close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Argesis. Studii şi comunicări

IntégréTéléchargement
SUMAR
Pag.
3
I. TODOR. Cuvînt înainte .
ISTORIE
N. MATEESCU. Descoperiri
şi cercetări
arheologice în
Argeş
.
7
I. NANIA. Aria culturii de prund în România .
17
Argeş
23
al întregului neam geto-dac .
33
AL. VULPE, EUG. POPESCU. Date lilOi privind grupul Ferigile în
R. VULPE. Getul Burebista,
conducător
EUG. POPESCU. O nouă descoperire de „tip Alexandria" în
de la Bălăneşti .
EM.
aşezarea
~
~
POPESCU. EUG. POPESCU. Castrul roman Jidava-Cîmpulung
(observaţii preliminare) .
67
GH. BICHIR. EUG. POPESCU. Cercetările arheologice de la Mătăsaru
şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale a dacilor liberi
81
M. BUTOI. Un tezaur de monede şi obiecte de
VII-iea descoperit în corn. Priseaca-Slatina .
97
A
SACERDOŢEANU.
Româneşti
Argeş
-
cea
mai
veche
podoabă
din sec. al
reşedinţă
a
Ţării
105
.
N. CONSTANTINESCU. Cercetarea
din Argeş, 1967 .
arheologică
de la Curtea
domnească
C. _DUMITRESCU, F. DUMITRESCU. Lupta ţărănimii împotriva exploatării feudale fo judeţele Argeş şi Vîlcea în sec. al XVI-iea
şi al XVII-lea .
FL.
Un izvor narativ extern, privind mişcarea revoluţionară
de T. Vladimirescu, puţin cunoscut, necercetat critic şi
nefolosit pînă azi : lucrarea englezului Edward Blaquieres, din
anul 1825 .
123
139
MIRŢU.
condusă
http://cimec.ro
151
ŞTIINŢELE
NATURII
Pag.
L.
APOSTOL, R. STANCU. Resturi de
(Nesti). descoperite în jud. Argeş
Archidiskodon
AL. BERA. Stabilirea întinderii Ponţianului între
meridionalis
163
rîurile Bratia şi
Argeşel
177
I. TODOR, A RICHIŢEANU, ŞT. SARARU, B. DRAGHICI. Contribuţie
la cunoaşterea micromicetelor din municipiul Piteşti şi împre-
jurimile sale
191
R. STANCU. Contribuţii privind influenţa acizilor organici asupra intensităţii
fotosintezei
201
M. MATIF.Ş. Cercetări biometrice, morfologice şi sistematice cu privire
la populaţia de Lanius excubitor L. din Republica Socialistă
România
213
P. NEACŞU. Contribuţii la cunoaşterea faunei de Itonididae (DipteraNamatocera) din judeţul Argeş .
227
http://cimec.ro
SOMMAIRE
PagcI. TODOR. Preface
3
HISTOIRE
N. MATEESCU. Decouverts et recherches archeologiques en le departcment d'Argeş
7
I. NANI A. L'aire de la civilisation de gravier en Roumanie
1i
AL. VULPE, EUG. POPESCU. Nouvelles donnees concernant le groupe
„Ferigile" dans le departement d'Argeş .
23
R. VULPE. Le gete Burebista, chef de la population geto-dace tout
entiere
33
EUG. POPESCU. Une nouvelle decouverte de „type Alexandria" dans
l'etablissement de Bălăneşti .
57
EM. POPESCU, EUG. POPESCU. Le Castrum romain de Jidava-Cîmpulung (observations preliminaircs)
67
GH. BICHIR, EUG. POPESCU. Les recherches archeologique de Mă­
tăsaru et leur contribution a la connaissance de la civilisation
materielle des Daces libres
81
M. BUTOI. Un tresor de monnaies et de parures du vne siede decouvert au village de Priseaca, departement de !'Olt .
97
A.
SACERDOŢEANU. Argeş
-
la plus ancienne residence de la Valachie
N. CONSTANTINESCU. Recherches archeologiques de Curtea de
1967
105
Argeş,
123
C. DUMITRESCU, F. DUMITRESCU. La lutte de la paysannerie contre
l'exploitation feodale dans le departement d'Argeş et de Vîlcea
aux XVI• et XVII• siecles .
13~
FL. MIRŢU. Une source narrative etrangere peu connue, concernant
le mouvement revolutionnaire dirige par Tudor Vladimirescu,
non etudiee de point de vue critique, et inutilisee jusqu' aujourd'hui : l'ouvrage de l'anglais Edward Blaquieres, de 1825
151
http://cimec.ro
LES SCIENCES
NATURELLES
Page
L. APOSTOL, R. STANCU. Des fragments d'Archidiskodon meridionalis
(Nesti) decouverts dans le departement d' Argeş .
163
AL. BERA. La determination de l'etendue du Pontien dans la region
situee entre Ies rivieres Bratia et Argeşel .
177
I. TODOR. A. RICHIŢEANU. ŞT. SARARU, B. DRAGHICI. C:ontribution
a la connaissance des micromyc:etes de la viile de
ses environs
Piteşti
et de
191
R. STANCU. Contributions conc;ernant l'influence des acides organiques
sur l'intensite de la photosynthese .
M. MATIEŞ. Recherc:hes biometriques, morpholo&iques et systematiques
concernant la population de f,anius excubitor L. ele Roumanie
P.
201
213
NEACŞU.
Contributions â la eonnaissance de la faune des Itonididae
(Diptera-Namatocera) dans le departement d'Argeş .
http://cimec.ro
227
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
775 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler