close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, "àKÊ 10, 2016 Òü} ÒüìR¡>Kã 7 [> šà>¤à, Úå³ÅîA¡Å
eokjOMxg Fyrki
Î[>Úà [³¹\à>à ³à[t¢¡>à ëÒ[UÎA¡ã šài¢¡>¹[Ś A¡àÚ>ì¹
Òü[–ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³>à "ì\¢[–i¡>à¤å 2-1 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø
>åšãKã [i¡³>à ¤õìi¡Òü>Kã ³Jå;t¡à ³àÚ[=à >}ìº
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 9@ Òü[–
ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³>à šåº ([¤)
Kã 3Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à "ì\¢[–i¡>à¤å 2-1
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ³[ošå¹Kã
[W¡}ìº>Î>à A¡àRå¡\³>à ë³i¡W¡
"[ÎKã 8Ç¡¤à ³t¡³ƒà ìÑH๠ët¡ïƒå>à
ëKຠ"³à Òü[–ƒÚà>à [ºƒ ët¡ïƒå>à
W¡;[J¡ú ³[ošå¹Kã "ìt¡àÙà ìšÃÚà¹
ëA¡à=à[\; Jƒà}¤³>à =àƒ¢ E¡ài¢¡¹Kã
³t¡³ƒà ëKຠ"³Kà W¡>[J¤ƒKã Òü[–
ƒÚà>à 2-0 ƒà [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú
[>}ì=ïA¡à¤à >å[³;t¡à \´¶¢[>Kã
³àìÚàv¡û ¡ à ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à
ëºàÚ[ÅÀ³ƒàÒüƒà W¡>[J¤à ëKàº
"³>à Òü[–ƒÚà¤å ³àÚ[=¤à šã[J¤[>¡ú
Òü[–ƒÚàKã [i¡³ "[Î>à "ì\¢[–i¡>àKã
³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "[ÎKã
E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>ºKã ³t¡³ƒà ëš>à[Âi¡
ëA¡à>¢ ¹ Kã Jå x à}ƒà ëKàgàìºà
šàÒü캃A¡ã ³àÒüîA¡ƒKã ëKຠ"³à W¡–
ƒå>à ëKຠ2-1 Kã [ó¡®¡³ƒà íº[J¡ú
"ƒå¤å ë³i¡W¡ "[ÎKã ëºàÚ[Å>Kƒ¤à
[³[>i¡ 8 t¡à R¡àÒü¹¤à ³t¡³ƒà "ì\¢[–
i¡>àKã ³àÒüîA¡ƒKã ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹
³¹ã ³¹ã ó¡}[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡ Òü[–
ƒÚàKã ëKàº[A¡š¹ [š "à¹
Åøãì\Î>à "¹ç¡¤à ëKຠ3 ëÎó¡
ët¡ï[J¡ú "ì\¢[–i¡>àKã ì‰K [óáA¡¹¡
[њ[ÎìÚ[ºÊ
šàÒü ì ºi¡>à
íÚ[ÅÀA¡[J¤à Ç¡i¡ "ƒå Úà³—à ºàÚ>à
R¡àA¡ì=àA¡šà R¡³[J¡ú
Òü[–ƒÚàKã ³àÒüîA¡ƒKã ³Jà t¡à>à
ëKຠW¡>[Ŗƒå>à ³[Å} Ú೗à ëKàº
ëÒÀKà ³àÚ šàA—¡¤à ëÒà;>[J¡ú Òü[–
ƒÚàKã [i¡³ "[Î>à ë³i¡W¡ "[Î
ëÒ賈Kã ëÒï>à Ú೗à &ìNø[ή¡ *Òü¤à
³*}ƒà ÅàĤà ëÒï[J¡ú ë³i¡W¡ "[ÎKã
[³[>i¡ 7Ç¡¤à ³t¡³ƒà "Òà>¤à
ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ ó¡}[J¡ú [ƒì󡖃¹
¹à³à[ƒš [Î}Ò>à íÚ[J¤à ëš>à[Âi¡
ëA¡à>¢¹ "ƒå "ì\¢[–i¡>àKã [ƒì󡖃¹
"³Kã ³ìJàR¡ƒà šà>[J¡ú ¹ç¡[š–ƒ¹
šàº [Î}Ò>Îå ³ÒàA—¡à íÚ[J¤à
ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ Ç¡i¡ "³à ì¤ÃàA¡
ët¡ï[J¡ú ³=}Kã [³[>i¡t¡à Òü[–ƒÚà>à
"[>Ç¡¤à *Òü>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹
ó¡}[J¡ú ³t¡³ "[΃à [W¡}ìº>Î>à>à
ëKຠ"³à W¡–ƒå>à ó¡àÊ¢ E¡ài¢¡¹Kã
³t¡³ƒà ëKຠ"³à ³à}[\º =à¹Kà
W¡;[J¡ú
ó¡àÊ¢ E¡ài¢¡¹Kã ëºàÚ[ÅÀ³ƒàÒüKã
[³;A塜à Òü[–ƒÚà>à ºàÒü¤A¡ ó¡¤à
t¡àgà *Òü[J¡ú ³=}Kã "[>Ç¡¤à
E¡ài¢¡¹ƒà "àì\¢[–i¡>à>à ëÒÄà [ó¡®¡³
ó¡¤à ³*}ƒà ÅàĹA¡[J¡ú ó¡àÊ¢
E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà Òü[–ƒÚà>à ³šå}
*Òü>à ë³i¡W¡ "ƒå ëƒà[³ì>i¡ ët¡ï¹Kà
W¡;[J¡ú "ƒå¤å "[>Ç¡¤à E¡ài¢¡¹Kã
³t¡³ƒ[ƒ [i¡³ "[>³A—¡à ³ìJàÚKã
ë¤àºKã ëšàìÎÎ> "ƒå W¡š ³àÄ>à
íº[J¡ú Åø ã ì\ÎA¡ã ³ìt¡}Kà
ëºàÚ>>à ó¡àÊ¢ E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà Òü[–
ƒÚà>à ëƒà[³ì>i¡ ët¡ïƒå>à W¡;[J¡ú
"ƒå ³ *Òü > ³A¡
Åø ã ì\Î>à
[>}[=\¹¤à ë¤àº A¡Úà "³à ëÎó¡
ët¡ï¤à R¡³[J¤à "[Î>à ³¹³
*Òü¹Kà Òü[–ƒÚà>à ëÎìA¡–ƒ Òàó¡A¡ã
³t¡³ƒà ëKຠ1 "ì\¢[–i¡>àKã
³àÒüîA¡ƒKã ³à}[\º =à¹Kà W¡;[J¡ú
3Ç¡¤à E¡ài¢¡¹ƒà Òü[–ƒÚà>à ëÒÄà
[ó¡®¡³ ó¡>à ÅàÄ[J¤Kà ëºàÚ>>à
ëA¡à=à[\; Jƒà}¤³>à W¡>[J¤à [ó¡Á¡
ëKຠ"³>à ³¹³ *Òü¹à Òü[–ƒÚà>à
ëKຠ2 [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú "ƒå¤å
ó¡àÒüì>º E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà "ì\¢[–
i¡>à>à ³šå } *Òü > à ë¤àº "ƒå
ëƒà[³ì>i¡ ët¡ï[J¤Kà ëºàÚ>>à
ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ 4 ó¡}[J¡ú "ƒå¤å
Åøãì\Î>à ë¤àº "³[ƒ R¡àA¡ì=àA¡šà
R¡³ìÒï[Jƒ¤>à Òü[–ƒÚà>à 2-1 ƒà
"ì\¢[–i¡>à¤å ³àÚ[=¤à šã[J¤[>
ÒàÚ[¹¡ú
³¹A¡ "[΃à Òü[–ƒÚàKã >åšãKã
ëÒà[A¡ [i¡³ ìNøi¡ ¤õìi¡Òü>Kã ³Jå;t¡à 30 ƒà ³àÚ[=¤à >}ìJø¡ú
ìNøi¡ ¤õìi¡Òü>Kã [i¡³ "[Î>à
ëÎìA¡–ƒ E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà ëKຠ"³à
W¡–ƒå>à [ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú [KìW¡ìº
&Xìº>à ë³i¡W¡ "[ÎKã [³[>i¡
25Ç¡¤à ³t¡³ƒà ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
³[ÎKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà [>ìA¡àºà
ÔàÒüi¡A¡ã ëƒó¡i¡ ÊöàÒüA¡ "³>à 2-0 ƒà
[ºƒ ët¡ï¹Kà W¡;[J¡ú ë³i¡W¡ "[ÎKã
[³[>i¡ 33Ç¡¤à ³t¡³ƒà "ìºG
ƒàX>>à ëKຠ"³à W¡>[J¤Kà
ëºàÚ>>à Òü[–ƒÚà¤å 3-0 ƒà ³àÚ[=¤à
šã[J¤[>¡ú
*ìº[´šGt¡à J«àÒüƒKã >Òà *Òü[¹¤à
A¡[´š[i¡i¡¹ *Òü [ ¹¤à ëKï[¹A¡à
[Î}Ò>à 100 [³i¡¹ ë¤A¡ ìÊöàv¡û¡à
³àÚ šàA¡šà R¡³ìJø¡ú
ìÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ³ÅàKã W¡[Ò
13Ç¡¹¤à ëKï[¹A¡à [Î}Ò>à 2016
Kã [¹* *ìº[´šA¡ ëK³Î "[΃à
*Òü[¹¡ú ëKï[¹A¡à [Î}Ò 2015 ƒà
ë>šàºƒà ÚåÒ๠Òà[J¤Kã ë=ïìƒàv¡û¡à
[Ò}ìÒï[J¤à "³[>¡ú ³ÒàA— ¡ à
*ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à šã[J¤à
šàìó¢ ¡ àì³X "ƒå > à ³ÒàB¡ã
íº¤àB¡ã*Òü>à W¡à*ì=àA¡W¡[>}R¡àÒüKã
³ÅA¡ *ÒüÒìÀ ÒàÚ[¹¡ú
Òü쮡–i¡ƒà ëÎ[³ó¡àÒüì>ºKã =àA¡
ó¡à*¤à ëÚï>à W¡}¤à R¡³[J쉡ú ³Ò೗à
E¡à[ºó¡à[Ú} ¹àl¡ü–ƒ "ƒå ³àÚ šàA—
¡¤Kンv¡¡û à ³[t¡A¡ W¡à>à ëšàÒü–i¡ ìÑHà¹
ët¡ï¤à R¡³[J쉡ú
³ÒàB¡ã ëi¡àìt¡º ìÑH๠"[Î 576
*Òü[¹¡ú [š[Î\> "³[ƒ [¹[šƒ ¹àl¡–ü
ƒKã ³tå ¡ }ƒà ìÑH à ¹ "ƒå ët¡ï¤à
R¡³[J¤[>¡ú ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà Òü[–
šà}ì=àA¡[J¤à *ìº[´šA¡ ëK³Ît¡à
Òü[–ƒÚà>à 6 A¡ã ³>å}ƒà ë³l¡º 2 [ƒ
ó¡}¤à R¡³[J¤[>¡ú
[Ò>à [΋å>à 뚃 Òü쮡–i¡Kã [³i¡¹
10 Kã &Ú๠[šìÊ຃Îå ³àÚ šàA¡šà
R¡³[J쉡ú ³[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà [i¡³
Òü[–ƒÚàKã *Òü>à [>}¤à A¡àÚ[>}R¡àÒüKã
³W¡àA¡ *ÒüÒ>ìJø¡ú [Ò>à>à >åšãKã [³i¡¹
10 Kã &Ú๠[šìÊàºKã Òü쮡–i¡ƒà
W¡[Ò 26 Ç¡¹¤ã ºå[‹Úà>àKã >åšã³W¡à
"[Î>à 2014 Kã ÞàÁ¢¡ >´¬¹ Þà>Kã
³ó¡³ A¡>[J¤[>¡ú Òü} 2013 ƒà
\´¶¢[>ƒà šà}ì=àA¡[J¤à [³i¡¹ 10 Kã
[šìÊຠÒü쮡–i¡t¡à ÞàÁ¢¡ A¡š ³àÚ
šàA¡[J¤[>¡ú ºr¡>ƒà ³ÒàB¡ã "Òà>¤à
δ¶¹ ëK³Ît¡à [Ò>à [΋å>à [³i¡¹
10 Kã &Ú๠[šìÊ຃à 12Ç¡¤à
t¡à[J¤[>¡ú
[>l¡ü [ƒ[À, "àKÊ¡ 9@ Î[>Úà [³¹\à>à
³à[t¢¡>à ëÒ[UÎA¡à šài¢¡>¹[Ś
A¡àÚ>>¤Kã Þà칚 ëºïìJø¡ú ëÒï[J¤à
W¡[Òƒà ³ìJàÚ "[>K㠚ài¢¡>¹[Ś>à
ëi¡[ÄÎ ÞàÁ¢¡ƒà i¡àÒüi¡º 9 ³àÚ šàA¡šà
R¡³ƒå>à ëi¡[ÄÎ ÞàÁ¢¡Kã *Òü>à [³}W¡;
=´Ã³[J¤[>¡ú Î[>Úà "³[ƒ ³à[t¢¡>à
ëÒ[UÎ>à ³³à}Kã W¡[ÒKã ³àW¢¡t¡à
šài¢¡>¹[Åó¡ *Òü[J¤ƒKã =}>-=}>>à
i¡àÒüi¡º 3 ëºï¤à R¡³[J¡ú ³ìJàÚ "[>>à
Òü[–ƒÚà> ëÞºÎ, ³Úà[³ "³[ƒ
W¡à[ºìÊà>¤å ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¡ú
Î[>Úà>à ³à[t¢¡>àKà šà¹Kà
W¡àìºìÊà> Òü쮡–i¡ ³àÚ šàA¡[J¤à ³t¡³ƒà
ÞàÁ¢¡ >´¬¹ Þà> *Òü¤à R¡³[J¤[>¡ú Î[>Úà
[³¹\à>Îå ³à[t¢¡>à ëÒ[UÎA¡à šà¹Kà
"Òà>¤à >åšãK㠃¤ºÎt¡à [Þ³ì¤Ãƒ>Kã
Nøà–ƒ ÑÃà³ i¡àÒüi¡º ëºï¤à R¡³[J¤[>¡ú ³ƒåKã
³tå¡} t¡à¹A¡šƒà 2015 Kã Úå &Î
*š>Îå ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¤[>¡ú
ìÒï[\v¡û¡ã ³ìJàÚ "[>Kã
šài¢¡>¹[Ś "[Î ëºàÚ[Å>ìJø¡ú
ëÒï[J¤à =à 5 Kã ³t¡³ "[΃à "šà´¬à
[¹\Âi¡ "ƒå ó¡}¤à R¡³ƒ>à ºà[Aá ú ³ìJàÚ
"[>>à ëi¡àš Ò얃øƒKã ³šà–ƒà íº¤à
ìšÃÚà¹[Å} ó¡à*¤Kã ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à
>}캡ú ³[Î>à t¡àA¡š[ƒ "ìÅàÚ¤[ƒ
íºì¹ ÒàÚ¤ƒå l¡¤ü à ó¡}Òü¡ú [¹\Âi¡[Å} "ƒå
[>}[=\>à ó¡}¤à R¡³ƒ¤à t¡à¹K[ƒ >ÒàA—
¡à šài¢¡>¹>à ëW¡g ët¡ï¤à t¡àÒü ÒàÚ>à
Î[>ÚàKà >A—¡¤à ëÎà΢ "³>à
ëó¡à}ìƒà[Aáú
ìÒï[\A¡ Î[>Ú๠[³¹\à>à ÞàÁ¢¡
>´¬¹ 21 ë\A¡ [¹šà[¤ÃB¡ã ¤à¹ì¤à¹à
ÊàÒüìA¡à®¡àKà º´¬à šà¹K[>¡ú "ƒåKà
³à[t¢¡>à ëÒ[UÎ>à Úå>àÒüìi¡ƒ ìÊi¡Î *ó¡
"ì³[¹A¡àKã ëA¡àìA¡à ®¡à얃 ëÞìKÒKà
šà¹K[>¡ú Î[>ÚàK㠚ài¢¡>¹[Ś
¤à¹ì¤à¹à>à [Î>[Î>à[t¡ Òü쮡–i¡t¡à
ÅàĹK[>¡ú "ƒåKà [>l¡ü ëÒ®¡>ƒ>à
"ì³[¹A¡à>Kã 뤔‚à[> ³àìt¡A¡ ëÎXA¡à
º´¬à šà¹K[>¡ú
Òü[–ƒÚàKã ë¹àÞ¹ ƒàvå¡ ¤à¤> 뮡àA¡à>ຠë³X [ÎUº ÑHº E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 9@ Òü[–ƒÚà>
200 [³i¡¹ ë¹Ît¡à "à[³¢ ë³> ë¹à[ƒP¡ÒüÎ>à 7:06.89 *Òü[J¡ú
ë¹àÞ¹ ƒàvå¡ ¤à¤> 뮡àA¡à>ຠë³X 뮡àA¡à>àº>à 7:21.67 *Òü[J¡ú "ƒåKà ë³[GìA¡àKã ë\à> A¡à캢àÎ
[ÎUº ÑHºKã E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú "ƒåKà A¡¸¤àKã &ìgº ëó¡à[>Ú¹ A¡à¹ì¤¹à>à 7:08.27 *Òü[J¡ú
[¹* *ìº[´šGA¡ã E¡à[ºó¡à[Ú} ¹àl¡–ü
RIO OLYMPICS MEDAL STANDINGS
ƒƒà 3Ç¡¤à ³ó¡³ t¡à[J¡ú 뮡àA¡àº>à
Country
Gold Silver Bronze Total
"Òà>¤à 500 [³i¡¹ ë¹Ît¡à "[>Ç¡¤à 1. United States
5
7
7
19
³ó¡³ t¡à[J¡ú "ƒåKà ëº> iå¡ ƒà íº[¹¤à 2. China
5
3
5
13
ë³[GA¡à>>à 700 [³i¡¹ ³àA¢¡t¡à [šA¡ 3. Australia
4
0
4
8
"š ët¡ï¹A¡[J¤ƒKã ³tå¡} =}¤ƒà 4. Italy
3
4
2
9
íºìÒï[J¤[>¡ú ³[ÎKã ³tå ¡ } 5. Japan
3
0
7
10
t¡à¹A¡šƒ[ƒ A塸¤à> "³[ƒ ë³[GA¡à> 6. Hungary
3
0
0
3
ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ³ìJàÚ>à [ºƒ ët¡ï¤Kã 7. Russia
2
5
3
10
³[Å} "ƒå ëÒ>[J¡ú ëÎìA¡–ƒ ìšÃÎ 8. South Korea
2
2
1
5
t¡à[J¤à A¡¸¤àKã &ìgº ëó¡à[>Ú¹ 9. Thailand
2
1
1
4
1
1
2
4
ë¹à[‰P¡ÒüÎt¡Kã ëÎìA¡–ƒ 13 ëÒÄà 10. Great Britain
0
0
0
0
ëÅàxàƒå>à Òü[–ƒÚàKã 뮡àA¡à>àº>à =àƒ¢ - India
ìšÃÎ "ƒå t¡àìÒï[J¤[>¡ú
ëšÃÚ๠yàXó¡à¹Kã ëÊöR¡ [ºó¡i¡¹ JĤKã yàÒüìÚº
ëÎìºG> šà}ì=àAáK[>
뺚ìJø
ë>šàºKã J«àÒüƒKã >Òà *Òü[¹¤à ëKï[¹A¡à>à [Ò>à [΋å [³i¡¹ 28 Kã [šìÊ຃à ëÎ[³ó¡àÒüì>º W¡}¤à R¡³[Jì‰ Òü´£¡àº,³t¡³
"àKÊ¡ 9 – *º ³[ošå¹ Òü´£¡àº, "KÊ¡ 9@ =à "[ÎKã 31 º´šàB¡ã ë¤à[ƒ [¤[Á¡} ìy[>} ëΖi¡¹ƒà
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 9@ [Ò>à ƒÚà>à Ç¡[i¡} ë¹gƒà ë¤ÃS¡ W¡;tå¡>à ëšàÒü–i¡ 380 ìÑH๠ët¡ïƒå>à 14Ç¡¤à ëÒà΢ ¹àÒü [ ƒ} &@ƒ ëšàìºà ƒKã ³=} =àKã 4 ó¡à*¤à á[jÎQ¹Kã ³[ošå¹ ìÊöR¡ [ºó¡[i¡} &ìÎà[ÎìÚÎÄà
100
[³i¡
¹
ë¤A¡
ìÊö
à
v¡
û
¡
à
³àÚ
šàA¡
ì
Jø
[΋å >åšãKã [³i¡¹ 25 Kã [šìÊຠíº[¹¡ú Òü} 2012 t¡à ºr¡>ƒà ³ó¡³ t¡à[J¡ú ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ³ÅàKã &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³Jàƒà &[ó¡[ºìÚi¡ ¤àìºàƒt¡à šà}ì=àB¡ƒ¤à 23 Ç¡¤à šà}ì=àAáK[>¡ú
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 9@ [¹* J«àÒüƒKã >Òà *Òü[¹¤à šà[i¢¡[Î욖i¡
ADMISSION
ADMISSION
THE STANDARD ENGLISH SCHOOL
Porompat, Imphal
(A SAINIK & NAVODAYA FOUNDATION SCHOOL)
‘‘SAINIK & NAVODAYA COACHING 2017’’
*
*
Coaching classes will be started from Friday the 26th
August, 2016.
ENTRANCE TEST FORM AVAILABLE, BOARDING FOR
BOYS AND GILRS ALSO AVIALABLE.
Contact :
Superintendent
NT/69344/9,10(July)
# 9612571364
mOKG/R.C. Book Lost
I have lost my Original Saving Bank Pass Book bearing A/
C. No. 20062148662 issued by the State Bank of India, Thoubal
Branch on the way in between my residence and Thoubal
D.C. Complex on 5th August 2016.
Finders are requested to hand over the same to the
undersigned.
Sd/- Elangbam Jibon Singh
Khangabok Awang Leikai
NT/69351/10(Aug)
P.O. & P.S. Thoubal
ët¡ï¹¤à ëšàìºà Aá¤[Å}Kã &>å¸&º
ëšàìºà ëšÃÚ๠yàXó¡à¹, 201617 =à "[ÎKã 22 ƒKã 26 ó¡à*¤à
šà}ì=àAáK[>¡ú ìÊ¡i¡ "[΃à íº[¹¤à
ëšàìºà AᤠJå[ƒ}³A¥¡à ³[ošå¹ ëÒà΢
¹àÒü[ƒ} &@ƒ ëšàìºà &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
*>¢[¹ ëÎìyû¡t¡[¹ ëA¡ ‹>àW¡@ƒøà [Î}҃à
A¡ì”zC¡ ët¡ï[¤Úå ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ëW¡ì¹àº "³>à JR¡ÒÀ[Aá¡ú
FkxGvjg / ÒA¡[= ët¡àÒü>à J>¤à ó¡Ò>¤ã¤Kã A¡Úà³å[„> =àK;W¡[¹
' ³t¡³ Aå¡Òü>à ÎàÒü>Î>à >àƒå>à >àìt¡à> ³>å}ƒà W¡à=;šà,
ÒàA¡[= ët¡àÚ>à J>¤à, # ët¡àÚ>à t¡à¤à, >àìt¡à> ³>å}ƒà ëšà´¬à,
ëA¡àA¡ [W¡A¡šà ët¡ï¹´¬à "ƒå &³[®¡ A¡Úà³å[„> ( # 8575814720,
8413870027), ƒà W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã ' ëÒï[\A¡ ³šåKã
ë=ï\຃Kã ³šå} ó¡à>àó¡ì¹¡ú ³¹³ "[Î>à *c¡à A¡Úà³å[„>¤å
šå[X Åà}>à ³ãÚà³Kã ëΤà ët¡ï¤ãìJà ÒàÚ>à šàl¡ü ëW¡Kã ë=àà}ƒà =àK;W¡[¹ ú
=àK;W¡[¹¤à@ Tombisana Singh
Takhellambam Leikai
NT/69252/10(Aug)
Fqd sycjg/=¤A¡ ëA¡ï\[¹
ëÎ[>Ú๠"³Îå} ³àʹ ë³> &–ƒ
Þåì³> ë>ìѕº ìÊöR¡ [ºó¡[i¡} "³Îå}
Òü>AáàÒü> ë¤øe¡ ëšøÎ ëW¡[´šÚ[Xš
"³Îå} 5 Ç¡¤à Òü–i¡¹ì>ìѕº ìÊöR¡
[ºó¡[i¡} yàÒüìÚº ëÎìºG> 2016
ƒà Źç¡A¡ Úà¹ç¡>¤à ³[ošå¹ ìÊöR¡ [ºó¡i¡¹
JÄ>¤Kã yàÒüìÚº ëÎìºG> =à
"[ÎKã 14 ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã
"ÚåA¡ šå} 8 t¡à¤à ³t¡³ƒà Jå³>
yàÒüìÚº ëÎìºG> "[΃à Źç¡A¡
Úà[>}¤à [ºó¡i¡¹[Å}>à ³t¡³ W¡à>à ºàA—
¡>¤à J}ÒÀ[Aá ú "Aå¡Ùà ³ì¹àº ³[ošå¹
ìÊöR¡ [ºó¡[i¡} &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹ƒKã J}º¤à
ÚàK[> ÒàÚ>à ³[ošå¹ ìÊöR¡ [ºó¡[i¡}
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë\>칺
ëÎìyû¡i¡[¹>à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá ú
\OEcjg/ìÚàg[¹
(1) Honda Civic (White Colour) very good condition &
Genuine paper is on Sale Rs. 4,50,000/- (Negotiable)
(2) Bajaj Diesel Auto good condition & Genuine paper is on
Sale Rs. 1,10,000/- (Negotiable)
Please Contact:
NT/69346/10(Aug)
# 8794314962
Office of the Principal
Waikhom Mani Girls' College
Thoubal Okram
OFFICE OF THE
No. 24/1/80-wmgc/1G
Dated the 9th August 2016
It is hereby notified that 2 (two) Local Educationist will be
nominated by the Government to the Governing Body of the
College. Therefore interested retired local men having the educational qualification of Master's Degree may apply in a plain
paper along with the two passport size photograph, photo
copies of their respective qualification certificates to the office
of the undersigned on or before 16/08/2015 upto 4.pm.
DR. O. IBETON DEVI
Principal
Waikhom Mani Girls' College
NT/B/10 Aug
Thoubal Okram
SMART SECURITY SERVICE (SSS)
Tera Bazar, Near K.K. Gas Opposite - Imphal Oil
Imphal West - 01
Regd. No. 163 of 2009-10
(A multi -firm service centre
"Òà>¤à ºàA¡š[Å}ƒà Jåìƒà}W¡à¤à šã\[> ¡ú
"Aå¡Ùà ³ì¹àº *[ó¡Ît¡à ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå¡ú
Form Available at office from 10:00 am to 5:00 pm
Please Contact : 8415820411/8413884931
Date of interview and last date of form submission : 12-8-2016
NT/69217/29(July)
Sd/- Manager,
Smart Security Service
NT/B/9,10 Aug
MANIPUR ST
ATE POWER DISTRIBUTION
STA
COMP
ANY LIMITED
COMPANY
(Regd. Office: 3rd Floor, New Directorate Building, Near 2nd MR
Gage. Imphal - Dimapur Road, Imphal - 795001)
CIN:U40101MN2013SGC008343
NOTICE INVITING TENDER
Imphal, dated the 8th Aug, 2016
No.1/5/2016-MSPDCL/IT: Manipur State Power Distribution
Company Limited (MSPDCL), a Government of Manipur
enterprise invites Sealed Tender for supply of Laptop from
authorized dealers/vendors/manufacturers.
Date of commencement of sale of tender document: 9/08/2016
Last date of issued of tender document: 24/08/2016
Last date & time of submission : 29/08/2016 upto 3.00 P.M.
For details kindly visit website www.mspdcl.com.
No.2/33/2015-DIPR(V-II)
NT/B/10(Aug)
Sd/- R. Sudhan, IAS
Managing Director
MSPDCL
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
708 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler