡ ≈ÏU‡≥≈R°, &∫
§‡Ï∫Ï≈‡π ö¯·ŒÏÉñi° Îçt°‡ A√°§,
ÎA°'W° πt°ç Îö¯‡ö‡“¸i°π *ŒÏ≥π‡,
·i°'W° Î≈∫ÂÒ§‡ l°̧ö-ö¯ã‡ç A°Ò∫‡ N¯‡≥
öe°‡⁄i°, &ç·\ ≥R°Ï∫≥\‡*
·πi°⁄‡ÉÛ ŒÂö·πÏñi°·ñÉÒ “¸·g·ç⁄π (·ö
É·§√⁄ ·É), ÎA° Œç‡\‡*§‡ ·πi°⁄‡ÉÛ
·Éö·i° ɇ“¸ÏπCπ ɇ“¸i°
(&ç·Œ“¸"‡π·i°) "≥·É É·§√⁄ ·§Ï\ç
Î≥¥¨π A°Ò∫‡ N¯‡≥ öe°‡⁄i°ç‡
≥ÅÒ·≈Äç‡ "ÏŇ“¸§‡ ·≥ÅÂÒÏ∫ç,
ÎÅÔπ≥ ≥ö "≥·É "J觇
Î∫Ò·§πA°ö‡ *“¸ç‡ ≈πÁ°A° ⁄‡·J°˙
ó¡à*¤à ëA¡@ƒø "[΃à =´¬à R¡³[‰¡ú A¡[¹P¡´¬à [¤ì\[š>à
K®¡>¢ì³@i¡ ëŴä[ƒ ÒàÚ[¹¤[Å} "[Î Ç¡}ìÅàÒü ëÅàÚƒ>à
=¤v¡û¡à *씂àB¡[>¡ú
A¡[¹P¡´¬à ³ÒàA¥¡à ³àÚ šàAá¤[ƒ ¯à=º´¬ãƒà Åà[¹¤à
ÎìÑšX> [¤ö\ "[Î "Òà>¤ƒà Åàƒå>à ³àÚîA¡
"ìÎà³Kã šø\à[Å}>à ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ W¡ìxàA¡
W¡;[Å>Kã "¯à¤à A¡Úà "³à ³àìÚàA¥¡[¹¤[Î J¹ƒà
*Òü¹¤Îå ëA¡àA¥¡¤à ëÒà;>\K[> ÒàÚ[J¡ú
⁄Â≥ÉK„ÎŇA°·J§ÉK„“·g¿Ïv°̊°̂
'K„ “¸W°‡çÂö‡ \‡ÏfiÉ "Jt°π (16) R°π‡Ò (1707-2016) "⁄ÂA° öÂR° 10 Îπ‡≥ t°πA°ö‡
≥t°≥ɇ ⁄Â≥ÉK„ ÎŇA°·J§ÉK„ ç·≥ɇÒ
"ÏÅR°§‡¢°‡*§‡ “·g¿A°·JÏÉ°˙ “·g¿A°≥ñɧÉK„ ≥“‡·B° Î≥‡§‡“¸∫ ΢°‡ñɇ ·πÒ Ît°Ô·J°˙ "ɧÂ
·—¨i°W° *¢° “‡⁄πA°·J°˙
“¸W°‡çÂö‡ \‡ÏfiÉ "Jt°π ΓԷ\A° ΓԷ\A°
Î≥·Œ &GÏö√‡π‡·π &A°‡ÏÉ·≥, W°R°‡ÓUɇ A√°‡Œ i°Ïfiæ
Œ‡“¸ñŒt°‡ t°·¥√°˙ ≥“‡A° A°W° ÎR°Ô“¸ ≥≥‡⁄ ≈‡Òt°A° Ît°Ô“¸ ¢Â°i° ≥R°‡
≥J‡⁄Ïπ‡≥ fi‡Ò“¸, ≥≈‡ Ň“¸°˙ ≥“‡Aó°‡ ÎŇA°·J§‡ ≥t°≥ɇ "ÏR°Ô§‡
≥W°K„ ·i°-≈‡i° Û"≥‡ ·∫Ä·J°˙ "≥§‡ ≥W°K„ ÎJ‡ÒN¯‡* "≥‡ Î≈Ä·J
"ÉÂK‡ "≈R°§‡ "≥ŒÂÒ fi‡l°¸Å‡Ò秇 ≥W° *“¸§‡ ÎJ‡Òl°¸ö "≥‡
Ît°‡Ò·J°˙ A°‡P°¥¨ç‡ \‡ÏfiÉ "Jt°π§Â ÎÅÒç·§π§·É ≥J‡É‡ ö„\·π§‡
Î≥‡§‡“¸∫ ΢°‡ç 票π·≈Ò "·ŒÉ‡ çyK‡ ≥ç‡A° çA°ö‡ ö·∫Œ Î Œçɇ
ö‡l°̧ ö„·§⁄°˙ \‡ÏfiÉ ç“‡Aó°‡ “¸≥Ò ≥çÂR°É‡ Îöñɧ‡ Ì∫π§ŒÂ fi‡·π ≈‡çÉÂç‡
t°‡ÏŇA° t°‡·≈ç Ît°Ôç·Œ˙
&≥ ·É fi‡·πŒ "·∫
(\‡ÏfiÉ "Jt°π K„ "Ïö‡A°ö‡)
⁄‡“¸·πÏö‡A° ·çÒÏÅÔ燓¸ (“¸¥£°‡∫ “¸ )
Î≥‡§‡“¸ ΢°‡ç 票π - 9862918099°˙ 9856213748
cm
yk
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
304 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler