close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 5 @ *º [\[¹¤à³
ìњài¢¡Î &ìÎà[ÎìÚÎ> (& ë\ &Î
&), [\[¹¤à³—à [Ŗƒå>à [\[¹¤à³
K®¡>¢ì³–i¡ ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ Kã
ìšÃNàø l¡ü–ƒƒà šåÄà [i¡³ 8 >à Źç¡A¡
Úàƒå>à W¡x[¹¤à 13 Ç¡¤à W¡à–ƒ³
Òü>å}R¡à>¤ã ë³ì³à[¹ìÚº [³[>
ë¤àÒüÎ ("–ƒ¹-13) ó¡åi¡ì¤àº
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à [š ÞàÒü [Î>à
[W¡>[A¡³ ÞàÒü [Τå ëKຠ7-3 ƒà Ú೗
à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡>à
*[¹ìÚì–i¡º Aá¤>à ÒüìW¡º Aá¤,
[ƒì¤à}¤å ëKຠ2-0 ƒà ë=àÒüìJø¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à Aå¡[A¡ &Î [Î
"³Îå} &º &ó¡ [ÎKà ÅàĹ¤à ³tå¡}
"[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡>à &> ÞàÒü [ÎKà
[Å>ìºà> Aá¤A¡à ÅàĹK[>¡ú
15 Ç¡¤à íºÒà* ë³ì³à[¹ìÚº
Î嚹 [ƒ[®¡\> óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 3@ [ƒ[ÊöC¡ ìњài¢¡Î
&ìÎà[ÎìÚÎ> ([ƒ &Î &),
A¡A¡[W¡}>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 24
ƒKã ëÒïƒå>à [ƒ &Î &Kã ìšÃNàø l¡ü–ƒƒà
šåÄà [i¡³ 8 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à
15 Ç¡¤à ëA¡ &Î 'W¡ íºÒà*
ë³ì³à[¹ìÚº Îå š ¹ [ƒ[®¡\>
óå¡i¡ì¤àº [ºK, 2016 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à &Î &
*>à Úå [¤ &Î &¤å ëKຠ3-1 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
&Î & *>à W¡>[J¤à ëKàº[Å}
"ƒå>à &> ë¹àì³Å>à ë³i¡W¡A¡ã 36
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à,
\Ú[A¡ÈÄà 40+2 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à, ÞàìT>š³—à 53 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³Kà W¡>[Ŗƒå>à
šåÄà ëKຠ"׳ W¡>[J¡ú Úå [¤ &Î
&Kã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à "³v¡à
R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå>à ëA¡ 'W¡
ë³ìÎg¹>à W¡>[J¡ú
ë³i¡W¡ "[΃à &Î & *Kã &>
ëÒ´¬à "³Îå} [i¡ 'W¡ Îå[ź A塳à¹
"[>¤å ó¡àl¡ü º ët¡ï¹ç ¡ ¤KンA¡
ì³i¡W¡A¡ã 50 Ç¡¤à "³Îå} 72 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà A¡àƒ¢
"³³³ ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
''Takrk sGvqk'' ‘‘Òü³àƒà A¡;W¡¤à’’
[=ìUà³ ò ì ¤à¹îA¡>¸
ëšàA¡šà ³t¡³ @
íº¤àA¡ìšàA¡šà, ë³¹àKã
8 [> šà>¤à Òü} 1934
íº[Jƒ¤à ³t¡³@ 18¡ú8¡ú2015
>W¡à[Å}K㠚å[X>à íº[¹¤³îJ Òü³à¤å[ƒ
A¡¹´¬à A¡à*ì=àB¡[>, Òü³àKã >t¡´¬àv¡û¡à R¡[ÎÎå
*> ë=àÒü>à ëW¡>-ìW¡à}ƒå>à ÅàÄ[¹ ¡úú
Aå ¡ ³*> [ó¡ì¹àÒü [ Ńà,Òü ³ à ºàA¡šà
R¡àÒü[¹ìÚ ³ã>å}[Å>à =À¤à >t¡³¤àv¡û¡à ëW¡>ìW¡à}ƒå>à ÅàÄ[¹ >å}[Ńà ëÒ Òü³à, ... Òü³àKã
Îå Òü³à, ëšàA—¡ó¡³ Òü³à !
Òü ³ àKã ³ã>å } [Å, >W¡à[Å}>à
[Ò}[º¤³îJ A¡à*¤à R¡³ìºàÒü¡ú
>}Kã ë=ï\ຠ#[¹A¡[Å}>à >W¡à[Å}ƒà
šàUº [š¹´¬ì> ³ìšàA¡ ³ìšàA¡ Jå[ƒ}ƒà
>}Kã >W¡à *Òü\ìK ¡ú
Jå ³ > [=ìUà³Kã
>W¡à->Îå, Òü³å}-³>å}, ³¹ã-³t¡à[Å}
ìt¡¹à íA¡ì=º
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 524/SDC/NBL of 2016
Thounaojam Madhumangol Singh, S/o. (L) Th. Tomba of Utlou
Mayai Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs1) (L) Thounaojam Ibohal Singh, S/o. (L) Th. Tonsana Singh of
Utlou , 2) (L) Thounaojam Kaboklei Devi, W/o. (L) Th. Ibohal
Singh of Utlou.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Dt. 5/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 16-Utlou, Patta No.
92(old) 145 (new) Dag No. 1121 Area 0.64 acre Ingkhol Class
ÒàÚ[¹¤à ëºïó¡³ "³Îå} Ingkhol "[ÎK㠚àjàƒà¹[Å} ³õtå¡ *ÒüìJø ³¹³ "ƒå>à
ÚàÒüó¡à ë=ï[>¤Kã ë=ï¹³ Þåì³> [ºK 2016
šà}ì=àA¡ìJø
&³ [š &Î [Î "³Îå} Òü &Î Úå ³àÚ šàA¡ìJø
Òü´£¡àº, "àKÊ¡ 5 – R¡[΃Kã ëÒïƒå>à t¡à}
21 ó¡à*¤à ¤øà[\ºKã [¹* [ƒ \àî>ì¹àƒà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 31 Ç¡¤à δ¶¹
*[º[´šA¡ ëK³Î 2016 t¡à Òü[@ƒÚàKã
³×; [Å@ƒå>à Źç¡A¡ ÚàKìƒï[¹¤ã ë>à}ìšàA¡
A¡A¡[W¡} JåU}ƒKã ëÒï[J¤ã ëÞ= [ºó¡t¡¹
ÎàÒüìJà³ [³¹à¤àÒü W¡>å "³[ƒ "ìt¡àÙà
ÅàÄì¹àÒü 5 šåÄà Òü³à íº¤àA¡ ³[ošå¹ƒKã
ÅàÄì¹àÒü 6 >à ëK³Î "[΃à ó¡à\¤à
šàìó¡à¢ ì³X šã³à R¡³ƒå>à ³ìJàÚKà º´¬à
šà[¹¤à A¡³[š[i¡t¡¹ šå´v• ¡ûKã ³[ošå¹ Òü³àKã
³šà[¹ ³ì³à³ìºàÒü Jå[ƒ}³A¥¡à ìÒ>¤à
R¡³ƒå>à *[º[´š 볃[ÀÊ¡ "³³³ *Òüƒ>å à
[¹* *[º[´šA¡ ëK³Î 2016 A¡ã 볃º
ëÎì¹ì³à[>Kã ëšà[ƒÚ³ƒà A¡à¤à R¡³ƒå>à
Òü³à íº¤àA¡ ³[ošå¹¤å šõ[=¤ãKã A¡[W¡>
ëA¡àÚà Åã¤à =å}>à R¡à>ì=àÒüÒÀ´¬à R¡³ƒå>à
šàì\} [ó¡¹àº ë=vå¡>à ºà>R¡³ [ó¡¹àº
šàÒüƒ>å à Òü³à íº¤àA¡ ³[ošå¹ =å}Ò>¤à
R¡´>• ¤Kン ë>à}ìšàA¡ A¡A¡[W¡} JåU} "[Τå
ëA¡à>[¤[¹¤à šå´A• ¡šå R¡àA¡šã ëÅ>¤ã[¹¤à
Òü¤ìå ‹ï J³ºà}¤à Òüšà Òü¤ìå R¡à ³ó¡³ƒà [ƒ
¤øàÒüi¡ Ñz๠Úå[>ÚÄà [Å@ƒå>à JU} "[ÎKã
Jågà ëºàÚÄà ÚàÒüó¡à ë=ï[>\¤Kã ë=ï¹³
"³à šà}ì=àìJø¡ú *[º[šÚà> [³¹à¤àÒü
W¡>å>à Òü³à íº¤àA¡ ³[ošå¹ ƒà =å}º¤à
>å[³v¡à [ƒ ¤øàÒüt¡ ʡ๠Úå[>Ú>>à Åã@ƒå>à
Jågà[Å}Kà ìºàÚÄà Òà¹à* t¡Úà´¬à
ëó¡à}ìƒàv¡¡å >û à [ºó¡t¡¹ "[ÎKã R¡A¡Å³ƒà
íº šàì¹} ×v¡¡å >û à "R¡´à¬ ³>àKà ëºàÚÄà
*A¥¡¤à ëų Åà\[¹ "³[ƒ *[º[´šÚà>
"ît¡ *A¡šƒÎå [ƒ ¤øàÒüt¡ ʡ๠Úå[>ÚÄà
Źç¡A¡ Úà\K[> ÒàÚ>à Úå[>Ú> "[ÎKã
ëW¡ì¹àº "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
>àA¡º "³ì¹à³ƒà [¤ ë\ [š
Jå¹àÒü ³@ƒº>à [Å@ƒå>à [¤ ë\ [š
³[ošå¹ šøìƒÅA¡ã ëÊ¡i¡ ëÎìyû¡i¡[¹ &º
Îå[źì‰àKã Jå¹àÒüƒà íº¤à ³Ú賃à
*ìº[´šÚ> 6 "[Î¤å ³ìUàº
*Òü>¤KンA¡ ÚàÒüó¡-ì=ï[> ë=ï¹³
"³Îå šà}ì=àA¡ìJø¡ú Òü[@ƒÚàKã ³×; [Ŗ
ƒå>à º³ƒ³ "[΃Kã Źç¡A¡ Úà[¹¤à
ÅàÄì¹àÒü 6 >à ³ìUຠ*Òüƒ>å à ³àÚ
šàA¡>>¤KンA¡ ÚàÒüó¡ ë=ï[> =¤A¡
ë=ï¹³ "[Î šà}ì=àA¡š[> ÒàÚ>à &>
Îå[źì‰à>à ëó¡à}ìƒàA¡ìJø¡ú R¡[ÎKã ë=ï¹³
"ƒåƒà [¤ ë\ [š Jå¹àÒü ³@ƒºKã
ë³´¬¹[Å}>à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
ƒ[¤ÃÚå =ऺ¤å J>ìJø
Òü´£¡àº, "àKÊ¡ 5 – &º &> "àÒü [š
Òü, Mà[ºÚใà "àKÊ¡ 22 ƒKï 26
ó¡à*¤à šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à [ó¡ó¡à
ëKàº[A¡[š} Òü>ìyàƒC¡[¹ ëA¡à΢t¡à Źç¡A¡
Úà¹ç¡>¤KンA¡ *º Òü[@ƒÚà óå¡i¡ì¤àº
ëó¡ƒì¹ÎÄà ƒ[¤ÃÚå =ऺ 냤ã¤å J>ìJø¡ú
³ÒàA¡ =à "[ÎKã 21 ƒà
Mà[ºÚใà [¹ìšài¢¡ ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ>à
*º ³[ošå¹ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë\>칺 ìÎìyû¡t¡[¹ &º ¹[g;
ë¹àÒü>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
ë³´¬¹[Ś [¹[>l¡ü ët¡ï>¤à J}Ò[À
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 5@ ³[ošå¹ ³àl¡üì–
i¡[>Úà[¹} &–ƒ ìy[A¡}
&ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ &³ [i¡ &) Kã
ë³´¬¹ Jå[ƒ}³A—¡à =à "[ÎKã 6 t¡Kã
15 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ë³´¬¹[Ś
[¹[>l¡ü ët¡ïKƒ¤[>¡ú ëºàÚ>>à
&ìÎà[ÎìÚÎ> "[΃à ë>ï>à ³ã}
W¡>¤ã[>}¤à ³ã*Òü[Å}>à &³ &³ [i¡
&Kã *[ó¡Ît¡Kã ë³´¬¹[Ś ëó¡à³¢
"³³³ ëºï¤ãƒå>à =à[\ÀA¡šà
ÚàK[> ÒàÚ>à ³[ošå ¹ ³àl¡ü ì –
i¡[>Úà[¹} &–ƒ ìy[A¡}
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
*>¢ ¹ [¹
ëÎìyû¡i¡[¹Kã ëW¡ì¹º "³>à ÒàÚ[¹¡ú
Kã NFSA Kà ³¹ã
íº>>à šàl¡üì\g¤à
Langthabal Kendra
ºà[Aá¤à August Kã t¡à} 7-8-2016 Òü}, ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã >å}[=º
šå} 2.00 t¡à¤à ³t¡³ƒà Kendra "[ÎKã April 2016 ƒKã NFSA ºàA¡šƒKã
Act "[΃à Úà*¤à Úà¤à Beneficiaries [Å}Kã *Òü¤à W¡š W¡à¤à ³[Å} CAF
& PD, Dept >à upload ìt¡ï¤ƒà Imphal West District A¡ã *Òü>à "¹à>"×Òü A¡Úà Úà*¤>à ³¹³ *Òüƒ>å à Langthabal Kendra KãÎå April 2016
ƒK㠚ø\à[Å}Kã W¡àA¡=å} ëÚ씂àv¡û¡>à íº[¹¤à "[Î ³¹ã íº>¤à Dept. Kã Side
t¡Kã "¹à>¤à, "ìÅàÒü¤[Å} ëų-Åà[¹îR¡ íW¡¹v¡û¡à ³t¡³ Åà}>à ëÚ>ì=àv¡û¡>à
íº[¹¤à ëW¡}[Å} "[Î ëÚ씂àA¡šà Úà>¤à ³¹ã íº>¤à Dept. Kã Staff [Å}
Úà*>à Kendra "[΃à íº[¹¤à Political Party Kã ³ã×;[Å}, Local
Elected Member [Å}, Local Club [Å}, Meira Paibee [Å}, áày-áà[y
"³[ƒ ³¹ã íº>¤à šå³³— A—¡à Úà*¤à ³ãó¡³ "³à Lilong Chajing Mairenkhong
Leikai Community Hall ƒà [Åg[¹¡ú ÒàÚ[¹¤à ³ãó¡³ "[Îƒà ³¹ã íº>¤à šå³—
³A—¡à Źç¡A¡ Úà[¤>¤à šàl¡ü ëW¡Kã ë=à}ƒà šàl¡üì\g[¹ú
šàl¡üì\g[¹¤à :A. Baneshwor
PRO to MLA, Langthabal A/C
NT/69313/6(Aug)
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 525/SDC/NBL of 2016
Thounaojam Madhumangol Singh, S/o. (L) Th. Tomba of Utlou
Mayai Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs1) (L) Keisham Yaima Singh, S/o. (L) K. Thonglen of Utlou
(Phourel Class), 2) (L) Thounaojam Irabot Singh, S/o. (L) Th.
Tombinu Singh of Utlou (Ingkhol Class).
. . . O.P.Party
N O T I C E
Dt. 5/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 16-Utlou, (1) Patta No.
75(old) 37 (new) Dag No. 1186 Area 0.410 acre Phourel Class
and (2) Patta No. 181 (old) 151 (new) Dag No. 1185 Area
0.180 Acre Ingkhol Class ÒàÚ[¹¤à ëºïó¡³ "³Îå} ÒüìTຠ"[ÎKã
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 5 @ *º ³[ošå¹
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ> ("´£¡à) >à
[Ŗƒå>à ³³à} =àKã 22 ƒKã Jå³>
º´šàA¡ "à[i¢¡[ó¡ìÚº i¡ó¢¡t¡à šåÄà
[i¡³ ³R¡à>à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à
[šø-E¡à[ºó¡àÒüÚ¹ [ºK, 2016 Kã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ìt¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à
ë³i¡W¡[Å}ƒà &³ [š &Î [Î, šå[ºÎ
[i¡³ "³Îå} Òü &Î Úå, ÞàîT ³àÚ
šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
&³ [š &Î [Î>à ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î,
º}=¤àº¤å ëKຠ2-1 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå &³ [š &Î [Î "³Îå}
ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î>à Ú೗à ëW¡ìÀ[g}
*Òü>à ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "³à *Òü[J¡ú
ë³i¡W¡ "ƒåKã 19 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à &³
[š &Î [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã * 뤳줳—
à ³ÒàB¡ã [i¡³ "Òà>¤à ëKຠ&A¡àl¡ü–i¡
Òà}[J¡ú "³ì¹à³ƒà ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã ëÅàxƒå>à íº[¹¤à ëKàº
"ƒå¤å Ò얃àA—¡¤à A¡Äà ëÒà;>¹v¡û¡å >à
ë³i¡W¡A¡ã 21 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à &Î
[¹>àì¹àÒü>à "³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKàº
"ƒå W¡–ƒå>à šàgº ³àÄÒ>[J¡ú [i¡³
"[>³A—¡à ë³i¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à Òàó¡
ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ëKຠ2-1 ƒà
³àÄ>à íº[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåKã "[>Ç¡¤à Òàó¡
³tå¡}ƒà [i¡³ "[>>à ³àÚ šàA—¡¤à
"ìÒ>¤à ëKຠÒàš[W¡Ä¤à &ìi¡A¡
ëÒÄà A¡>[ÅĹA¡[J¡ú "ƒè¤å å ë³i¡W¡A¡ã
56 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã &Î [³¹à>à ë¤àº
[Aà ¡ Ú๠ët¡ï>¤à ëÒà;>¤ƒà
ëÅàÒü¤ƒKã "àl¡ü> ëKຠ"³à &³
[š &Î [Î>à W¡>¤ã[J¡ú ³Jà t¡à>à ÞàÒü
ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã ëKຠÒì–
ƒàA—¡¤à ëÒà;>¹¤Îå R¡³ƒ¤>à &³ [š
&Î [ÎKã ³Jåv¡à ëKຠ2-1 ƒà
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à
R¡[΃Kã "Òà>¤à ìÊi¡ ëºì®¡º
*š> ëW¡á iå¡>¢à쳖i¡ ëÒï¹K[>
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 4@ ³Úà} Òü´£¡àº
ëW¡á Aà ¡ ¤>à ³[ošå ¹ ëW¡á
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà
ÒìÚ} "ÚåA¡ šå} 8 t¡à¤à ³t¡³ƒà
³Úà} Òü´£¡àº ¤\๠(šå\à ³ìÞê¡àš)
ƒà "Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º *š> ëW¡á
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 ëÒï¹K[>¡ú
i¡å>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ëÒïìƒàA¡šKã
ë=ï¹³ƒà "g[º ëW¡à}=à³-&³ [Î
&Î, &[Îìʖi¡ A¡[´¶Ñ•à¹, Òü´£¡àº
ëÞÊ, [i¡ 'W¡ ¹à\ì³àÒà>-šø[Î샖i¡
³Úà} Òü ´ £¡àº ì¤Ã à A¡ A¡}ìNø Î
A¡[´¶[i¡, & [i¡ìA¡>-ìÎà[ÎìÚº
ÞàA¢ ¡ ¹, &º Aå ¡ ìgìÅà¹,
&A¡[\A塸[i¡®¡ ë³´¬¹ ³Úà} Òü´£¡àº
ì¤ÃA¡ A¡}ìNøÎ A¡[´¶[i¡, [i¡ 'W¡
[¤\Ú-šø[Î샖i¡ ³ÚàÒü º´¬ã ìњài¢¡Î
&A¡àƒ[³ "³Îå} l¡à: "àÒü Òü>à*[¤ì҃ *ó¡ [ƒšài¢¡ì³–i¡ *ó¡ [ó¡[\ìA¡º
Òüƒìå A¡Î> "³Îå} ìњài¢¡Î ÎàÒüX,
&³ Úå>à ³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ¡,
ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ "³Îå}è šø[Î샖i¡
*Òü>à Źç¡A¡ ÚàK[>¡ú
BRAINOBRAIN BRAIN
DEVELOPMENT PROGRAMME
ADMISSION OPEN
NT/69200/1,2,3,5,6(Aug)
13 Ç¡¤à Òü>å}R¡à>¤ã ë³ì³à[¹ìÚº
[³[> ë¤àÒüÎ ó¡åi¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡
NT/69217/29(July)
7
Òü´£¡àº, "KÊ 6, 2016 Òü} =Þà>Kã 4 [> šà>¤à, =à}\
eokjOMxg Fyrki
FOR YOUR KIDS OF AGE 5-14 YEARS
CLASS STARTS FROM 7TH AUGUST 2016
FORM AVAILABLE AT BRAINOBRAIN OFFICE SEATS ARELTD.
PLEASE DETAILS CONTACT :
1 BRAINOBRAIN CENTRE TERA SAGOBAND TERA YAMBEM
LEIRAK 8794267803
2 NGANBI EDUCATIONAL CENTRE SEKMAI KOUJENG LEIMA
8794267803/8575857906
3 WANGJING BAZAR 8794354877/9615126084
4 WANGKHEI PUJA LAMPAK 9077378886
5 SINGJAMEI CENTRE 9774987197
IN THE COURT OF SUB-DEPUTY COLLECTOR,
SAGOLMANG - IMPHAL EAST
Mutation Case No. 478/SDC/IE/SLG Dt.3/8/2016
1) Mutum Shantikumar Singh,S/o. (L) M. Pishak singhof
Heingang Makha Leikai, 2) -do- (O) Mema Leima, W/o. (L) M.
Pungoubi Meitei of -do- (.93 acre in western side), 3) -doMani Singh, S/o. (L) M. Pishakof -do-.
. . .Petitioners
-Vrs1) (L) Mutum Pishak S/o. (L) Nilamani of Heingang Makha Leikai,
2) Hirom (o) Angoubi Devi, W/o. Leipakchao of Heingang, 3) do- (N) Nirmala Devi, W/o. Leibakchao of -do-, 4) -do- Somela
D/o. -do- of -do-.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Sagolmang, Dt. 5th Aug, 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà
JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ Òü:Òü: t¡Ò[κ Jåº >}: 13-Thangjam Khunou šàjà >}: 85
šàjàƒà¹[Å}Kã ³[³} A¡AáKà ƒ}A¡à[¹>à ³àKã ³[³}ƒà ÒüìTຠ>à³à šà>[¤ì¹à
Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, ³¹³ "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à (Objection) íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à
>å[³v¡Kã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ëÚ;šã¹¤àÚàK[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà
ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Å ³Jà
W¡xJøK[>ú
šàjàƒà¹[Å} ³õtå¡ *ÒüìJø ³¹³ "ƒå>à šàjàƒà¹[Å}Kã ³[³} A¡AáKà ƒ}A¡à[¹>à
³àKã ³[³}ƒà ÒüìTຠ>à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡
=à¹ìAá, ³¹³ "ƒ>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à
(Objection) íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [>
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ëÚ;šã¹¤àÚàK[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à
ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Å ³Jà W¡xJøK[>ú
("[¹¤à) 163 ("ì>ï¤à) ƒàK >}: 62 ì³ài¡ &[¹Úà 4.30 &A¡¹ W¡à*¤à
ìó¡ïì¹> ìºïó¡³ šàjàƒà¹ ³õt¡å *ÒüìJø ³¹³ "[Î>à ³=B¡ã ëš[i¡Ñ•¹[Å} 3("׳)
"[Î>à ³õtå¡ šàjàƒà¹Kã [³} A¡AáKà ³ìJàÚKã ³[³}ƒà >à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à
l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³ìJàÒü "׳ ³>å}ƒKã ëš[i¡Ñ•¹ >}: 2 >à
&[¹Úà .93 &A¡¹ Kã º³Îå JàÒü¤ƒà ëš[i¡Ñ•¹ 1, 3, "[> >Îå "Úà¤à šã칡ú
"[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à ³õtå¡ šàjàƒà¹Kà ³¹ã íº>¤à A¡>àP¡´¬à ³ã*Òü[Å}>à "àš[t¡
(*¤ì\G>) ët¡ï[>}¤à íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7(t¡ì¹;)
[>Kã ³>å}ƒà l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ºàv¡û¡å >à "Òü¤à ëW¡>à "àš[i¡ (*¤ì\G>) ët¡ï¹¤à
ÚàK[> ³tå¡}ƒà ºàA¡šà"àš[t¡ ëW¡ ëºï\ì¹àÒü, ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà =¤A¡
³Jà W¡x¹K[>¡ú
NT/69308/6(Aug)
NT/69308/6(Aug)
NT/69302/6(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
THANKING MADAM GUNI DEVI
All the words containing in the book ‘‘Chummi’’ Haina Loubibra ? ‘‘Lalli’’
haina Loubibra ? written by well known pysician of stone case, Oja Laishram
Nabakishore of Sagolband Khamnam Leirak, Imphal. And I am thanking Aheibam
ongbi Guni Devi of Heirangoithong Bazar for publishing the 17th edition of this
book. So, please publish for next edition.
Sd/- Chingakham Babu Meetei
NT/61610/6(Aug)
Laikhong Makha Leikai
FkxGvjg/Dr. Kh. Ratankumar Singh ¤å =àK;W¡[¹
³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à =à J¹[>ƒKã ë>à} 뺜¡>à Wå¡[J¤>à ³¹³ *Òüƒ>å à ëJใàA¡ Òü[W¡ºƒKã ëA¡à³ºàìJà} ó¡à*¤Kã º´¬ã
"Úà´¬à A¡àÒüƒå>à ëšìÎg¹ KàØl¡ã[Å} "³[ƒ ³àº šå¤à KàØl¡ã A¡Úà W¡;šƒà Jåìƒà}W¡àƒ¤à íº¹´¬ƒå ³Úà} Òü´£¡àº &ìγ[¤Ã
A¡X[i¡iå¡ìÚ[XKã &³&º& l¡à: ëA¡'W¡ ¹tô¡A塳๠[Î}Ò Minister Edn, & Transport >à ëšàº ëÒàº[Å} ë³>[Å>¤ãƒå>à
šø\àKã "Þà¤à A¡Úà ëA¡àA¡Ò>¤ã칡ú ³ƒåKンA¡ l¡à: ëA¡'W¡ ¹àt¡>Aå¡¡³à¹¤å ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à Ò¹à*¤à ëó¡à}ìƒàA¡W¡¤Kà
ëºàÚ>>à #Å«¹ƒà šö¢=>à ët¡ï\[¹¡ú ³ãÚà³Kã ëÎ¤à ³t¡³ Åà}>à ët¡ï¤ãìJà¡ú #Å«¹>à Minister ¤å ³t¡³ íº¤à [J¤ãv¡û¡à
ë=ï\à>¤ã¤à *Òü[¤ÚåìA¡à¡ú
Sd/- Shamungou
Secretary,
The Soigupat & Laphupat
Reconstruction Committee
NT/69307/6(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
Sd/-Sub-Deputy Collector
Sagolmang, Imphal East
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECT
ORA
TE OF A
YUSH, LAMPHELP
AT
DIRECTORA
ORATE
AYUSH,
LAMPHELPA
PUBLIC NOTICE
Imphal, the 4th Aug, 2016
No. 08/AYUSH/PH/DAS-2016: It is hereby informed to the
general of Manipur that Directorate of AYUSH,Govt. of Manipur
is distributing Homeopathic Medicine Belladonna 200 free of
cost at PHCs, CHCs,CHCs, District Hospitals of the districts,
Urban Health Centre (UHC), Singjamei, Homeopathic
Dispensary, Konjeng Leikai, Imphal West and at Directorate of
AYUSH, Lamphelpat as a preventing support of Japanese
Encephalitis (JE) in the State. Hence, It is appealed to the general
public to collect the medicine from the authorized health centres.
Note: This Directorate does not collaborate with
any local club/NGO etc. for the distribution of Belladonna
200.
Sd/Dr. K. Lokendro Singh
Director AYUSH,
NT/B/6(Aug)
Manipur
GOVERNMENT OF MANIPUR
DEP
ARTMENT OF AGRICUL
TURE
DEPARTMENT
AGRICULTURE
TURE:: MANIPUR
NOTIFICATION
Imphal, the 4th Aug, 2016
No. AGM-III/47-Plg/NAIS/2009(Pt-IV) : In pursuance to the
Ministry of Agriculture Govt. of India letter No. 13017/01/2016Credit-II dt 3/8/2016, it is hereby notified to all concerned that
the cut off date for submission of insurance proposals for
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) in respect of NonLoanee farmers has now been extended upto and including
10th August 2016.
A copy of the letter issued by the Government of india in
this regard is also enclosed as Annexure.
Sd/- Louis Ngasainao
Director of Agriculture:
NT/69290/6(Aug)
Manipur
NT/B/20-19 Agu Alt.
ë³i¡W¡t¡à Òü &Î Úå, ÞàîT>à &> ÞàÒü
[i¡ 'W¡ [Î, *yû¡³ Wå¡ì=A¡šå ëKàº
10-1 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à
šãìJøú
R¡[ÎKã "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡ "ƒå
>àA¡º "³v¡Kã *Òü¤à ë³i¡W¡ "³à
*Òü [ J¡ú ë³i¡W¡ ëÒA¡ ëÒ賈Kã
ëºàÒü¤ó¡à*¤à Òü &Î Úå>à ºàÒü>à
Åàăå>à &> ÞàÒü [i¡ 'W¡ [Τå Òü¹àÒüºàÒü>à A¡ì”|ຠët¡ïƒå>à =³[J¡ú Òü
&Î ÚåKã ³àÚîA¡ƒKã ì³i¡W¡ "ƒåƒà
W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å}
"ƒå "àÒü šøì³Å«[¹>à ë³i¡W¡A¡ã 5
Ç¡¤à, 47 Ç¡¤à, 50 Ç¡¤à, 58
Ç¡¤à, 76 Ç¡¤à "³Îå} 90+2 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà šåÄà ëKຠ6 "³[ƒ [i¡
'W¡ \–ƒà "³Îå} &³ ³–ƒà[A¡[>>à
³=}[Å;>à ë³i¡W¡A¡ã 8 Ç¡¤à "³Îå}
40 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³
W¡>[J "³Îå} ƒ[¤Ãl¡ü ¹[g¤àºà>à
ë³i¡W¡A¡ã 21 Ç¡¤à "³Îå} 68 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³Kà W¡>[Ŗ
ƒå>à Òü &Î ÚåKã "šå>¤à ëKຠ³[Å}
10 Ç¡[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &> ÞàÒü [i¡ 'W¡
[Î>à ëÅàxƒå>à íº[¹¤à ëKàº
"ƒå¤å Ò얃àA—¡¤à A¡Äà ëÒà;>¹v¡û¡å >à
A¡àl¡ü–i¡¹ &ìi¡A¡ "³ƒà ë³i¡W¡A¡ã 83
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à 'W¡ ¹[gt¡à>à ³ÒàB¡ã
[i¡³Kã "³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå
W¡>[J¡ú "ƒå¤å ³Jà t¡à>à "ìÒ>¤à
ëKຠW¡Ä¤à A¡Äà ëÒà;>¹¤Îå ³àÚ
šàA¡šà R¡³[Jƒ¤>à Òü &Î ÚåKã
³Jåv¡à ëKຠ10-1 ƒà Ú೗à W¡à*>à
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ³=}Kã ë³i¡W¡
=à "[ÎKã 7 t¡à "Òà>¤à Nøàl¡ü–ƒKã
>å}[=º šå} 1.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà
[yû¡šÅà, >à*ì¹³ì=à} "³Îå} &>
ÞàÒü [i¡ 'W¡ [Î "³[ƒ "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü–
ƒKã >å } [=º šå } 3.30 t¡à¤à
³t¡³ƒà ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î, º}=¤àº
"³Îå} Òü &Î Úå, ÞàîT [i¡³ "[>>à
ÅàÄK[>¡ú
Office of the
MOIRANG PRIMARY CO-OPERATIVE
MARKETING SOCIETY LTD.
N O T I C E
Dated, Moirang 23rd July, 2016
Notice is hereby given to all the members of the Moirang
Primary Co-operative Marketing Society Ltd. that the General
Body Meeting of the Society will be held on Monday the 8th
August, 2016 at 1.00 p.m. at the premises of the Society,
Moirang to transact the following agenda:
Agenda:-(1) Report of the Chairman, (2) Statement of
Account for the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16, (3)
Extension of Manager's service period, (4) Incresing of
member's share, (5) Amendment of Societies Bye-law, (6)
Election of New Board of Director Member, (7) Misc.
Sd/- S. Joy singh
NT/69304/6(Aug)
Manager
GOVERNMENT OF MANIPUR
OFFICE OF THE DC/DIST
TOR
DC/DIST.. PROGRAMME COORDINA
COORDINAT
(MG-NREGA)/THOUBAL
NOTICE
Thoubal, the 5th Aug, 2016
No.MGNREGA/1/PRI/Trg/20914-15: It is hereby informed to all
the ward members of the Gram Panchayats of Thoubal and
Kakching C.D. Blocks that this office is organising a 3(three)
days training programme at the Election Counting Hall located
inside the office complex of Deputy Commissioner, Thoubal in
connection with the ‘‘Implementation of MG-NREGA’’.
1. Thoubal C.D. Block = 10 to 12th Aug. 2016
2. Kakching C.D. Block = 17 to 19th Aug. 2016.
All concerned members of the Gram Panchayats of Thoubal
and Kakching C.D. Blocks are hereby requested to attend the
training programme at 10.30 a.m. sharp daily without fail.
Sd/- T. Ranjit Singh
DC/Dist. Programme Coordinator
NT/69312/6(Aug)
(MGNREGA)/Thoubal
‘‘AIM CLUB’’
BUMPER HOUSIE DRAW
Ç¡A¡ìÅàÒü ëÅàÒüƒ>à AIM Club Bumper Housie Draw ÅàÄ\¹K[>¡ú
Ticket šàÚ¤ã[J¤à Òü[W¡º Òü>à*[Å}>à ³t¡³ W¡à>à ëº}¤ã¹v¡û¡å >à Housie "[Τå
³šå} ó¡àÒ>¤ãÚå¡ú
Ticket
Rs. 5000/
-
Ticket Rs.
AIM CLUB
5000/MEGA BUMPER HOUSIE
In Aid of
Participating the 11th Manipur State Leaque 2016-17
2nd housefull
Royal Enfield 350
First housefull i-20 active
On Sunday the 7th Aug,
2016 at 5.30 p.m
3rd housefull Vespa
Star
Star,, Quick five & All
lines are TVS Jupiter
Contact : 8414047535
8730066210 / 9402405774
Venue : AIM Club,Khabam Lamkhai
NT/69291/5,6(Aug)
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
1
Taille du fichier
706 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler