close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Òü´£¡àº, "àKÊ 13, 2016, =à}\
eokjOMxg Fyrki
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü[–ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³ A¡à>àƒàKã ³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤ƒà ë‰à W¡;ìJø, Îà[>Úà [³¹\à, ë¹àÒà> ë¤àšà>à E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø
>åšãKã [i¡³>à Úå &Î & Kã ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}ìº
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 12@ Òü[–
ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³ A¡>àƒàKã
³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤ƒà 2-2 ƒà ì‰à
W¡;[J¤Kà ëºàÚ>>à šåº [¤ Kã
ë³i¡W¡t¡à 3Ç¡¤à ³ó¡³ t¡à[J¤Kà
ëºàÚ>>à E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>ºKンv¡û¡à
E¡à[ºó¡àÒü *ÒüìJø¡ú
"àA¡Å[ƒš [Î}Ò "³[ƒ ¹³à[–ƒš
[Î}Ò>à Òü[–ƒÚàKã ëKຠìÑH๠ët¡ï[J
"ƒå¤å ³ƒå>à ³àÚ šàA—¡¤Kã ³[t¡A¡ W¡à¤à
"ƒå[ƒ *Òü[J샡ú Òü[–ƒÚà>à šåº [¤ Kã
ë³i¡W¡ "[Î ëšàÒü–i¡ 7 ó¡}ƒå>à 3Ç¡¤à
³ó¡³ t¡àìJø¡ú ³¹A¡ "[΃à "ì\¢[–
i¡>à>à "ڹ캖ƒKã ³àìÚàv¡û ¡ à
ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü–i¡ 5 ó¡}ƒå>à 4Ç¡¤à
³ó¡³ t¡à[¹¡ú
Òü [ –ƒÚà>à ë³i¡W¡ "ƒå
ëÒïK;ºA¡šà ³t¡³ƒà ëKຠW¡>¤à
Úà¤à t¡àgà A¡Úà "³à ó¡}[J¡ú "ƒå¤å
=¤A¡ *Òü>à šà}ì=àA¡š[ƒ R¡³[J샡ú
A¡à>àƒàKã [ƒìó¡XA¡ã ³àÒüîA¡ƒKã
"A¡>¤à "[=}¤à šã[J¡ú ³ìJàÚKã
ëKàº[A¡š¹ *Òü[¹¤à ëƒ[¤ƒ A¡àt¢¡¹>à
ëKຠW¡>¤à 3 Ú೗à [>}[=\>à ëή¡
ët¡ï[J¡ú A¡à>àƒàKã ³àÒüîA¡ƒKã t塚¹>à
W¡>[J¤à ëKຠ2 "ƒå > à ì‰à
W¡;[J¤[>¡ú
>àA¡º "³ì¹à³ƒà >å šãKã
ë³l¡º ó¡}ºA¡Jø¤à Aå¡ì¤¹ Ò¹à* t¡Ú೗à *A¡ìJø
Òü´£¡àº, "àKÊ¡ 12@ Òü–i¡¹ì>Îì>º
Þàìƒà ëó¡ƒì¹Î>,Òü[–ƒÚà>à [Ŗƒå>à
"àKÊ 6 "³Îå} 7 t¡à P¡\¹ài¡A¡ã
®¡àìƒàƒà¹àƒà íº¤à A¡àì¹[º¤KA¡ã
Ît¡¸à³ [Å®¡³ Ζƒ¹³ & [Î ¤S¡¸i¡
ëÒàºƒà šà}ì=àA¡[J¤à "Òà>¤à
Þàìƒà Òü[–ƒÚà> ë>Îì>º A¡à¹à[i¡
ëW¡[´šÚ[Xš 2016 t¡à A塳ìt¡ Òü쮡–
i¡A¡ã ëÎ[>Ú๠*š> ëA¡i¡àìKà[¹ƒà
ë¤øàg ë³l¡º ó¡}ºA¡Jø¤à íÒì¹àA¡ íºA¡àÒüKã ³ãÚà³ "³[ƒ ëóø¡–ƒ Òü> >ãƒ
šài¢¡ iå¡ ƒKã [>}ì=ï\³ Aå¡ì¤¹>à ëÎàÎàÒü[i¡ (ó¡àÒü> ëÎàÎàÒü[i¡) Kà
ë³l¡º ó¡}ºv¡û å ¡ >à ÒÀA¡šƒà Jå;ų—ƒ>å à Ò¹à* t¡Ú೗à *A¡ìJø¡ú
¹ê¡š³Òº [=ìÚi¡¹
‘‘¤ã¹ [i¡ìA¡–ƒø[\;’’
t¡à} 13¡ú8¡ú2016 Òü}
234 Ç¡¤à ëÅà
"ÚåA¡ šå} 10
235 Ç¡¤à ëÅà
>å}[=º šå} 5.30
NT/69382/12,13(Aug)
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION,CHURACHANDPUR, MANIPUR
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 12@ Òü[–
ƒÚàKã [³G ƒ¤º ìšÃÚ๠*Òü[¹¤à
Î[>Úà [³¹\à "³[ƒ ë¹àÒà>
ë¤àšà>à>à "ìÊö[ºÚàKã Îà³ ìÊàι
"³[ƒ ë\à>à=> šã¹Îšå ìÊö i ¡
ëÎi¡t¡à ³àÚ[=¤à šãƒå>à ëšà[\[i¡®¡
*Òü¤à ³*}ƒà ëA¡ì´šÒü> W¡}[Å[À¡ú
Òü [ –ƒÚàKã \å ¹ à "[Î>à
"ìÊö [ ºÚàKã *ìšàì>–i¡A¡ã
³àÒüîA¡ƒKã Ú೗à A¡Äà ëW¡ìºg
ët¡ïƒå>à ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåKã ó¡àÊ¢
ëÎi¡ "ƒå 7-5, 6-4 ƒà šå} 1 [³[>i¡
13 W塚—à ÅàĹ¤à ³tå¡}ƒà ³àÚ šàA¡šà
R¡³[J¡ú ëºàÚ>>à *ìº[´šA¡
ëi¡[ÄÎÎ ëΔz¹ƒà E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>ºKã
³ó¡³ "³à ¤åA¡ ët¡ï¤à R¡³ìJø¡ú
Î[>Úà "³[ƒ 뮡àšà>à>à ¤õ[i¡Å
A¡´¬àÒüì>Î> *Òü[¹¤à &[–ƒ ³åì¹
"³[ƒ [҃¹ ÞàƒÎ>>à
ëÎ[³ó¡àÒü ì >º W¡}>¤Kンv¡û ¡ à
ÅàĹK[>¡ú
[i¡³ "[> "[Î>à *š[>} ìÊ\ƒà
"A¡>¤à
³*}ƒà º´¬ à ët¡ïƒå > à
R¡
[
Î
ÅàÄ[J¤à
ë³i¡
W
¡
"[΃à
Òü
[
–
A¡à}ºåœ>à Úå>àÒüìi¡ƒ ìÊi¡Î *ó¡
"ì³[¹A¡à>à Òü[–ƒÚàKã [i¡³¤å 3-0 ƒà ƒÚà>à ³àÚ[=¤à ó¡}[J¤Kà ëºàÚ>>à ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü–i¡ "³>à "³¤å A¡Úà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú [i¡³ "[Î>à Úå &Î A¡ã J«àÒüƒKã ³Jà =}¤ƒà íº[¹¤à [i¡³ 2 Kã
³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}[J¤à "[Î =à¹Kà ³>å}ƒà "³à *Òü[¹¡ú "ìt¡àÙà [i¡³
ÅàĹA¡[J¤à ë³i¡W¡[Å} =}>-=}>>à "ƒå>à \šà>[>¡ú šåº [¤ ƒà [i¡³ 6 >à
3ºA¡ Ç¡¤à *Òü>à ³àÚ[=¤à >}[ºà¡ú ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ 4 ƒà ëšàÒü–i¡ "³JA¡ [¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 12@ Òü[–
Òü} 1980 ƒKã ³t¡³ƒKã ëÒï¹Kà ó¡}ºKà ³Jà =}¤ƒà íº¤>à *Òü¤>à ƒÚàKã "t¡à>å ƒàÎ ëA¡à[¹ÚàKã [º
>åšãKã ëÒà[A¡ "[Î [¹* *ìº[´šGt¡à E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}¤Kã "Åàƒà [ó¡®¡³ ëW¡> Úå> Kã ³Jå;t¡à 6-4 [¹*
ëÅàA—¡à íºìJø¡ú
"Òà>¤à *Òü>à Źç¡A¡ Úà[J¤[>¡ú
*ìº[´šGA¡ã [šøE¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º
ë³i¡W¡t¡à íºìÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à
RIO OLYMPICS MEDAL STANDINGS
"àW¢¡[¹ A¡[´š[i¡Î> ëºàÚ[Å>ìJø¡ú
Country
Gold Silver Bronze Total
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "àW¢ ¡ [¹
1. United States
16
12
11
39
A¡[´š[i¡Î> "ƒå ë>à} Ú೗à A¡Äà
2. China
11
8
12
31
t¡à[J¤Kà ëºàÚ>>à ë³i¡W¡ "ƒå
3. Japan
7
2
13
22
5Ç¡¤à "³[ƒ ó¡àÒü ì >º ëÎi¡
4. Great Britain
6
6
6
18
ó¡à*¤ƒà Ú೗à Aõ¡ Aõ¡ ÒüÄ>à W¡;[J¡ú ëÎi¡
5. Australia
5
5
6
16
3 Kã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒ[ƒ ƒàÎ "³[ƒ
6. South Korea
5
3
4
12
[º "[> "[Î>à 3-3 ƒà t¡àÒü t¡à[J¡ú
7. Germany
5
3
1
9
4Ç¡¤à ëÎi¡ "ƒåƒ[ƒ ëA¡à[¹ÚàKã ÞàÁ¢¡
8. Hungary
5
1
1
7
>´¬¹ 8 *Òü[¹¤à [º ëW¡} Úå>>à 289. Russia
4
8
8
20
27 ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú 5Ç¡¤à ëÎi¡t¡>à
10. Italy
3
6
4
13
28-28 t¡à íº¹¤à ³tå¡}ƒà ëšàÒü–i¡
India
0
0
0
0
2 ó¡}[J¤à ëA¡à[¹Úà>à ³àÚ šàA—¡¤Kã
º´¬ã *Òü[J¡ú
ë=àÒü>à ëÒă¤ãƒà Aõ¡ Aõ¡ ÒüÄ>à W¡;[J¡ú
Î[>Úà "³[ƒ 뮡àšà>à 9Ç¡¤à
ëK³ƒà *ìšàì>–i¡A¡ã Îàó¡t¡à ë¤øA¡
šãƒå > à 5-4 ƒà [ºƒ ët¡ï[J¡ú
"ìÊö[ºÚà> "[Î>à [>}[=\>à
ÅàÄJ;ºv¡û¡å >à ³=}Kã ëK³ "ƒåƒà
ë¤àšà>àKã Îàó¡ ë¤ø[A¡} šãƒå>à 5-5
ìÑH๠ët¡ïƒå>à ëºì®¡º "³ƒà íº[J¡ú
Òü[–ƒÚà>à ìÊàW¡¹Kã Îàó¡ ë¤ø[A¡}
ët¡ïƒå>à &ƒ®¡àì–i¡\ ó¡}[J¡ú ³=}Kã
ëK³Ît¡à ìÊàι "³[ƒ šã¹Î>à
"A¡>¤à "[=}¤à šãƒå>à ë³i¡W¡ "ƒå
ÅàÄ[J¡ú Òü[–ƒÚà> "[Î>à "ìt¡àÙà
Îà[®¢¡Î ë¤øA¡ "³à >³ƒå>à šã¹Kà
ó¡àÊ¢ ëÎi¡ "ƒå [³[>i¡ 36 t¡à ³àÚ
šàA¡šà R¡[J¡ú ³[ÎKã ³tå ¡ }
t¡à¹A¡šƒà ëÎi¡ ëšàÒü–i¡ 3 ëÎ[®¡}
ët¡ï¤à R¡³[J¡ú ìÎìA¡–ƒ ëÎi¡ "ƒåÎå
š}ìÒ> ëÒă¤ãƒà "A¡>¤à ³*}ƒà
ÅàÄ[J¡ú ë¤àšà>àKã Îàó¡ "ƒå
ÒàÚìƒàv¡û¡å >à W¡;[J¤à *Òü¤>à [ƒÚå\
3 ºA¡ t¡à[J¡ú "ƒå¤å ë¤àšà>àKã Å[v¡û¡
íº¹¤à Îà[®¢¡Î "ƒå>à ³ÒàB¡ã ë¹ÎA塸
ët¡ï¹ƒå>à *ìA¡\> 3 ƒà Îàó¡ 1-1
ƒà šàl¡üJ³å šã[J¡ú Òü[–ƒÚà> "[Î>à
ëšø à ìÎ[ƒ} "ƒå "=å ¤ à ³t¡³ƒà
A¡ì”| à º ët¡ïƒå > à ÅàĹA¡[J¡ú
šã¹Î>à ƒ¤º ó¡àl¡üÂi¡ ët¡ï[J¤à
"ƒå > à ³¹³ *Òü ¹ Kà ³ìJàÚ¤å
Îà[®¢¡Î ë¤øA¡ "³à ó¡}Җƒå>à 3-2 ƒà
[ºƒ ët¡ï[J¡ú ³=}Kã ëK³ƒà
뮡àšà>à>à ƒ¤º ó¡àl¡ü  i¡t¡à
ëÒï¹A¡[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà
³ÒàB¡ã Îà[®¢¡ÎA¡ã [ó¡®¡³ ëÒÄà
A¡>ìÎà[ºìƒi¡ *ÒüҖƒå>à Òü[–ƒÚà>
"[Î>à [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú
"ìÊö[ºÚà>à ë³i¡W¡ "ƒå ÅàĤà
ëÒï¹A¡[J¤à ³t¡³ƒà "ìÅàÚ¤à A¡Úà
"³à ët¡ï¹A¡[J¤Kà ëºàÚ>>à ëÒï\
A¡Úà¹v¡û ¡ à ºàÚ>à ëšàÒü – i¡
šãì=àA¡[J¡ú ëÎìA¡–ƒ ëÎi¡t¡à
³ìJàÚ>à ƒ¤º ó¡àl¡üÂi¡ 5 ët¡ï[J¡ú
"ƒå¤å ó¡àÊ¢ ëÎi¡t¡[ƒ ó¡àl¡üÂi¡ "³v¡à
ët¡ï[Jìƒ ÒàÚ[¹¡ú
"t¡à>å ƒàÎ íºìÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[–ƒÚà> "àW¢¡[¹Kã ëA¡ì´šÒü> ëºàÒü[Å>ìJø
rKk \licjg/ƒÅà ëÚ}\[¹
ÒüW¡àK㠚A—¡¤à [Å>ó¡³, ³îÒKã º´¬ã, º³ƒà ºàÒü[¹A¡ t¡´¬à, =¤A¡, A¡¹¤à¹,
ëź-=å³, ³¹ç¡š, ëÚA—¡¤à, Úå´¬àº, Úå³, ÒüìTàº, ëƒàA¡à>, ëÒàìi¡º, šA—¡¤à
ºà[B¡ìÊà>, ÒA¡W¡à} ">à-"ìÚA¡, ƒÅà-ºà}ó¡³ \–µ Aå¡k¡ã "³[ƒ Jå¤àA¡ ³[ڃKã
ÎàÒü[–i¡[ó¡A¡ *Òü¤à ³*}ƒà A塚=>à ëÚ}\[¹¡ú ³àR¡ì\ï>>à ëÚ}ì=àA¡š>à tå¡R¡Kã
ÚàÒüó¡¤[>ú
NT/69389/13(Aug)
Sd/- JM. Dr. Ph. Rajendra
Nongmeibung Wangkheirakpam
Leikai, Anand Academy Road
Imphal. Mobile No. 8575657417
³ÒàB¡ã "Òà>¤à *ìº[´šA¡
ëK³Ît¡à "t¡à>å ƒàÎ>à Ú೗à A¡Äà
Åàăå>à "ìW¡ï¤à ëšàÒü–i¡[Å} ëºï¤à
R¡³[J¡ú ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ³ÅàKã W¡[Ò
24 Ç¡¹¤ã "t¡à>å ƒàÎ
jlcgKfkj fycjxeg/Register ìt¡ï¹K[>
‘‘ Youth Development Organisation ’’ Phouden Maning Leikai
Society Act. A¡ã ³Jàƒà "=å¤à ³t¡³ƒà Register ìt¡ï\¹K[>¡ú A¡>àKå´¬[Å}>à
ëÚ;šã[>}¤à "³[ƒ Suggestion šã[¤[>}¤à ¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à
ëó¡à}¤ƒKã >å[³; 5 (³R¡à) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ëÚ;šãìÒï¤à "³[ƒ Suggestion
šã¹¤à ÚàK[>¡ú šã\[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëºï\ì¹àÒü ú
NT/B /13(Aug)
Sd/- S.M. Somsid Ali
Secretary,
Youth Dev. Organisation
Phouden Maning Leikai
ëA¡àºA¡ài¡àƒKã[>¡ú ³ÒàA—¡à [>}[=\>à
šàìó¢¡àì³X šãƒå>à ë³i¡W¡ "ƒå ÅàÄ[J¡ú
ëÎìA¡–ƒ ëÎi¡t¡[ƒ ³ÒàA—¡à ëi¡> 10
A¡àœå>à 30-28 t¡à ³àÚ šàA¡[J¡ú
ƒàÎ>à ë¹[S¡} ¹àl¡ü–ƒƒà ëA¡[¹Ú๠ë¤Ê
ìÑH๠*Òü>à 683 ìÑH๠ët¡ïƒå>à
5Ç¡¤à ³ó¡³ t¡à[J¡ú ³ÒàA—¡à ë>šàºKã
[\;¤àÒàƒå¹ ³åA¡t¡à>¤å 6-0 ƒà "³[ƒ
A塸¤àKã &얃øÎ ëšì¹\¤å 6-4 ƒà
³àÚ šàv¡ûå¡>à [šø E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º
W¡}ºA¡[J¤[>¡ú "ƒå³*Òü>³A¡ [º ëW¡}
Úå>>à ë¹[S¡} ¹àl¡ü–ƒƒà 676 ìÑHà¹
ët¡ïƒå>à 12Ç¡¤à ³ó¡³ƒà t¡à[J¡ú
ëA¡à[¹Úà>Kã ëA¡[¹Úใà J«àÒüƒKã
ó¡¤à *Òü>à 693 ìÑH๠ët¡ï[J¡ú ³ÒàA—¡à
[¹* *ìº[´šG 2016 "[΃à
ÒàÄ>à [i¡³Kã ëKຠó¡}Jø¤[>¡ú
Òü¹àÒü >å[³;t¡à ³ÒàA—¡à ëi¡> 3
A¡àœå>à ëÒï[J¡ú ëºàÚ>>à 5Ç¡¤à
"³[ƒ ó¡àÒüì>º ëÎi¡ƒà "A¡>¤à
º´¬à ët¡ïƒå>à ÅàÄ[J¤Kà ëºàÚ>>à
E¡ài¢ ¡ ¹ ó¡àÒü ì >º W¡}>¤à
ëÒà;>[J¤[>¡ú "ƒå¤å ³ƒå ºàÒü¤A¡
=ã¤>à ó¡}[J쉡ú
FkxGvjg / *c¡à A¡[¤¹¹à\¤å ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à =àK;W¡[¹
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà ³t¡³ Åà}>à ƒàÒüì¤[i¡Î>à >àƒå>à W¡à¤à =A¡šà
tå ¡ ³ƒ¤, W¡à[>} =[A— ¡ }¤à ëšàv¡û ¡ ¤à, šå A ¡ >à¤à, ëJà} Òà´¬ à
>å}R¡àÒüt¡¤à, ëJà} Jå; ëšà´¬à ët¡ï¹´¬à "ƒå &³[®¡ A¡Úà³å[„> ( #
8575814720, 8413870027), ƒà W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã
'ìR¡à–ƒà íº¹´¬à ">à¤[Å}ƒå ÒüŹ« Kã ë=ï\຃Kã ³šå} ó¡à>à ó¡ì¹¡ú
³¹³ "[Î>à *c¡à A¡Úà³å[„>¤å ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à =àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹ ú
=àK;W¡[¹¤à@ Salam Sanayaima Singh
Kaomang
NT/69252/13(Aug)
OFFICE OF THE
NING
THOUKHONG MUNICIP
AL COUNCIL
NINGTHOUKHONG
MUNICIPAL
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION,CHURACHANDPUR, MANIPUR
Original (Money) Suit No. 422 Of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL, PROCEDURE,
1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
... Plaintiff.
-Versus1. Shri Heisnam Kumar Singh aged about 45 years S/O. H.
Maimu Singh of Keirenphabi Village, P.O. &P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
2. Shri N. Khadrakpa Singh aged aout 56 years S/O. Late N.
Chaophal Singh of Thanga Lawai Village, P.O. & P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
Defendants.
SUBSTITUTED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULES 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
Original (Money) Suit No. 426 Of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL, PROCEDURE,
1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
... Plaintiff.
-Versus1. Shri Tongbram Subhash Singh aged about 47 years S/O.
T. Angouba Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. &P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
2. Shri Tongbram Shyamananda Singh aged about 58 years
S/O. T. Angouba Singh of Keibul Awang Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District.
Defendants.
SUBSTITUTED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULES 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
No.NMC/1/VLT/2016:-"[Î>à ³¹³ *Òüƒ>
å à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ Women Vendor
Shed No. 3 Seat No. 4 (B) Licence No. 80 Åøã³[t¡ R.K. (o) Subita
Devi, W/o. (L) R.K. Manglemshana Singh of Ningthoukhong
ward No.9 Kã [³}ƒà šà>¤à ëšà;ó¡³ "[Î Åø ã ³[t¡ Khundrakpam
Purnima Devi, W/o. Kh. Rabi singh of Ningthoukhong Ward No.
2 ƒà *>¤ãì¹à Òàڃå>à ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú
³¹³ "[Î>à ëÚ;šã[>}¤à ³ã*Òü[Å}>à Notice "[Î>à ëó¡àR¡¤à >å[³;
To
To
NT/69385/13(Aug)
Shri N. Khadrakpa Singh aged about 56 years S/O. Late N.
Chaophal Singh of Thanga Lawai Village, P.O. & P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
Whereas, the above name Plaintiff Bank has instituted the
above suit against you under Order XXXVII of the Code of Civil
procedure, 1908 for Rs. 8,31,862/- and interest, you are the
guarantor of Shri Heisnam Kumar Singh, you are hereby
summoned to appear in this Court in person or by a pleader on
the 23rd day of August, 2016 at 10.30 of clock to asnwer the
same, failing which the suit will be disposed of ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 11th day of
August 2016.
SEAL
Sd/- Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge Senior Division
NT/69380/12,13(Aug)
Churachandpur, Manipur
Shri Tongbram Subhash Singh aged about 47 years S/O.
T. Angouba Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. &P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
Whereas, the above name Plaintiff Bank has instituted the
above suit against you under Order XXXVII of the Code of Civil
procedure, 1908 for Rs. 6,57,730/- and interest, you are the
hereby summoned to appear in this Court in person or by a
pleader on the 23rd day of August, 2016 at 10.30 of clock to
answer the same, failing which the suit will be disposed of
ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 11th day of
August 2016.
SEAL
Sd/- Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge Senior Division
NT/69381/12,13(Aug)
Churachandpur, Manipur
NOTICE
Dated...............
7(t¡ì¹;) [> Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à "àš[t¡ ët¡ï¹Kƒ¤[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà
ºàA¡šà "àš[t¡ ëºïì¹àÒü "³[ƒ Licence Kã [³} *>ºK[>¡ú
Sd/- Revenue Inspector
Ningthoukhong Municipal Council
NT/69392/13,Aug)
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST KONTHOUJAM
Mutation Case No. 776/SDC/IW/(K) of 2016
Anoubam Kantamani Sharma, S/o. (L) Gunamani Sharma of
Phoijing Awang Leikai.
. . . Petitioner
-Vrs(Late) Anoubam Haridash Sharma, S/o. (L) Bhagabat Sharma
of Phoijing.
. . . O.P.Party
N O T I C E
The 12th August.2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ (L) A. Haridash Sharma, šã} ³õ:
Bhagat Îà} Phoijing Kã [³}ƒà íº¤à Imphal West t¡Ò[źKã Jåº >}:
91-Awang Phoijing Kã "ì>ï¤à šàj¡à >}: 7/612(N), ƒàK >}: 573/
934 "³Îå} &[¹Úà>à .165 acre W¡à*¤à Ingkhol "[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à
ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà šà>¤ã>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú
³¹³ "[Î>à šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤à ³tå¡} >å[³; 7 [> Kã ³>å}ƒà ëºïó¡³
"[ÎKà ³¹ã íº>¤à A¡>àP¡´¬>à "àš[t¡ ët¡ï¤ã[>}º¤[ƒ ët¡ï¤à ÚàK[>¡ú ³=v¡û¡à
šã[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã ³tå¡}ƒKã[ƒ A¡>à "³v¡Kã "àš[t¡ íºìy ëºï¹Kà ëA¡ài¢¡>à
³Jà t¡à¤à =¤A¡ W¡x\¹K[> ú
NT/69390/13(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Konthoujam
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
1
Taille du fichier
704 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler