close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, "àKÊ 6, 2016 Òü} ÒüìR¡>Kã 4 [> šà>¤à, =à}\
¤øà[\ºKã [¹*ƒà ³Wå¡ ³ì³ºKã ë=ï¹³Kà ëºàÚ>>à
31Ç¡¤à *ìº[´šA¡ ëK³Î ëÒïìƒàA¡ìJø
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 5@
¤øà[\ºKã [¹*ƒà íº¤à ³àA¢¡à>à
Ê[ƒÚ³ƒà 31Ç¡¤à *캴šA¡ ëK³Î
³Wå¡ ³ì³ºKã [>}[=\¹¤à ë=ï¹³
A¡ÚàKà ëºàÚ>>à ëÒïìƒàA¡ìJø¡ú
[¹*ƒà šà}ì=à[Aá¤à 31Ç¡¤à
*ìº[´šA¡ ëK³Î "[Î ³ìÚB¡ã
*Òü>[ƒ 28Ç¡¤à *Òü¤à *Òü[¹¡ú ³[ÎKã
³¹ç¡*Òü¤à ³¹³ "³[ƒ Òü} 1916
"³[ƒ Òü} 1940 "³[ƒ Òü} 1944
ƒà šà}ì=àA¡ó¡³ ë=àA¡šà *ìº[´šA¡
ëK³ÎA¡ã ë=ï¹³[Å} "ƒå ³à캳Kã
"Òà>¤à ºgà "³[ƒ "[>Ç¡¤à
ºgà*Kã ³t¡³ƒà t¡à[J¤>à ³¹³
*Òü¹Kà *ìº[´šA¡ ëK³Î "ƒå
šà}ì=àA¡[Jƒ¤[>¡ú
³à캳Kã íº¤àA¡ 206 >à
"³[ƒ [¹[ó¡Úå[\Kã [i¡³ "³>à
¤øà[\º>à Úå´å¬ *Òüƒ>å à šà}ì=à[Aá¤à
*ìº[´šA¡ ëK³Î "[ÎKã Òü쮡–i¡
28 ƒà "ì=àÒü "ìÒ> W¡à}ƒ³—ƒ>å à
³à캳Kã *Òü>à ³ã*Òü [¤[ºÚ> 1
ë¹à³ ëÒ>¤>à ³ã;ìÚ} t¡àKìƒï[¹¡ú
¤øà[\ºƒà šà}ì=à[Aá¤à *ìº[´šA¡
ëK³Î "[Î Þàì=àA¡ ºà씂àA¡ A¡Úà
"³Îå ³àìÚàA—¡[¹¡ú ³[ÎKã ³>å}ƒà
¹ç¡[ÎÚàKã ëƒà[š} ÑHà–ƒº, [\A¡à
®¡àÒü ¹ Î Å얃à¹A¡šà, [Î[i¡
[ÎA塸[¹[i¡ "³[ƒ Òü>óø¡àÊöA¡W¡¹ "³[ƒ
[>l¡ü [ƒ[À, "àKÊ¡ 5@ [¹*
*ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à Źç¡A¡
ÚàKìƒï[¹¤à Òü[–ƒÚàKã ÅàÄì¹àÒü[Å}¤å
šø[Î샖i¡ šø>ठ³åJ[\¢>à ÚàÒüó¡
³ìUຠšã[J¤Kà ëºàÚ>>à ìњài¢¡Î
ÅàĤ>à ³ìJàÚKã íº[¹¤à ëi¡ìº–
i¡[Å} l¡ü;ì=àv¡û¡å >à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à
l¡ü ; ì=àv¡û å ¡ >à W¡à}ìÚ} "³à
šà}ì=àA¡šKã ³=v¡û ¡ à \à[t¡
A¡à}ºåš[Å}Kã ³¹v¡û¡à "³>à "³¤å
³¹ç¡š-³šà} *Òü>à >å}[Å W¡àÄ>à
íº[³Ä>¤à ëÒà;>¤ƒà ³ìt¡}
*Òü¹K[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à =³ìJø¡ú
Òü[–ƒÚà> A¡[–i¡ì\–i¡A¡ã [W¡ó¡ ëƒ
[³Î> *Òü[¹¤à ¹àìA¡Å P¡œàƒà
=à[J¤à šàl¡üì\º "³ƒà šø[Î샖i¡
šø>ठ³åJ[\¢>à ÒàÚ[¹¤[ƒ, ëњài¡¢Î
šà΢>[Å}>à ³ìJàÚ ³ÅàKã íº[¹¤à
ëi¡ìº–i¡[Å} "ƒå l¡;ü ì=àv¡¡å û >à ët¡àR¡à>
ët¡àR¡à>¤à [ƒ[Î[šÃ > [Å}ƒà
šà}ì=àA¡šà R¡³\¹K[>¡ú ëK³Î
"[Î>à ³à캳Kã *Òü>à J«àÒüƒKã
ó¡à¹¤à ÅàÄì¹àÒü[Å} "ƒåKà Źç¡A¡
Úàƒå>à "ì=àÒü "ìÒ> W¡à}ƒ³—¤Kã
Jåìƒà}W¡à¤à "³Îå íºKìƒï[¹¤[>¡ú
뮡>å¸Kã Jåìƒà}W¡àƒ¤à A¡Úà "³à
³àìÚàA—¡[¹¡ú "ƒå¤å ëK³Î "[Î
šà}ì=àA—¡¤Kンv¡û¡à ³Wå¡-³ì³ºKã
ë=ï¹³Kà ëºàÚ>>à *š[>}
ëÎì¹ì³à[> ëÒïìJø¡ú
Îàl¡=ü "ì³[¹A¡àƒà ÒüÒà> Òà>¤à
*Òü>à ¤øà[\º>à Úå´å ¬ *Òüƒ>å à ³à캳Kã
*Òü>à J«àÒüƒKã W¡à*¹¤à ³ÅàÄKã
ë=ï¹³ "[Î šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤[>¡ú
"àKÊA¡ã t¡à[¹J 5 ƒKã ëÒï¹Kà 21
ó¡à*¤ƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à *캴šA¡
ëK³Î "[ÎKã ³à}*Òü>>à >åšãKã
óå¡i¡ì¤àº[ƒ >å[³; [>[>Kã ³³à}ƒà
ÅàĤà ëÒïJø¤[>¡ú
³à캳Kã íº¤àA¡ A¡ÚàƒKã [i¡³
207 >à Źç¡A¡ Úàƒå > à
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à *ìº[´šA¡
ëK³Î "[΃à [ƒìó¡[–ƒ} *ìº[´šB¡ã
>åšàKã ëW¡[´šÚ> *Òü[¹¤à &[–ƒ ³åì¹
Úà*[¹¡ú ҖƒA¡ šà}ì=à[Aà ¡ ¤à
*ìº[´šA¡ ëK³Î "[΃à [¹ó塸[\
*ìº[´šA¡ [i¡³Îå Úà*[¹¡ú šåÄà [i¡³
207 A¡ã &=ìºi¡ 10500 >à
*ìº[´šA¡ ëK³Î "[΃à "ì=àÒü
"ìÒ> W¡à}ƒ³—Kìƒï[¹¡ú
ìK³Î "[΃à ÒüÒà> Òà>¤à
*Òü>à Îàl¡ü= Îåƒà> "³[ƒ "³[ƒ
ëA¡àìÎàì¤à>à Źç¡A¡ Úà[¹¡ú
[¹[ó¡Úå[\ *ìº[´šB¡ã [i¡³ "[Î
*ìº[´šA¡ ìóáKA¡ã ³Jàƒà A¡[´ši¡
ët¡ïK[>, ëºàÚ>>à ë³´¬¹ 10
íº[¹¡ú ³[ÎKã ³>å } ƒà Îàl¡ü =
Îåƒà>ƒKã 5, [Î[¹ÚàƒKã 2, [ƒ "à¹
ëA¡àìUàƒKã 2 "³[ƒ Òüì=à[šÚàƒKã
1 *Òü[¹¡ú Úå>àÒüìi¡ƒ ëÊi¡A¡ã *Òü>[ƒ
*ìº[´šA¡ ëK³Î "[΃à J«àÒüƒKã
W¡à*¤à [i¡³ *Òü>à &=ìºi¡ 554
Źç¡A¡ Úà[¹ ÒàÚ[¹¡ú
íº¤àA¡ "[ÎKã *Òü>à [³}W¡; l¡ìü ¹à}
šå ¹ A¡šà R¡³— ¤ à ëÒà;>>¤à
t¡A¡[Å>[J¤Kà ëºàÚ>>à Źç¡A¡
Úà[¹¤à ìњài¢ ¡ Î šà΢ > [Å}Kã
íº¤àA¡[Å} "ƒåKà ³¹ç¡š ³šà} "³[ƒ
>å}[Å W¡àÄ>à íº[³Ä>¤à ëÒà;>¤ƒà šå[A—
=[´Ã¡ú Òü[–ƒÚàKã *Òü>[ƒ [¹*ƒà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à *ìº[´šA¡ ëK³Î
"[΃à J«àÒüƒKã ³[Å} Úà´¬à A¡[–i¡ì\–i¡
*Òü>à &=ìºi¡ 118 >à ët¡àR¡à>
ët¡àR¡à>¤à ³ÅàÄ[Å}ƒà "ì=àÒü
"ìÒ>Kã W¡à}ƒ³—Kìƒï[¹¤[> ÒàÚ[¹¡ú
*ìº[´šA¡ Źç¡A¡ ÚàKƒ¤à
Òü[–ƒÚà> A¡[–i¡ì\–i¡
¤å šø[Î샖i¡>à ÚàÒüó¡ ³ìUຠšãìJø
[ƒ[Î[šÃ > [Å}ƒà ëi¡ìº–i¡[Å}
³ÒàA—¡à ìњài¢¡Î šà΢>[Å}ƒà ¡} ë=ïK;šà R¡³K[> ÒàÚ>Îå =à\¤à
eokjOMxg Fyrki
[³¹à¤àÒü W¡>å>à [¹* *ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à ë³l¡º 1 [ƒ
ó¡}¤à Úà¤Kã t¡àgà >A—¡à íº[¹
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 5@
ÎàÒüìJà³ [³¹à¤àÒü W¡>å>à =à}\
>å[³;t¡Kã ëÒï¹Kà >åšãKã ëA¡[\
48 Kã ëA¡i¡àìKà[¹ƒà [¹* ëK³Ît¡à
ëA¡ì´šÒü> ëÒïKìƒï[¹¤à "[΃à
ë³l¡º 1 [ƒ ó¡}¤à Úà¤Kã t¡àgà >A—¡à
íº[¹¡ú "ìt¡àÙà Òü [ –ƒÚà>
[ή¡à[ºU³ Îà[=ÅA塳à¹>à >åšàKã
ëA¡[\ 77 t¡à "àKÊA¡ã 10 ƒKã
A¡[´ši¡ ët¡ï¤à ëÒïK[>¡ú
[³¹à¤àÒü W¡>å > à ëÎìºG>
yàìÚºƒà Òü [ –ƒÚà >å š ãKã
A¡[´š[i¡t¡¹[Å}Kã ëÞÒüi¡ ëA¡i¡àìKà[¹
šå³³— v¡û¡à ³ìA¡àA¡ ë=à}¤à *Òüƒ>å à
ºàA¡[J¤[>¡ú ³ÒàA—¡à \å> =àƒà
ëÎìºG> yàìÚºƒà =àU;[J¤ƒà
>åšãKã ëA¡[\ 48 Kã ëA¡i¡àìKà[¹ƒà
Òü } 2012 t¡à ë¤ø à g ë³l¡º
ëºï[J¤à ëA¡[\ 192 =àU;šà
R¡³[J¡ú ëÒï[J¤à =à "³à ³JàÚKã
³t¡³ "[΃à [³¹à¤àÒü>à ³ÒàB¡ã
ëÞÒüi¡ =àU;šKã [ó¡®¡³ "[΃à
[A¡ìºàNøà³ 2 ëÒÄà [ó¡®¡³ ó¡K;šà
R¡³ìJø¡ú A¡[¹P¡´¬à ³ÒàA—¡à *ìº[´šA¡
ëK³Ît¡à ³[Î šà}ì=àA¡šà R¡´¬à
ë=àAáK[ƒ ³ÒàA¡ [¹* ëK³Ît¡à
ë¤øàg ë³l¡º[ƒ ó¡}¤à Úà¤Kã t¡àgà
>A—¡à íº[¹¡ú
A¡à¹>à³
³àìºÅ« [ ¹>à
*ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à Òü[–ƒÚàKã
"³Jv¡û¡à R¡àÒü¹¤à ë³l¡º ó¡}¤à
ëÞi¡[ºó¡i¡¹ *Òü[¹¡ú 2000 Kã
[΃[> ëK³Ît¡à ³ÒàA—¡à ë¤øàg ë³l¡º
ó¡}[J¤[>¡ú
šà[t¡Úàºàƒà
šà}ì=àA¡[J¤à ëÎìºG> yàìÚºƒà
Nà à ÎìKà A¡´¶>ìÞÂk¡ ëK³ÎA¡ã
[κ®¡¹ ë³l¡[ºÊ *Òü[¹¤à [³¹à¤àÒü
W¡>å > à ë>Îì>º ë¹ìA¡àƒ¢ "[>
=³ƒå>à ëA¡[\ 48 Kã ëA¡i¡àìKà[¹ƒà
FkxGw WOirOdvjg/=àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹
MANIPUR UNIVERSITY
CANCHIPUR : IMPHAL
*Òü¤ãÚå ÒàÚ>à #Å«¹Kã ³ó¡³ƒà ³Jàƒà Î[Ò ët¡ï\[¹¤à 'ìJàÚ>à šå[A—¡} ÒA¡W¡à}
Úà*¤à ë=ï[>\[¹ú
=àK;W¡[¹¤[Å}:- 1) Th. Sarju Devi, 2) Borni Devi, 3) Ch.
Dated, the 4th August, 2016
No.MU/1-100/15/Admn.I(Pt.): 483: In continuation of this office
notification No. 370 dated the 20th July, 2016, it is hereby
notified for general information that the last date of submission
of 2(two) passport size photographs and issue of Admit card
for the written test examination of the Assistant Registrar and
Statistical Assistant has been extended upto 3 p.m. of the 6th
August, 2016.
NT/69309/6(Aug)
NT/B/5,6(Aug)
Kwakeithel Thounaojam Leikai Ward No. 10 Kã i¡öàXìó¡à¹³¹
Úàƒƒå>à >å[³; 5/6 [> í³ ³³ƒå>à íº¤ƒKã Sagolband A/C Kã Hon'ble
M.L.A. Shri R.K. Imo Singh >à A¡Äà ëÒà;>¤ãƒå>à ëÒï[\[v¡û¡ >å[³; 5/6 [>
³³ºå¤ƒKã Electric A¡ã ³R¡àº ó¡}Ò>¤ã¤Kンv¡û¡à =ì´¶àÒü ëÅ}>à =ÞàÚ ÒA¡W¡à}
Úà*>à =àK;W¡¤Kà ëºàÚ>>à Hon'ble M.L.A. Kã tå¡}K㠚å[Xƒà ³àÚ šàA¡šƒà
Michaeal Singh, 4) Th. Bishikanta Singh, 5) M. Sunil Singh, 6)
Th. Ibobi Singh, 7) A. Saratkumar Sharma, 8) A. Gandhi Sharma,
9) S. Budhachandra, 10) Th. Thoiba Singh
FkxGvjg / *c¡à¤å šàl¡ü-ìW¡Kã
ë=à}ƒà =àK;W¡[¹
' ³t¡³ Aå ¡ Òü > à
ƒàÒüì¤[i¡Î>à >àƒå>à
Jå; [>A¡šà, ëJà} Jå;
ëšà´¬ à , #[Å} ët¡àÚ>à W¡;šà,
ƒàÒü ì ¤[i¡Î>à W¡;šà R¡³ƒ¤à, Å« ¹
ëÒà>¤à >å}R¡àÒüt¡¤à, W¡à[>} =[A—¡}¤à
ëšàv¡û ¡ ¤à ët¡ï¹´¬ à "ƒå &³[®¡
A¡Úà³å [ „> óå ¡ ø ³ Úå ³ ( #
8575814720, 8413870027),
ƒà W¡vå ¡ >à ³t¡³ J¹à W¡;ºKà
ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã ³šåKã ë=ï\຃Kã
³šå} ó¡à>à ó¡ì¹¡ú ³¹³ "[Î>à *c¡à
A¡Úà³å[„>¤å šå[XKã *Òü>à ³ãÚà³Kã
ëΤà ët¡ï¤ãìJà ÒàÚ>à šàl¡ü ëW¡Kã
ë=à}ƒà =àK;W¡[¹ ú
=àK;W¡[¹¤à@ Yambem Mera
NOTICE
Office of the
All Manipur School Bus Owners Welfare Association
Imphal, Manipur
GENERAL BODY MEETING HELD
A general body meeting was held on Sunday the 31st July
2016 at 8 a.m. at the residence of Shri L. Hemochandra Sharma
of Nongmeibung Old Checkon Bazar, Imphal East Shri. O. Sushil
Singh take the chair and resolve the followings are the office
bearers for the period of 2(two) years with effect from today
the 31st July 2016.
Resolution (1)
1. President
2. Vice-President:
5. Treasurer:
6. Publicity Secretary:
Singh
NT/69301/6(Aug)
mOKG
/KàØl¡ã íº¤Kã ëW¡-W¡à} t¡àìÒïì¹
TVS Heavy Duty "³å¤à ³Wå¡ "[Î íº¤Kã ëW¡ (invoice) JK
'Kã
TVS Mejor Khul >à [š¹A¡[J¤à "[Î 'Kã Ú峃Kã ³àA¡º} ó¡àl¡ü¤à W¡;šƒà
t¡àìÒï칡ú 'Kã KàØl¡ã "[ÎKã Chessis No. MD621BD19E1H19393
"ƒåKà Engine No.0D1HE1819072 [>¡ú A¡>àP¡´¬>à ó¡}[¤¹¤[ƒ ³Jàƒà
šã\[¹¤à 'Kã [k¡A¡à>à "[Îƒà šàl¡ü šã[¤Úå ët¡ï¤ã³º JR¡¤à l¡ü;W¡K[>¡ú
NT/69305/6(Aug)
Sd/- Konthoujam Marjit Singh
Haorang Sabal Makha Leikai
Lamshang Imphal West
# 8131033016
WALK IN INTERVIEW
EMOINU MICRO FINANCE SERVICE
Wangjing khabakhong, Opposite Post Office.
Require 1 Male & 1 Female Staff
Should have Computer knowledge (Excell, Net, DTP)
Qualification
: 10+2 or Graduation
Age
: 21 Above.
Salary
: Negotiable
Date of Interview
: 06 Aug 2016 and
09 Aug. 2016 at Office
Timing
: 10:30 am to 2:00 pm.
Candidate should bring 3 passport & Resume also
educational Certificate
Contact : # 7085453899 / 9615479921
NT/69303/6(Aug)
Shri L. Hemochandra Sharma (MECI)
a) A Jati Singh (RKSDV)
b) N. Subshas Singh (Herbert)
c) M. Shanti Singh (MPS)
Shri O. Priyokumar Singh (MEGA)
a) N. Kironba Singh (XTRA EDGE)
b) Kh. Rameshore Singh (MELLENIUM)
Shri L. Chandramani Singh (SHISHU)
Shri A.K. Dhiren Singh (HERBERT)
3. General Secretary:
4. Assistant Secretary
NT/69252/5(Aug)
Ningombam Leikai
Sd/- Assistant Registrar
*ìº[´šB¡ã ³ó¡³ ó¡}[J¤[>¡ú ³ÒàA—¡à
³ÅàKã ë¹ìA¡àƒ¢ *Òü[¹¤à ìѕi¡W¡t¡à
ëA¡[\ 1 ëҖƒå>à ëA¡[\ 85 =àU;šà
R¡³[J¡ú "ƒåKà [Aá> &–ƒ \A¡t¡>à &>
Aå¡gà¹à[> 냤ãKã ëA¡[\ 107 Kã
ë¹ìA¡àƒ¢ "ƒå ëÚï¤à R¡³[J¡ú ëšøàìÎÎ
"[Îƒà ³ÅàKã W¡[Ò 21 Ç¡¹¤ã
[³¹à¤àÒü>à Aå¡gà¹à[>Kã "šå>¤à
ë¹ìA¡àƒ¢ *Òü[¹¤à 190 Kã ëA¡[\
"ƒå =åKàڃå>à ëA¡[\ 192 =àU;šà
R¡³[J¡ú
2004 Kã &ì=X *ìº[´šA¡
ëK³Ît¡à Aå¡gà¹à[>>à ëA¡[\ 190
"ƒå =àU;šà R¡´¬Kã ë¹ìA¡àƒ¢ "ƒå
=³[J¤[>¡ú ³[ÎKã ³³à}ƒà [³¹à¤àÒü
W¡>å > à i¡àìÑH > l¡ü \ ì¤[A¡Êà>ƒà
šà}ì=àA¡šà ëÎ[>Ú๠&[ÎÚà>
ëW¡[´šÚ[Xœà šàìó¢ ¡ àì³X
[>}[t¡\>à šã¤à R¡³[J¡ú ëºàÚ>>à
ìѕi¡W¡t¡à ëA¡[\ 84 ƒà ë>Îì>º
ë¹ìA¡àƒ¢ =åKàÚ[J¡ú ëºàÚ>>à *®¡¹
*º [º®¡t¡à ëA¡[\ 190 =àU;tå¡>à
ë>Îì>º ë¹ìA¡àƒ¢A¡à ³àĤà R¡³[J¡ú
³¹A¡ "[΃à Òü[–ƒÚàKã "³Jv¡û¡à
R¡àÒü ¹ ¤à >å š àKã ëA¡i¡àìKà[¹ƒà
[¹šøì\–i¡ ët¡ï[¹¤à Îà[=Å>à ëA¡[\
77 A¡ã ëÞÒüi¡ ëA¡i¡àìKà[¹ƒà ëA¡[\
336 =àU;tå¡>à [¹*Kã ¤à=¢ ó¡}¤à
R¡³[J¤[>¡ú [¹*ƒà Îà[=Å>à "R¡´¬à
Å[v¡û¡ šåì=àv¡ûå¡>à ë³l¡º ó¡}>¤à
ëÒà;>Kìƒï[¹¡ú
Sd/- O. Priyokumar Singh
Secretary,
All Manipur School Bus Owners Welfare
# 9089336201, Association,Imphal
THE MANIPUR STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
Assembly Road: Imphal
NOTICE
Dated, Imphal, the 27th July, 2016
No. MSCB/111/2016-17/193: Notice is hereby given to all the members of the Manipur State Cooperative Bank Ltd., that a General Body Meeting of the Bank will be held on Tuesday, the 16th
August, 2016 at 11 a.m. at the premises of the Head Office, Assembly Road, Imphal, to transact
the following agenda:NT/B/4,5,6,8 Aug.
GP Women College
1.
2.
3.
4.
Key note address of the Managing Director;
Statement of account for financial year i.e. 2014-15;
Amendment of Bye-law No. 38 & others;
Amendment of Rule No. 3 of Rules for Election of
Members to the Board of Management and
5. Misc.
NT/69279/4,5,6(Aug)
Sd/- Ranjan Yumnam
Managing Director
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
555 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler