close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

005 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1889/005
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1889/005
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
18 juli 2016
18 juillet 2016
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
houdende diverse bepalingen
inzake mobiliteit
portant des dispositions diverses
en matière de mobilité
VERSLAG VAN DE TWEEDE LEZING
RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE
NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER
EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN
UITGEBRACHT DOOR
MEVROUW Gwenaëlle GROVONIUS
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS
ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
PAR
MME Gwenaëlle GROVONIUS
INHOUD
Blz.
I.
Inleiding door de heer François BELLOT, minister
van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen .............3
II. Algemene bespreking....................................................3
III. Stemmingen ..................................................................4
Zie:
SOMMAIRE
Pages
I.
Introduction de M. François BELLOT, ministre de
la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
nationale des Chemins de Fer belges...........................3
II. Discussion générale .....................................................3
III. Votes ..............................................................................4
Voir:
Doc 54 1889/ (2015/2016):
Doc 54 1889/ (2015/2016):
001: Wetsontwerp.
002: Amendementen.
003: Verslag in eerste lezing.
004: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
001: Projet de loi.
002: Amendements.
003: Rapport en première lecture.
004: Articles adoptés en première lecture.
4663
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
1889/005
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: Karine Lalieux
A. — Vaste leden / Titulaires:
B. — Plaatsvervangers / Suppléants:
N-VA
An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp,
Bert Wollants
Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir, Eric Massin, Daniel Senesael
Sybille de Coster-Bauchau, David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Philippe
Pivin
Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer
Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput
Karin Temmerman, Alain Top
Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre
Benoît Lutgen, Vanessa Matz
PS
MR
Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery,
Wouter Raskin
Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux
Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
Jef Van den Bergh, Veli Yüksel
Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen
David Geerts
Marcel Cheron
Isabelle Poncelet
C. — Niet-stemgerechtigd lid / Membre sans voix délibérative:
VB
Jan Penris
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Abréviations dans la numérotation des publications:
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
DOC 54 0000/000:
e
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1889/005
3
DAMES EN HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Uw commissie heeft dit wetsontwerp in tweede lezing,
met toepassing van artikel 83 van het kamerreglement,
besproken tijdens haar vergadering van 15 juli 2016.
En application de l’article 83 du règlement de la
Chambre, votre commission a examiné ce projet de
loi en deuxième lecture au cours de sa réunion du
15 juillet 2016.
I. — INLEIDING DOOR DE HEER FRANÇOIS
BELLOT, MINISTER VAN MOBILITEIT,
BELAST MET BELGOCONTROL EN DE
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN
I. — INTRODUCTION DE M. FRANÇOIS
BELLOT, MINISTRE DE LA MOBILITÉ, CHARGÉ
DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIÉTÉ
NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
De nota van de juridische dienst van 11 juli 2016
bevatte een aantal wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen. Een aantal werd door de minister
aanvaard aangezien ze geen amendement inhielden.
La note du service juridique du 11 juillet 2016 contenait une série de corrections d’ordre légistique et linguistique. Certaines ont été acceptées par le ministre, dans
la mesure où elles n’impliquaient pas un amendement.
II. — ALGEMENE BESPREKING
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE
Mevrouw Gwenaëlle Grovonius (PS) wenst een precisering aangaande de comités voor dewelke sociale
verkiezingen zullen worden gehouden. Worden alleen
de vijf regionale paritaire commissies bedoeld?
Mme Gwenaëlle Grovonius (PS) souhaite une précision concernant les comités pour lesquels des élections
sociales seront organisées. S’agit-il uniquement des
cinq commissions paritaires régionales?
De minister antwoordt dat de sociale verkiezingen
betrekking hebben op de vijf regionale paritaire commissies (zie artikel 18) en op bepaalde organen die bevoegd
zijn inzake preventie en bescherming op het werk:
Le ministre répond que des élections sociales sont
prévues pour les cinq commissions paritaires régionales (voir article 18) et certains organes chargés de
la prévention et de la protection au travail, c’est-à-dire:
— de twee bedrijfscomités voor preventie en bescherming op het werk (één voor Infrabel en één voor
de NMBS) (zie artikel 24);
— les deux comités d’entreprise (un pour Infrabel et
un pour la SNCB) pour la prévention et la protection au
travail (voir article 24);
— de diverse (lokale) comités voor preventie en
bescherming op het werk in elk bedrijf (zie artikel 25);
— les divers comités (locaux) pour la prévention et
la protection au travail qui existent au sein de chaque
entreprise (voir article 25).
Er zullen daarentegen geen sociale verkiezingen zijn
voor het Nationaal Comité voor preventie en bescherming op het werk, dat boven beide bedrijfscomités
functioneert; het gaat hier om een comité op hetzelfde
niveau als het Nationaal Paritair Comité, waarvoor er
evenmin sociale verkiezingen zullen zijn.
Par contre, en ce qui concerne la Commission nationale pour la prévention et la protection au travail qui
fonctionne au-dessus des deux entreprises, il n’y aura
pas d’élections sociales (il s’agit ici d’une commission
au même niveau que la Commission paritaire nationale, pour laquelle il n’y aura pas non plus d’élections
sociales).
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
1889/005
III. — STEMMINGEN
III. — VOTES
Artikelen 1 tot 7
Articles 1er à 7
Deze artikelen worden zonder verdere bespreking
achtereenvolgens eenparig aangenomen.
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et
sont adoptés successivement à l’unanimité.
Art. 8
Art. 8
Dit artikel wordt zonder verdere bespreking aangenomen met 9 stemmen en 1 onthouding.
Cet article ne donne lieu à aucune observation et est
adopté par 9 voix et une abstention.
Art. 9 tot 26
Art. 9 à 26
Deze artikelen worden zonder verdere bespreking
achtereenvolgens aangenomen met 9 tegen 1 stem.
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation
et sont adoptés successivement par 9 voix contre une.
Het gehele wetsontwerp wordt, mits enkele wetgevingstechische verbeteringen aangenomen met 9 tegen
1 stem.
L’ensemble du projet de loi est adopté, moyennant
quelques corrections techniques et légistiques, par
9 voix contre une.
De rapporteur,
De voorzitter,
La rapporteuse,
La présidente,
Gwenaëlle GROVONIUS
Karine LALIEUX
Gwenaëlle GROVONIUS
Karine LALIEUX
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
482 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler