close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
26 Ç¡¤à *º ³[ošå¹ Ç¡[i¡} A¡[´š[i¡Î–ƒà
Aå¡[>Î> ët¡à>à´¬³—à "ì>ï¤à ìÊi¡ ë¹ìA¡àƒ¢ =³ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 12@ ³[ošå¹
¹àÒüó¡º &ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ "à¹
&) >à [Ŗƒå>à R¡¹à}ƒKã Jå³>
º´šàA¡ Ç¡[i¡} ë¹gt¡à >åšà 85
"³Îå} >åšã 27 šåÄà Ç¡i¡¹ 12 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à 26 Ç¡¤à *º
³[ošå¹ Ç¡[i¡} A¡[´š[i¡Î>, 2016
Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à &Ú๠[šìÊàº
(&> "à¹) ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10
Kã Úå= ë³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà Òü´£¡àº
ìÞÊA¡ã Aå¡[>Î> ët¡à>à´¬³à— ìšàÒü–i¡
374 ëºïƒå > à "ì>ï¤à ìÊi¡
ë¹àìA¡àƒ¢ =³ƒå>à ëKàÁ¡ 쳃º
ëºïìJø¡ú
Òü쮡–i¡ "[γB¡ã &Ú๠[šìÊàº
(&> "à¹) ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10
Kã Úå= ë³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà JàìK´¬à
ëºïyû¡àA¡š³ (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–
i¡ 369 ëºïƒå>à ìÊi¡ ë¹ìA¡àƒ¢
=³ƒå>à [κ®¡¹ 볃º ëºï[J¡
"³Îå} [šøt¡³A塳๠(Òü´£¡àº ëÞÊ)
>à ëšàÒü–i¡ 362 ó¡}ƒå>à [κ®¡¹
볃º ëºïìJø¡ú [>}[Å}¤à ÚàÒü Òü},
2014 ƒà [i¡ ëÒì¹à[\;>à Òü쮡–i¡
"[γv¡û¡ƒà ëšàÒü–i¡ 367 ëºïƒå>à
[>l¡ü ìÊi¡ ë¹ìA¡àƒ¢ =´Ã´[¬ >¡ú "ƒå¤å R¡[Î
Aå¡[>Î> "³Îå} JàìK´¬>à ÒàÄKã
ë¹ìA¡àƒ¢ "[Î =åKàÒü[J¤[>¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à ëΖi¡¹
ó¡àÒü ¢ Ú ¹ [šìÊຠ(&> "à¹)
ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 25 Kã \å[>Úà¹
ë³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà \èå[št¡¹
"ìų (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡
220 ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º ëºï[J¡ú
ìΖi¡¹ ó¡àÒüÚ¹ [šìÊຠ(&>
"à¹) ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 25 Kã
뮡ìi¡¹à> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà [Ò\³
[t¡ìA¡–ƒø[\; (Òü´£¡àº ëÞÊ) >à ëšàÒü–
i¡ 219 ó¡}ƒå > à ëKàÁ¡ 볃º
ëºïìJø¡ú
&Ú๠[šìÊຠ(&> "à¹)
ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10 Kã
뮡ìi¡¹àX ì³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà 'W¡
[t¡ìA¡–ƒø[\; (Òü´£¡àº ìÞÊ) >à ëšàÒü–
i¡ 302 ó¡}ƒå > à ëKàÁ¡ 볃º
ëºïìJø¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à .177 [šš
yàÒüìÚº A¡³ ëÎìºG>
šà}ì=àAáK[>
=à "[ÎKã 14 ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 12 @ >àÒü>-&-ÎàÒüƒ
óå¡i¡ì¤àº ëó¡ìƒì¹Î> *ó¡ Òü[–ƒÚàKã
³ã;ìÚ} ³Jàƒà >àÒü>-&-ÎàÒüƒ
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ> *ó¡ ³Òà¹àÊöà>à
[Ŗƒå>à ³=} =àKã 1 ƒKã 3 ó¡à*¤à [³>à
t¡àÒü =àìyû¡ ìÊ[ƒÚ³ & [ƒ Kàl¡>ü >àA¡à
še¡®¡à[t¡ >à[ÅA¡ ³Òà¹àÊöàƒà 5 Ç¡¤à Τ\å[>Ú๠"–ƒ¹-14 ë>ìѕº
ëW¡[´šÚ[Xš
20-16-17
šà}ì=àAáK[>¡ú
ÒàÚ[¹¤à ëW¡[´šÚ[Xš "[΃à
Źç¡A¡ Úà¹ç¡>¤à ³[ošå¹ [i¡³ ëų—¤Kã
yàÒüìÚº A¡³ ëÎìºG> "³à ºà[Aá¤à
mOKG/Lost
I have lost Migration
Certificate of All India
Secondary Examination
2015 bearing Roll No.
3632039, Admission No.
3031 and Registration No.
G113/05104/0021 issued by
CBSE on the way in between
Ningthoukhong and Imphal.
Finders are requested to
hand over the same to the
undersigned.
Sd/- R.K. Dinot Kumar
Singh
NT/69386/13(Aug)
Ningthoukhong
"ÚåA¡ šå} 7 t¡à¤ƒà [>}ì=ïìJà} š[¤ÃA¡
Nøàl¡–ü ƒƒà šà}ì=àAáK[>¡ú ³¹³ "[Î>à
Źç¡A¡ Úà[>}¤à Aá¤, *K¢>àÒüì\Î>
"³[ƒ ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ³t¡³ W¡à>à ºàA—¡¤à
*º ³[ošå¹ >àÒü>-&-ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ>, ³[ošå¹è Kã [Îóå¡ [i¡ 'W¡
ë>àì¹ì–ƒøà [Î}Ò>à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
ÎàÒüi¡ &Ú๠[šìÊຠ(&> "à¹)
ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10 \å[>Úà¹
Þåì³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà "๠ëA¡
³³t¡à (Òü´£¡àº ëÞÊ) >à ëšàÒü–i¡
373 "³Îå } ÞàÒü [¤ƒ¸ºÛ¡[³
Òü´£¡àº ëÞÊ) >à ëšàÒü–i¡ 315
ó¡}ƒå > à ëKàÁ¡ 볃º "³Îå }
[κ®¡¹ 볃º ó¡}ìJø¡ú
.199 [šš ÎàÒü i ¡ &Úà¹
¹àÒüó¡º (&> "à¹) ëW¡[´šÚ[Xš
[³i¡¹ 10 Kã Úå = Þå ì ³> Òü [ –
ƒ[®¡\å ì Úºƒà "๠ìA¡ ³³t¡à
(Òü´£¡àº ëÞÊ) >à ëšàÒü–i¡ 373
ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º ëºï[J "³[ƒ
ë³à>à[ºÎà ÞàÒüìJà³ (Òü´£¡àº ÒüÊ)
>à ëšàÒü–i¡ 318 ó¡}ƒå>à [κ®¡¹
볃º ëºïìJø¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à ìΖi¡¹
ó¡àÒü Ú ¹ [šìÊຠ(&> "à¹)
ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 25 Kã ë³> Òü[–
ƒ[®¡\åìÚºƒà &º ºÛ¡[³A¡à”zà
(Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡ 241
ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º, \å[št¡¹
"ìų (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡
220 "³Îå} &³ ë¤à[¹Å (Òü´£¡àº
ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡ 207 ó¡}ƒå>à
³=}[Å;>à [κ®¡¹ 볃º "³Îå}
ë¤øàg 볃º ó¡}ìJø¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à .177 [šš
ÎàÒüi¡ &Ú๠¹àÒüó¡º [³i¡¹ 10 Kã
ë³> (ì>à[®¡ìÎÎ) Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà
&> [¤Åà¹i¡ (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡
340 ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º "³Îå}
Òü´£¡àº ÒüÊA¡ã šõ[=¤ã¹à\>à ëšàÒü–i¡
336 ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º "³Îå}
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST KONTHOUJAM
Mutation Case No. 773/SDC/IW/(K) of 2016
Khaidem Nandakishor Singh S/o (L) Nongyai Singh of Khajiri
Mamang Leikai
. . . Petitioner
-Vrs(Late) Khaidem Nongyai Singh S/o Pishak Singh of Khajiri
. . . O.P.Party
N O T I C E
The 12th August.2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ Kh. Nongyai Singh šã} ³õ: Kh.
Pishak Singh Îà} Khajiri Kã [³}ƒà íº¤à Imphal West t¡Ò[źKã Jåº
>}: 92-Khajiri Kã "ì>ï¤à šàj¡à >}: 50, ƒàK >}: 55 "³Îå} &[¹Úà>à .63
[κ®¡¹ 볃º ëºïìJø¡ú
ìΖi¡¹ ó¡àÒü Ú ¹ [šìÊມú
[¹ì®¡àº¤¹ [³i¡¹ 25 Kã ë³> Òü[–
ƒ[®¡\å ì Úº (šì΢ à ì>º K>
ºàÒüìÎX) 'W¡ ë¹àì³Å (Òü´£¡àº
ìÞÊ) >à ëšàÒü–i¡ 32, "ìų
ëA¡ì>[ƒ (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡ 26
"³Îå} Îàºà³ Òü[–ƒø[\; (Òü´£¡àº
ëÞÊ) >à ëšàÒü – i¡ 5 ó¡}ƒå > à
³=}[Å;>à ëKàÁ¡ 볃º, [κ®¡¹
볃º "³Îå} ë¤øàg 볃º ó¡}ìJø¡ú
[šš ÎàÒü i ¡ .177 &Úà¹
¹àÒüó¡º (&> "à¹) ëW¡[´šÚ[Xš
[³i¡¹ 10 Kã Τ-\å[>Ú๠ë³> Òü[–
ƒ[®¡\åìÚºƒà ëšø³Î> (Òü´£¡àº
ëÞÊ) >à ëšàÒü–i¡ 332 ó¡}ƒå>à
ëKàÁ¡ 볃º "³Îå} "A¡Î¹ [³[¹
ÎàìÚàºàA¡šà A¡à}Rå¡\³ (Òü´£¡àº
ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡ 322 ó¡}ƒå>à
[κ®¡¹ 볃º ëºïìJø¡ú
.177 [šš ÎàÒü i ¡ &Úà¹
¹àÒü ó ¡º ("àÒü &Î &Î &ó¡)
ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10 Kã Úå= ë³>
Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà 'W¡ [¤ƒ¸ìÅà¹
(Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ëšàÒü–i¡ 553
ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º ëºï¤à R¡³[J¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à .177 [šš
ÎàÒüi¡ &Ú๠¹àÒüó¡º ("àÒü &Î &Î
&ó¡) ëW¡[´šÚ[Xš [³i¡¹ 10 Kã
\å[>Ú๠Þåì³> Òü[–ƒ[®¡\åìÚºƒà
ƒ[¤Ãl¡ü \å[ºÚà (Òü´£¡àº ëÞÊ) >à
ëšàÒü–i¡ 380 ó¡}ƒå>à ëKàÁ¡ 볃º
ëºï[J¡ú
Òü´£¡àº ÒüÊA¡ã 'W¡ [ºÚà>à ëA¡ìƒi¡
17Ç¡¤à &Î [¤ì¹–ƒø [Î}Ò
KຢÎt¡à ëKàÁ¡ 볃º
ëºïìJø
ë³ì³à[¹ìÚº Î嚹 [ƒ[®¡\> óå¡i¡ì¤àº
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
ìA¡ìƒi¡ KຢΠ[κUºÎA¡ã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 12 @ [ƒ[ÊöC ëi¡¤º
ëi¡[ÄÎ &ìÎà[ÎìÚÎ>, Òü´£¡àº ÒüÊ>à
[Ŗƒå>à R¡¹à}ƒKã ëÒïƒå>à Òü얃à¹
ìÊ[ƒÚ³, [ƒ &³ A¡ìº\ ëA¡´šÎt¡à
>å š à³W¡à 50 "³Îå } 42 šå Ä à
ÅàÄì¹àÒü 92 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à
W¡x[¹¤à 5 Ç¡¤à ìÊi¡ *š> ë¹[S¡}
ëi¡¤º ëi¡[ÄÎ ëW¡[´šÚ[Xš, 2016
ƒà Òü´£¡àº ÒüÊA¡ã 'W¡ [ºÚà>à ëA¡ìƒi¡
Kຢ Î [ÎUºÎA¡ã ëW¡[´šÚ>
*ÒüìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ëA¡ìƒi¡ KຢÎ
[ÎUºÎ ó¡àÒüì>ºƒà 'W¡ [ºÚà
(Òü´£¡àº ÒüÊ) >à ÞàÒü ºà[Û¡[šÚà[¹
(Òü´£¡àº ÒüÊ) šå 11-7, 11-7,
7-11, 11-6 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à
i¡àÒüi¡º ëºï[J¡ú
&Î ƒ[¤Ãl¡ü [Î, ÞàÒü
[š * ³àÚ šàA¡ìJø
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 8@ [ƒ[ÊöC¡ ìњài¢¡Î
&ìÎà[ÎìÚÎ> ([ƒ &Î &),
A¡A¡[W¡}>à [Ŗƒå>à ³³à} =àKã 24
ƒKã ëÒïƒå>à [ƒ &Î &Kã ìšÃNàø l¡ü–ƒƒà
šåÄà [i¡³ 8 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à
15 Ç¡¤à ëA¡ &Î 'W¡ íºÒà*
ë³ì³à[¹ìÚº Îå š ¹ [ƒ[®¡\>
óå¡i¡ì¤àº [ºK, 2016 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à &Î
ƒ[¤Ãl¡ü [Î (ìA¡) >à Úå [¤ &Î &¤å
ëKຠ1-0 "³[ƒ "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à ÞàÒü [š *>à [š ÞàÒü [Τå
ëKຠ1-0 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
Mutation Case No. 1517/SDC/IW/(c) Dt. 11/8/2016
Naorem Sorojini Devi, W/o. (L) Dorendro singh of Singjamei
Waikhom Leikai.
. . .Petitioners
-VrsLate. Sougrakpam Amusana Singh, S/o. (L) Ningthouba Singh
of Singjamei Waikhom Leikai.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Imphal, the 12/8/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒ>å à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ Sougrakpam Amusana Singh šã}
S/o. (L) Ningthouba Singh Îà} Singjamei Waikhom Leikai Kã
[³}ƒà íº¤à Òü:*: t¡Ò[κKã Jåº >}: 59-Oinam Thingel Kã "ì>ï¤à šàjà
>}: 646 "[¹¤à šàjà >}: 468 ƒàK >}: 1037 "³Îå} &[Úà .0775 (ìÒC¹)
W¡à*¤à ìºïó¡³ "[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà šà>¤ã>¤à
l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤à ³tå¡}
>å [ ³; 7 [> Kã ³>å } ƒà ëºïó¡³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à A¡>àP¡´¬ > à "àš[t¡
ët¡ï¤ã[>}º¤[ƒ ët¡ï¤à ÚàK[>¡ú ³=v¡û¡à šã[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã ³tå¡}ƒKã[ƒ A¡>à
"³v¡Kã "àš[t¡ íºìy ëºï¹Kà ëA¡ài¢¡>à ³Jà t¡à¤à =¤A¡ W¡x\¹K[> ú
W¡à*¤à ÒüìTຠ"[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà šà>[¤>¤à
l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}
Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}º¤à ³tå¡} >å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà
"Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡ "[΃à Objectiion ìt¡ïKƒ¤[>, ³tå¡}ƒà ºàA¡šà
Objection ìºïì¹àÒü ëA¡Å ³Jà W¡x¹K[>ú
NT/BG/13(Aug)
NT/693191/13(Aug)
Òü}ìJຠëÚàg[¹
ÚàÒü[¹ìšàA¡ ºàÒü³>àÒü Secred Heart English School Kã ³>àv¡û¡à
íº¤à .16 W¡à*¤à Òü}ìJຠ"³à "=夃à ëÚàg[¹¡ú A¡>àP¡´¬à šà´¬ã¤à ³ã*Òü[Å}>à
³Jàƒà šã\[¹¤à ëó¡à> >´¬¹ "[΃à A¡ì–i¡C ët¡ï[¤¹A¡šà ÚàK[>¡ú
NT/39389/13(Aug)
7
Òü´£¡àº, "KÊ 13, 2016 =à}\
eokjOMxg Fyrki
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Konthoujam
M/s LISMART INDUSTRIES,
SANGAI TANK
# 9874484700, 9856563567
³ã ëA¡ï\[¹
ëÚ>Kã =¤v¡û¡à Experience ¤à ³ã*Òü ³[¹(4) šà³î\¡ú =àKã Salary
4000/- ƒKã 7000/- ó¡à*¤à šã\K[>¡ú Úà*¤ã[>}¤à ³ã*Òü[Å}>à ³JàKã
Contact No. "[Îƒà šàl¡ü ó¡à*¤ã¹A¡šà ÚàK[>¡ú ÒàÄà ºàA¡šà ³ã*Òüƒ>à ëÒÄà
Jåìƒà}W¡à¤à šã\K[>¡ú íºó¡³, W¡àó¡³Îå Free *Òü\K[>¡ú
Contact :- # 7085612527
# 7085610988
NT/69367/12,13,14,15,16, 17(Aug)
# 8258926500
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
WAIKHONG
Mutation Case No. 288 of 2016
Chinsianlian Zou S/o Tuangtungnung Zou of Sugunu Lamhang
. . .Applicant
-Vrs(Late) Houjamang Zou S/o Haochin Zou of Sugunu Lamhang
. . . O.P.
N O T I C E
Waikhong, the 10th Aug'2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}K㠳󡳃à JR¡Ò[À¡ú ³ƒå[ƒ íº[J‰¤à Åøã Houjamang Zoui
šã} ³õ: Haochin Zou Îà} Sugunu ƒà íº¤Kã [³}ƒà šà>¤à šàjà >}: 91/
720/1451 ƒàK >}: 2133,3154 &[¹Úà .28 &A¡¹ W¡à*¤à Òü}ìJຠ"[Î
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
REQUIRES
For 2nd unit at TERA-URAK INDUSTRIAL
ESTATE/ Bishnupur Disstt.
1.
Factory Supervisor
2 nos.
2.
Driver
2 nos.
3.
Chowkidar
1 no.
4.
Computer Operator
1 no.
5.
Factory work
er
5 nos.
worker
Preference will be given to the candidates from Bishnupur
Distt.
Details can be had from our Head Office i.e. M/s LISMART
INDUSTRIES . 84/Shop-cum-Res. Complex, Lamphelpat,
Imphal - 795004 on any working day upto 27th August, 2016.
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà 'W¡ [ºÚà (Òü´£¡àº ÒüÊ)
>à ëA¡ 'W¡ [>[Kt¡à (Òü´£¡àº ÒüÊ) šå
11-7, 11-6, 11-5 ƒà "³[ƒ
"[>Ç¡¤à ìÎ[³-ó¡àÒüì>ºƒà ÞàÒü
º[Û¡[šÚà[¹ (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à 'W¡
ÚàÒüó¡[¤ (ì=ï¤àº) ¤å 11-1, 1414, 11-5 ƒà ë=àÒüƒ>å à ó¡àÒüì>º
W¡}¤à R¡³[J¡ú
Úå= ì¤àÒüÎ [ÎUºÎA¡ã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à E¡ài¡¹ó¡àÒüì>ºƒà ƒ[¤Ãl¡ü ºì”‚àÒü¤à (Òü´£¡àº
ëÞÊ) >à 'W¡ Î>àÎå} (Òü´£¡àº ÒüÊ) šå
11-7, 11-2, 11-4, 11-6
ƒà, "[>Ç¡¤à E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>ºƒà &
¤àÒüì¹> (Òü´£¡àº ÒüÊ) >à 'W¡ [®¡ÚàÎ
(Òü´£¡àº ëÞÊ) šå 11-7, 10-12,
11-7, 9-11, 11-5, 1113, 11-7 ƒà, "׳ǡ¤à E¡ài¡¹ó¡àÒüì>ºƒà ëA¡ ë¹à[Ò; (Òü´£¡àº
ÒüÊ) >à "๠ëA¡ ì³à[Ò; (Òü´£¡àº
ÒüÊ) šå 11-5, 11-4, 11-13,
11-6, 11-6 ƒà "³Îå} ³[¹Ç¡¤à
E¡ài¡¹-ó¡àÒü ì >ºƒà 'W¡ ë¹à[ƒ
(Òü´£¡àº ëÞÊ) >à &Î íÒì=àÒü[¤
(Òü´£¡àº ëÞÊ) šå 3-11, 11-9,
11-8, 11-6, 11-5 Ĉ
³àÚ[=¤à šãƒå>à ëÎ[³-ó¡àÒüì>º
W¡}ìJø¡ú
FkxGvjg/>å}ÅR¡Kã
*c¡à¤å =àK;W¡[¹
' K ã
ÒA¡W¡à}ƒà >å}ÅR¡
ÒàÚ[¹¤à ºàÚ>à
"[Î>à ³t¡³
Aå ¡ Òü > à >àƒå > à
íº¹A¡š[>
ºàÒü*}[ƒ
"³à}ì=à} >à”‚¹A¡šà "ƒåKà Jå;>à
Òü>J;šà "[Î[>¡ú "ƒå¤å ºàÒü¤A¡
󡤃Kã íÒR¡à}ƒà íº¤à >à*ì¹³
Òüì¤à³W¡à (Ph.No. 8014023792)
Kã ÒãƒàA¡ W¡à¤ƒKã 'Kã ÒA¡W¡à}ƒà
íº¹´¬à >å}R¡àÒüt¡¤à "ƒå šå}ó¡>àó¡ì¹¡ú ³¹³ "ƒå>à *c¡à¤å ³ãÚà³Kã
ëÅ¤à ³t¡³ Åà}>à ët¡ï¤ã¡ìJà ÒàÚ>à
ÒüÅ«¹K㠳󡳃à Jå¹ç¡³\[¹¡ú
Jå¹ç¡³\[¹¤à @-Salam Ibohal
Singh
NT/69388/13(Aug)
Moirang Mamang Leikai
PANTY
LUNGSINGMEIPU
SUKANDIU
AKAINA
M
r
.
GAK
I HANGKHUAN
TAO TONG
D A I N A
KIDNEY
KHOU NAI
NABAKISHORE
BAM MEI
T
A
LAISHRAM NABAKISHORE
TONG PUW TO LOU KHOU
RUI TAO TEI KEI KAN THE.
KUMA NABAKISHORE
SAGOLBAND KHAMNAM
LEIRAK
IMPHAL
TA
KANGAN MAK NATHON KU
E. KHAT NI PANTY LUNA
SING MEI PU SU BAM KAN
DIU THO.
Sd/- DINTHANLUNG
PANMEI
NT/59388/13(Aug)
KHOUPUM
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, "KÊ¡ 12@ Òü´£¡àº ëÞÊ
[ƒ[ÊöC¡ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>
("àÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ƒ &ó¡ &) >à [Ŗƒå>à
R¡[΃Kã &Î ëA¡ ÞàÒü [Î Nøàl¡ü–ƒ
"Þà} ëÎA¡³àÒüƒà šåÄà [i¡³ 8 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à 17 Ç¡¤à &Î [¤ì¹–ƒøà
[Î}Ò ë³ì³à[¹ìÚº Î嚹 [ƒ[®¡\>
óå¡i¡ì¤àº [ºK, 2016 ëÒïìJø¡ú
[ºK "[ÎKã "ìÒï¤à >å[³;t¡à
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à ÞàÒü [ƒ *,
º³ìƒà} ìA¡àìg} íºA¡àÒü "³Îå}
ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î, ³àìºà³—à ëKຠ1-1
W¡Äƒå>à ì‰à *Òü[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒå [i¡³
"[>³B¡ã *Òü>à íÒ-[Å}¤à ³àÄ>à
Ú೗à ëW¡A¡[ÅÄà ÅàÄ[J¡ú ÞàÒü [ƒ *>à
W¡>[J¤à ìKຠ"ƒå [W¡[t¡>A塳à¹>à
16 Ç¡¤à "³Îå} ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î>à
W¡>[J¤à ìKຠ"ƒå>à ëÒ³W¡–ƒøà>à
45+1 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ë³i¡W¡
"ƒåƒà ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã &³ ë¤àÒüƒà
ì¹ó¡[¹>à ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³à ¤åA¡
ët¡ï[J¡ú
³[ošå¹Kã [A¡A¡ ë¤à[G} [i¡³ ëųìJø
Òü´£¡àº, "àKÊ¡ 12– ¹à[\®¡ Kà[Þê¡
Òüì@ƒà¹ ëÊ¡[ƒÚ³, ëA¡à[W¡, Òü>A¢ ¡å º³,
ëA¡ì¹ºàƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à "àÒü & ëA¡
* ë>ìѕº [A¡A¡ ë¤à[G} ëW¡[´šÚ>[Ś
2016, 21 Ç¡¤à Τ-\å[>Úà¹,
21 Ç¡¤à \å[>Ú๠"³Îå} 22 Ç¡¤à
ëÎ[>Ú๠ëW¡[´šÚ>[Ś "[΃à Źç¡A¡
Úà¹ç¡Kìƒï[¹¤à ³[ošå¹ [t¡³ ëÅ´•>¤Kã
yàÒüìÚº ëÎìºG> "³à ³³à} =àKã
t¡à} 9 ƒà ºàÒü[¹A¡ìÚ>¤³ "Þà}
íº³àÒü A¡´¶å¸[>[t¡ ëÒàºƒà šà}ì=àA¡ìJø¡ú
ìW¡[´šÚ>[Ś "ƒåƒà Źç¡A¡
Úà¹ç¡>¤KンôA¡ JÀ¤à ³[ošå¹ [t¡³Kã
ÅàÄì¹àÒü [ Å} "ƒå [ ƒ, ìÎ[>Úà¹
ë³XA¡ãƒà, & Îà>ìt¡à´¬à ³ãît¡, "S塹
A塳à¹, [®¡yû¡à@i¡, "[³; A塳à¹,
"[³;A塳๠ëW¡ï‹å[¹ "³Îå} ">ì³àº
A塳à¹[>¡ú
\å [ >Ú๠ë¤àÒü Î A¡ãƒà, [š
ë¤àì¤à>à [Î}Ò, ëA¡ &Î 'W¡ ë¹à[Ò;
[Î}Ò, & ³ìºô³R¡à>¤à "³Îå} Ç¡¤³
ëW¡ï‹å[¹[>¡ú Τ-\å[>Úà¹Kãƒà &Î 'W¡
Î>àì=àÒü [Î}Ò, &> R¡à>¤à [Î}Ò, &º
\å[št¡¹ [Î}Ò, &> [³º> [Î}Ò, &>
ëÒ³”zà [Î}Ò "³Îå} &¤ P¡\¹àº
[Î}Ò[> ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎÄà
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
ADMISSION 2016 A
T BANGLAORE
AT
GNM: 45 Thousand (3 years)
- 25 Thousand 1st year
- 10 Thousand 2nd year
- 10 Thousand 3rd year
B.Sc. NURSING:
- 57 Thousand P/A
- Scholarship for ST, SC, OBC
- Consolation fee for BPL Students
M.Sc. NURSING :
- 1 Lakh 5 Thousand P/A
- Jop opportunity with and actrative salary during the course
* No. Hostel Fee
* Available Manipuri Foods.
For details contact :
NT/69384/13(Aug)
# 9774080833 / 8575274609
IN THE FFAMIL
AMIL
Y COURT MANIPUR A
T LAMPHEL
-P
AT, IMPHAL
AMILY
AT
LAMPHEL-P
-PA
MA
TRIMONIAL (DECLARA
TORY) SUIT NO
MATRIMONIAL
(DECLARAT
NO.. 45 OF 2016
Hidangmayum (O) Dhanileima Devi, aged about 81 years, W/
O, (L) H. Babudhon sharma of Khwai Nagamapal Paonam
Leikai, P.O. & P.S. Imphal, Imphal West District, Manipur .
... Plaintiff.
-VersusHidangmayum (N) Adhikarimayum (O) Rajshree Devi, aged 53
years, W/O, A. Nishikanta Sharma of Brahmapur New Thumbu
Thong Adhikarimayum Leirak, P.O. Imphal, P.S. Porompat, Imphal
East District, Manipur.
Defendants.
NOTICE
To
All Interested persons.
Whereas, the above plaintiff has instituted Matrimonial
(Declaratory) Suit No. 45 of 2016 for declaring herself as the
legally married wife of her late husband Hidangmayum
Babudhon Sharma under Section 34 of the Specific Relief Act,
1963. All interested persons are hereby noticed to appear in
this Court in person or by a pleader duly instructed and able to
answer all material questions relating to the suit, or who shall
be accompanied by some persons, able to answer all such
questions, on the 17th day of August, 2016 at 10.30 a.m. to
answer the claim and as the day fixed for your appearance,
you must be prepared to produce all the witness upon whose
evidence and all the documents upon which you intend to rely
in support of your defense.
Take notice that, in default of your appearance on the day
before mentioned, the suit will be heard and determined in
your absence.
Given under Order and the seal of the Court, on this 8th
day of August, 2016.
SEAL
Sd/- R.K. Dhanisana Devi
By: Advocate
Sheristadar,
Family Court, Manipur,
NT/69393/13,14(Aug)
Lamphel-Pat, Imphal.
NT/69387/13,14(Aug)
ƒ}A¡à[¹Kã [³}ƒà >à³à šà>¤ãÚå ÒàÚ>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³
"ƒå>à A¡>àP¡´¬à ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;šã[>}¤à íº¹¤[ƒ ºà[Aá¤à t¡à}
18/08/2016 "ÚåB¡ã šå} 10:00 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡
"[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹B¡ƒ¤[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëºï\ì¹àÒü ëA¡ài¢¡A¡ã W¡;>¤ã
³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î ³Jà W¡x\¹K[> ú
NT/69389/13(Aug)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Waikhong
Original (Money) Suit No. 418 Of 2016
(UNDER ORDER XXXVII OF THE CODE OF CIVIL, PROCEDURE,
1908)
The State Bank of India, Loktak HEPA Branch.
... Plaintiff.
-Versus1. Shri Moirangthem Gojendro Singh aged about 57 years S/
O. M. Ibomcha Singh of Keibul Lamjao Ching, P.O. &P.S. Moirang,
Bishnupur District, Manipur.
2. Shri Tongbram Mangijao Singh aged about 59 years S/O.
Late T. Kritamala Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District.
Defendants.
SUBSTITUTED SERVICE OF SUMMONS UNDER ORDER V
RULES 20 OF THE COURT OF CIVIL PROCEDURE, 1908
To
Shri Tongbram Mangijao Singh aged about 59 years S/O.
Late T. Kritamala Singh of Thanga Tongbram Leikai, P.O. & P.S.
Moirang, Bishnupur District.
Whereas, the above name Plaintiff Bank has instituted the
above suit against you under Order XXXVII of the Code of Civil
procedure, 1908 for Rs. 8,09,682/- and interest, you are the
guarantor of M. Gojendro Singh, you are hereby summoned to
appear in this Court in person or by a pleader on the 23rd day
of August, 2016 at 10.30 of clock to asnwer the same, failing
which the suit will be disposed of ex-party.
Given under my hand and seal of the Court this 11th day of
August 2016.
SEAL
Sd/- Letkho Kipgen
By: Advocate
Civil Judge Senior Division
NT/69381/12,13(Aug)
Churachandpur, Manipur
NT/69392/13(Aug)
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE,
SENIOR DIVISION,CHURACHANDPUR, MANIPUR
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
1
Taille du fichier
627 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler