close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Òü´£¡àº, "KÊ 6, 2016 Òü} =Þà>Kã 5 [> šà>¤à, ë>à}³àÒü[\}
eokjOMxg Fyrki
¹> ëó¡à¹ [¹* 2016 Jå³> º´šàv¡û¡à šà}ì=àA¡ìJø
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 6 @ [ƒšài¢¡ì³–i¡ *ó¡
Úå= &[ó¡Úà΢ &–ƒ ìњài¢¡Î (ÚàÎ) >à
[Ŗƒå>à R¡[Î "ÚåA¡ ¹> ëó¡à¹ [¹*
2016 Kã º³ì\º šà}ì=àA¡ìJø¡ú
º³ì\º "[Î W¡ãó ëÎìyû¡i¡[¹¡
* >¤[A¡ìÅà¹>à º³=à[J¡ú
º³ì\º "[΃à ÒàÄKã
*ìº[´šÚ> ìA¡àW¡[Å} "³Îå }
ÅàÄì¹àÒü[Å} "³[ƒ ÅàÄì¹àÒü¤å
>å}[Å[¤¤à ³ã*Òü A¡Úà>à Źç¡A¡
Úà[J¡ú ë=ï¹³ "ƒåKà ³¹ã îº>>à
ÚàÎA¡ã A¡[´¶Ñ•à¹ 'W¡ [ƒ[ºš>à
ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà º³ì\º "[Î
[¹* *ìº[´šv¡û¡à Źç¡A¡ Úà[¹¤à
³[ošå¹ƒKã ÅàÄì¹àÒü[Å}¤å ÚàÒüó¡³Uº šã>>¤Kã šà–ƒ³ƒà
[Å>[J¤[>¡ú
ìÊi¡ "[ÎKã ³³ã} ¤à
ÅàÄì¹àÒü[Å}, [>ºA¡³º [Î}Ò, ëA¡
'W¡ ë=àÒü¤à, &º [i¡ìA¡>, ëƒà>¢à
W¡à[¹Úà &Þà[ƒ¢ Òüì¤à³W¡àÎå R¡[ÎKã
º³ì\º "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¡ú Jå³>
º´šàA¡ ìњài¢¡Î A¡³ìšÃGt¡Kã
º³=àƒå > à [ƒS¡å ë¹àƒ "³Îå }
ìњài¢¡Î A¡³ìšÃG "[ÎKã ³šà–ƒà
íº¤à º´¬ã[Å} ó¡à*ƒå>à ëW¡À¤à
³tå¡}ƒà ÒàÄKã º³=àó¡³ ³ó¡³
"ƒåƒà "³åA¡ ÒÀA¡[J¡ú
&ì=ìº[i¡A¡ &ìÎà[ÎìÚÎ> *ó¡
³[ošå¹ "³Îå} ëó¡i¡¹[>[i¡ *ó¡
ìњài¢¡Î šà΢>, ³[ošå¹>à [Ŗƒå>à
31 Ç¡¤à *ìº[´šA¡ ëK³Î "[Τå
ëÎìºì¤i¡ ët¡ï¤à *Òü>à ³àÒüº
"³Kã º³ì\º Jå³> º´šàA¡
ë³Òü > ìÊ[ƒÚ³ƒà R¡[Î "Úå A ¡
šà}ì=àA¡[J¡ú
&Î "๠* ÞàÒü [ÎKã Úå³à— ³
"³¹[\; í³ît¡, Jå얃ೠë¹à³à[\;
í³ît¡ "³Îå } 'W¡ ÞàÒü [Î,
Òà*î¹[¤Kã A¡àRå¡\³ ëW¡Úà¹ì³>
í³ît¡>à Þà> ³àÒüº ë¹Î A¡[´š[i¡Î>
"[Îƒà ³=}[Å;>à "Òà>¤à,
"[>Ç¡¤à "³Îå } "׳ǡ¤à
ëšà[\Î> t¡à[J¡ú &Î "๠* ÞàÒü Kã
íºÒà*¹´¬³ ëÎàì³ì–ƒøà [Î}Ò, 'W¡
ÞàÒü [ÎKã Îàš³ ë¹àì³Å "³Îå} &³
[ƒ [Î[ƒA—¡à ³[¹Ç¡¤à, ³R¡àÇ¡¤à "³Îå}
t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú
[¹* [ƒ ì\î>ì¹à, "KÊ¡ 6 @
¤ø[\ºKã [¹*ƒà ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡
W¡x[¹¤à 31 Ç¡¤à *ìº[´šA¡
ëK³ÎA¡ã ëºà> ëi¡[ÄÎt¡à Òü[–ƒÚàKã
[º&–ƒ¹ ëšÎ "³[ƒ ë¹àÒ>
뮡àšà>à ³àÚ[=ìÒï칡ú
ì¹àÒ> "³Îå} [º&–ƒ¹ "[>>à
ìÊöi¡ ëÎi¡t¡à ëšà캖ƒKã ºåA¡àÎ
Aå ¡ ì¤ài¡ "³Îå } ³à¹[Î>
ë³i¡ìA¡àÎ[A¡Kã ³Jåv¡à "Òà>¤à ¹àl¡–ü
ƒƒà ³àÚ[=ìÒï[J¤[>¡ú Òü}, 1996 t¡à
&i¡ºà–i¡à *ìº[´šA¡ ëK³Kã ë³X
[ÎUºÎt¡à ë¤øàg 볃º ó¡}[J¤à
[º&–ƒ¹ ëšÎ "³Îå} 뮡àšà>à
"[>>à "Òà>¤à ¹àl¡ü–ƒKã ë³i¡W¡t¡à
ìÊ¡öi¡ ëÎi¡t¡à ëšàƒå>à iå¡>¢à쳖i¡
"[΃Kã ³šà> ë=àAáA¡[J¤[>¡ú
뮡àšà>à[ƒ [³G ƒ¤ºÎt¡à Îà[>Úà
[³¹\àKà šàƒå>à 볃º "³à ó¡}K[>
ÒàÚ¤Kã W¡š W¡à>à =à\¤à íº[¹¡ú
>àA¡º "³ì¹à³ƒà ëÒà[A¡
³Åàăà Òü[–ƒÚà>à "àÒüڹ캖ƒ¤å
ëKຠ3-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
"Òà>¤à E¡ài¡¹ƒà Òü[–ƒÚà>à ó¡}[J¤à
4 Ç¡¤à ëš>à[Âi¡ "ƒå [®¡ "à¹
¹P¡>à;>à ëKຠ*씂 à v¡û å ¡ >à
"[>Ç¡¤à E¡ài¡¹ƒà ¹ç¡[š–ƒ¹ šàº
[Î}Ò>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ƒà ëKມ
*씂àv¡û¡å >à 2-0 ƒà íºÒ>[J¡ú
Òü[–ƒÚàKã >åšàKã ëÒà[A¡ [i¡³—à
³=}Kã ìšÃƒà [>}ì=ïA¡à¤à >å[³;t¡à
\³¢ > Kà ÅàÄK[>¡ú Òü [ –ƒÚà>à
*ìº[´šA¡ ëÒà[A¡Kã Òü[t¡ÒàÎt¡à
J«àÒüƒKã Úà³—à ³àÚ šàA¡šà íº¤àA¡
*ÒüìJø¡ú Òü[–ƒÚà>à *ìº[´šA¡ ëKàÁ¡
볃º 8 ëºï¤à R¡³ìJø¡ú
>àA¡º "³ì¹à³ƒ>à Ç¡[i¡}ƒà
"šå¹[®¡ W¡à얃ºà, "àÒü*[>A¡àº
šàl¡üº ó¡àÒüì>ºKンA¡ E¡à[ºó¡àÒü
*Òü¤à R¡³[J쉡ú ҖƒB¡ã *ìº[´šA¡
ëK³Î "[ÎKã >åšãKã [³i¡¹ 10 Kã
&Ú๠¹àÒü ó ¡º Òü ì ®¡–i¡t¡à
"ì³[¹A¡àKã ®¡¹[\[>Úà =øàι>à
ëKàÁ¡ 볃º ëºïƒå>à ÒüÒà> ÒàÄà
ëKàÁ¡ 볃º ó¡}¤à R¡³[J¤à
ÅàÄì¹àÒü "³à *Òü[¹¡ú
>åšàKã Ç¡[i¡}ƒà [\tå¡ ¹àÒü>à
ëšàÒü–i¡ 78.7 ó¡}ƒå>à [³i¡¹ 10 Kã
&Ú๠[šìÊຠÒü ì ®¡–i¡A¡ã
ó¡àÒüì>ºKンA¡ E¡[ºó¡àÒü *ÒüìJø¡ú
[º&–ƒ¹ ëšÎ "³[ƒ ë¹àÒ> 뮡àšà>à íºìÒïì¹
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
Mutation Case No. 1501/SDC/IW/(c) Dt. 5/8/2016
Khundrakpam Norendro Singh,S/o. Kh. Gokul Singh of Haobam
Marak Ngangom Leikai.
. . .Petitioner
-VrsLate. Khundrakpam Tonubabu Singh, S/o. (L) Gulamjat Singh
of Haobam Marak.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Imphal, the. 5/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ Khundrakpam Tonubabu Singh šã}
(L) Gulamjat Singh Îà} Haobam Marak Kã [³}ƒà íº¤à Òü:*: t¡Ò[κKã
Jåº >}: 43-Khagempalli Kã "ì>ï¤à šàjà >}: 222 "[¹¤à šàjà >}: 188
ƒàK >}: 3039 "³Îå} &[Úà .0785 (ìÒC¹) W¡à*¤à ÒüìTຠ"[Î ³=v¡û¡à
šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà šà>[¤>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡
=à¹ìAá, "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ
šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}º¤à ³tå¡} >å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡
"[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>, ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection ìºïì¹àÒü ëA¡Å
³Jà W¡x¹K[>ú
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
Today
qAwj okBKg rDjO
Today
BUMPER HOUSIE DRAW
A CENTRE FOR TREATMENT OF DRUG DEPENDENCE &
ALCOHOLISM A PROJECT OF THE KANGLA UNIVERSAL
FOUNDATION (K.U.F.).
Date : Sunday, the 7thAugust 2016, Time 5:00 p.m.
Venue : Sagolband Bijoy Govinda, Lainingthou Amudon
Akham Leikai, Community Hall.
First House Full
Royal Enfield-500
Second House Full
Rs. 15,000/-
All Lines Prizes
Qick Five
: ` 15,000/First Line
: ` 15,000/Second Line: ` 15,000/Third Line : ` 15,000/Star of K.U.F. : ` 15,000/-
te
et Ra
Tick 00/8
NT/69217/29(July)
THANKING
PRINCIPAL
SARADKUMAR
Firstly, I am thanking Oja
Laishram Nabakishore of
Sagolband Khamnam Leirak,
Imphal for writing the book
‘‘Chummi’’ Haina Loubibra ?
‘‘Lalli’’ Haina Loubibra ?. After
reading this book my mind
has changed. Then I am
thanking
again
Sir
Saradkumar
Longjam,
Principal of Sunshine
Academy of Moidangpok for
publishing the book ‘‘Chummi’’
Haina Loubibra ? ‘‘Lalli’’ Haina
Loubibra ? in Meetei Mayek,
who can not read Bengali,
for the forthcoming students
and youths of our society.
Sd/Lairellakpam Anand
Meetei
Chingarel Tejpur
NT/61610/7(Aug)
Mutation Case No. 1500/SDC/IW/(c) Dt. 5/8/2016
1) Wairokpam Ibomcha Singh, S/o. (L) Ningthemjao Singh @
Babu Singh of Sorokhaibam Leikai, 2) -do- Manithoi Devi, D/o.
(L) -do- of -do-, 3) -do- Khamba S/o. (L) -do- of -do-, 4) -doSaratchandra , S/o. (L) -do- of -do-.
. . .Petitioners
-VrsLate. Wairokpam Ningthemjao Singh @ Babu Singh of
Sorokhaibam Leikai.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Imphal, the 6/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ Wairokpam Ibomcha Singh šã} (L)
Ningthemjao Singh @ Babu Singh Îà} Sorokhaibam Leikai Kã
[³}ƒà íº¤à Òü:*: t¡Ò[κKã Jåº >}: 60-Sorokhaibam Leikai Kã "ì>ï¤à
šàjà >}: 121 "[¹¤à šàjà >}: 60/76 ƒàK >}: 34 "³Îå} &[Úà .1157
(ìÒC¹) W¡à*¤à ÒüìTຠ"[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ ³W¡à[Å} "[Î>à ³ìJàÒüKã
³[³}ƒà šà>[¤>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà
³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}º¤à ³tå¡}
>å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡ "[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>,
³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection ìºïì¹àÒü ëA¡Å ³Jà W¡x¹K[>ú
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
NT/69320/7(Aug)
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST, WANGOI
Mutation Case No. 361/SDC/IW/2016
Thoudam Mohor Singh S/o (L) Th. Tomba Singh of Wangoi
Makha Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Naorem Tolchou Singh S/o Ibotombi Singh of Naorem
Chaprou.
. . . O.P.Party
NOTICE
Wangoi, Date 6th Aug. 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Òg[¹ ³ƒå[ƒ, ³õtå¡ Pattadar Shri Naorem Tolchou
Singh S/o Ibotombi Kã [³}ƒà šà>¤à Jå> >´¬¹ 89-Naorem Chaprou
Patta No. 163, CS Dag No. 89-Naorem Chaprou Kã &[¹Úà 1.00
acres Kã ëó¡ï칺 ëºïó¡³ petitioner >à ³àKã [³}ƒà >à³à šà>[Å>¤ãÚå
ÒàÚ>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ SDC/Wangoi Kã *[ó¡Ît¡à ƒ¹JàÊ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "ƒå>à
³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ºà[Aá¤à t¡à} 12-8-2016 A¡ã "ÚåA¡ šå} 11.30
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡ >yKà ÒüÅà>à ëA¡ài¢¡t¡à ºàv¡û¡å >à objection ìt¡ï¤ã¹¤à
ÚàK[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà "š[t¡ ëºï\ì¹àÒü ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà =¤A¡ ³Jà
W¡;=\K[>¡ú
NT/69330/7(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West, Wangoi
[i¡ 'W¡ ëÒ¹à [Î}Ò ë³X 뮡ìi¡¹à> A¡à} iå¡>¢à쳖i¡t¡à
&Î & ÞàÒü [Î>à [ƒì¤à} [\ [š (&) ¤å ë=àÒüìJø
Ç¡[i¡}
A¡[´š[i¡Î>
šà}ì=àAáK[>
ë³i¡W¡t¡à [ƒì¤à} ([¤) "³[ƒ í³ît¡
Òü>à; ë=ïKº ºåš (&³ "àÒü [i¡
&º) [i¡³ "[>>à ÅàÄK[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[Îƒà šåÄà [i¡³ t¡¹ç¡A—
¡à Źç¡A¡ Úà[¹¡ú Źç¡A¡ Úà[¹¤à
[i¡³[Å} "ƒå[ƒ &º Òü [Î-¤à¤åšà¹à,
í³ît¡ Òü>à; ë=ïKº (&³ "àÒü [i¡
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 3@ *º
[\[¹¤à³ ìњài¢¡Î &ìÎà[ÎìÚÎ>
(& ë\ &Î &) >à [Ŗƒå>à
[\[¹¤à³Kã A¡à[º³àÒü ³à–ƒšt¡à
šåÄà [i¡³ 6 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à
"Òà>¤à ìÒ¹à [Î}Ò ë³X
뮡ì+¹à> A¡à} iå¡>¢à쳖i¡ 2016
A¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à &Î
ÞàÒü [Î>à [ƒì¤à} [\ [š (&) ¤å
šàgº 12-10 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ì³i¡W¡ "ƒåƒà
[ƒì¤à} [\ [š (&) >à ët¡àÎ
R¡³ƒå>à ³àÚîA¡ J>[Jú "ƒåKà &Î
& ÞàÒü [Î>à A¡à} A¡àÙà ëÒï[J¡ú
"[š¤à ³t¡³ "[ÎKã ³>å}ƒà &Î
& ÞàÒü [Î>à [ƒì¤à} [\ [š (&) ¤å
šàgº 12-10 ƒà ë=àÒü[J¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "[Î ëA¡ ¹à\³[o
[Î}Ò>à "´šàÒüÚ¹ *Òü[J¡ú "ƒåKà
ëA¡ 'W¡ Åà[”z [Î}Ò>à ìÑH๹
*Òü[J¡ú
i¡å>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 6@ ³[ošå¹ ¹àÒüó¡º
&ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗƒå>è à 26 Ç¡¤à *º
³[ošå¹ Ç¡[i¡} A¡[´š[i¡Î>, 2016
(¹àÒüó¡º &–ƒ [šìÊຠÒü쮡–i¡Î) =à
"[ÎKã 10 ƒKã 16 ó¡à*¤à Jå³>
º´šàA¡ Ç¡[i¡} ë¹gt¡à
[¹* [ƒ [\ì>ì¹à, "KÊ¡ 6@ Òü[–
šà}ì=àAáK[>¡ú
Ç¡i¡¹[Å} "³Îå} A¡[´š[i¡Î> ƒÚ> *ìº[´šA¡ &ìÎà[ÎìÚÎÄà
"[΃à Źç¡A¡ Úà[>}¤à Ç¡i¡¹[Å}>à [¹* *ìº[´šv¡û¡à ëKàÁ¡ 볃º
=à "[ÎKã 7 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "ÚåA¡ ó¡}¤à R¡´¬à ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒà ºåšà
šå} 6 t¡Kã 10 ó¡à*¤Kã ³t¡³ƒà ºàÛ¡ 50 šãK[> ÒàÚ>à R¡[Î
Jå³> º´šàA¡ Ç¡[i¡} ë¹g *[ó¡Ît¡à ºà*ì=àA¡ìJø¡ú
Þàó¡³ "[Î ë³ì>\¹ "³Îå}
³ìJàÚ ³ìJàÚKã &[”| ëó¡à³¢
ëºàÚ>>à
šã[Å>¤à ÚàK[> ÒàÚ>à ³[ošå¹ ëA¡àW¡[Å}Kà
¹àÒü ó ¡º
&ìÎà[ÎìÚÎ>K㠚à}ì=àA¡[J¤à ³ãó¡³ "³ƒà
ëÎìyû¡i¡[¹ "๠ƒì¹–ƒø[\; [Î}Ò>à ºà*ì=àA¡[J¤[>¡ú [κ®¡¹ "³Îå}
ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à ë¤ø à g 볃º ó¡}¤à R¡´¬ à
ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒÎå ³=}[Å;>à ºåšà
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 6@ =à "[ÎKã 7
ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã "ÚåA¡ šå}
10.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà *º ³[ošå¹
íW¡[¤ &ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗƒå > à
"šå>¤à ×ÒüìÚ>-ºà>ìºà} (=à}t¡à, Å[¹;-Źà;, ³åA—¡à, ³åA—¡à
A¡à}î\, îW¡[¤) ³[ošå¹ "³à ëų—
>¤Kã ³ãó¡³ "³à, *[ƒìi¡à[¹Ú³
ìÒຠJå³> º´šàA¡ Òü´£¡àºƒà
šà}ì=àAáK[>¡ú
³ãó¡³ "[΃à ×Òü ì Ú>
ºà>ìºà}Kã ³>å} W¡>¤à ºåš[Å}>à
³t¡³ W¡à>à ºàA¡šãÚå ÒàÚ>à *º
³[ošå¹ íW¡[¤ &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
šø[Î샖i¡>à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá¡ú
I would like to show my heartfelt
gratitude to Sir Ashok Kumar fo rhealing
me from Spinal Cord Compress L4/L5/
Si. I have been suffering from his
physical distortion for six months that
caused severe pain in both legs and
shoulders, numbness in both legs,
burning sensation with back pain during
this period. Moreover, I had much
difficulty to move my body from one
Sir Ashok Kumar
place to another and I could not stand
for long time. All these conscomforts
and physicalodds got relieved after 10 days consultation
withSir Ashok Kumar at his clinic, Ashok Kumar HealthCare
Centre, Near E.S.U. Ground Palace Compound, Imphal, #
9612988625. All I can say that his treatment is truly incredible.
May Lord Jesus bless him to serve long.
Sd/- Nicolaus Vasai,
NT/69326/07(Aug)
Tangkhul Avenue, Imphal
''Takrk sGvqk'' ‘‘Òü³àƒà A¡;W¡¤à’’
[=ìUà³ ò ì ¤à¹îA¡>¸
ëšàA¡šà ³t¡³ @
íº¤àA¡ìšàA¡šà, ë³¹àKã
8 [> šà>¤à Òü} 1934
íº[Jƒ¤à ³t¡³@ 18¡ú8¡ú2015
NT/69217/6,7(Aug)
>W¡à[Å}K㠚å[X>à íº[¹¤³îJ Òü³à¤å[ƒ
A¡¹³—à A¡à*ì=àB¡[>, Òü³àKã >t¡´¬àv¡û¡à R¡[ÎÎå
*> ë=àÒü>à ëW¡>-ìW¡à}ƒå>à ÅàÄ[¹ ¡úú
Aå ¡ ³*> [ó¡ì¹àÒü [ Ńà,Òü ³ à ºàA¡šà
R¡àÒü[¹ìÚ ³ã>å}[Å>à =À¤à >t¡³¤àv¡û¡à ëW¡>ìW¡à}ƒå>à ÅàÄ[¹ >å}[Ńà ëÒ Òü³à, ... Òü³àKã
Îå Òü³à, ëšàA—¡ó¡³ Òü³à !
Òü ³ àKã ³ã>å } [Å, >W¡à[Å}>à
[Ò}[º¤³îJ A¡à*¤à R¡³ìºàÒü¡ú
>}Kã ë=ï\ຠ#[¹A¡[Å}>à >W¡à[Å}ƒà
šàUº [š¹´¬ì> ³ìšàA¡ ³ìšàA¡ Jå[ƒ}ƒà
>}Kã >W¡à *Òü\ìK ¡ú
Jå ³ > [=ìUà³Kã
>W¡à->Îå, Òü³å}-³>å}, ³¹ã-³t¡à[Å}
ìt¡¹à íA¡ì=º
&º), [ƒì¤à} [\ [š (&), [ƒì¤à}
[\ [š ([š), &Î & ÞàÒü [Î "³[ƒ
&³ ÞàÒü [Î, [ÅU¹¤–ƒ A¡áà¹[>¡ú
ÒàÚ[¹¤à iå¡>¢à쳖i¡ "[Î
[\[¹¤à³Kã "àÒü [¤ îºA¡àÒüƒà
íº¤à [i¡ 'W¡ ëÒ¹à [Î}Ò>à
A¡;W¡¤[>¡ú
[¹* *ìº[´šA¡ 2016
[¹* ëKàÁ¡ 볃[ºÊ[Å}ƒà ºåšà ºàÛ¡ 50 šã¹K[>
13 Ç¡¤à Òü>å}R¡à>¤ã [³[>-ì¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 6 @ *º [\[¹¤à³
ìњài¢¡Î &ìÎà[ÎìÚÎ> (& ë\ &Î
&), [\[¹¤à³—à [Ŗƒå>à ³³à} =àKã
31 ƒKã ëÒïƒå>à šåÄà [i¡³ 8 >à Źç¡A¡
Úàƒå>à W¡x[¹¤à 13 Ç¡¤à W¡à–ƒ³
Òü>å}R¡à>[¤ ë³ì³à[¹ìÚº [³[>ì¤àÒüÎ ("–ƒ¹-13) óå¡i¡ì¤àº
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à Aå¡[A¡ &Î [Î
"³[ƒ &º &ó¡ [Î [i¡³ "[>>à
ÅàÄ[J¤ƒà Aå¡[A¡ &Î [Î>à ëKຠ3-
Today
0 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡>à &> ÞàÒü [Î>à Úà³—à ºàÒü>à
[Å>ìºà>, Aᤚå ëKຠ5-2 ƒà
ì=àÒü[J¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à [š ÞàÒü [Î "³[ƒ
ÒüìW¡º Aá¤, [ƒì¤à}Kà ÅàÄK[>¡ú
"ƒåKà "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡>à [W¡[A¡³
ÞàÒü [ÎKà *[¹ìÚì–i¡º Aá¤A¡à
ÅàÄK[>¡ú
Today
‘‘AIM CLUB’’
BUMPER HOUSIE DRAW
On 7th August, 2016 at 5.00 pm
Venue : Khabam Lamkhai
Ticket
Rs. 5000/
-
Ticket Rs.
5000/-
AIM CLUB
MEGA BUMPER HOUSIE
In Aid of
Participating the 11th Manipur State Leaque 2016-17
ºàÛ¡ 30 "³Îå} ºåšà ºàÛ¡ 20
ºà*ì=àA¡ìJø¡ú "[ÎKãÎå ³=v¡û¡à
ëA¡àW¡[Å}ƒÎå ÅàÄì¹àÒü[Å} "ƒå>à
ó¡}[º¤à Źç¡B¡ã W¡àƒà 50 šãK[>¡ú
J僳 *Òü>à ÒàÚ¹¤ƒà ëKàÁ¡ 볃º
ó¡}¤à R¡´Ã¤à ÅàÄì¹àÒü "³ƒà ºåšà
ºàÛ¡ 50 ó¡}¤à ³t¡³ƒà ³ÒàB¡ã
ëA¡àW¡ "ƒå > à ºå š à ºàÛ¡ 25
ó¡}K[>¡ú "àÒü * &K㠚ø[Î샖i¡
¹à³àW¡–ƒø à >à ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà
ëJà}=à} "[Î 'ìJàÚ>à "Òà>¤à
*Òü > à ëºïJ;š[>¡ú ³[Î>à
ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒà "ìÒ>¤à Òü>ìÎ[–
i¡®¡ íºÒ>¤à R¡³ÒÀK[>¡ú
ëºàÚ>>à 'ìJàÚ>à ҖƒB¡ã ëK³Î
"[Îƒà ³³à}ƒà ó¡}[J¤à 볃º
³[Å}ƒKã ëÒ>K;>à ó¡}K[>
ÒàÚ>à "Åà ët¡ï[¹¡ú W¡ãó¡ [ƒ [³Î>
¹àìA¡Å P¡št¡>à ³Jà t¡à>à
ìó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà 'ìJàÚ>à
ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒKã "ìW¡ï¤à "Åà
=[´Ã¡ú ëºàÚ>>à ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒà
"R¡´¬ à ³ìt¡} šà}>¤à =¤A¡
šàÒüJ;>¤à ÒàÚ[J¡ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
OINAM
Mutation Case No. 260/SDC/Oinam of 2016
Laishram (O) Meratombi Devi, W/o. (L) L. Ibohal Singh of Oinam.
. . . Petitioner
-Vrs(Late) Laishram Ibohal Singh, S/o. (L) Nipamacha Singh of
Oinam.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Oinam, the 6th August,2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ Jåº >´¬¹ 30-*Òü>à³ K㠚àjà >´¬¹ 664 /
821 ("ì>ï¤à) ƒàK >´¬¹ 1061 &[¹Úà 0.24 W¡à*¤à ÒüìTຠ"[ÎKã
Pattadar "[Î ³õ: *ÒüìJø¡ú ³¹³ "[Î>à ƒ}A¡à[¹>à ³õ: šàjàƒà¹Kã ³[³} A¡AáKà
³àKã ³[³}ƒà º³ "[Î >à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ "³à
=à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à íº¹¤[ƒ
šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à >å[³v¡K㠚à¹Kà >å[³; 7(t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà
"Òü¤à ëW¡ì¹àº>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹AáKà ëÚ;šã¹¤à ÚàK[>¡ú ³[ÎKã
³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï\ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î
³Jà W¡xJøK[> ú
NT/69329/7(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Oinam
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
OINAM
Mutation Case No. 257/SDC/Oinam of 2016
1) Irengbam Maipak Singh, S/o. (L) Pakchao Singh of Irengbam,
2) Irengbam (O) Kunje Devi, W/o. (L) Mangol Singh of -do-, 3)
Irengbam (O) Bhujamani Devi, W/o. (L) Tomba Singh of -do-.
. . . Petitioners
-Vrs(Late) Irengbam Pakchao Singh, S/o. (L) Tochou Singh of
Irengbam.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Oinam, the 6th August,2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
2nd housefull
Royal Enfield 350
First housefull i-20 active
On Sunday the 7th Aug,
2016 at 5.30 p.m
3rd housefull Vespa
Star
Star,, Quick five & All
lines are TVS Jupiter
Contact : 8414047535
8730066210 / 9402405774
Venue : AIM Club,Khabam Lamkhai
NT/69291/7(Aug)
GRATITUDE
BRAINOBRAIN BRAIN
DEVELOPMENT PROGRAMME
ADMISSION OPEN
NT/69200/1,2,3,5,6,7(Aug)
NT/69321/7(Aug)
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
×ÒüìÚ>
ºà>ìºà}Kã ³ãó¡³
šà}ì=àAáK[>
7
FOR YOUR KIDS OF AGE 5-14 YEARS
CLASS STARTS FROM 7TH AUGUST 2016
FORM AVAILABLE AT BRAINOBRAIN OFFICE SEATS ARELTD.
PLEASE DETAILS CONTACT :
1 BRAINOBRAIN CENTRE TERA SAGOBAND TERA YAMBEM
LEIRAK 8794267803
2 NGANBI EDUCATIONAL CENTRE SEKMAI KOUJENG LEIMA
8794267803/8575857906
3 WANGJING BAZAR 8794354877/9615126084
4 WANGKHEI PUJA LAMPAK 9077378886
5 SINGJAMEI CENTRE 9774987197
GOVERNMENT OF MANIPUR
OFFICE OF THE DC/DIST
TOR
DC/DIST.. PROGRAMME COORDINA
COORDINAT
(MG-NREGA)/THOUBAL
NOTICE
Thoubal, the 5th Aug, 2016
No.MGNREGA/1/PRI/Trg/20914-15: It is hereby informed to all
the ward members of the Gram Panchayats of Thoubal and
Kakching C.D. Blocks that this office is organising a 3(three)
days training programme at the Election Counting Hall located
inside the office complex of Deputy Commissioner, Thoubal in
connection with the ‘‘Implementation of MG-NREGA’’.
1. Thoubal C.D. Block = 10 to 12th Aug. 2016
2. Kakching C.D. Block = 17 to 19th Aug. 2016.
All concerned members of the Gram Panchayats of Thoubal
and Kakching C.D. Blocks are hereby requested to attend the
training programme at 10.30 a.m. sharp daily without fail.
Sd/- T. Ranjit Singh
DC/Dist. Programme Coordinator
NT/69312/6,7(Aug)
(MGNREGA)/Thoubal
Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ Jåº >´¬¹ 29-Òüì¹}¤³K㠚àjà >´¬¹ 111
("ì>ï¤à) ƒàK >´¬¹ 296 &[¹Úà 0.55 W¡à*¤à ÒüìTຠ"[ÎKã Pattadar "[Î
³õ: *ÒüìJø¡ú ³¹³ "[Î>à ƒ}A¡à[¹ "׳>à ³õ: šàjàƒà¹Kã ³[³} A¡AáKà ³ìJàÚKã
³[³}ƒà º³ "[Î >à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ "³à
=à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à íº¹¤[ƒ
šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à >å[³v¡K㠚à¹Kà >å[³; 7(t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà
"Òü¤à ëW¡ì¹àº>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹AáKà ëÚ;šã¹¤à ÚàK[>¡ú ³[ÎKã
³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï\ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î
³Jà W¡xJøK[> ú
NT/69329/7(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Oinam
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
591 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler