close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, "àKÊ 12, 2016, Òü¹àÒü
Òü[–ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³ ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}ìº
[>l¡ü [ƒ[À, "àKÊ¡ 11@ Òü[–ƒÚàKã
>åšàKã ëÒà[A¡Kã [i¡³ ë>ƒ¹ìº–
ƒÎA¡ã ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}ìJø¡ú R¡[Î
[¹* ëƒ ë\î>ì¹àƒà íº¤à
*ìº[´šA¡ ëÒà[A¡ ëΔz¹ƒà ÞàÁ¢¡
>´¬¹ iå¡ *Òü[¹¤à ë>ƒ¹ìº–ƒKã
³àìÚàv¡û ¡ à ÅàÄ[J¤ƒà 1-2 ƒà
³àÚ[=¤à >}[J¤[>¡ú
>àA¡º "[>>à ó¡àÊ¢ Òàó¡A¡ã
³t¡³ƒà ëKຠW¡Ä¤à R¡³ƒ>à íº[J¡ú
³[΃à Òü[–ƒÚàKã [ƒìó¡[Xš ºàÒü>ƒà
[Å}=à[>}R¡àÒü *Òü¤à ³*}ƒà ÅàÄ[J¡ú
"ƒå¤å ë³i¡W¡ "[ÎKã [³[>i¡ 32 "³[ƒ
54 Ç¡¤à ³t¡³ƒà ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã
³àÒüîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"ƒå>à Òü[–
ƒÚà¤å ³àÚ[=¤à >}ìÒï[J¤[>¡ú Òü[–
ƒÚà>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹Kã W¡à\¢ 5
ó¡}º¤Îå ëKຠ*씂àA¡šà R¡³[J샡ú
ó¡àÊ¢ Òàó¡A¡ã ³t¡³ƒà Òü[–ƒÚà>à
[ƒìó¡Xt¡à ÅàÄ[J¡ú ëKàº[A¡š¹ [š
Òü[–ƒÚà> ë¤àG¹
³ì>à\ A塳à¹
[šøE¡ài¢¡¹ W¡}ìJø
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 11@
³³à}ƒà A¡´¶>ìÞÂk¡ ëK³ÎA¡ã ëKàÁ¡
ë³l¡[ºÊ *Òü¹´¬à ³ì>à\ A塳à¹>à
ëA¡[\ 64 Kã ëA¡i¡àìKà[¹ƒà
*ìº[´šG ë¤ø à g ë³l¡[ºÊ
Òü®¡àºƒàÎ ëšyàl¡üA¡àΚå "A¡>¤à
º´¬à ët¡ï>¹¤à ³tå¡}ƒà [¹* ëK³ÎA¡ã
[šø E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}¤à R¡³ìJø¡ú
³ì>à\Aå ¡ ³à¹>à "A¡>¤à º´¬ à
ët¡ïƒå > à ÅàĹ¤à ³tå ¡ }ƒà
ëšyàl¡üA¡àΚå 2-1 ƒà ³àÚ[=¤à
šã¤à R¡³[J¤[>¡ú ¹àl¡ü–ƒ 3 ³v¡û¡à
ºå[=Úà>à> ëšyàl¡üA¡àÎA¡ã ³àìÚàv¡û¡à
"A¡>¤à šàìó¢¡àì³X šãƒå>à ÅàÄ[J¡ú
³³à}ƒà &[ÎÚà> ë¤øàg ë³l¡[ºÊ
*Òü¹´¬à ³ì>à\>à [ó¡ó¡ [Î샃
*Òü[¹¤à l¡ü\ì¤A¡ ó¡àÎ[º[ƒ> KàÒüA¡
>à\àì¹àB¡ã ³àìÚàv¡û¡à ë>à}³àÒü[\}
>å[³;t¡à [šø E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡
ÅàĹK[>¡ú ³ì>à\>à Î쮡> [Î샃
*Òü[¹¤à [¤A¡àÎ [yû¡Å>Kà ëºàÚ>>à
[šøE¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}Jø¤[>¡ú
eokjOMxg Fyrki
ë¤àì´¬ºà 냤ã, ƒã[šA¡à A塳à¹ã íºìÒïì¹
[>l¡ü [ƒ[À, "àKÊ¡ 11@ ƒã[šA¡à
A塳à¹ã "³[ƒ ë¤àì´¬ºà 냤ã [¹*
*ìº[´šGA¡ã "àW¢¡[¹ ëA¡ì´šÒü>
ëºàÒü[Å>ìJø¡ú ³ìJàÚ "[>³A¡
[šøE¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à ³àÚ[=¤à
>}[J¡ú ƒã[šA¡à>à "Òà>¤à *Òü>à
³àÚ[=¤à >}[J¡ú ³ÒàA— ¡ à Òü [ –
ƒ[®¡ƒåìÚº [¹A¡®¢¡ ë³i¡W¡t¡à ÞàÁ¢¡ >´¬¹
2 *Òü[¹¤à W¡àÒü[>\ i¡àÒüîš t¡à> Úà[t¡}Kã ³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤ƒà ³àÚ[=¤à
>}ìÒï[J¤[>¡ú ³[ÎKã ³tå ¡ }
t¡à¹A¡šƒà ë¤àì´¬ º à 냤ãÎå
ë³[GìA¡àKã
"ìº\à–ƒø à
뮡ìº[XÚàKã ³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤ƒà
³àÚ[=¤à "ƒå >}[J¤[>¡ú
t¡à> >à ëÎi¡ 3 ³àÚ šàAá¤à
³tå¡}ƒà ƒã[šA¡à>à 6-0 ƒà ³àÚ[=¤à
>}ìÒï[J¤[>¡ú ³[΃à ëÎi¡ "³ƒà
"àW¢¡¹ "³>à &ì¹à 3¡ú 3 A¡àš[J,
³[Î ëšàÒü–i¡ 2 *Òü[¹¡ú ƒã[šA¡à>à
ó¡àÊ¢ ëÎi¡ "ƒå 28-27 ƒà ³àÚ[=¤à
>}ìÒï[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà "àW¢¡¹
"[>³A—¡à 10 A¡àš[J¡ú "ƒå¤å Òü[–
ƒÚà>à 8 A¡àكKã ëJ;>¤à "ƒå
ºàA¡[J¤[>¡ú "àW¢¡¹ "[>³B¡ã A¡[–
[³[>i¡ 54Ç¡¤à ³t¡³ƒà [³S¡ ®¡à> ƒ¹
Þã¹ìƒ>>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ "³à
W¡>[J¡ú ¹à³à[ƒš [Î}Ò>à ëš>à[Âi¡
ëA¡à>¢¹ ëÎài¡ ët¡ï[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡
³ƒå ëKຠ*씂àA¡š[ƒ R¡³[J샡ú
ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã [ƒì󡖃>à Òü[–ƒÚàKã
³àÒüîA¡ƒKã W¡x¹A¡šà &ìi¡A¡[Å} "ƒå
R¡àA¡ì=àv¡û¡å >à ºàÚ>à ÅàĤà R¡³[J¡ú
Òü[–ƒÚà>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ 5 ó¡}[J¤à
t¡à¹¤Îå ëKຠ*씂àA¡šà R¡³[J샡ú [¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 11@ Òü[– *ìº[´šBã \[>¢ "[Î ³ÅàKã W¡[Ò
ƒÚà> Îjº¹>à *ìº[´šA¡ 18 Ç¡¤à ³t¡³ƒKã ëÒï¹A¡[J¤[>¡ú
ëA¡ì´šÒü> ëÒï[J¤ƒà ³šå} *Òü>à "ƒåKà í¤[\}Kã ëK³Ît¡>à E¡ài¢¡¹
ÎàÒü>à ë>ÒÞàºƒà ³ã;ìÚ} =³—[¹¡ú ó¡àÒüì>ºKã =àA¡ ó¡à*¤à W¡}[Å>¤à
R¡[ÎKã 4 Kã ³³à}ƒà ºr¡>ƒà R¡³[J¡ú ³ÒàA—¡à Òü얃àì>[ÎÚàKã
"[=}¤à =³K[> [A¡Ò>[J¤[>¡ú
Òü[–ƒÚà>à [¹* 2016 ³ìJàÚK㠚à}ì=àA¡[J¤à ëK³Ît¡à ë¤øàg ³à[¹Úà [yû ¡ [Ê>Úå [ ºÚà>[t¡>Kã
[ó¡®¡³ ëÒÄà Åà[=¤à [ó¡®¡³ "³ƒà ë³l¡º ó¡}[J¤ã ÎàÒü>à ë>ÒÞàº>à ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}ìÒï[J¤[>¡ú
ºà[Aá ú & "àÒü [¤ & Kã ³àÒüîA¡ƒKãÎå "³åA¡ ÒÄà "ìt¡àÙà Îjº¹ 6 "ƒåKà "ƒåšå ºr¡> ëK³Ît¡à ë¤øàg ó¡}ƒå>à
Òü[–ƒÚàKã ë¤àG¹¤å ³ìJàÚKã íº¤àB¡ã ëºàÚ>>à íº¤àA¡ "[ÎKンv¡û¡à ³ÒàB¡ã [ó¡®¡³ ó¡K;Ò>¤à R¡³[J¡ú Җ
³[³} Òü¤à \[΢ [º;ìt¡ ÒàÚ¤Kã ³ã}W¡; l¡üì¹à} šå¹A¡šà R¡³K[> ƒB¡ã ³t¡³ "[΃[ƒ Î>àKã ë³l¡º
ó¡}>¤Kンv¡û¡à "A¡>¤à ³ã;ìÚ}
Þàó¡³ ºàA¡šƒKã Þàì=àA¡ "ƒå ÒàÚ¤Kã =à\¤à =³ìJø¡ú
ƒ¤ºKã [i¡³ *Òü[¹¤à \Þàºà =[´Ã¡ú Nøš [\Kã ë³i¡W¡t¡à ³ÒàB¡à šåÄà
ë=àA¡[J¤[>¡ú ³ì>à\ A塳๠"³[ƒ
[¤A¡àÎ [yû¡Å> "[>³A—¡à ³ìJàÚKã P¡v¡àÎå [¹* *ìº[´šGt¡à ³ìJàÚKã t¡à[³Ä[¹¤à ëšÃÚà¹[Å}Kã ³>å}ƒà
"Òà>¤à ¤àl¡üi¡ "ƒå ³àÚ šàA¡šà ëA¡ì´šÒü > ëÒïìJø ¡ ú ÎàÒü > à ³ãÚ೗à A¡Úà ë=àÒü>à ³ÅA¡ JR¡ƒ¤à
R¡³[J¡ú "ƒå³*Òü>³A¡ [ή¡à =àšà>à
[ó¡®¡³ ó¡;[W¡Àv¡û¡¤ƒKã Jåìƒà}W¡àƒ¤à ë¤àG¹[Å} "ƒå ³ìJàÚKã íº¤àB¡ã ³ÒàB¡ã "Òà>¤à ¤àl¡üi¡ "ƒå R¡[Î
mOKG/Lost
³àìÚàA—¡[J¡ú & "àÒü [¤ & >à Òü[–ƒÚà> ³[³} =àƒà \[΢ [º;ìt¡ ÒàÚ¤Kンv¡¡û à >å[³ƒà}ÞàÒü¹³ ë=}>¹K[>¡ú
I have lsot my Original Certificate of HSLC Exam. 1981
"๠Åøãì\Î>à ëKຠ&ìi¡´š A¡Úà
"³à ëή¡ ët¡ï[J ëºàÚ>>à [ƒìó¡–
ƒ¹>à ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã ³àìÚàv¡ûà
ëšø Î ¹ šã[J¡ú ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã
³àÒüîA¡ƒKã &ìi¡A¡ W¡x¹A¡[J¤à
"ƒåƒà Òü[–ƒÚàKã ë¤A¡ ºàÒü>ƒà
[>}[=\>à Åàăå>à ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã
³àÒüîA¡ƒKã W¡>¤à Úà¤à ëKຠA¡Úà
"³à R¡àA¡ì=àA¡šà R¡³[J¡ú ëÎìA¡–ƒ
Òàó¡A¡ã ³tå¡}ƒ[ƒ ë>ƒ¹ìº–ƒÎA¡ã
³àÒüîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "[ÎKã [³[>i¡
32Ç¡¤à ³t¡³ƒà ëKຠ"³à W¡–ƒå>à
1-0 ƒà [ºƒ ët¡ï[J¡ú ë¹à[\Ú¹
ëÒàšì³>>à [¹¤àl¡ü–ƒƒà ëKຠ"ƒå
W¡>[J¤[>¡ú "ƒå¤å [³[>i¡ 6 ëW¡à”‚¹¤à
³tå¡}ƒà [¤ "๠¹Qå>à=Kã ëš>à[Âi¡
ëA¡à>¢¹ "³à W¡>[J¤Kà ëºàÚ>>à Òü[–
ƒÚà>à ÒüìE¡ºàÒü ët¡ï[J¡ú
Åøãì\Î>à [>}[=\¹¤à ë¤àº 2
ëή¡ ët¡ïJø¤à ³tå¡}ƒà ë³i¡W¡ "[ÎKã
¹ê¡š³Òº [=ìÚi¡¹
‘‘¤ã¹ [i¡ìA¡–ƒø[\;’’
t¡à} 13¡ú8¡ú2016 Òü}
234 Ç¡¤à ëÅà
"ÚåA¡ šå} 10
235 Ç¡¤à ëÅà
>å}[=º šå} 5.30
NT/69382/12,13(Aug)
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION,CHURACHANDPUR, MANIPUR
mOKG/Bank Pass Book t¡àìÒïì¹
Leimapokpam to Nambol ìW¡>¤à Auto Rickshow ƒà 'Kã Rural
Bank, Nambol Bazar branch >à issue ìt¡ï¤à Bank Pass Book A/
C. No. 5559 "[Î t¡àìÒï칡ú ÒàÚ[¹¤à Pass Book "[Τå A¡>àP¡´¬>à
ë=}>¤ã¤à t¡à¹¤[ƒ ³JàKã Tel. No. "[΃à Contact ìt¡ï¤ãÚå "Þà³>
ët¡ï\K[>¡ú
NT/69372/12(Aug)
ÒàÚ\[¹¤à :
P. Ingellei Devi
Leimapokpam Makha Leikai
Tel. No. # 8119930945
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION,CHURACHANDPUR, MANIPUR
Original (Money) Suit No. 422 Of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL, PROCEDURE,
1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
... Plaintiff.
-Versus1. Shri Heisnam Kumar Singh aged about 45 years S/O. H.
Maimu Singh of Keirenphabi Village, P.O. &P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
2. Shri N. Khadrakpa Singh aged aout 56 years S/O. Late N.
Chaophal Singh of Thanga Lawai Village, P.O. & P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
Defendants.
SUBSTITUTED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULES 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
Original (Money) Suit No. 426 Of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL, PROCEDURE,
1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
... Plaintiff.
-Versus1. Shri Tongbram Subhash Singh aged about 47 years S/O.
T. Angouba Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. &P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
2. Shri Tongbram Shyamananda Singh aged about 58 years
S/O. T. Angouba Singh of Keibul Awang Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District.
Defendants.
SUBSTITUTED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULES 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
To
To
Shri N. Khadrakpa Singh aged about 56 years S/O. Late N.
Chaophal Singh of Thanga Lawai Village, P.O. & P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
Whereas, the above name Plaintiff Bank has instituted the
above suit against you under Order XXXVII of the Code of Civil
procedure, 1908 for Rs. 8,31,862/- and interest, you are the
guarantor of Shri Heisnam Kumar Singh, you are hereby
summoned to appear in this Court in person or by a pleader on
the 23rd day of August, 2016 at 10.30 of clock to asnwer the
same, failing which the suit will be disposed of ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 11th day of
August 2016.
SEAL
Sd/- Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge Senior Division
NT/69380/12,13(Aug)
Churachandpur, Manipur
"[΃à ë³[GìA¡àKã >Òà *Òü[¹¤à
"ìº\à–ƒøàKã ³àìÚàv¡û¡à ÅàÄ[J¤ƒà
[ó¡®¡³ ó¡>à ëÒï[J¡ú Òü[–ƒÚà> "[Î>à
"Òà>¤à ëÎi¡ 2 "ƒå ³ìW¡; t¡à¹¤à
³tå¡}ƒà Òü[–ƒÚà> "[Î>à 6-2 ƒà
³àÚ[=¤à >}ìÒï[J¡ú 3Ç¡¤à ëÎi¡
"ƒå ƒ >à ëK³ ëW¡g¹ *Òü [ J¡ú
"ìº\à–ƒà>à ³ÒàB¡ã ³šàUº ëÒÄà
ó¡K;ºv¡û å ¡ >à ëi¡> 2 A¡àœå > à
ë¤àì´¬ºà¤å 28-27 ƒà ³àÚ[=¤à
šã¹³[J¤[>¡ú
ëºàÚÒàÒü[> [¤ìÎì–i¡ "³[ƒ ³à[¹Úà
l¡ü[º[t¡>à Úà*[¹¡ú W¡[Ò 2 Kã ³³à}ƒà
ÎàÒü>à ë>ÒÞàº>à Òàډ¤àƒt¡à
íº¤à ³ÒàB¡ã ë¤\ "ƒå ë¤Uìºà¹ƒà
ëÒà}\>[J¡ú
Òü} 2014 Kã "R¡>¤à Źç¡v¡û¡à
³ÒàA—¡à Òàډ¤àƒt¡à íº¹´¬à ë¤\ "ƒå
ë¤Uìºà¹ƒà ëÒà}[\–ƒå>à ³³à}ƒà
[W¡ó¡ ëA¡àW¡ *Òü¹´¬à [®¡³º A塳à¹Kã
³ã;ìÚ} ³Jàƒà "A¡>¤à ìy[>}
šãƒå>à ºàA¡[J¤[>¡ú *º Òü}캖ƒ
"³[ƒ ÞàÁ¢¡ ëW¡[´šÚ[Xœà [κ®¡¹
ë³l¡º ó¡}[J¡ú ëºàÚ>>à Òü[–ƒÚà>
*š> "³[ƒ [W¡>à ëšø[³Ú¹ Î嚹
ëÎ[¹\Kã i¡àÒüi¡º ëºï¤à R¡³[J¤Kà
ëºàÚ>>à ÞàÁ¢¡ >´¬¹ Þà>Kã ³ó¡³
A¡àJ;ºA¡šà R¡³[J¡ú "ƒå¤å Jåì\}ƒà
"ìÅàA¡šà íº[J¤>à ³¹³ *Òü¹Kà
³³à} W¡[ÒKã ëºàÚ[ÅÀA¡šà Źç¡v¡û¡à
³ÒàB¡ã [ó¡®¡³ "[Î Jåìƒà}[=[>}R¡àÒü
*Òü¤à [ó¡®¡³ƒà ºàA¡[J¡ú
ÎàÒü>à>à *ìº[´šA¡ ëK³ÎA¡ã
³à}*Òü>>à ³Åà [ó¡i¡ì>Î *Òü>¤Kã
Ú೗à A¡Äà ëÒà;>ƒå>à ºàA¡[J¤[>¡ú
ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ³ÅàKã W¡[Ò 26
Ç¡¹¤ã ÎàÒü > à ë>ÒÞàº>à
*ìº[´šGà ëKàÁ¡ ë³l¡º "³à
ó¡}>¤Kã t¡àgà Þà}>à íº[¹ ÒàÚ[¹¡ú
Òü[–ƒÚà> Îjº¹ ëA¡ì´šÒü> ëÒï[J¤ƒà Î[>Úàƒà ³ã;ìÚ} =[´Ã
Òü[–ƒÚà> ë¤àG¹ [ƒÎE¡à[º[ó¡ìA¡Î–ƒKã [Ò}K;šà R¡³ìJø
[¹* ëƒ ë\î>ì¹à, "àKÊ¡ 11@ Òü[–
ƒÚàKã ë¤àG¹ ³ìJàÚ>à [º;[º¤à
\[΢ƒà íº¤àA¡ "ƒåKã \[΢ >´¬¹
=àKƒ¤[> ÒàÚ¤Kã Þàì=àA¡ ºàA¡J¤ø à
³tå¡}ƒà [ƒÎE¡à[º[ó¡ìA¡Î> ët¡ï¤ƒKã
[Ò}K;šà R¡³ìJø¡ú
³ÒàB¡ã íº¤àB¡ã ³[³} =à¤à \[΢
[º;A¡ƒ¤[> ÒàÚ¤Kã Þàì=àA¡ "³à
ºàA¡[J¤>à ³¹³ *Òü¹Kà Òü –
i¡¹ì>Îì>º ë¤à[G} &ìÎà[ÎìÚÎ>
(&"àÒü[¤&) >à šã[¹¤à Úà=}Kã ³tå¡}
ÒüÄà [A¡i¡ "ƒå ëÒà}ìƒàA¡šKã ³ì=ï
t¡à[J¡ú Òü[–ƒÚà>à 2016 Kã [¹*ƒà ëÒÄà
ƒÎ>Kã [ó¡®¡³[ƒ ó¡>à ºàA¡[J¡ú t¡à>
>à ë³i¡W¡ "[ÎKã ëºàÚ[ÅÀ³ƒàÒü
Źç¡v¡û¡à ëÒÄà ó¡¤à ³*}ƒà A¡àšÃA¡[J¡ú
t¡à> >à ëi¡> 2 A¡àš[J¤ƒà ƒã[šA¡à>à
[>º W¡;[J¡ú t¡à> >à ëÎìA¡–ƒ ëÎi¡
"ƒå 29-26 t¡à ³àÚ šàA¡[J¡ú
³[ÎKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà =àƒ¢ƒà ëi¡>
3 A¡àœ¡æ>à ó¡àÒüì>º ëÎi¡t¡[ƒ 3027 ƒà íº[J¡ú
ì¤àì´¬ºàKã *Òü>à 3 ºA¡ Ç¡¤à
*Òü>à *ìº[´šv¡û¡à Źç¡A¡ Úà[J¤à
Shri Tongbram Subhash Singh aged about 47 years S/O.
T. Angouba Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. &P.S.
Moirang, Bishnupur District, Manipur.
Whereas, the above name Plaintiff Bank has instituted the
above suit against you under Order XXXVII of the Code of Civil
procedure, 1908 for Rs. 6,57,730/- and interest, you are the
hereby summoned to appear in this Court in person or by a
pleader on the 23rd day of August, 2016 at 10.30 of clock to
answer the same, failing which the suit will be disposed of
ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 11th day of
August 2016.
SEAL
Sd/- Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge Senior Division
NT/69381/12,13(Aug)
Churachandpur, Manipur
bearing Roll No. 8185 issued by the Board of Secondary
Education, Manipur at Imphal Bazar area on 05/08/2016.
Finders are requested to hand over the same to the
undersigned.
Sd/- Potsangbamcha Surjit
Khagempali Pankha
NT/69373/12(Aug)
P.O. Imphal. P.S. Singjamei
mOKG/Registration Certificate Lost
'Kã M.U. Kã Resgistration Card R¡¹à} t¡à} 10-8-2016 ƒà Xerox
ìt¡ï>¤à šå¤ƒà Singjamei ƒKã Bazar ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà t¡àìÒï칡ú 'Kã
P.U.Sc. Kã Roll No. 2101 (of 1981) "ƒåKà B.Sc Kã Roll No. 6722
(of 1984) [>¡ú Kha-Manipur College, Kakching ƒà t¡³\¹A¡š[>¡ú
A¡>àP¡´¬>à ë=}>¤ã¹¤[ƒ ³JàKã 'Kã Address "[΃à [ÅÄ[¤Úå¡"Þ೺
A¡;W¡K[>¡ú
"ìƒà³Kã:
NT/69369/12(Aug)
Yumnam Iboyaima Singh
Waikhong H/School, Waikhong
Home Address: Keirak II, P.O./ P.S. Kakching
# 9615047526
OFFICE OF THE
YOUTH DEVELOPMENT ORGANISATION
SORA MAMANG, THOUBAL DISTRICT MANIPUR
SIoEcq/ ³ãÚೃà JR¡Òg¤à
The Yaiphaba DIESEL Auto Ownders and Drivers Welfare
Association >à DCO Shyamkeshor Singh ƒà [Ź[Aá¤à ³¹àº "[Î
Úå´£¡³ Úà*ƒ¤[>¡ú ³¹³[ƒ Sora Bazar ƒKã Kakching Bazar ó¡à*¤ƒ}
*Òü¤>à "[Ò}->å}[=º ">à-"ìÚA¡ Jå[ƒ}³v¡û¡à Jåìƒà}W¡à¤à šø\àƒà šã샡ú Ú೗
à Þà\¹¤à šø\à[Å}>à Jåº ³>å}ƒà J[\v¡û¡} W¡}¤ãÚå ÒàÚ¤à ³t¡³ƒà "ìÒ>¤à
íšÅà šã‰¤[ƒ W¡}¤ãƒ¤à "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ³ãÚà³Kã "Þà¤à J¹ƒ} *Òü¹¤Îå
ëA¡àA¡>¤à Òàڃå>à YDO >à šø\à[Å} Jåų—¹Kà Sora Kã A¡à[W¡> ëA¡àÚà ëÚï¤à
Association "³à ëų\[J¤[>¡ú šø\àKã "Þà¤à JR¡¤ãƒå>à DCO Thoubal
>à Dt. 16/09/2014 ƒà Registrer ìt¡ï[¤[J¡ú ³t¡³ Wå¡Ùƒà YDO >à DCO
Thobal ¤å =àK;W¡[¹¡ú ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à ³ó¡³ƒà Registrer ìt¡ï¤[>¡ "³[ƒ
Route Service ìt¡ï¤[>¡ú ³¹ã íº>¤à Department >à Sora K㠚ø\à[Å}¤å
J;>-îW¡>>¤à [Å>[J¤à íºìt¡¡ú ³ãÚà³Kã "šà´¬à *Òü¤>à Òü}>à [W¡A—¡à Service
ìt¡ï[³Ä\[¹¡ú ëŖƒàº º´¬ã =ã¤à Auto Association "[Î>à šàl¡ü ëW¡Kã
ë=à}ƒà š}ÒàÒü ÒàÚ[¤[¹¤à "[Î ³Jà t¡à>à ët¡ï[¤K>å YDO.
NT/HB/12(Aug)
FkxGvjg / *c¡à A¡[¤¹à\ A¡Úà³å[„>¤å =àK;W¡[¹
' ³t¡³ Aå¡Òü>à ÎàÒü>Î>à >àƒå>à Å«¹ ëÒà>¤ƒà Þà¤à, >š ³[Ò
t¡à¤à, ëA¡àA¡ R¡à*¤à, [³; ³¹ã [W¡A¡šà, >àìA¡à} R¡}ƒå>à íº¤à,
ÒàA¡[= ët¡àÚ>à J>¤à, ëºàA¡ Jå¤à ët¡ï¹´¬à "ƒå &³[®¡ A¡Úà³å[„> (
# 8575814720, 8413870027), ƒà W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã
'ìR¡à–ƒà íº¹´¬à ">à¤[Å}ƒå #Å«¹Kã ë=ï\຃Kã ³šå} ó¡à>à ó¡ì¹¡ú
³¹³ "[Î>à *c¡à A¡[¤¹à\¤å ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à =àK;W¡[¹ ú
=àK;W¡[¹¤à@ Ningthoujam (o) Roni
NT/69252/12(Aug)
Khongjom Mamang Leikai
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST KONTHOUJAM
Mutation Case No. 771/SDC/IW/(K) of 2016
R.K. ongbi Rani Devi, W/o. (L) R.K. Sanahal Singhof Khumbong.
. . . Petitioner
-Vrs(Late) R.K. Sanahal Singh, S/o. (L) R.K. Sakhensana Singh of
Sagolband Akham Leikai.
. . . O.P.Party
N O T I C E
The 11/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ R.K. Sanahal Singh, šã ³õ: R.K.
Sakhensana Îà} Sagolband Akham Leikai Kã [³}ƒà íº¤à Imphal
West t¡Ò[źKã Jåº >}: 81-Moidangpok Kã "ì>ï¤à šàj¡à >}: 571/
1211 ƒàK >}: 1329/1582 "³Îå} &[¹Úà>à .08 W¡à*¤à Ingkhol "[Î
³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà šà>¤ã>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[΃à
ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤à ³tå¡} >å[³; 7 [> Kã
³>å}ƒà ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à A¡>àP¡´¬>à "àš[t¡ ët¡ï¤ã[>}º¤[ƒ ët¡ï¤à
ÚàK[>¡ú ³=v¡û¡à šã[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã ³tå¡}ƒKã[ƒ A¡>à "³v¡Kã "àš[t¡ íºìy
ëºï¹Kà ëA¡ài¢¡>à ³Jà t¡à¤à =¤A¡ W¡x\¹K[> ú
NT/69375/12(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Konthoujam
MD Najemuddin
Secy. YDO, SORA
ìt¡ï¤ã³º JR¡¤à 1[ƒ =àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹
Wangjing Tentha Constituency Kã MLA Paonam Brojen Singh
>à ³ãÚ೗à "Þà}šà; Fisheries Road ÒàÚ>à JR¡>¤à º´¬ã "[Τå ëºï³ã
šø \ à ³ãÚà³Kã ëÚ}¤ãƒå > à ëÚ}[Å>¤ã¹¤à tå ¡ }ƒà ³ãÚ೗ à W¡;šà Úà>>¤à
ëų\ã>ĤK㠃³A¡ Development Committee Kã Secy. Treasuerr
1[ƒ Convenor ƒà ëźKã ët¡}¤à} *Òü>à ºåšà 50,000/- (ºåšà [º[Å}
ÚàîT) šã¤ã¤KンA¡ ët¡ï¤ã³º JR¡¤à 1[ƒ =àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹ ëºàÚ>>à
Hon'ble MLA >à ët¡ï¤à =¤A¡ Jå[ƒ}³v¡û¡à ³Uº *Òü¹Î>å ÒàÚ>à ÒüÅ«¹ƒà
ë=ï[>\[¹¡ú
NT/69379/12(Aug)
Sd/- Naorem Balharda Singh
Secretary,
The Awangpat Fisheries Development
Committee, Thoubal District.
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
520 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler